Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 1. kola

Vážení uchazeči, Výsledek přijímacího řízení ("Přijat" nebo "Nepřijat") najdete v Informačním systému /SIS/ pod svou Přihláškou.


Pokud se v Informačním systému dozvíte, že jste "Nepřijat", přijde Vám do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce Rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu


Pokud se v Informačním systému dozvíte, že jste "Přijat" přijde Vám do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce Rozhodnutí děkanky o přijetí ke studiu s Pozvánkou k Zápisu do 1. roč.  (po doložení potřebných "dokladů" - viz Informace v dopisech uchazečům).  

Případné dotazy směřujte prosím na studijní oddělení fakulty.


Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2017-2018:


Den otevřených dveří: 9. 1. 2017, 10:00 – 13:00 hod. na fakultě, aula H109


Informační přednášky pro zájemce o studium: 14. 1. 2017, 10:00 – 13:00 hod. na fakultě, aula H109


Termín podání přihlášek: 28. 2. 2017

Požadované doklady k vysokoškolské přihlášce na UK HTF:

- stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu na HTF

- není nutné lékařské potvrzení ani potvrzená vysvědčení za jednotlivé ročníky SŠ


Řádný termín přijímacího řízení - písemná část: 1. 6. 2017


Řádný termín přijímacího řízení - ústní část: 5.-8. 6. 2017


Náhradní termín přijímacího řízení: 15. 6. 2017

(pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit řádného termínu a podají si písemnou žádost)


Hlavní přijímací komise: 16. 6. 2017


Mimořádný termín přijímacího řízení: 26. 8. 2017 (pouze pro studenty maturující v zahraničí, na základě žádosti – nejde o náhradní termín)


Pozn.: Stejné podmínky platí pro všechna kola přijímacího řízení.


S případnými dotazy se obracejte na studijní odděleníPravidla pro podání přihlášky:

1) elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 590,- Kč (poplatek je nevratný).

Přihláška se netiskne a neodesílá poštou, potvrzuje se elektronickým odesláním.

Doporučujeme podávat elektronické přihlášky. Je to jednodušší, méně nákladné a rychlejší. 


2) listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 640,- Kč (poplatek je nevratný).

Elektronicky se neodesílá, na studijním oddělení HTF je třeba osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol.

Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. I zde musí být založena přihláška na webu, aby bylo možno vygenerovat ID, tj. variabilní symbol.


Administrativní poplatek za přijímací řízení

Platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 28. 2. 2017.


Banka: Česká spořitelna

Účet: 66661389/0800

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379

IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

SWIFT: GIBA CZ PX

Variabilní symbol: ID přihlášky

Specifický symbol: 111


Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017-2018:

(schválené Akademickým senátem UK HTF 10. října 2016)


I. Typ přijímacího řízení pro tříleté bakalářské studium:

jednokolové (2 části, 1. část není vyřazovací)


1. Písemná část:

znalostní test /kulturně literární, historické a náboženské otázky/ (max. 50 bodů)

 • 10 kulturně literárních otázek po 1 bodu (celkem lze získat 10 b.)

 • 10 historických otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)

 • 10 náboženských otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)


2. Ústní část:

pohovor zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný obor (max. 50 bodů)

Pozn.: objektivita hodnocení ústního pohovoru bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po oborech.


Celkem lze získat za obě části přijímací zkoušky maximálně 100 bodů.


Pozn.: Přijímací řízení na obory Pravoslavná teologie - Východoevropská studia, Pravoslavná teologie - Jihovýchodoevropská studia, Pravoslavná teologie - Novořecká filologie jsou organizovány takto: Přijímací řízení pro obor Pravoslavná teologie pořádá UK HTF; přijímací řízení na obory Východoevropská studia, Jihovýchodoevropská studia a Novořecká filologie pořádá UK FF, a proto se řídí podmínkami přijímacího řízení UK FF.


Pouze pro studijní oborovou kombinaci: Husitská teologie – Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání:

1. Písemná část:

znalostní test /kulturně literární, historické a náboženské otázky/ (max. 50 bodů)

 • 10 kulturně literárních otázek po 1 bodu (celkem lze získat 10 b.)

 • 10 historických otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)

 • 10 náboženských otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)

znalostní test /německý jazyk/ (max. 50 bodů)


2. Ústní část:

pohovor zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný obor (max. 50 bodů)

Pozn.: objektivita hodnocení ústního pohovoru bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po oborech.


Celkem lze získat za obě části přijímací zkoušky maximálně 150 bodů. Přijímací řízení pořádá UK HTF.


Kritériem pro přijetí na HTF bude bodový výsledek přijímací zkoušky a pořadí uchazeče na tom kterém oboru.


Počet přijímaných studentů do bakalářských studijních programů a oborů:

 • Studijní program Teologie (prezenční studium): Husitská teologie – 35, Husitská teologie – Filozofie – 30, Husitská teologie – Judaistika – 30, Husitská teologie – Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – 20, Husitská teologie – Religionistika – 30, Pravoslavná teologie – 20, Pravoslavná teologie – Filozofie – 15, Pravoslavná teologie – Religionistika – 15, Pravoslavná teologie – Jihovýchodoevropská studia – 10, Pravoslavná teologie – Novořecká filologie – 10, Pravoslavná teologie – Východoevropská studia – 10, Starokatolická teologie – 20.

 • Studijní program Teologie (kombinované studium): Husitská teologie – 35.

 • Studijní program Humanitní studia (prezenční studium): Judaistika – Filozofie – 15, Judaistika – Religionistika – 15.

 • Studijní program Specializace v pedagogice (prezenční studium): Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání – 50, Sociální pedagogika – 50.

 • Studijní program Sociální práce (prezenční studium): Sociální a charitativní práce – 65.


K maturitnímu vysvědčení ze zahraničí je nutná nostrifikační doložka.


U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je navíc vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Ten je nutné odevzdat nejpozději do konce srpna na Studijní oddělení fakulty.

Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce


II. Typ přijímacího řízení pro dvouleté navazující magisterské studium:

jednokolové (1 část)


1. Ústní pohovor:

Ústní pohovor zaměřený na znalosti příslušného studijního oboru, odpovídající dosaženému bakalářskému vzdělání.


Pozn.: objektivita hodnocení bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po oborech.


Každému uchazeči budou položeny dvě otázky zaměřené na znalosti příslušného studijního oboru. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů.


Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je ukončené vysokoškolské vzdělání a zisk alespoň 30 bodů z přijímací zkoušky.


Pozn.: Úspěšní absolventi bakalářských studijních oborů z jakékoli VŠ mohou být přijati na základě kladně posouzené žádosti ke studiu v navazujících magisterských oborech stejného typu bez nutnosti účastnit se přijímací zkoušky, pokud během svého bakalářského studia absolvovali níže uvedené předměty s příslušným typem atestace s výsledným hodnocením výborně (1) nebo velmi dobře (2).


K doložení absolvování VŠ studia v zahraničí je nutná nostrifikační doložka. Více viz na: http://www.cuni.cz/UK-6452.html


U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je navíc vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Ten je nutné odevzdat nejpozději do konce srpna na Studijní oddělení fakulty.

Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce


Navazující magisterské obory

Vyžadovaný předmět – typ atestace

Husitská teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina) – zkouška

Písemnictví SZ I. a Písemnictví NZ I. – zápočet

Pravoslavná teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina, latina) – zkouška

Starokatolická teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina, latina) – zkouška

Filozofie

Antická filozofie – zkouška

Středověká filozofie – zkouška

Novověká filozofie – zkouška

Judaistika

Biblická hebrejština – zkouška

Religionistika

Úvod do religionistiky – zkouška

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy (Německý jazyk)

Němčina – zkouška

Sociální a charitativní práce

Teorie a metody sociální a charitativní práce – zkouška

Metody sociální práce – zkouška

Práce se seniory – zkouška

Učitelství náboženství, etiky a filozofie

Obecná pedagogika – zkouška

Sociální psychologie – zkouška


Vybavení fakulty:


Seznam studijních programů a oborů pro rok 2017/2018


Poslední změna: 23. červen 2017 18:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám