Husitská teologie - judaistika

Povinným předmětem je systematická teologie (husitská), z ostatních teologických předmětů (biblická teologie, praktická teologie, církevní dějiny) si uchazeč vybere jeden.


Dle odstavce 1 článku 4 Rigorózního řádu UK Husitské teologické fakulty:

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky. Ústní  zkouška se skládá mimo jiné z latinského, nebo řeckého, nebo hebrejského jazyka. Pokud uchazeč absolvoval již zkoušku z některého uvedeného jazyka v rámci magisterského studia s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“, může mu být tato zkouška na jeho žádost děkanem uznána.


Systematická teologie - povinný předmět

Literatura

 • Zdeněk Kučera, Does Post-modern Theologie Come? In: Theology and Life. Annual Theological Journal, str. 260-267, Hong – Kong, 2000.

 • Zdeněk Kučera, Hoře a milost – ke kořenům teologie církve radikálního modernismu, Brno 2001.

 • Zdeněk Kučera, Trojiční teologie – základ teologie ve zjevení, Brno 2002.

 • Zdeněk Kučera, Náboženská témata včera a dnes, Hradec Králové – Praha 2003.

 • Zdeněk Kučera, Das Absolute ist in sich selbst Relation, Trinitarische Spiritualität im 21. Jahrhundert, in: Spiritualität an der Wende des Zeitalters, str. 9-13; 117-129, Praha 2003.Biblická teologie

 1. Zásady odborné (historické a kontextuální) exegeze Bible, výčet chybných přístupů. Schopnost aplikovat zásady.

  Literatura: Sázava, Z., Metodika práce s biblickým textem (skriptum), Pokorný, P., Úvod do exegeze (1979), Marxsen, W., Exeget als Theologe (problémové zvládnutí spisu).

 2. Novozákonní christologie: Apoštolové Jan a Pavel. Božské tituly pro Ježíše.

  Literatura: Novozákonní exegeze Jan 1,1-18 vč. starozákonního pozadí., Sázava, Z., Mistr a Pán. Blahoslav, Praha 1987, Mánek, J., Ježíš v nové teologické literatuře, in: ThR 1–2, 1976.

 3. Teologie Lukášových spisů. Specielní akcenty. Pojetí času, apoštolátu, historie.

  Literatura: Pokorný, P., Theologie Lukášových spisů (1998)., Mánek, J., Apoštolský dekret v kontextu Lukášovy teologie, in: ThR, in Communio viatorum, 2-3, 1972, Sázava Z., Vstaň a choď. Blahoslav, Praha 1974.Církevní dějiny

 1. Česká reformace. Základní hodnocení vědecké literatury k české reformaci.

 2. Snahy o nápravu církve v západním křesťanstvu. Charakteristika opravných pokusů, které v západní církvi vznikaly od clunyjského hnutí (10.stol.), heretická hnutí, která s těmito opravnými snahami souvisela, předpoklady reformace, devotio modernu i reformní snahy uvnitř katolicismu po reformaci (febronianismus, jansenismus).

 3. Dějiny Církve československé husitské. Literární produkce této církve, její předdějiny, příbuzné reformní proudy, stručné životopisy jejích hlavních osobností.

Povinná literatura:

 • Hrejsa, F., Dějiny křesťanství v Československu, díl II-IV.

 • Zeman, J. K., The Hussite Movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia 1350-1650, Ann Arbor 1977.

 • Vooght, P.de., Kacířství Jana Husa I.

 • Malcolm Lambert, Středověké hereze. Argo, Praha.

 • Winter, E., Josefinismus a jeho dějiny.

 • Sborník 50 let CČS, Praha 1970.

 • Urban, R., Die Tschechoslovakische hussitische Kirche, Marburg/Lahn 1973 (podrobná znalost).Judaistika

 1. Rabínská literatura. Prameny talmudické literatury: Talmud, Mišna, midraše. Období gaónů. Rabínská literatura aškenázského centra ve středověku (severní Francie,Německo). Rabínská literatura sefardského centra ve středověku (Španělsko). Rabínská literatura ve střední a východní Evropě v 16.-18.století.

  Literatura:

  Chouraqui, A., Dějiny judaismu, Victoria Publishing, Praha 1995.

  Johnson, P., Dějiny židovského národa. Rozmluvy, Praha 1995.

  Pěkný, T., Historie Židů v Čechách a na Moravě (kapitola věnovaná duchovnímu životu), Sefer, Praha 1993.

  Pirkej Avot (Výroky Otců).Traktát babylónského Talmudu s paralelním českým překladem a komentářem, Sefer, Praha 1994.

 2. Synagogální liturgie. Základní modlitební rity a jejich prameny. Historický vývoj židovské liturgie a bohoslužby do 19. století (období Mišny, Talmudu, gaónů, pijuty středověk a vliv Chasidej Aškena, vliv lurianské kabaly, reforma). Struktura základních modliteb všedního dne, nejdůležitější chrakteristické rysy liturgie a hlavních svátků (Pesach, Šavuot, Sukot, Roš ha-šana, Jom Kipur).

  Literatura:

  Carmine di Sante: Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie. Oikúmené, Praha 1995.

  Neeman-G.Sivan, J., Judaismus A – Z (hesla vztahující se k liturgii) Sefer, Praha 1992.

  Nosek, B., Hospodina stále před oči si stavím.O mystice modlitby v judaismu, in Židovská ročenka, 1989/90.

  Nosek, B., Kol nidrej. Příspěvek k liturgii Dne smíření, in: Židovská ročenka 994/95.

 3. Židovské tradice a zvyky. Životní cyklus od narození k úmrtí (obřízka, vykoupení prvorozeného, výchova, manželství a manželský život, rozvod, smrt, smutek). Denní náboženská praxe věřícího žida (od probuzení ráno po ulehnutí: rituální omývání, benedikce, synagoga, osobní distinktivní znaky, distinktivní znaky židovského domu, kašrut). Židovský náboženský rok v tradicích a zvycích vč. šabatu a menších svátků a významných dnů, židovský kalendář.

  Literatura:

  Neeman-G.Sivan, J., Judaismus A-Z (hesla k tématice).

  Doleželová, J., Putík, A., Šedinová, J., Židovské tradice a zvyky, SŽM, Praha 1992.

  Fishbane, M.A., Judaismus. Zjevení a tradice. Prostor, Praha 1996.

  Pěkný, T., Historie Židů v Čechách a na Moravě (část II, kap. 1).Latinský jazyk

Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených gramatik a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.

Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.


Zadané texty:

 • Lukášovo evangelium, kapitoly 1-8

 • Aurelius Augustinus, Confessiones, Liber I


Literatura:

 • Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice. Praha: SPN, 3. vyd. 1972.

 • Novotný a kol., Základní latinská mluvnice. Jinočany: H&H, 1992. (s.11-108, 179-279)Řecký jazyk

Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených učebnic a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.

Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.


Zadané texty:

 • Markovo evangelium (celé)

 • Lukášovo evangelium 1-8


Literatura:

 • Bartoň, J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Praha: KLP 2004

 • Pavlík, J. - Muchnová, D., Novozákonní řečtina - Základy gramatiky novozákonní řečtiny [online]. 2007-2009 [cit. 13.2.2009].Hebrejský jazyk
Poslední změna: 8. červen 2016 11:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám