Husitská teologie - psychosociální studia

Povinným předmětem je systematická teologie (husitská), z ostatních teologických předmětů (biblická teologie, praktická teologie, církevní dějiny) si uchazeč vybere jeden.


Dle odstavce 1 článku 4 Rigorózního řádu UK Husitské teologické fakulty:

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky. Ústní  zkouška se skládá mimo jiné z latinského, nebo řeckého, nebo hebrejského jazyka. Pokud uchazeč absolvoval již zkoušku z některého uvedeného jazyka v rámci magisterského studia s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“, může mu být tato zkouška na jeho žádost děkanem uznána.


Systematická teologie - povinný předmět

Literatura

 • Zdeněk Kučera, Does Post-modern Theologie Come? In: Theology and Life. Annual Theological Journal, str. 260-267, Hong – Kong, 2000.

 • Zdeněk Kučera, Hoře a milost – ke kořenům teologie církve radikálního modernismu, Brno 2001.

 • Zdeněk Kučera, Trojiční teologie – základ teologie ve zjevení, Brno 2002.

 • Zdeněk Kučera, Náboženská témata včera a dnes, Hradec Králové – Praha 2003.

 • Zdeněk Kučera, Das Absolute ist in sich selbst Relation, Trinitarische Spiritualität im 21. Jahrhundert, in: Spiritualität an der Wende des Zeitalters, str. 9-13; 117-129, Praha 2003.Biblická teologie

 1. Zásady odborné (historické a kontextuální) exegeze Bible, výčet chybných přístupů. Schopnost aplikovat zásady.

  Literatura: Sázava, Z., Metodika práce s biblickým textem (skriptum), Pokorný, P., Úvod do exegeze (1979), Marxsen, W., Exeget als Theologe (problémové zvládnutí spisu).

 2. Novozákonní christologie: Apoštolové Jan a Pavel. Božské tituly pro Ježíše.

  Literatura: Novozákonní exegeze Jan 1,1-18 vč. starozákonního pozadí., Sázava, Z., Mistr a Pán. Blahoslav, Praha 1987, Mánek, J., Ježíš v nové teologické literatuře, in: ThR 1–2, 1976.

 3. Teologie Lukášových spisů. Specielní akcenty. Pojetí času, apoštolátu, historie.

  Literatura: Pokorný, P., Theologie Lukášových spisů (1998)., Mánek, J., Apoštolský dekret v kontextu Lukášovy teologie, in: ThR, in Communio viatorum, 2-3, 1972, Sázava Z., Vstaň a choď. Blahoslav, Praha 1974.Církevní dějiny

 1. Česká reformace. Základní hodnocení vědecké literatury k české reformaci.

 2. Snahy o nápravu církve v západním křesťanstvu. Charakteristika opravných pokusů, které v západní církvi vznikaly od clunyjského hnutí (10.stol.), heretická hnutí, která s těmito opravnými snahami souvisela, předpoklady reformace, devotio modernu i reformní snahy uvnitř katolicismu po reformaci (febronianismus, jansenismus).

 3. Dějiny Církve československé husitské. Literární produkce této církve, její předdějiny, příbuzné reformní proudy, stručné životopisy jejích hlavních osobností.

Povinná literatura:

 • Hrejsa, F., Dějiny křesťanství v Československu, díl II-IV.

 • Zeman, J. K., The Hussite Movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia 1350-1650, Ann Arbor 1977.

 • Vooght, P.de., Kacířství Jana Husa I.

 • Malcolm Lambert, Středověké hereze. Argo, Praha.

 • Winter, E., Josefinismus a jeho dějiny.

 • Sborník 50 let CČS, Praha 1970.

 • Urban, R., Die Tschechoslovakische hussitische Kirche, Marburg/Lahn 1973 (podrobná znalost).Psychosociální studia

Okruhy:

 1. Současná filozofie sociálních věd. Solipsismus. Atomismus. Holismus. Perspektivismus. Racionalismus. Multikulturní přístup k filosofii sociálních věd. Filozofický pohled na praxi sociální a charitativní práce.

 2. Současné pojetí a dilemata sociální a charitativní práce. Poslání a cíle, paradigmata sociální práce, dilemata sociální práce, vztahy a interdisciplinární přístupy. Teorie významné pro sociální a charitativní práci: humanistické a existencionální teorie, sociálně psychologické a komunikační modely, systemické přístupy, kognitivně behaviorální teorie, úkolově orientované přístupy, antiopresivní přístupy, ekologické a sociobiologiecké přístupy.

 3. Role sociálního pracovníka. Hodnoty a etika v sociální a charitativní práci. Etické kodexy. Duchovní rozměr práce s uživatelem sociálních služeb.

 4. Rozměr pomáhající profese. Vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem. Moc a pomoc, institucionální moc, moc ve vztahu k pomáhání, kontrola a pomoc v systemických přístupech. Krize v životě člověka, typy  a formy intervence. Hranice mezi sociálním pracovníkem a klientem v sociálním terénu.

 5. Sociální práce s různými cílovými skupinami obyvatel: s jedincem a s rodinou v těžké až mezní situaci, se zdravotně znevýhodněnými a postiženými osobami, se skupinami obyvatel ohroženými sociální exkluzí a sociálně exkludovanými občany například s bezdomovci, etnickými menšinami, uprchlíky. Práce se seniory. Sociální práce s uživateli drog a návykových látek, oběťmi násilí, umírajícími a dalšími skupinami ohrožených občanů.

 6. Zdravá komunikace a poruchy v interpersonální komunikaci. Terapeutická a pomáhající komunikace. Člověk s narušenou komunikační schopností v sociální práci. Základní komunikační přístupy při práci s klientem v sociální práci.

Literatura:

 • FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd. Praha: Slon, 2002.  324 s.ISBN 80-86429-10-5

 • GUGGENBUHL-CRAIG, Adolf. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2007. 113 s. ISBN 978-80-7367-302-4.

 • KRAHULCOVÁ,Beáta.(ed.) Kontexty sociální a charitativní práce. Sborník katedry psychosociálních věd a etiky. Praha: Pontes Pragenses, 2008. 203 s. ISBN 978-80-87127-07-0

 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-429-X.

 • MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-7.

 • MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.

 • MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ, Jana, KODYMOVÁ,Pavla (eds.) Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 345 s. ISBN 80-7367-002-X.

 • Sociální práce/Sociálna práca. vyd. Asociace vzdělavatelů v sociální práci. ISSN 1213-6204.

 • VODÁČKOVÁ, Daniela a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002. 532 s. ISBN 80-7178-696-9.

 • VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. 320 s. ISBN 80-7178-998-4.Latinský jazyk

Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených gramatik a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.

Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.


Zadané texty:

 • Lukášovo evangelium, kapitoly 1-8

 • Aurelius Augustinus, Confessiones, Liber I


Literatura:

 • Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice. Praha: SPN, 3. vyd. 1972.

 • Novotný a kol., Základní latinská mluvnice. Jinočany: H&H, 1992. (s.11-108, 179-279)Řecký jazyk

Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených učebnic a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.

Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.


Zadané texty:

 • Markovo evangelium (celé)

 • Lukášovo evangelium 1-8


Literatura:

 • Bartoň, J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Praha: KLP 2004

 • Pavlík, J. - Muchnová, D., Novozákonní řečtina - Základy gramatiky novozákonní řečtiny [online]. 2007-2009 [cit. 13.2.2009].Hebrejský jazyk

Poslední změna: 8. červen 2016 13:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám