Starokatolická teologie jednooborová

Povinným předmětem je systematická teologie (husitská), z ostatních teologických předmětů (biblická teologie, praktická teologie, církevní dějiny) si uchazeč vybere jeden.


Dle odstavce 1 článku 4 Rigorózního řádu UK Husitské teologické fakulty:

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky. Ústní  zkouška se skládá mimo jiné z latinského, nebo řeckého, nebo hebrejského jazyka. Pokud uchazeč absolvoval již zkoušku z některého uvedeného jazyka v rámci magisterského studia s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“, může mu být tato zkouška na jeho žádost děkanem uznána.


Starokatolická systematická teologie - povinný předmět

Okruhy:

 1. Program a cíl starokatolické teologie

 2. Zjevení, Písmo a apoštolská pratradice

 3. Tradice církve, vyznání víry, dogma

 4. Všebecné církevní učení (mínění) - nauka, teologická nauková mínění

 5. Víra

 6. Základní trinitární rozhodnutí

 7. Trojjediný Bůh ve svém tajemství zjevení, bytosti a působení

 8. Základní kristologické rozhodnutí

 9. Ježíš Kristus – Bůh a člověk, Vykupitel

 10. Mariologie

 11. Základní pneumatologické rozhodnutí

 12. Realizace spásy, ospravedlnění a posvěcení, milost a svoboda,

 13. Boží volba milosti

 14. Završení spásy – eschatologie

 15. Uctívání svatých

 16. Svátost jako teologický pojem

 17. Teologie svátosti křtu

 18. Teologie svátosti biřmování

 19. Teologie svátosti pokání

 20. Teologie svátosti eucharistie

 21. Teologie svátosti kněžství

 22. Teologie svátosti pomazání nemocných

 23. Teologie svátosti manželství

 24. Sakramentální souvztažnost

Studijní literatura:

 • HEJBAL, Dušan. Starokatolická dogmatika – skriptum (základní pojmy, východiska, důrazy,  sakramentologie). Praha, 1997.

 • KÜRY, URS. Die Altkatholische Kirche: ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr Anliegen. Teil 1-3. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1966. 538 s.

 • POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. 242 s. ISBN 80-7195-001-7 (Karmelitánské nakl.). ISBN 80-85929-5 (Krystal OP).

 • SCHÜTTE, Heinz. Ekumenický katechismus. 1.: Víra všech křesťanů. Přeložil Jaroslav Vokoun. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1999. 257 s. Orig.: Glaube im ökumenischen Verständnis. ISBN 80-7021-267-5.

 • SCHÜTTE, Heinz. Ekumenický katechismus. 2.: Církev všech křesťanů. Přeložil Jaroslav Vokoun. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2003. 217 s. Orig.: Kirche in ökumenischen Verständnis. ISBN 80-7021-667-0.

 • BALAKIER, Edward. Sakramentologia starokatolicka (Die altkatolische Sakramentologie. Warszawa: Chrzescijanska Akademia Teologiczna, 1990. 263 s.

 • DEMMEL, HANS JOSEF. Schuld und Sühne – Das Sakrament der Buße: Hirtenbrief für die Fastenzeit. o. A.,1857. 12 s.

 • HEJBAL, Dušan. Starokatolická dogmatika – skriptum (základní pojmy, východiska, důrazy,  sakramentologie). Praha, 1997.

 • Kirche für Christen heute (Eine Information über die Alt-Katholische Kirche). Berlin: H. Hoffmann GmbH, 1994. 22 s.

 • KÜRY, Urs. Die Altkatholische Kirche: ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr Anliegen. Teil 1-3. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1966. 538 s.

 • SCHÜTTE, Heinz. Ekumenický katechismus. 1.: Víra všech křesťanů. Přeložil Jaroslav Vokoun. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1999. 257 s. Orig.: Glaube im ökumenischen Verständnis. ISBN 80-7021-267-5.

 • SCHÜTTE, Heinz. Ekumenický katechismus. 2.: Církev všech křesťanů. Přeložil Jaroslav Vokoun. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2003. 217 s. Orig.: Kirche in ökumenischen Verständnis. ISBN 80-7021-667-0.Biblická teologie

 1. Zásady odborné (historické a kontextuální) exegeze Bible, výčet chybných přístupů. Schopnost aplikovat zásady.

  Literatura: Sázava, Z., Metodika práce s biblickým textem (skriptum), Pokorný, P., Úvod do exegeze (1979), Marxsen, W., Exeget als Theologe (problémové zvládnutí spisu).

 2. Novozákonní christologie: Apoštolové Jan a Pavel. Božské tituly pro Ježíše.

  Literatura: Novozákonní exegeze Jan 1,1-18 vč. starozákonního pozadí., Sázava, Z., Mistr a Pán. Blahoslav, Praha 1987, Mánek, J., Ježíš v nové teologické literatuře, in: ThR 1–2, 1976.

 3. Teologie Lukášových spisů. Specielní akcenty. Pojetí času, apoštolátu, historie.

  Literatura: Pokorný, P., Theologie Lukášových spisů (1998)., Mánek, J., Apoštolský dekret v kontextu Lukášovy teologie, in: ThR, in Communio viatorum, 2-3, 1972, Sázava Z., Vstaň a choď. Blahoslav, Praha 1974.Církevní dějiny

 1. Česká reformace. Základní hodnocení vědecké literatury k české reformaci.

 2. Snahy o nápravu církve v západním křesťanstvu. Charakteristika opravných pokusů, které v západní církvi vznikaly od clunyjského hnutí (10.stol.), heretická hnutí, která s těmito opravnými snahami souvisela, předpoklady reformace, devotio modernu i reformní snahy uvnitř katolicismu po reformaci (febronianismus, jansenismus).

 3. Dějiny Církve československé husitské. Literární produkce této církve, její předdějiny, příbuzné reformní proudy, stručné životopisy jejích hlavních osobností.

Povinná literatura:

 • Hrejsa, F., Dějiny křesťanství v Československu, díl II-IV.

 • Zeman, J. K., The Hussite Movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia 1350-1650, Ann Arbor 1977.

 • Vooght, P.de., Kacířství Jana Husa I.

 • Malcolm Lambert, Středověké hereze. Argo, Praha.

 • Winter, E., Josefinismus a jeho dějiny.

 • Sborník 50 let CČS, Praha 1970.

 • Urban, R., Die Tschechoslovakische hussitische Kirche, Marburg/Lahn 1973 (podrobná znalost).Latinský jazyk

Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených gramatik a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.

Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.


Zadané texty:

 • Lukášovo evangelium, kapitoly 1-8

 • Aurelius Augustinus, Confessiones, Liber I


Literatura:

 • Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice. Praha: SPN, 3. vyd. 1972.

 • Novotný a kol., Základní latinská mluvnice. Jinočany: H&H, 1992. (s.11-108, 179-279)Řecký jazyk

Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených učebnic a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.

Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.


Zadané texty:

 • Markovo evangelium (celé)

 • Lukášovo evangelium 1-8


Literatura:

 • Bartoň, J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Praha: KLP 2004

 • Pavlík, J. - Muchnová, D., Novozákonní řečtina - Základy gramatiky novozákonní řečtiny [online]. 2007-2009 [cit. 13.2.2009].Hebrejský jazyk

Poslední změna: 8. červen 2016 15:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám