Večerní akademie teologie

Přednášející: doc. Jiří Beneš, Th.D. a Mgr. Jiří Lukeš, Th.D. (přednášející se jednou za týden střídají)

Kontakt:

Zvýhodněná cena: 1000 Kč (variabilní symbol: 26072)

Jednotlivé vstupné: 100 Kč (bez registrace a nároku na osvědčení)

Hodinová dotace: 24 vyučovacích hodin (12 přednášek po 90 minutách)

Minimální počet účastníků: 10

Termíny: čtvrtky od 23. 2. od 19. 5. 2017, 17:00-18:30

Učebna: aula H109

Témata letního semestru 2017:


Výpověď o Bohu v knize DanielPostavy, události a reálie Nového zákona


Přednášející: doc. Jiří Beneš, Th.D.

Přednášející: Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

Hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin

(6 přednášek po 90 minutách)

Hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin

(6 přednášek po 90 minutách)


čtvrtek 23. února 2017, 17:00

1) První přednáška. Daniel v jámě se lvy (Da 6) + paralelní příběh v Da 14. Význam řeči k Bohu - modlitby. Královo svědectví o zkušenosti s Božím činem v Da 6. Angelologie v řeckém Danielovi.


čtvrtek 2. března 2017, 17:00

1. Nemoc a uzdravování v Novém zákoně. Řecká medicína v době antiky: Přednáška je zaměřena na Ježíšovo vystoupení ve vztahu k nemocným a na evangelijní perikopy, ve kterých Ježíš uzdravuje. Pojednány budou také exorcismy a praxe uzdravování v judaismu doby helénismu a doby římské.  Součástí přednášky je také referenční přiblížení řecké racionální medicíny, jejího vývoje a praxe od Hippokrata do časů Ježíše Nazaretského.čtvrtek 9. března 2017, 17:00

2) Druhá přednáška. První Danielův sen a jeho výklad (Da 7). Obraz Boha v Danielově snu. Soudní tribunál jako těžiště snu. Význam interpretace vize. Apokalyptické prvky.


čtvrtek 16. března 2017, 17:00

2. Stravovací zvyklosti a pokrmy doby antiky. Problematika jídla a pokrmů v Novém zákoně: Přednáška nabídne přehled stravovacích zvyklostí Řeků a Římanů, jakož i doporučení známých lékařů, jež se týkají jednotlivých potravin a jídel. Tématem budou rovněž otázky týkající se problematiky jídla a pokrmů, které musely řešit raně křesťanské komunity a pojednává je apoštol Pavel ve svých epištolách (1. list Korintským, list Římanům a list Galatským).čtvrtek 23. března 2017, 17:00

3) Třetí přednáška. Druhý Danielův sen a jeho výklad (Da 8). Způsob výpovědi o Bohu skrze gramatické kategorie. Obraz trojstupňové komunikace týkající významu se snu. Apokalyptické prvky. Následky snu na Daniele.


čtvrtek 30. března 2017, 17:00

3.  Sociální důrazy Nového zákona, základní hodnotové a životní principy raných křesťanů: Raně křesťanské komunity vynikaly svou pospolitostí, která byla ovlivněna nejen důrazy, jež pocházejí z judaismu a Tóry, stoicismu a dalších filosofických proudů, ale také ze specifického nahlížení dějin a vnímání eschatologické situace. Kromě Pavlových a pavlovských listů bude brán v potaz také list Jakubův, Skutky apoštolů a vybraná místa Lukášova evangelia. Komparativně budou přiblíženy sociální poměry v Jeruzalémě v době helénismu.čtvrtek 6. dubna 2017, 17:00

4) Čtvrtá přednáška. Danielova modlitba (Da 9) a jeho vyznání víry - Danielův obraz Boha. Další výklad snu.čtvrtek 13. dubna 2017

Velikonoční prázdniny


čtvrtek 20. dubna 2017, 17:00

4. Podobenství Nového zákona a Tomášova evangelia: „Podobensví“ patří k typickým (rétorickým) formám Ježíšovy řeči. V synoptických evangeliích jsou četná a zvláště evangelisté Matouš a Lukáš do nich vtělili značnou část své teologie, která přibližuje rysy Ježíšova vystoupení, vnímání království Božího a sociální důrazy spojené s eschatologickou situací Ježíšovy/Matoušovy a Lukášovy doby. Komparativně budou probrána podobenství z apokryfního Tomášova evangelia, z nichž některá jsou shodná se synoptickými evangelii, avšak jsou krátká a hovoří k jiné (gnostické) komunitě posluchačů.čtvrtek 27. dubna 2017, 17:00

5) Pátá přednáška. Danielovo vidění a výklad vidění. Způsob Danielovy výpovědi o Bohu a obraz Boha v Da 10-11.


čtvrtek 4. května 2017, 17:00

5. Vývoj christologie Nového zákona: V rámci přednášky budou přiblíženy novozákonní tituly (Syn člověka, Syn Boží, Syn Davidův, Beránek…), jež jsou přisouzeny Ježíši Nazaretskému a bude probírán chronologický vývoj christologických představ (a soteriologie) novozákonních spisů. Pojednána bude christologie sbírky (evangelia) „Q“ a komparativně budou přiblíženy mesiášské tituly ze svitků od Mrtvého moře, apokryfních a pseudepigrafních spisů s apokalyptickými důrazy. Přednáška nastíní nejen vnímání Ježísovy osoby a jeho poslání či očekávání (před Velikonocemi či po nich), ale také mesiášská očekávání rozmanitých komunit judaismu Druhého chrámu.čtvrtek 11. května 2017, 17:00

6) Šestá přednáška. Hebrejský závěr knihy Daniel a funkce knihy (Da 12), řecký závěr knihy Daniel a význam dvou závěrečných příběhů knihy Bel a drak (Da 14).


čtvrtek 18. května 2017, 17:00

6. Příběh, mýtus a historie z hlediska biblické hermeneutiky a náboženské interpretace: Přednáška bude zaměřena na hermeneutické otázky a kategorie, jež jsou stěžejní při četbě biblických a náboženských textů. Pochopení role příběhu a jeho analýza je klíčem k četbě řady biblických textů.  Pravdivost, hodnota a smysl nejsou dány jen strohým popisem líčené událostí či užitého jazyka, ale rozkrývají se teprve při proniknutí do hlubších struktur myšlení a světů, ve kterých příběh vzniká a působí, a ve kterých žil možný autor a žije dnešní čtenář. Návštěvník přednášky získá vhled do narativního čtení textu, do vybraných oblastí literární teorie, „memory studies“ a teorie vzniku mýtu.

Jak se přihlásit?

  1. Stáhněte si přihlášku (.doc).

  2. Zašlete vyplněnou přihlášku na email . Její přijetí Vám potvrdíme.

  3. Uhraďte kurzovné na číslo účtu 66661389/0800, variabilní symbol: 26072. Přijetí kurzovného Vám co nejdříve potvrdíme.

  4. Před zahájením semestru budete pozváni na první přednášku, kde proběhne zápis a obdržíte permanentku.Poslední změna: 9. březen 2017 08:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám