• Uchazeči
 • Podmínky přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení

I. Bakalářské studijní programy (prezenční studium) otevírané pro akademický rok 2021/2022 bez přijímací zkoušky:

 • Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika

 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

 • Sociální a charitativní práce


II. Bakalářské studijní programy (kombinované studium) otevírané pro akademický rok 2021/2022 bez přijímací zkoušky:

 • Husitská teologie


III. Bakalářské studijní programy (prezenční studium) otevírané pro akademický rok 2021/2022 s přijímací zkouškou:

 • Sociální pedagogika


  Přijímací zkouška proběhne formou znalostního testu. Test obsahuje 20 otázek, za každou otázku lze získat 1 bod. Uchazeč může v testu získat až 20 bodů.

  Kritériem pro přijetí do studijního programu Sociální pedagogika bude pořadí uchazeče, na kterém se umístil s ohledem na získaný počet bodů ve znalostním testu. Kvóta pro přijetí v roce 2021/2022 činí 50 uchazečů.

  Uchazeč, který absolvoval nebo studuje akreditovaný vzdělávací program Sociální pedagogika na vyšší odborné škole, může být v souladu s § 49, odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb. a s čl. 2, odst. 4 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy bonifikován u přijímací zkoušky 5 body za prospěch do průměru 1,5 a 5 body za odbornou praxi, pokud dosáhla alespoň poloviny časového rozsahu odborné praxe, která je předepsána ve studijním programu Sociální pedagogika, na který se uchazeč hlásí. Uchazeč předává doklad o prospěchu a odborné praxi u přijímací zkoušky.

  Modelové otázky a doporučená literatura jsou k dispozici v detailech programu u online přihlášky.


 • Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Judaistika


  Přijímací zkouška probíhá pouze z religionistiky ve formě ústního pohovoru. Každému uchazeči budou položeny dvě otázky z předepsané literatury. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů. Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 20 bodů.

  Modelové otázky a doporučená literatura jsou k dispozici v detailech programu u online přihlášky.


IV. Informace pro zahraniční uchazeče o bakalářské studium

U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2.


Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.


Zahraniční uchazeči musí předložit také následující doklady:

  a. 

doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace");

  b. 

doklad o udělení Evropského bakalaureátu,

  c. 

zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska);

  d. 

nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (zpoplatněno).


Detailní informace zde.

V. Navazující magisterské studijní programy (prezenční studium) otevírané pro akademický rok 2021/2022:

 • Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Judaistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika

 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy

 • Sociální a charitativní práce


VI. Navazující magisterské studijní programy (kombinované studium) otevírané pro akademický rok 2021/2022:

 • Husitská teologie


VII. Přijímací zkouška pro všechny otevírané navazující studijní programy v akademickém roce 2021/2022:

Přijímací zkouška probíhá ve formě ústního pohovoru. Každému uchazeči budou položeny dvě otázky z předepsané literatury. Každý studijní program vypisuje vlastní studijní literaturu i otázky. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů. Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 20 bodů.


Modelové otázky a doporučená literatura jsou k dispozici v detailech programu u online přihlášky.


Upuštění od přijímací zkoušky

S upuštěním od přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří absolvovali obdobný nebo stejný bakalářský nebo magisterský studijní program, jehož součástí byly níže uvedené předměty s příslušným typem atestace a současně z těchto předmětů byli hodnoceni klasifikací výborně (1) nebo velmi dobře (2). Děkan rozhodne o upuštění od přijímací zkoušky na základě žádosti o upuštění od přijímací zkoušky podané uchazečem v rámci přijímacího řízení. Uchazeč k žádosti dodá doklad o splnění požadovaných předmětů s příslušným typem atestace.


Žádost o upuštění od PZ


Navazující magisterské programy

Vyžadovaný předmět – typ atestace

Husitská teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina) – zkouška

Pravoslavná teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina) – zkouška


Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

Antická filozofie – zkouška

Středověká filozofie – zkouška

Novověká filozofie – zkouška

Judaistika

Biblická hebrejština – zkouška

Religionistika

Úvod do religionistiky – zkouška

Sociální a charitativní práce

Úvod do sociální a charitativní práce – zápočet

Teorie a metody sociální a charitativní práce – zkouška

Metody sociální práce I. a II. – zápočet, zkouška

Sociální práce se seniory – zkouška

Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy

Obecná pedagogika – zkouška

Sociální psychologie – zkouška


VIII. Informace pro zahraniční uchazeče o navazující magisterské studium:

U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2.


Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.


Zahraniční uchazeči musí předložit také následující doklady:

 • doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace");

 • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska);

 • nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (zpoplatněno).


Detailní informace zde.


IX. Obecné informace a harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022:

Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím systému Uchazeč, ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.


Termín podání přihlášek: 31. 3. 2021

Řádný termín přijímacího řízení: 1. - 3. 6. 2021

Náhradní termín přijímacího řízení: 15. 6. 2021 (pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit řádného termínu a podají si písemnou žádost)

Mimořádný termín přijímacího řízení: 31. 8. 2021 (pouze pro studenty maturující v zahraničí, na základě žádosti – nejde o náhradní termín)


Pravidla pro podání přihlášky:

1) elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 820,- Kč (Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení.).

Přihláška se netiskne a neodesílá poštou, potvrzuje se elektronickým odesláním.

Doporučujeme podávat elektronické přihlášky. Je to jednodušší, méně nákladné a rychlejší.


2) listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 870,- Kč (Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení.).

Elektronicky se neodesílá, na studijním oddělení HTF je třeba osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol.

Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. I zde musí být založena přihláška na webu, aby bylo možno vygenerovat ID, tj. variabilní symbol.


Administrativní poplatek za přijímací řízení

Platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 31. 3. 2021.


Studijní oddělení má k dispozici platby s určitým odstupem (5 - 7 pracovních dnů). Pokud není platba u přihlášky přiřazená 14 dní po provedení úhrady, kontaktujte studijní oddělení. Pokusíme se platbu dohledat ručně a k přihlášce ji přiřadit.


Banka: Česká spořitelna

Účet: 66661389/0800

Konstantní symbol pro platbu převodem (nepovinný údaj): 0379

IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

SWIFT: GIBA CZ PX

Variabilní symbol: ID přihlášky

Specifický symbol: 111


Vybavení fakulty:


Seznam studijních programů a oborů pro rok 2019/2020


Poslední změna: 22. únor 2021 14:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám