Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2019-2020:

Den otevřených dveří: 28.1.2019


Termín podání přihlášek: 28. 2. 2019


Řádný termín přijímacího řízení – písemná část: 1. 6. 2019

Řádný termín přijímacího řízení – ústní část: 3. - 6. 6. 2019


Náhradní termín přijímacího řízení: 13. 6. 2019 (pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit řádného termínu a podají si písemnou žádost)


Mimořádný termín přijímacího řízení: 26. 8. 2019 (pouze pro studenty maturující v zahraničí, na základě žádosti – nejde o náhradní termín)


Podmínky přijímacího řízení HTF UK pro akademický rok 2018-2019:

I. Typ přijímacího řízení pro tříleté bakalářské studium: jednokolové (2 části, 1. část není vyřazovací)

1. Písemná část:

znalostní test /kulturně literární, historické a náboženské otázky/ (max. 50 bodů)

 • 10 kulturně literárních otázek po 1 bodu (celkem lze získat 10 b.)

 • 10 historických otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)

 • 10 náboženských otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)


2. Ústní část: 

pohovor zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný program (max. 50 bodů)

Pozn.: objektivita hodnocení ústního pohovoru bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po programech.


Celkem lze získat za obě části přijímací zkoušky maximálně 100 bodů.


Kritériem pro přijetí na HTF bude bodový výsledek přijímací zkoušky a pořadí uchazeče, na kterém se umístil v konkrétním programu. Děkan stanoví bodovou hranici, přičemž ke studiu bude přijat každý uchazeč, jehož výsledný počet bodů dosáhne alespoň takto stanovené bodové hranice pro přijetí.


Předpokládaný počet přijímaných studentů do bakalářských studijních programů:

 • Husitská teologie – 30

 • Husitská teologie (kombinované studium) – 35

 • Husitská teologie – Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice, nebo: Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice – Husitská teologie – 30

 • Husitská teologie – Religionistika, nebo: Religionistika – Husitská teologie – 30

 • Husitská teologie – Judaistika, nebo: Judaistika – Husitská teologie – 30

 • Judaistika – Religionistika, nebo: Religionistika – Judaistika – 20

 • Judaistika – Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice, nebo: Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice – Judaistika – 20

 • Teologie: Pravoslavná teologie – 20

 • Teologie: Starokatolická teologie – 20

 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání – 40,

 • Sociální pedagogika – 40,

 • Sociální a charitativní práce – 65


U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Ten je nutné odevzdat nejpozději do konce srpna na Studijní oddělení fakulty.

Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.


Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Věda a výzkum/Nostrifikace. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: UK HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 nejpozději do konce srpna na studijní oddělení fakulty. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 66661389/0800.


Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím Studijního informačního systému (aplikací Uchazeč), ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.


II. Typ přijímacího řízení pro dvouleté navazující magisterské studium: jednokolové /1 část/

Ústní pohovor zaměřený na znalosti příslušného studijního programu, odpovídající dosaženému bakalářskému vzdělání.


Pozn.: objektivita hodnocení bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po programech.


Každému uchazeči budou položeny dvě otázky zaměřené na znalosti příslušného studijního oboru. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů.


Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 30 bodů.


Upuštění od přijímací zkoušky

S upuštěním od přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program, jehož součástí byly níže uvedené předměty s příslušným typem atestace a současně z těchto předmětů byli hodnoceni klasifikací výborně (1) nebo velmi dobře (2). Děkan rozhodne o upuštění od přijímací zkoušky na základě žádosti o upuštění od přijímací zkoušky podané uchazečem v rámci přijímacího řízení.


U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Ten je nutné odevzdat nejpozději do konce srpna na Studijní oddělení fakulty.

Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.


Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Věda a výzkum/Nostrifikace. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: UK HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 nejpozději do konce srpna na studijní oddělení fakulty. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 66661389/0800.


Navazující magisterské obory

Vyžadovaný předmět – typ atestace

Husitská teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina) – zkouška

Pravoslavná teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina, latina) – zkouška

Starokatolická teologie

jeden klasický jazyk (biblická hebrejština, novozákonní řečtina, latina) – zkouška

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

Antická filozofie – zkouška

Středověká filozofie – zkouška

Novověká filozofie – zkouška

Judaistika

Biblická hebrejština – zkouška

Religionistika

Úvod do religionistiky – zkouška

Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy

Obecná pedagogika – zkouška

Sociální psychologie – zkouška

Sociální a charitativní práce

Teorie a metody sociální a charitativní práce – zkouška

Metody sociální práce – zkouška

Práce se seniory – zkouška


Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím Studijního informačního systému (aplikací Uchazeč), ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.


Pozn.: Stejné podmínky platí pro všechna kola přijímacího řízení.


Pravidla pro podání přihlášky:

1) elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 640,- Kč (poplatek je nevratný).

Přihláška se netiskne a neodesílá poštou, potvrzuje se elektronickým odesláním.

Doporučujeme podávat elektronické přihlášky. Je to jednodušší, méně nákladné a rychlejší.


2) listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 690,- Kč (poplatek je nevratný).

Elektronicky se neodesílá, na studijním oddělení HTF je třeba osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol.

Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. I zde musí být založena přihláška na webu, aby bylo možno vygenerovat ID, tj. variabilní symbol.


Administrativní poplatek za přijímací řízení

Platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 28. 2. 2019.


Banka: Česká spořitelna

Účet: 66661389/0800

Variabilní symbol: ID přihlášky

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379

Specifický symbol: 111


IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

SWIFT: GIBA CZ PX


Vybavení fakulty:


Seznam studijních programů a oborů pro rok 2018/2019


Poslední změna: 6. březen 2019 13:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám