Husitská teologie - studijní předměty


Příprava disertační práce

Anotace:

Zpracování disertačního projektu je klíčová součást doktorského studia, zde student prokazuje schopnost samostatné vědecké práce a kritické reflexe tématu. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Tato část zaručuje kontrolu postupu přípravy disertační práce a v individuálním studijním plánu je uložena pro každý rok studia.

Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel.


Doktorandský disertační seminář

Anotace:

Seminář je platforma studentů prezenční a kombinované formy studia pro představení a následný diskurs nad tématy disertačních prací, pramennou základnou, metodologií, postupem prací, badatelskými přístupy. Seminář je prostorem pro sdílení zkušeností ze zahraničních vědeckých pobytů, odborných konferencí. Je nástrojem pravidelného kontaktu studenta s fakultou a motivuje k efektivnější práci na přípravě disertace.

Koná se jednou za dva měsíce. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena pro každý rok studia.

Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno zápočtem, který uděluje habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) v pracovně právním vztahu s fakultou po schválení oborovou radou. Ten je také oprávněn stanovit individuální povinnosti, jimiž může student ve výjimečných odůvodněných případech seminář nahradit.


Husitská teologie I.

Další požadavky na studenta:

Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce.


Přednášející:

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.h.c.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.


Anotace:

Tematický okruh husitská teologie I. poskytuje prostor pro prohlubující studium klíčových a aktuálních problémů systematické husitské teologie a církevních dějin, prostřednictvím studia odborné a pramenné literatury a následných odborných diskusí se zkoušejícím.

V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus.

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Husitská teologie II.

Další požadavky na studenta:

Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce.


Přednášející:

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.


Anotace:

Tematický okruh husitská teologie II. poskytuje prostor pro prohlubující studium klíčových a aktuálních problémů biblické teologie a praktické teologie prostřednictvím studia odborné a pramenné literatury a následných odborných diskusí se zkoušejícím.

V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus.

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Pramenný jazyk

Přednášející:

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.


Anotace:

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Student má povinnost složit zkoušku z jednoho pramenného jazyka, s tím, že má možnost volby mezi řeckým jazykem a hebrejským jazykem.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Cizí jazyk

Přednášející:

Gerald Ostdiek, PhD. M. A.

Ing. Dagmar Pavlíková


Anotace:

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Předmět potvrzuje aktivní znalost jednoho světového jazyka (angličtiny nebo němčiny) minimálně na úrovni C1. Student musí být schopen prezentovat badatelské výsledky písemně a ústně.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Zahraniční stáž

Anotace:

Zahraniční stáž poskytuje studentovi prostor pro získání zahraničních zkušeností ve svém oboru. Student je povinen absolvovat zahraniční stáž v minimální délce tří měsíců. V odůvodněných případech může oborová rada rozložit stáž do tří badatelských pobytů (v knihovnách, archívech atd.) V individuálním studijním plánu je tato stáž obvykle uložena pro čtvrtý rok studia souvisejíc s finalizací disertační práce.

Splnění povinnosti je potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel - habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) v pracovně právním vztahu s fakultou.


Další vědecká činnost

Anotace:

Další vědecká činnost poskytuje studentovi prostor pro získání zkušeností s různými podobami vědecké práce. Student tím prokazuje svou kompetenci vědecké tvůrčí práce.

V individuálním studijním plánu je tato povinnost obvykle uložena průběžně po dobu trvání standardní doby studia – přitom platí, že student je povinen minimálně jedenkrát za dobu studia ve standardní době splnit každou z těchto povinností: zveřejnění kritické recenze v odborném periodiku; publikace vědecké studie nebo článku v odborném periodiku nebo kapitoly v odborné monografii nebo odborné monografie; podání grantového projektu; aktivní účasti na mezinárodní konferenci a publikaci konferenčního příspěvku v odborném recenzovaném sborníku. Popularizační přednášky a osvětová činnost se nepovažují za povinnost další vědecké činnosti.

Splnění povinnosti je potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel - habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) po posouzení písemné zprávy studenta o způsobech plnění povinnosti.Poslední změna: 10. leden 2017 15:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám