• Aktuality

Aktuality

8. ledna 2021

Aktuální informace k 8. 1. 2021


Dovolte mi informovat Vás o novém usnesení vlády č. 13, které upravuje provoz škol od 11. 1. do 22. 1. 2021.


Vláda omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.


Provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

  a. 

účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  b. 

účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

  c. 

účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).


To znamená, že:

  • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

  • pro lékařské fakulty, FaF a učitelské studijní programy platí výjimky klinickou a praktickou výuku a praxi jako doposud,

  • je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob (využitelné pro přijímací zkoušky do DSP II),

  • je možné konat individuální konzultace (1 na 1).


Důležité pro nadcházející zkouškové období

Prezenční zkoušky se tedy mohou konat, a to za maximálního počtu 10 přítomných osob a za povinnosti zachování všech hygienických požadavků (2m rozestupy, desinfekce, ochrana dýchacích cest) s doporučením větrání zkušebních místností.


Doporučení jednání Kolegia děkanky ze dne 7. 1. 2021 k realizaci kontrol studia: Vzhledem ke zjevně zhoršující se epidemiologické situaci důrazně doporučujeme vyučujícím realizovat distanční formu kontroly studia předmětu (podle zadání u každého předmětu ve studijním informačním systému).


Státní závěrečné zkoušky budou probíhat standardně podle pokynů zaslaných všem studujícím, kteří se jich účastní, studijním oddělením a oddělením vědy. Studující, kteří se účastní státních závěrečných zkoušek, prosíme, aby se na fakultu dostavili cca 30 minut před časovým termínem uvedeným na zaslané pozvánce (opatření proti kumulaci osob před zkušební místností). Dále prosíme o dodržování hygienických požadavků a rozestupů.


Informace k přípravě na letní semestr 2020/21

Výuka v letním semestru začíná 15. 2. 2021. O formě výuky bude rozhodnuto v závislosti na vývoji aktuální situace.

Rozvrhy hodin jsou plánovány tak, aby bylo možné podle nich konat výuku jak plně online, tak hybridně, tak i prezenčně, vše v závislosti na aktuálních vládních opatřeních a nařízeních rektorátu Univerzity Karlovy.


Za vedení HTF,

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D., děkanka

8. 1. 2021


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám