Habilitační a jmenovací řízení

Základní informace k oboru akreditovanému na Husitské teologické fakultě

Obor Teologie je akreditován pro habilitační řízení do 28. 07. 2025

Seznam profesorů a docentů pracoviště, kteří zajišťují obor

 • prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr. h.c.

 • prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.

 • prof. ThDr. Ján Liguš, PhD.

 • doc. ThDr. Jiří Vogel, ThD.

 • doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, ThD.

 • doc. ThLic. Pavel Milko, PhD.

 • doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD.

 • doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

 • doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

 • doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

 • doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

 • doc. Mgr. David Biernot, Th.D.

Probíhající habilitační řízení

 • ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. (zahájení 1/ 2021)

 • PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D. (zahájení 6/ 2021)

Na základě OR 72/2017 ve znění opatření rektora č. 16/2019, čl. 10, odst. 2: Habilitační práce jsou zveřejňovány nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby. K nahlížení veřejnosti jsou k dispozici na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků (4. patro, místnost H402a).

Seznam profesorů a docentů jmenovaných v posledních pěti letech


Profesoři jmenovaní na Univerzitě Karlově Husitské teologické fakultě v období 2015-2019

Statistiky a jmenné seznamy viz https://www.cuni.cz/UK-4106.html#8


Docenti jmenovaní na Univerzitě Karlově Husitské teologické fakultě v období 2020 - 2024

Jmenovaný/á

Pro obor

Účinnost

doc. Mgr. David Biernot, Th.D.

teologie

od. 1. 08. 2021


Docenti jmenovaní na Univerzitě Karlově Husitské teologické fakultě v období 2015-2019

Jmenovaný/á

Pro obor

Účinnost

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

teologie

od. 1. 12. 2019

ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

teologie

od 1. 12. 2017

Henžel Ján, ThDr. Ing., Ph.D.

teologie

od 1. 8. 2016

PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

teologie

od 1. 12. 2015

PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

teologie

od 1. 12. 2015

ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

teologie

od 1. 8. 2015


Informace o akreditovaných oborech na UK

Zákon o VŠ č. 111/98 Sb.

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Kritéria pro habilitační a jmenovací řízení platná do 1. 7. 2007

Nová doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Požadovaná úprava výkazu pedagogické činnosti

Osnova stanoviska habilitační komise a jmenovací komise

Opatření rektora č. 26/2017 (Novelizace Opatření rektora č. 9/2014 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze ve znění opatření rektora č. 17/2014)

Soupis příloh habilitačního spisu

1. Žádost o zahájení habilitačního řízení předkládá uchazeč děkanovi fakulty na příslušném formuláři, který zahrnuje i soupis předkládaných příloh.


Soupis příloh v požadované formě viz nize.


2. Strukturovaný životopis – vlastnoručně podepsaný každý list.

- základní osobní údaje

-  průběh vzdělání a získání vědeckých hodností. Datum absolvování a název absolvovaného studijního programu, nebo vysokoškolského oboru podle dřívějších předpisů, název absolvované vysoké školy. Získání titulu CSc., DrSc. – kdy a kým byly uděleny.

- průběh zaměstnání. Data (od-do) jednotlivých zaměstnání, pracovní zařazení a velikost pracovního úvazku, případně data změn pracovního zařazení u jednoho a téhož zaměstnavatele. Současné pracoviště a pracovní zařazení.


 Dále se uvádějí informace dokreslující odborný profil uchazeče:

-např. organizace významných akcí, vědecká ocenění, údaje o vědeckých kontaktech se zahraničními institucemi, přednášková činnost na pozvání v zahraničí,

-přehled členství a funkcí ve a) vědeckých radách významných pracovišť, b) vědeckých společnostech, c) redakčních a edičních radách významných vědeckých publikací - jmenovitý seznam s funkčním obdobím,

-podíl na organizaci mezinárodních vědeckých konferencí a) přednášející ve smyslu invited speaker (doložit zvacím dopisem nebo programem konference) b) organizátor nebo člen přípravného výboru, předseda sekce konference.

2x písemné vyhotovení a na CD (dále 2x a na CD)


3.Doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, vědeckých hodnostech – ověřeno. Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., Th.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna uchazečem. 2x


4. Doklady osvědčující pedagogickou praxi.


4.1. Uchazeč předloží potvrzení o pedagogické praxi od zaměstnavatele. Pokud jde o pedagogickou činnost na zahraničních univerzitách, rovněž se vyžaduje potvrzení příslušné zahraniční univerzity. 2x


4.2. Výkaz pedagogické činnosti uchazeče nejméně za poslední tři roky souvislé činnosti na vysoké škole – vlastnoručně podepsaný každý list. Pedagogickou činnost uchazeče probíhající na více fakultách či vysokých školách je nutné ve výkazu zpřehlednit. Dřívější výukové aktivity charakterizovat souhrnně.

Výkaz pedagogické činnosti v tabulkové formě

2x a na CD.


 5. Seznam vědeckých a odborných prací – vlastnoručně podepsaný každý list.

Předepsaná struktura seznamu

Doporučené hledisko hodnocení k publikační činnosti , 2x a na CD


 6. Seznam citací prací uchazeče - vlastnoručně podepsaný každý list seznamu.

Uvádí se vždy nejprve písmeno a číslo, odpovídající název práce ze seznamu publikací uchazeče, na niž existuje citační ohlas. Pod touto položkou se uvádějí publikace, které ji citují (dle normy ISO 690). Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče. Do citací lze započítat i recenze, pokud byly publikovány v odborných periodikách. Položky citačních ohlasů se průběžně číslují.

2x a na CD


7. Uvedení tří nejvýznamnějších vědeckých a odborných prací uchazeče se stručnými charakteristikami jejich významu a přínosu pro rozvoj oboru, vlastnoručně podepsaný každý list.

2x a na CD


8. Seznam řešených grantů, výzkumných záměrů a center.

Nutné odlišit granty vědecko-výzkumného charakteru od grantů realizačně-projektových (FRVŠ, Transformační a rozvojové programy MŠMT ČR apod.)

U každé položky uvést roky realizace, název a číslo grantu, poskytovatel, podíl (hlavní řešitel, spoluřešitel), výstup. vlastnoručně podepsaný každý list.

2x a na CD


9. Přehled absolvovaných vědeckých nebo odborných stáží jak tuzemských, tak i zahraničních ve struktuře: období, země/instituce, v jakém programu se stáž uskutečnila a zahraničního studia v dane struktuře. Účast na konferenci se nepovažuje za stáž. vlastnoručně podepsaný každý list

2x a na CD


10. Habilitační práce 4x a na CD.


11. V případě, že uchazeč je zaměstnancem jiné fakulty vyžaduje se předložení doporučení děkana fakulty, na které je uchazeč v pracovním poměru.

2x na CD


Kontakt:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

E-mail: marketa.langer@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Poslední změna: 6. září 2021 11:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám