Habilitační a jmenovací řízení

Základní informace k oboru akreditovanému na Husitské teologické fakultě

Obor Teologie je akreditován pro habilitační řízení do 28. 07. 2025

Seznam profesorů a docentů pracoviště, kteří zajišťují obor

 • prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c. (mult.)

 • prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.

 • prof. ThDr. Ján Liguš, PhD.

 • doc. ThDr. Jiří Vogel, ThD.

 • doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, ThD.

 • doc. ThLic. Pavel Milko, PhD.

 • doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD.

 • doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

 • doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

 • doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

 • doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

 • doc. Mgr. David Biernot, Th.D.

 • doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

 • doc. PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.

Probíhající habilitační řízení

 • ThDr. Jan Rokyta Ph.D., UNI Pardubice

 • ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D., Katedra historické teologie a církevních dějin

 • PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., Katedra učitelství, 10 / 2022

Na základě OR 72/2017 ve znění opatření rektora č. 16/2019, čl. 10, odst. 2: Habilitační práce jsou zveřejňovány nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby. K nahlížení veřejnosti jsou k dispozici na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků (4. patro, místnost H402a).

Seznam profesorů a docentů jmenovaných v posledních pěti letech

Docenti jmenovaní na Univerzitě Karlově Husitské teologické fakultě od roku 2020

Jmenovaný/á

Pro obor

Účinnost

doc. PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.

teologie

od 1. 8. 2022

doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

teologie

od 1. 6. 2022

doc. Mgr. David Biernot, Th.D.

teologie

od.1. 8. 2021


Docenti jmenovaní na Univerzitě Karlově Husitské teologické fakultě v období 2015-2019

Jmenovaný/á

Pro obor

Účinnost

doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

teologie

od. 1. 12. 2019

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

teologie

od 1. 12. 2017

doc. Henžel Ján, ThDr. Ing., Ph.D.

teologie

od 1. 8. 2016

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

teologie

od 1. 12. 2015

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

teologie

od 1. 12. 2015

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

teologie

od 1. 8. 2015


Profesoři jmenovaní na Univerzitě Karlově Husitské teologické fakultě v období 2015-2019

Statistiky a jmenné seznamy viz https://www.cuni.cz/UK-4106.html#8


Informace o akreditovaných oborech na UK

Zákon o VŠ č. 111/98 Sb.

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Kritéria pro habilitační a jmenovací řízení platná do 1. 7. 2007

Nová doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Požadovaná úprava výkazu pedagogické činnosti

Osnova stanoviska habilitační komise a jmenovací komise

Opatření rektora č. 35/2019 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze ve znění opatření rektora č. 26/2017), dále Opatření rektora 20/2023

Změna opatření rektora č. 35/2019 – Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy

DŮLEŽITÉ!

Opatření rektora č. 55/2023 - Předcházení střetu zájmů v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem (pdf) Od 1. 1. 2024.

Soupis příloh habilitačního spisu

1. Žádost o zahájení habilitačního řízení

Předkládá uchazeč děkanovi fakulty na příslušném formuláři, který zahrnuje i soupis předkládaných příloh 1 – 10, ve dvojím písemném vyhotovení a na flash disku.

2. Strukturovaný životopis – vlastnoručně podepsaný každý list

 • základní osobní údaje,

 • průběh vzdělání a získání vědeckých hodností. Datum absolvování a název absolvovaného studijního programu, nebo vysokoškolského oboru podle dřívějších předpisů, název absolvované vysoké školy. Získání titulu CSc., DrSc. – kdy a kým byly uděleny,

 • průběh zaměstnání. Data (od-do) jednotlivých zaměstnání, pracovní zařazení a velikost pracovního úvazku, případně data změn pracovního zařazení u jednoho a téhož zaměstnavatele. Současné pracoviště a pracovní zařazení.

 • Dále se uvádějí informace dokreslující odborný profil uchazeče:

  • např. organizace významných akcí, vědecká ocenění, údaje o vědeckých kontaktech se zahraničními institucemi, přednášková činnost na pozvání v zahraničí,

  • přehled členství a funkcí ve a) vědeckých radách významných pracovišť, b) vědeckých společnostech, c) redakčních a edičních radách významných vědeckých publikací - jmenovitý seznam s funkčním obdobím,

  • podíl na organizaci mezinárodních vědeckých konferencí a) přednášející ve smyslu invited speaker (doložit zvacím dopisem nebo programem konference) b) organizátor nebo člen přípravného výboru, předseda sekce konference.

3. Doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, vědeckých hodnostech – ověřené kopie

Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., Th.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna uchazečem. 2x

4. Doklady osvědčující pedagogickou praxi

 • 4.1. Uchazeč předloží potvrzení o pedagogické praxi od zaměstnavatele. Pokud jde o pedagogickou činnost na zahraničních univerzitách, rovněž se vyžaduje potvrzení příslušné zahraniční univerzity.

 • 4.2. Výkaz pedagogické činnosti uchazeče nejméně za poslední tři roky souvislé činnosti na vysoké škole – vlastnoručně podepsaný každý list. Pedagogickou činnost uchazeče probíhající na více fakultách či vysokých školách je nutné ve výkazu zpřehlednit. Dřívější výukové aktivity charakterizovat souhrnně.

  Výkaz pedagogické činnosti v tabulkové formě

5. Seznam vědeckých a odborných prací

– vlastnoručně podepsaný každý list.

Předepsaná struktura seznamu

Doporučené hledisko hodnocení k publikační činnosti

6. Seznam citací prací uchazeče

- vlastnoručně podepsaný každý list seznamu.

Uvádí se vždy nejprve písmeno a číslo, odpovídající název práce ze seznamu publikací uchazeče, na niž existuje citační ohlas. Pod touto položkou se uvádějí publikace, které ji citují (dle normy ISO 690). Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče. Do citací lze započítat i recenze, pokud byly publikovány v odborných periodikách. Položky citačních ohlasů se průběžně číslují.

7. 7. Uvedení tří nejvýznamnějších vědeckých a odborných prací uchazeče se stručnými charakteristikami jejich významu a přínosu pro rozvoj oboru

- vlastnoručně podepsaný každý list.

8. Seznam řešených grantů, výzkumných záměrů a center

Nutné odlišit granty vědecko-výzkumného charakteru od grantů realizačně-projektových (FRVŠ, Transformační a rozvojové programy MŠMT ČR apod.)

U každé položky uvést roky realizace, název a číslo grantu, poskytovatel, podíl (hlavní řešitel, spoluřešitel), výstup. vlastnoručně podepsaný každý list.

9. Přehled absolvovaných vědeckých nebo odborných stáží jak tuzemských, tak i zahraničních

- ve struktuře: období, země/instituce, v jakém programu se stáž uskutečnila a zahraničního studia v dane struktuře. Účast na konferenci se nepovažuje za stáž. vlastnoručně podepsaný každý list

10. V případě, že uchazeč je zaměstnancem jiné fakulty

- předložení doporučení děkana fakulty, na které je uchazeč v pracovním poměru.

11. Habilitační práce

Předkládají se čtyři podepsané výtisky habilitační práce (Čestné prohlášení).

12. Doklad o úhradě nákladů spojených s řízením ve výši 2000,- Kč


Kontakt na probíhající řízení: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

E-mail: marketa.langer@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H402a


Kontakt:

Mgr. Viktorie Slováková, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail: viktorie.slovakova@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Poslední změna: 5. únor 2024 10:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám