Nabídka studijních programů

Studium na fakultě

Husitská teologická fakulta má multidisciplinární zaměření. Nabízí humanitní vzdělání a sociální odbornost spojené se studiem židovského a křesťanského myšlení, které spoluutvářelo a utváří evropský kulturní prostor.Studium a akademické působení na fakultě je přístupné všem bez rozdílu pohlaví, rasy, politické příslušnosti, světového názoru nebo náboženského vyznání, a to i na teologických programech, kde se respektují odlišné náboženské postoje posluchačů a klade se důraz na výchovu k náboženské toleranci a přátelské prostředí.


Studenti fakulty se připravují k akademické práci, k duchovenskému poslání i k uplatnění v různých profesích v oblasti školství, kultury, sociálních služeb, státní správy nebo i politiky, služeb v zahraničí apod.


Fakulta je od svých počátků spjata s Církví československou husitskou, která vznikla v roce 1920 z hnutí katolického modernismu. Na teologických studijních programech se vzdělávají budoucí duchovní této i několika dalších církví a náboženských společností.Programy teologie

Teologie je velmi stará vědecká disciplína, která vznikla už ve starověku, ale která si ustavičným dialogem s ostatními soudobými vědami a s kulturou každé nové epochy uchovává aktuálnost. Jedná se o stále živý a neustále se rozvíjející obor s trvalým celosvětovým významem. V současnosti se znovu ukazuje, že náboženství nadále je důležitou hybnou silou politických a společenských událostí globalizovaného světa.


Cílové skupiny, které ocení studium teologie, jsou hlavě tyto tři:

  1. moderní křesťané, kteří nechtějí být primárně duchovními, ale chtějí se ve svém životě opírat o vlastní kritické a odborné porozumění křesťanským dějinám a křesťanskému myšlení;

  2. zájemci bez náboženského přesvědčení nebo vyznání, kteří chtějí poznat myšlenkové a motivační pozadí evropských dějin, evropské kultury a  literatury, studovat mnohotvárné a spletité dějiny křesťanského myšlení nebo kriticky porozumět náboženským kulisám dění současného světa;

  3. a samozřejmě zájemci o duchovenskou službu v některé křesťanské církvi nebo náboženské společnosti.

Studium teologie se skládá z řady dílčích oborů. Jsou zde například předměty jako dějiny filozofie a potom hlavní teologické obory:

  1. biblistika, která zkoumá historické okolnosti vzniku biblických knih Starého i Nového zákona i Bible jako celku, zabývá se biblickými jazyky a vyvíjí stále nové kritické bádání o literárním charakteru, významu a smyslu jednotlivých biblických knih.

  2. systematické teologie, která se věnuje jednotlivým tématům křesťanského teologického myšlení, zkoumá strukturu různých teologických koncepcí, podstatu teologických sporů a vývoj teologického myšlení.

  3. církevní dějiny a historická teologie, kde se zkoumají dějiny křesťanství od nejstarších dob po současnost, a to na pozadí politického vývoje i vývoje teologického myšlení. 

Studenti teologie, kteří se chtějí tomuto náročnému oboru věnovat důkladně a kriticky, se učí ovládat přístupy a metody vědců z různých vědních oborů, zvláště historiků, filozofů a literárních kritiků. Učí se pracovat s historickými prameny, a ovládat proto i staré jazyky.


Absolventi teologie, kteří si osvojili schopnost pracovat tímto multidisciplinárním způsobem, jsou nejen učenci, ale také všestrannými osobnostmi připravenými na tvůrčí práci v nejrůznějších oblastech lidské společnosti.


Na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy lze studovat teologii dvou křesťanských tradic v bakalářských a magisterských programech: Husitská teologie a Pravoslavná teologie. Nejnadanější absolventi mohou pokračovat v doktorském programu Husitká teologie.Husitskou teologii nebo pravoslavnou teologii je možno kombinovat s filozofií v kontextu židovské a křesťanské tradice, religionistikou nebo judaistikou.


Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

Filozofie vznikla, když si jednotlivec uvědomil, že co o světě, o člověku, o společnosti tvrdí mytologie a náboženství, nemusí být pravda. Toto prvotní uvědomění a probuzení individuálního rozumu vytvořilo v dějinách řadu zajímavých myšlenek i metodické postupy jak správně argumentovat a odůvodňovat svůj názor. Filozofie tak stála u zrodu přírodních i společenských věd.


Na moderních univerzitách se studuje filozofie jako akademická disciplína, která se zabývá dějinami tohoto myšlenkového procesu a kritickou četbou a výkladem filozofických textů. Na Husitské teologické fakultě je filozofie sdružena buď s teologií, nebo judaistikou, a proto se více zaměřuje na interakce filozofie s křesťanstvím a judaismem.


Absolvent filozofie může pokračovat v dalším studiu a uplatnit se v akademické sféře. Může pracovat v kulturních institucích a médiích, ve státní správě a diplomacii a jinde ve veřejné a privátní sféře, kde se cení rychlé a přesné porozumění textu, kritické myšlení, formulační dovednosti, systematičnost a kreativita nebo schopnost rychle se učit novým věcem.


Program filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice poskytuje studentům znalosti systematické filozofie, dějin filozofického myšlení (antika, středověk, novověk), náboženské filozofie (křesťanství a judaismus), etiky a logiky. Studenti čtou filozofické texty také v klasických jazycích (řečtina a latina) a alespoň v jednom světovém jazyce.Filozofii v kontextu židovské a křesťanské tradice lze kombinovat s husitskou teologií, pravoslavnou teologií nebo judaistikou.


Religionistika

Studium religionistiky se zaměřuje na jednotlivá náboženství současnosti i minulosti a zároveň reflektuje problematiku vědeckého studia náboženství. V oblasti dějin náboženství klade důraz především na studium náboženství starověkého Předního východu a studium velkých monoteistických systémů judaismu, křesťanství a islámu, a to z hlediska jejich dějin, soudobé problematiky a vzájemných vztahů. Dalším specifikem je důraz na současné podoby duchovního života.Religionistiku lze kombinovat s husitskou teologií, pravoslavnou teologií nebo judaistikou.


Judaistika

Během studia programu judaistika se studenti zabývají židovskou tradicí z historické i jazykové perspektivy. Stěžejními tématy jsou židovská mystika a filosofie, rabínská literatura, židovské tradice a zvyky, dějiny židovského národa i antisemitismu. Jazyky vyučované v rámci judaistiky jsou pak biblická, středověká i moderní hebrejština (ivrit) a také biblická a talmudická aramejština.Judaistiku lze kombinovat s filozofií v kontextu židovské a křesťanské tradice, husitskou teologií, pravoslavnou teologií nebo religionistikou.Programy sociální práce

Cílem programu Sociální a charitativní práce je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků pro regulované povolání sociálního pracovníka, zaměřené na všeobecnou sociální práci a sociální služby v církevní a mimocírkevní oblasti, a pro profese v působnosti státní správy, profese kulturně, literárně a publicisticky zaměřené a pro teoretické činnosti v sociálně vědní oblasti či vědecko-výzkumné práce.Sociální a charitativní práci lze studovat prezenčně v bakalářském programu, prezenčně nebo kombinovaně v magisterském navazujícím programu.


Pedagogické programy

Pedagogické programy na Husitské teologické fakultě připravují studenta na sociálně pedagogickou činnost, poskytování výchovného a sociálně právního poradenství a také na navazující magisterské studium s pedagogickým zaměřením. Absolventi navazujícího programu Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy pak mohou vyučovat na základních a středních školách, a to předměty náboženství, občanská výchova, etická výchova a základy společenských věd.  • Přihláška. na Sociální pedagogiku.

  • Přihláška. na bakalářské studium Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání nebo na navazující magisterské studium Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy.

  • Podmínky přijímacího řízení


Výhody studia na Univerzitě Karlově

Studenti Husitské teologické fakulty mají díky velké prostupnosti Univerzity Karlovy možnost navštěvovat podle svého zájmu a specializace semináře a přednášky ostatních fakult. Jako studenti Univerzity Karlovy také mohou zažádat o zahraniční stipendium a vyjet až na jeden rok na vybranou zahraniční univerzitu.Studentský život

Na Husitské teologické fakultě působí studentský spolek Elíša, jehož členové organizují studentské výjezdy, večírky, klubové přednášky, diskuse a další společenské akce. Studenti se také mohou zapojit do činnosti fotbalového týmu "Boží bojovníci," který v současnosti úspěšně reprezentuje fakultu v Hanspaulské lize. Univerzita Karlova samotná pak svým studentům nabízí velký počet sportovních aktivit a společenských událostí.Poslední změna: 20. únor 2024 14:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám