Univerzita třetího věku

Aktuální informace:Vážené posluchačky, vážení posluchači Univerzity třetího věku,


z důvodu předčasného ukončení přednášek U3V v letním semestru 2020 činí pro ty, kteří byli zapsáni v roce 2019/2020 v programu U3V na HTF UK zápisné do akademického roku 2020/2021 částku 500,-Kč. Pro ostatní zájemce je zápisné ve standardní výši 690,-Kč.


Posluchači zapsaní v letním semestru 2020 do předmětu Uvedení do latinského jazyka a římských reálií jsou oproštěni od poplatku 100,-Kč za tento předmět pro zimní semestr 2020/2021. V případě nevyužití této možnosti mohou požádat o jeho vrácení.


Posluchači zapsaní v letním semestru 2020 do předmětu Angličtina pro U3V mají možnost absolvovat nedokončené pensum v září 2020, nebo zaplatit za tento předmět v ZS 2020/21 částku 100,-Kč (namísto 340,-Kč). V případě nevyužití uvedených možností mohou požádat o vrácení poměrné části ve výši 240,-Kč.Zářijové termíny pro dokončení předmětu Angličtina pro U3V:


úterky - 1., 8., 15., 22., 29. září, 13.00 - 15.30Na zimní semestr 2020 je pro U3V na HTF UK připravován cyklus „Doba vzniku Církve československé i období husitských válek.“ Obsahem budou jak témata, která nezazněla během předčasně ukončeného přednáškového cyklu, tak původně plánovaná pro tento semestr, věnovaná výročí rozpuku husitských bouří v 15. století.

V letním semestru se v přednáškovém cyklu U3V tematicky zaměříme především na události husitských bouří a třicetileté války.


Opět připravujeme podzimní i jarní vzdělávací exkurze, podrobnosti budou uveřejněny na webových stránkách. Chystají se též ve spolupráci s dalšími akademickými institucemi doplňující virtuální přednášky, které Vám budou k dispozici i z pohodlí Vašich domovů.


Těším se na Vaši účast, na setkání s Vámi a děkuji za pochopení změn způsobených pandemií koronaviru. Věřím, že se těšíte dobrému zdraví i chuti do dalšího vzdělávání.


ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.
Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím). Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF.


Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do akademického roku 2020/21 na studijní oddělení fakulty do konce června 2020. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží podrobnější informace, a kde doloží potvrzení o zaplacení 690,- Kč zápisného.


Platební podmínky:

č. účtu: 66661389/0800

VS: 1999

Zpráva pro příjemce: Příjmení Jméno (v tomto pořadí)


Speciálně pro posluchače U3V jsou pořádány v každém semestru kulturně-historické cykly přednášek, jazykové kurzy a vzdělávací exkurze. Kulturně-historické cykly přednášek jsou zahrnuty do ročního zápisného, na jazykové kurzy a vzdělávací exkurze se mohou vztahovat další příplatky uvedené v aktuální nabídce. Tzn.:


 • Angličtina pro U3V – Zájemci z řad seniorů zapsaných v programu U3V na UK HTF v akademickém roce 2020/2021, kteří zaplatili zápisné ve výši 690 Kč v případě zájmu o tento kurz doplatí ještě částku ve výši 340 Kč za semestr (22 vyučovacích hodin). https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=5343

 • Uvedení do latinského jazyka a římských reálií - Zájemci z řad seniorů zapsaných v programu U3V na UK HTF v akademickém roce 2020/2021, kteří zaplatili zápisné ve výši 690 Kč v případě zájmu o tento kurz doplatí ještě částku ve výši 100,- Kč za semestr (22 vyučovacích hodin). https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=5347

 • Cena vzdělávacích exkurzí závisí na aktuálně vypsaném programu a trase.


Při absolvování nejméně 4 předmětů (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu) z nabízených přednášek U3V, má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na HTF UK se slavnostním ceremoniálem v Karolinu Univerzity Karlovy.


Přihláška ke studiu


Cyklus přednášek Univerzity třetího věku na HTF UK

„Doba vzniku Církve československé“

Vždy v úterý od 18. února do 12. května 2020.

10.15–12.45 – aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF


 • 18.2. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: První rok Církve československé

 • 25.2. – ThDr. Mgr., Pavel Helan, Th.D.: Počátky Církve československé z pohledu Svatého stolce / uvedení do programu semestru

 • 3.3. – PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.: Od ručního granátu k motocyklu Jawa - příběh vynálezce a podnikatele Ing. Františka Janečka

 • 10.3. – Doc. ThDr. Jiří Vogel, ThD.: Ideové pozadí vzniku Církve československé

 • 17.3. – Prof. ThDr. Jan B. Lášek: Pokusy o reformu katolické církve u nás v 19. a na počátku 20. století

 • 24.3. – Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.: Počátky slovenského autonomistického hnutí

 • 31.3. – Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D: Hospodářské a sociální poměry v Československu kolem roku 1920

 • 7.4. – PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.: Válka po válce. Násilí a budování státu v Československu v letech 1918–1923

 • 21.4. – PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.: Návrat legionářů a jejich adaptace na mírový život ve 20. letech 20. století

 • 28.4. – PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.: Polsko-ruská válka

 • 5.5. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Vývoj Církve československé v meziválečném období

 • 12.5. – PhDr. Lena-Arava Novotná, Th.D.: Židé v Čechách před a po vzniku Československa

Změna programu vyhrazena


Program ke stažení: Doba vzniku Církve československé (.docx)


Uvedení do latinského jazyka a římských reálií

Cvičení s doplňujícími přednáškami Univerzity třetího věku na UKHTF


Začátečníci: úterý 14:45–16:15 v učebně L 303

Pokročilí: úterý 13:00–14:30 v učebně L 303

Vyučující: Mgr. Lucie Kopecká


Anotace: Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.

Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.

Anotace ke stažení (.doc)


Angličtina pro Univerzitu třetího věku

 • 1. kurs - úterý 13.00 -14.30 hod. v učebně L306, mírně pokročilá úroveň

 • 2. kurs - pátek 10.15 -11,45 hod. v učebně H308, mírně pokročilá úroveň

Pozn.: V obou kursech se probírá stejné učivo.

Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková


Anotace:

Náplní kursu je výuka anglického jazyka (slovní zásoba, gramatika a frazeologie) na úrovni pre-intermediate až intermediate, rozšířená  o základní teologickou slovní zásobu a texty dle zájmu studentů. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. V zimním semestru se bude probírat File/Lekce 8.
Poslední změna: 16. červenec 2020 10:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám