• Přijímačky
 • Informace pro uchazeče se zahraničním SŠ a VŠ vzděláním

Informace pro uchazeče se zahraničním SŠ a VŠ vzděláním


Hlásím se do: bakalářského studijního programu, a absolvoval jsem střední školu v zahraničí.


Pro uchazeče do bakalářských studijních programů:

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 budou fakulty posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.


Níže uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do 31. 5. 2024 (v případě náhradního zápisu do 31. 8. 2024).

Adresa fakulty:

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

Praha 4

140 21


Číslo účtu pro platbu: 66661389/0800

Číslo účtu fakulty v mezinárodním formátu:

IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

BIC: GIBACZPX


Platba osobně na fakultě:

Magdalena Vaníčková

hospodářka, podatelna

Kancelář: H103

Tel.: +420 222 539 204

E-mail:

Pokladní hodiny: Po-Pá: 10:00 - 12:00


Kontaktní osoby v případě dotazů:

Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

proděkan pro studium

E-mail:

Tel.: +420 222 539 213


Mgr. Milada Pleskotová

studijní oddělení

E-mail:

Úřední hodiny:

Tel.: +420 222 539 203

Studijní oddělení: H104


Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:


a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

 • Uchazeč doloží:

  • Vyplněný formulář (.docx)

  • Úředně ověřenou kopii (viz Formy ověření) dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů. Tedy úředně ověřenou kopii „Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení“ nebo úředně ověřenou kopii „Rozhodnutí o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení“.

 • Je vydávaný krajskými úřady, Magistrátem Hlavního města Prahy nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

  Více informací zde.

 • Bez poplatku (poplatek 1000 Kč se hradí krajskému úřadu nebo Magistrátu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání)


b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu

 • Uchazeč doloží:

 • Týká se pouze Evropského bakalaureátu

 • Bez poplatku

 • Neplatí pro International Baccalaureate (IB Diploma), který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud uchazeč doloží vedle IB Diploma i vysvědčení o maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury vykonané ve společné části maturitní zkoušky, pak jsou tyto dva doklady považovány za rovnocenné českému maturitnímu vysvědčení a uchazeč nemusí prokazovat zahraniční vzdělání.


  Pozn.: Týká se pěti škol v ČR, kterým byl udělen souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v oboru vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce (§ 81 odst. 9 školského zákona na dobu od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2026): The English College in Prague, Anglické gymnázium, o.p.s., PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s., OPEN GATE - gymnázium a ZŠ, s.r.o., Gymnázium Duhovka s.r.o., Gymnázium Evolution s.r.o


c) dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu

 • Zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu- jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzalosci), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku

 • Uchazeč doloží:

  • Vyplněný formulář (.docx)

  • Úředně ověřenou kopii ( viz Formy ověření) zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu

 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

  • Originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia (přehled předmětů absolvovaných za dobu studia)

 • Bez poplatku


d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání

 • Uchazeč doloží:

  • Vyplněný formulář (.docx)

  • Úředně ověřenou kopii (viz Formy ověření) zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu.

  • Originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia (přehled předmětů absolvovaných za dobu studia).

 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

  • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia

  • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona (potvrzení o „akreditaci“ zahraniční střední školy).

  • Potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.

 • Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene c)

 • POSUZUJE SE- v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“)

 • Posouzení je platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě pro jeden akademický rok.

 • POPLATEK 930 Kč


Překlady

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka soudním překladatelem (českým nebo zahraničním).

Listy s překlady musí být připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.


Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

  a. 

plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,

  b. 

v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),

  c. 

ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.


Znalost českého jazyka

 • U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2


  Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.


Pro uchazeče do navazujících magisterských studijních programů:


V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 budou fakulty posuzovat splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.


Níže uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do 31. 5. 2024 (v případě náhradního zápisu do 31. 8. 2024).


Adresa fakulty:

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

Praha 4

140 21


Číslo účtu pro platbu: 66661389/0800

Číslo účtu fakulty v mezinárodním formátu:

IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

BIC: GIBACZPX


Platba osobně na fakultě:

Magdalena Vaníčková

hospodářka, podatelna

Kancelář: H103

Tel.: +420 222 539 204

E-mail:

Pokladní hodiny: Po-Pá: 10:00 - 12:00


Kontaktní osoby v případě dotazů:

Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

proděkan pro studium

E-mail:

Tel.: +420 222 539 213


Mgr. Milada Pleskotová

studijní oddělení

E-mail:

Úřední hodiny:

Tel.: +420 222 539 203

Studijní oddělení: H104


Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:


a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

 • Uchazeč doloží:

  • Vyplněný formulář (.docx)

  • Úředně ověřenou kopii (viz Formy ověření) dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů. Tedy úředně ověřenou kopii „Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice“.

 • Je vydávaný veřejnými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany

 • Více informací o řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde.

 • Bez poplatku (poplatek 3000 Kč se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání provádějí)


b) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu

 • Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu - jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28.3.2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c))

 • Uchazeč doloží:

  • Vyplněný formulář (.docx)

  • Ověřenou kopii (viz Formy ověření)diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou

  • Originál nebo ověřenou kopii (viz Formy ověření) dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transcript of Records)

  • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem

 • Bez poplatku


c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání

 • Uchazeč doloží:

  • Vyplněný formulář (.docx)

  • Ověřenou kopii (viz Formy ověření) diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou

  • Originál nebo ověřenou kopii (viz Formy ověření) dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transcript of Records)

 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

  • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia

  • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)

 • Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b)

 • POSUZUJE SE- v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“)

 • Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě v jednom akademickém roce.

 • POPLATEK 930 Kč


Překlady

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka soudním překladatelem (českým nebo zahraničním).

Listy s překlady musí být připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.


Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

  a. 

plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,

  b. 

v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),

  c. 

ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.


Znalost českého jazyka

 • U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2


  Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.


Formy ověření


Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami:


a. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR= Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.


b) Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin - Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“.

Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference na: hcch.e-vision.nl (přímý odkaz: Authorities, per Convention, úmluva číslo 12).


Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily: Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívíe, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002 - do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán, Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States)), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.


U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a.), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

 • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,

 • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo

 • oficiální internetové stránky zahraniční střední či vysoké školy nebo „verifikační stránka“, kterou škola využívá, umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče ze stránky zahraniční vysoké školy).


c) Ostatní státy - Doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:

 • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,

 • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.


Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).


Poslední změna: 9. říjen 2023 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám