Rigorózní řízení

Základní informace

Agenda rigorózního řízení spadá pod oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků a proděkana pro vědu a výzkum.


Kontaktní osoba:

Bc. Barbora Wernerová

E-mail:

Referát pro vědu - agenda Ph.D. studia HT, rigorózní řízení


Na Husitské teologické fakultě UK lze konat státní rigorózní zkoušku v oblasti husitské teologie, pravoslavné teologie a starokatolické teologie. Právo konat státní rigorózní zkoušku mají tyto akreditované programy/obory:

  • teologie/husitská teologie jednooborová

  • teologie/husitská teologie - judaistika

  • teologie/husitská teologie - psychosociální studia

  • teologie/starokatolická teologie jednooborová

  • teologie/pravoslavná teologie jednooborová.


Průběh zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky. Ústní zkouška se skládá mimo jiné z latinského, nebo řeckého, nebo hebrejského jazyka. Pokud uchazeč absolvoval již zkoušku z některého uvedeného jazyka v rámci magisterského studia s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“, může mu být tato zkouška na jeho žádost děkanem uznána. Požadavky k ústní části rigorózní zkoušky naleznete zde.


Po vykonání státní rigorózní zkoušky s výsledkem „prospěl“ se uděluje akademický titul „doktor teologie“ ThDr. (před jménem).


Podle Rigorózního řádu UK v Praze HTF může přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který

a) absolvoval magisterský studijní program a získal titul „magistr“ podle § 46 zákona o vysokých školách,

b) získal titul „magistr“ podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/90 Sb. o vysokých školách, pokud nezískal titul „doktor“ podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách a získal titul „magistr“ v oblasti studia, ve které lze konat na Husitské teologické fakultě státní rigorózní zkoušku.

Termín konání státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkoušky se konají v průběhu obou semestrů každého akademického roku.


Odevzdání přihlášek:

  • pro letní termín do 28. 2. každého roku

  • pro zimní termín do 31. 10. každého roku

Promoce

Absolvent je na základě přijetí nabídky slavnostního předání diplomu informován oddělením pro vědu.

Slavnostní promoce se konají ve velké aule Karolina.

Seznam přihlášených k rigoróznímu řízení

Aktuální informace pro uchazeče:

V souvislosti se stanoviskem rektora UK ze dne 16. 3. 2020 (12:00) se uzavírá budova HTF UK s účinností od 17. 3. 2020 od 00.00 hodin do 1. 4. 2020 včetně.

O případných změnách v trvání tohoto opatření bude fakulta informovat.

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (16. 3. 2020)

V návaznosti na veškerá opatření UK budou uchazeči o změnách a termínech konání Státních rigorózních zkoušek vyrozuměni oddělením pro vědu.

  • Lhůta pro konání státní rigorózní zkoušky je čtyři roky od sdělení fakulty uchazeči, že jeho přihlášku schvaluje (čl. 4 odst. 10 Rigorózního řádu UK).

  • V případě, že by uchazeči měla uplynout tato lhůta v době od vyhlášení nouzového stavu do konce kalendářního roku 2020, se tato lhůta prodlužuje o 12 měsíců od data, kdy mělo k jejímu uplynutí dojít.

1. Mgr. Pavel Vichlenda

2. Mgr. Vladimír Dvořák

3. Mgr. Vojtech Pekárik

4. PhDr. Jana Jičínská, Ph.D.

5. Mgr. Jan Mikuláš Medvecký, M.Sc.

6. Mgr. Ondrej Rác

7. Mgr. Vladimír Sinenki

Oznámení o konání státních rigorózních zkoušek

Proces uznání disertační práce a státní doktorské zkoušky jako rigorózní, nevyžaduje osobní účast uchazeče.


Rigorózní práce bude podle zákona č. 106/1999 Sb. a čl. 7 odst. 3 Rigorózního řádu UK zpřístupněna veřejnosti nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků (4. patro, místnost H402).Poslední změna: 27. březen 2020 10:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám