Rigorózní řízení

Základní informace

Agenda rigorózního řízení spadá pod oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků a proděkana pro vědu a výzkum.


Kontaktní osoba:

Bc. Jan Drážek

Referát pro vědu - agenda Ph.D. studia HT a JU, rigorózní řízení

Fakultní koordinátor tvorby a správy ORCID ID – mezinárodního identifikátoru ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID)

E-mail:


Úřední hodiny:

úterý 10 -12 hodin, konzultace dle dohody

středa 12 -14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Na Husitské teologické fakultě UK lze konat státní rigorózní zkoušku s právem v oblastech institucionálně akreditovaných programů:

 • Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontext židovské a křesťanské tradice

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie


Průběh zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky. Ústní zkouška se skládá mimo jiné z latinského, nebo řeckého, nebo hebrejského jazyka. Pokud uchazeč absolvoval již zkoušku z některého uvedeného jazyka v rámci magisterského studia s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“, může mu být tato zkouška na jeho žádost děkanem uznána. Požadavky k ústní části rigorózní zkoušky naleznete zde.


Po vykonání státní rigorózní zkoušky s výsledkem „prospěl“ se uděluje akademický titul „doktor teologie“ ThDr. (před jménem).


Podle Rigorózního řádu UK může přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč,

a) který absolvoval magisterský studijní program a získal titul "magistr" podle § 46 zákona o vysokých školách,

b) který získal titul "magistr" podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, pokud nezískal titul "doktor" podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách,

c) jehož zahraniční vysokoškolské vzdělání bylo pravomocně uznáno veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému v magisterském studijním programu v České republice, nebo

d) jehož zahraniční vysokoškolské vzdělání je rovnocenné vzdělání získanému v magisterském studijním programu v České republice na základě mezinárodní smlouvy.


Informace k uznávání zahraničního vzdělání zde:


Termín konání státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkoušky se konají v průběhu obou semestrů každého akademického roku.


Odevzdání přihlášek:

 • pro letní termín do 28. 2. každého roku

 • pro zimní termín do 31. 10. každého roku

Promoce

Absolvent je na základě přijetí nabídky slavnostního předání diplomu informován oddělením pro vědu.

Slavnostní promoce se konají ve velké aule Karolina.

Seznam přihlášených k rigoróznímu řízení

Mgr. Jan Mikuláš Medvecký, M.Sc.

Mgr. Vladimír Sinenki

RNDr. Ilona Hlavešová

Mgr. Kristina Mikhalek


Oznámení o konání státních rigorózních zkoušek


Proces uznání disertační práce a státní doktorské zkoušky jako rigorózní, nevyžaduje osobní účast uchazeče.


Rigorózní práce bude podle zákona č. 106/1999 Sb. a čl. 7 odst. 3 Rigorózního řádu UK zpřístupněna veřejnosti nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků (1. patro, místnost H108).


Poslední změna: 16. květen 2023 09:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám