Akademická a zaměstnanecká mobilita


ERASMUS +

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY A ZAMĚSTNANCE - Q III 2024


Od 1.5.2024 od 06:00 do 31.5.2024 do 15:00 bude probíhat výběrové řízení zaměstnaneckých Erasmus+ mobilit.


Mobilita zaměstnanců (akademických i neakademických) je nedílnou součástí internacionalizační strategie Univerzity Karlovy a vedle mobility studentů jednou z klíčových aktivit evropského výměnného programu Erasmus+.

Opatření rektora č. 6/2022 - Pravidla a prováděcí metodika zaměstnanecké mobility v rámci programu ERASMUS+


Mobilita zaměstnanců má za cíle zejména:

  • rozvoj vztahů se zahraničními partnerskými univerzitami

  • prohlubování spolupráce za účelem společné projektové činnosti

  • zviditelnění a propagaci dobrého jména UK doma i v zahraničí

  • získávání mezinárodních zkušeností s výukou v zahraničí, hosting zahraničních lektorů, sdílení příkladů dobré praxe např. při rozvoji cizojazyčných studijních programů apod.

  • zvyšování odborné či jazykové kvalifikace zaměstnanců UK.


V rámci programu ERASMUS+ 103/131 (tzv. "evropský" Erasmus) je možné realizovat dva základní druhy pobytů:

  • Výukové pobyty (STA) - jen akademičtí pracovníci

  • Školení zaměstnanců (STT) - akademičtí i THP pracovníci


Podrobné informace naleznete na stránce https://cuni.cz/UK-232.html

PŘÍMÁ MEZIUNIVERZITNÍ SPOLUPRÁCE

Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů (doktorandů je potřeba vyzjistit, zda daná univerzita vůbec přijímá, né všechny partnerské univerzity mají meziuniverzitní smlouvu na Ph.D. studenty!!). Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.


Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.


Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete na www.cuni.cz/UK-1608.html

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení o účast v akademické mobilitě:

  a. 

vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),

  b. 

doktorandi všech fakult UK.


Finanční zajištění pobytu

Na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i aktuálními finančními možnostmi dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musí si vědec zajistit dodatečný zdroj financování.


Náležitosti žádosti:

Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost v jednom originálu (prosíme nesešívat) zahrnující:

1) Academic Visitor Application (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)

2) Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)

3) zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele

4) odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).


Poslední změna: 3. květen 2024 13:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám