Akademická mobilita

Vyhlášení výběrového řízení pro akademické a zaměstnanecké pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021 a ZS akademického roku 2021/2022

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Přímá meziuniverzitní spolupráce

Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů (doktorandů je potřeba vyzjistit, zda daná univerzita vůbec přijímá, né všechny partnerské univerzity mají meziuniverzitní smlouvu na Ph.D. studenty!!). Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.


Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.


Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete na www.cuni.cz/UK-1608.html

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení o účast v akademické mobilitě:


  a. 

vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),

  b. 

doktorandi všech fakult UK.


Finanční zajištění pobytu


Na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i aktuálními finančními možnostmi dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musí si vědec zajistit dodatečný zdroj financování.

Náležitosti žádosti


Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost v jednom originálu (prosíme nesešívat) zahrnující:


1) Academic Visitor Application (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)

2) Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)

3) zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele

4) odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).



















Poslední změna: 4. prosinec 2020 10:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208



Jak k nám