Akademická mobilita

Vyhlášeno výběrové řízení – Akademická mobilita 2018

Tento program podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů. Jedná se o krátkodobé jedno- až třítýdenní výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.

Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.

Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete na www.cuni.cz/UK-1608.html

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení o účast v akademické mobilitě

  a. 

vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),

  b. 

doktorandi všech fakult UK.

Finanční zajištění pobytu

Na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i aktuálními finančními možnosti dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musí si vědec zajistit dodatečný zdroj financování.

Náležitosti žádosti

Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost ve dvou originálech (prosíme nesešívat) zahrnující:

  a. 

Academic Visitor Application

  b. 

zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele

  c. 

odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).

Třístupňové výběrové řízení

 1. fakulta UK

  Žádost splňující veškeré náležitosti schvaluje vedoucí pracoviště/katedry. V celofakultním výběrovém řízení rozhodne o nominacích proděkan pro zahraniční záležitosti. Termín uzávěrky na HTF UK: 21. listopadu 2017.

 2. rektorát UK

  O nominacích za celou UK rozhodne v celouniverzitním výběrovém řízení prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu. Termín uzávěrky: 24. listopadu 2017.

  Žádosti o mobilitu v mimoevropských zemích je možné projednat individuálně kdykoliv během roku.

 3. zahraniční univerzita

  Nominace předložené prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu UK podléhají schvalovacímu procesu na úrovni rektorátu partnerské univerzity. Přijaté nominace jsou oznamovány skrze zahraniční oddělení fakult zpravidla v průběhu ledna.

Všeobecná kritéria výběru

 • oboustranně přínosná spolupráce

 • perspektiva dlouhodobé spolupráce

 • podpora vědeckého dorostu

 • noví vědci a nové obory

 • reciprocita

Povinnosti účastníků mobility

 • nahlásit sjednaný termín pobytu na zahraniční oddělení fakulty (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně),

 • neprodleně nahlásit případné storno pobytu na zahraniční oddělení fakulty, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům,

 • do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry jej předložit zahraničnímu oddělení fakulty, které jej dále postoupí OZV RUK.


Poslední změna: 26. říjen 2017 17:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám