Akademická mobilita

Vyhlášení výběrového řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2020

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Přímá meziuniverzitní spolupráce

Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů. Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.


Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.


Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete na www.cuni.cz/UK-1608.html

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení o účast v akademické mobilitě:

  a. 

vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),

  b. 

doktorandi všech fakult UK.

Finanční zajištění pobytu

Na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i aktuálními finančními možnostmi dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musí si vědec zajistit dodatečný zdroj financování.

Náležitosti žádosti

Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost v jednom originálu (prosíme nesešívat) zahrnující:


1) Academic Visitor Application (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)

2) Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)

3) zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele

4) odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).

Třístupňové výběrové řízení

1) fakulta UK

Žádost splňující veškeré náležitosti schvaluje vedoucí pracoviště/katedry. V celofakultním výběrovém řízení rozhodne o nominacích proděkan pro zahraniční záležitosti. Termín uzávěrky 15.11.2019.

2) rektorát UK

O nominacích za celou UK rozhodne v celouniverzitním výběrovém řízení prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu. Termín uzávěrky je 22. listopadu 2019i.

3) zahraniční univerzita

Nominace předložené prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu UK podléhají schvalovacímu procesu na úrovni rektorátu partnerské univerzity. Přijaté nominace jsou oznamovány skrze zahraniční oddělení fakult zpravidla v průběhu ledna.

Všeobecná kritéria výběru

  • oboustranně přínosná spolupráce

  • perspektiva dlouhodobé spolupráce

  • podpora vědeckého dorostu

  • noví vědci a nové obory

  • reciprocita

Váha jednotlivých kritérií se u jednotlivých partnerských univerzit liší v závislosti na prioritách mezinárodní strategie dané univerzity.

Povinnosti účastníků mobility

1) nahlásit sjednaný termín pobytu na zahraniční oddělení fakulty (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně),

2) neprodleně nahlásit případné storno pobytu na zahraniční oddělení fakulty, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům.

3) do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty (dostupný na www.cuni.cz/UK-225.html) a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry jej předložit zahraničnímu oddělení fakulty, které jej dále postoupí OZV RUK.Poslední změna: 7. únor 2020 09:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 6:30–19:30

pátek: 6:30–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám