Theologická revue


Theologická revue

Tato revue vychází od r. 1929, původně pod názvem Náboženská revue CČS, od r. 1968 Theologická revue CČS(H). Aktuální název má od r. 1991, kdy převzala vydávání fakulta.


Theologická revue je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis vychází čtyřikrát ročně.


Obálka: Josef Karhan

Design/Typografie: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Tisk: PBtisk a.s.


ISSN 1211 7617


Distribuce

Objednávky celého ročníku i jednotlivých čísel přijímá redakce.


Cena jednotlivého čísla 78,- Kč, vč. DPH. Celoroční jednotlivé předplatné v ČR činí 312,- Kč, vč. DPH (při poštovní službě). Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4, č. účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: evidenční číslo (z adresního štítku) - ročník (eventuelně číslo ročníku).


Redakce

Šéfredaktor: Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c.

Zástupce šéfredaktora: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

Tajemnice redakční rady: Mgr. Lucie Davídková


Adresa redakce

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Theologická revue

Pacovská 350/4

140 21 Praha 4 - Krč,

Česká republika.


Tel.: 241 733 122;

e-mail:


Redakční rada

prof. PhDr. Alexander Kolesnyk, DrSc. (Berlin)

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c. (UK HTF)

prof. ThDr. Karel Skalický, Th.D. (JČU TF)

prof. Dr. Thomas Kothmann (Universität Regensburg)

prof. zw. Dr. hab. Czeslaw Glombik (Slezská univerzita Katowice)

prof. Dr. Peter Kónya, PhD., Dr.h.c. (Prešovská universita v Prešově, Prešov)

doc. Dr. Olexandr Bilash PhD (Užhorod State University, Užhorod)

doc. ThDr. Jiří Vogel, CSc. (UK HTF)

doc. ThDr. Kamila Veverková, ThD. (UK HTF)

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (UK HTF)

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (MU FF)

ThDr. Petr Šandera, Th.D. (CČSH)

PhDr. Jiří Beneš, (FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Rev. Georgy Kochetkov (St. Philaret‘s Orthodox Christian Institute, Moscow)

Dr. L. J. Mussina (St. Philaret‘s Orthodox Christian Institute, Moscow)

Dr. Peter Wörster (Herder-Institut, Marburg n/L.)

† Dr. Theol. Wolfgang Stingl (Institut für Kirchengeschichte von Böhmen, Mähren und Schlesien, Nidda (SRN)

† prof. Hans-Dieter Döpmann (Berlin)


Pokyny pro autory

Časopis uveřejňuje původní odborné články a studie, zprávy a recenze primárně z oblasti teologického kompendia. Autor je plně odpovědný za původnost práce a za její věcnou, jazykovou a formální správnost.


Všechny články jsou recenzované. Recenzní řízení je oboustranně anonymní.Příspěvky a náměty zasílejte na adresu redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.Termíny pro odevzdání jednotlivých čísel jsou 31.12, 31.3, 23.6 a 30.9.Způsob odevzdávání rukopisů

Příspěvky odevzdávejte zásadně e-mailem na adresu redakce:


Technické požadavky pro zasílané příspěvky

Použité písmo: Calibri.

Velikost: 11.

Zarovnání: do bloku.

Řádkování: 1,5.


Poznámkový aparát: umístěný pod čarou, písmo Calibri, velikost 8, řádkování jednoduché.


(Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, aby se čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařadila v podobě horního indexu. Poznámky vkládejte za interpunkci)


Přílohy příspěvku

  1. Jméno/příjmení autora

  2. Název článku ČJ/AJ

  3. Afiliace autora

  4. Kontaktní email

  5. Abstrakt ČJ/AJ - o maximální délce 1200 znaků včetně mezer (V abstraktu je třeba výstižně charakterizovat obsah, metody a výsledky předkládané práce.)

  6. Pět klíčových slov ČJ/AJ oddělených středníkem (;)

  7. Summary v ČJ/AJ, stručně shrnující obsah textu, o maximální délce 1800 znaků včetně mezer.


Redakce prosí autory, aby gramatickou správnost a stylistiku abstraktu a summary si nechali před odevzdáním zkontrolovat a upravit anglickým rodilým mluvčím!


Grafy, tabulky, případně obrazový materiál vkládejte do textu jen výjimečně a ve vysokém rozlišení.


Rozsah a jazyk příspěvků:

Rozsah studií a článků, včetně poznámkového aparátu, je stanoven na minimálně 8 NS (14 400 znaků) a maximálně 30 NS (54 000 znaků). U recenzí bývá obvyklý rozsah 3–5 stran, zprávy (anotace) přijímáme v rozsahu 1–2 strany. U recenzí a zpráv prosím uveďte na konci bibliografického záznamu i ISBN, resp. ISSN publikací.


Příspěvky se přijímají napsané v češtině a slovenštině. Autor odpovídá za gramatickou a stylistickou správnost odevzdaného textu.


Hebrejštinu a příbuzné jazyky prosím užívejte v textech a poznámkách jen výjimečně, nanejvýše u pojmů (Vhodné je však tyto pojmy zároveň doplnit českým překladem v závorce). Názvy historiografických a literárních děl a souvislé texty prosím přepisujte.


Psaní čísel, časových údajů a jmen osob

V textu rozepisujte slovy čísla od jedné do deseti, dále celé desítky (např. třicet) a stovky (např. dvě stě); tisíce a miliony uvádějte takto: pět tisíc, třicet tisíc, 25 tisíc, 839 tisíc, tři miliony, 456 milionů atd.


Ostatní celá čísla pište číslicemi bez teček a čárek; desetinná čísla s čárkou.


Po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů nedělejte odklepy u pomlčky, stejně jako u stránek. Vzory: (historické období, stránkování), 1910–1915; s. 4–6.


Slova rok a století nezkracujte, např. 19. století, v roce 1915.


Desetiletí můžete psát číslicí, např. 30. léta.


Měsíce pište v hlavním textu slovem: 15. března, nikoliv 15.3.


V textu se snažte používat kurzívu co nejméně, je určena primárně pro názvy prací, případně periodik.


V textu uváděná jména významných osobností pište při prvním výskytu v plném znění, tj. celé křestní jméno a příjmení. Doporučujeme do závorky uvést i biografické údaje.


Způsob citací v poznámkách

Citace v poznámkách se řídí normou ČSN ISO 690.


Elektronické zdroje – vzory:

Cite themright – electronicinformation.

URL: <http://www.unn.ac.uk/central/isd/cite/elec.htm> [cit. 1999-12-10].

HEJTING, Ingo. Interconnectivity and the hybrid library. Ikaros [online].

1999, roč. 3, c. 10 [cit. 1999-12-31]. Dostupné z <http://ikaros.ff.cuni.cz>.


Citace archivního materiálu

Je třeba uvést název a místo archivu, název fondu a bližší určení pramene.


Při první citaci z archivního materiálu uvádějte vždy úplný název archivu a v závorce pak oficiální zkratku archivu pro případ opakované citace.

U zahraničních publikací uvádějte místo vydání tak, jak je uvedeno v tiráži: Wien, Prag, London, nikoli Vídeň, Praha, Londýn. Pokud není uvedeno místo vydání, pak užijte zkratku: s. l. (sine loco), pokud není uveden rok: s. a. (sine anno).


Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky časopisů a sborníků (ročenek) se uvádějí arabskými číslicemi, díly vícesvazkových publikací a edic římskými číslicemi.


V hlavním textu užívejte co nejméně zkratek.


V případě opakovaných odkazů na publikace užívejte zájmenný tvar Ibidem.


Je třeba, aby způsob citací a zkracování byl v celém rukopise jednotný.


Redakce velice děkuje za dodržování těchto zásad.Poslední změna: 6. leden 2020 09:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám