Theologická revue


THEOLOGICKÁ REVUE | THEOLOGICAL REVIEW

Tato revue vychází od r. 1929, původně pod názvem Náboženská revue CČS, od r. 1968 Theologická revue CČS(H). Aktuální název má od r. 1991, kdy převzala vydávání fakulta.


This review has been in existence since 1929. Its original title was The Religious Review of the Czechoslovak Church, since 1968 The Theological Review of the Czechoslovak Hussite Church. The current title, Theological Review, was adopted in 1991 when the Hussite Theological Faculty took over the publishing.


ADRESA REDAKCE | EDITORIAL OFFICE - CONTACT DETAILS

HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE - HUSSITE THEOLOGICAL FACULTY


Theologická revue, P.O.Box 56, 140 21 Praha 4 - Krč, Česká republika.

Tel.: 241 733 122;

e-mail:

ISSN 1211 7617


Theologická revue je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. | Theological Review has been included in the list of reviewed, non-impact journals published in the Czech Republic.


Příspěvky a náměty zasílejte na adresu redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. | Contributions and suggestions should be sent to the editorial board.Unsolicited manuscripts will not be returned.


Všechny články jsou recenzované. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. | All articles in this issue have been reviewed. The review process is mutually anonymous.


Časopis vychází čtyřikrát ročně.| This journal is a quarterly.


Cena jednotlivého čísla 78,- Kč, vč. DPH. Celoroční jednotlivé předplatné v ČR činí 312,- Kč, vč. DPH (při poštovní službě). | The price of each issue is 78 CZK, VAT included. Individual annual subscription for Czech Republic residents is 312 CZK, VAT and postal service included.


Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4, č. účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: evidenční číslo (z adresního štítku) - ročník (eventuelně číslo ročníku). | Bank details: Česká spořitelna Prague 4, account no.: 66661389/0800, variable symbol: registration number (from the mailing label) - volume (or the volume number).


Objednávky celého ročníku i jednotlivých čísel přijímá redakce. | The editorial board accepts orders for whole volumes and for individual issues.


Distribuce redakce. | The journal is distributed by the editorial board.


Redakce / Editorial Board

Šéfredaktor | Editor in chief: Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c.

Zástupce šéfredaktora | Deputy Editor: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

Tajemnice redakční rady: Mgr. Lucie Davídková


Redakční rada | Editorial Board

prof. PhDr. Alexander Kolesnyk, DrSc. (Berlin)

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr. h. c. (UK HTF)

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c. (UK HTF)

prof. ThDr. Karel Skalický, Th.D. (JČU TF)

prof. Dr. Thomas Kothmann (Universität Regensburg)

prof. zw. Dr. hab. Czeslaw Glombik (Slezská univerzita Katowice)

doc. ThDr. Jiří Vogel, CSc. (UK HTF)

doc. ThDr. Kamila Veverková, ThD. (UK HTF)

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (UK HTF)

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (MU FF)

ThDr. Petr Šandera, Th.D. (CČSH)

PhDr. Jiří Beneš, (FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Rev. Georgy Kochetkov (St. Philaret‘s Orthodox Christian Institute, Moscow)

Dr. L. J. Mussina (St. Philaret‘s Orthodox Christian Institute, Moscow)

Dr. Peter Wörster (Herder-Institut, Marburg n/L.)

† Dr. Theol. Wolfgang Stingl (Institut für Kirchengeschichte von Böhmen, Mähren und Schlesien, Nidda (SRN)

† prof. Hans-Dieter Döpmann (Berlin)


© HTF UK

Obálka | Cover: Josef Karhan

Design/Typografie | Creative director: ThDr. Marketa Langer

Tisk | Print: PBtisk a.s.


POKYNY PRO AUTORY

Časopis uveřejňuje původní odborné články a studie, zprávy a recenze primárně z oblasti teologického kompendia. Autor je plně odpovědný za původnost práce a za její věcnou, jazykovou a formální správnost.


Způsob odevzdávání rukopisů

Příspěvky odevzdávejte zásadně e-mailem na adresu redakce:


Technické požadavky pro zasílané příspěvky

Použité písmo: Calibri.

Velikost: 11.

Zarovnání: do bloku.

Řádkování: 1,5.


Poznámkový aparát: umístěný pod čarou, písmo Calibri, velikost 8, řádkování jednoduché.


(Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, aby se čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařadila v podobě horního indexu. Poznámky vkládejte za interpunkci)


Přílohy příspěvku

1) Abstrakt v anglickém jazyce - o maximální délce 1200 znaků včetně mezer. V abstraktu je třeba výstižně charakterizovat obsah, metody a výsledky předkládané práce.


2) Summary v anglickém jazyce, stručně shrnující obsah textu, o maximální délce 1800 znaků včetně mezer.


3) Název článku v anglickém jazyce


4) Pět klíčových slov v anglickém a českém jazyce.


Redakce prosí autory, aby gramatickou správnost a stylistiku abstraktu a summary si nechali před odevzdáním zkontrolovat a upravit anglickým rodilým mluvčím!


(Grafy, tabulky, případně obrazový materiál vkládejte do textu jen výjimečně a ve vysokém rozlišení!)


Rozsah a jazyk příspěvků:

Rozsah studií a článků, včetně poznámkového aparátu by neměl přesáhnout 25 stran (v souladu s výše stanovenými požadavky). U recenzí bývá obvyklý rozsah 3–5 stran, zprávy (anotace) přijímáme v rozsahu 1–2 strany. U recenzí a zpráv prosím uveďte na konci bibliografického záznamu i ISBN, resp. ISSN publikací.


Příspěvky se přijímají napsané v češtině a slovenštině.


Hebrejštinu a příbuzné jazyky prosím užívejte v textech a poznámkách jen výjimečně, nanejvýše u pojmů (Vhodné je však tyto pojmy zároveň doplnit českým překladem v závorce). Názvy historiografických a literárních děl a souvislé texty prosím přepisujte!


Psaní čísel, časových údajů a jmen osob

V textu rozepisujte slovy čísla od jedné do deseti, dále celé desítky (např. třicet) a stovky (např. dvě stě); tisíce a miliony uvádějte takto: pět tisíc, třicet tisíc, 25 tisíc, 839 tisíc, tři miliony, 456 milionů atd.


Ostatní celá čísla pište číslicemi bez teček a čárek; desetinná čísla s čárkou.


Po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů nedělejte odklepy u pomlčky, stejně jako u stránek. Vzory: (historické období, stránkování), 1910–1915; s. 4–6.


Slova rok a století nezkracujte, např. 19. století, v roce 1915.


Desetiletí můžete psát číslicí, např. 30. léta.


Měsíce pište v hlavním textu slovem: 15. března, nikoliv 15.3.


V textu se snažte používat kurzívu co nejméně, je určena primárně pro názvy prací, případně periodik.


V textu uváděná jména významných osobností pište při prvním výskytu v plném znění, tj. celé křestní jméno a příjmení. Doporučujeme do závorky uvést i biografické údaje.


Způsob citací v poznámkách

Citace v poznámkách se řídí normou ČSN ISO 690.


Elektronické zdroje – vzory:

Cite themright – electronicinformation.

URL: <http://www.unn.ac.uk/central/isd/cite/elec.htm> [cit. 1999-12-10].

HEJTING, Ingo. Interconnectivity and the hybrid library. Ikaros [online].

1999, roč. 3, c. 10 [cit. 1999-12-31]. Dostupné z <http://ikaros.ff.cuni.cz>.


Citace archivního materiálu

Je třeba uvést název a místo archivu, název fondu a bližší určení pramene.


Při první citaci z archivního materiálu uvádějte vždy úplný název archivu a v závorce pak oficiální zkratku archivu pro případ opakované citace.

U zahraničních publikací uvádějte místo vydání tak, jak je uvedeno v tiráži: Wien, Prag, London, nikoli Vídeň, Praha, Londýn. Pokud není uvedeno místo vydání, pak užijte zkratku: s. l. (sine loco), pokud není uveden rok: s. a. (sine anno).


Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky časopisů a sborníků (ročenek) se uvádějí arabskými číslicemi, díly vícesvazkových publikací a edic římskými číslicemi.


V hlavním textu užívejte co nejméně zkratek.


V případě opakovaných odkazů na publikace užívejte zájmenný tvar Ibidem.


Je třeba, aby způsob citací a zkracování byl v celém rukopise jednotný!


Redakce velice děkuje za dodržování těchto zásad!Poslední změna: 17. říjen 2018 20:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám