Theologická revue

Theologická revue

Tato revue vychází od r. 1929, původně pod názvem Náboženská revue CČS, od r. 1968 Theologická revue CČS(H). Aktuální název má od r. 1991, kdy převzala vydávání fakulta.


Theologická revue je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od roku 2019 je zařazena v databázi EBSCO Publishing.

Časopis vychází čtyřikrát ročně.

Obálka: Josef Karhan

Design/Typografie: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Tisk: PBtisk a.s.

ISSN 1211 7617

Distribuce

Objednávky celého ročníku i jednotlivých čísel přijímá redakce.


Cena jednotlivého čísla 78,- Kč, vč. DPH. Celoroční jednotlivé předplatné v ČR činí 312,- Kč, vč. DPH (při poštovní službě). Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4, č. účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: evidenční číslo (z adresního štítku) - ročník (eventuelně číslo ročníku).


Expedice – autorské a povinné výtisky

Agendu expedice Theologické revue zajišťuje oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

Kontakt: Ing. Veronika Hrušková

E-mail: veronika.hruskova@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: úterý 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Externí spolupráce

Mgr. Ondřej Kadlec

Referát pro vědu – podpora vědy

E-mail:

Theologická revue – administrace, expedice

správa archivu publikační činnosti

Úřední hodiny: dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108

Redakce

Šéfredaktor: Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c.

Zástupce šéfredaktora: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

Odpovědný tajemník redakce: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Adresa redakce

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Theologická revue

Pacovská 350/4

140 21 Praha 4 - Krč,

Česká republika

Kontakt: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Tel.: +420 222 539 210

e-mail:

Redakční rada

prof. PhDr. Alexander Kolesnyk, DrSc. (Berlin)

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr. h. c. (UK HTF)

prof. ThDr. Karel Skalický, Th.D. (JČU TF)

prof. Dr. Thomas Kothmann (Universität Regensburg)

prof. zw. Dr. hab. Czeslaw Glombik (Slezská univerzita Katowice)

prof. Dr. Peter Kónya, PhD., Dr.h.c. (Prešovská universita v Prešově, Prešov)

doc. Dr. Olexandr Bilash PhD (Užhorod State University, Užhorod)

doc. ThDr. Jiří Vogel, CSc. (UK HTF)

doc. ThDr. Kamila Veverková, ThD. (UK HTF)

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (UK HTF)

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (MU FF)

ThDr. Petr Šandera, Th.D. (CČSH)

PhDr. Jiří Beneš, (FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Rev. Georgy Kochetkov (St. Philaret‘s Orthodox Christian Institute, Moscow)

Dr. L. J. Mussina (St. Philaret‘s Orthodox Christian Institute, Moscow)

Dr. Peter Wörster (Herder-Institut, Marburg n/L.)

† Dr. Theol. Wolfgang Stingl (Institut für Kirchengeschichte von Böhmen, Mähren und Schlesien, Nidda (SRN)

† prof. Hans-Dieter Döpmann (Berlin)

Pokyny pro autory

Časopis uveřejňuje původní odborné články a studie, zprávy a recenze primárně z oblasti teologického kompendia. Autor je plně odpovědný za původnost práce a za její věcnou, jazykovou a formální správnost.

 • Autoři předkládají k recenznímu řízení svá původní díla. Nemělo by se jednat o již vydaná či jen mírně přepracovaná díla.

 • Autoři nesou odpovědnost za dodržení etických zásad při výzkumné práci a publikaci jejich výsledků, především se jedná o dodržení výzkumné a citační etiky.

 • Pod příspěvkem jsou podepsáni pouze autoři (spolu s autory, kteří spolupracovali na vzniku článku).

 • V příspěvku je možné zveřejnit i jména dalších lidí spolupracujících na výzkumu (kteří nejsou zároveň autory článku), standardně za článkem jako Poděkování.

 • Autoři uvádějí zpravidla zdroje financování výzkumu.

 • Autoři odpovídají za jazykovou a formální správnost článku. Tu nelze provádět v rámci korektury/imprimatur.

Termíny pro odevzdání příspěvků do jednotlivých čísel:

č. 1 k 31. 12.

č. 2 k 31. 03.

č. 3 k 23. 06.

č. 4 k 30. 09.

Způsob odevzdávání rukopisů

Příspěvky a náměty zasílejte na adresu redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

Příspěvky odevzdávejte zásadně e-mailem na adresu redakce:

UPOZORNĚNÍ: Na příspěvky zaslané na emailové adresy členů redakční rady nebude brán zřetel!

Recenzní řízení

Recenzní řízení ve svém procesu zajišťuje kvalitu odborných textů v Theologické revui, kdy jsou do recenzního řízení přijímány původní statě pocházející z vědeckého výzkumu.

O zahájení recenzního řízení pro jednotlivé texty rozhoduje výkonná redakční rada. Pokud předložený text nesplňuje požadovaná kritéria, může být odmítnut ještě před recenzním řízením.


Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Každý text je posuzován jedním nebo dvěma nezávislými recenzenty. Ti jsou vybíráni na základě zaměření textu šéfredaktorem nebo zástupcem šéfredaktora a výkonnou redakční radou. Návrh je poté schvalován.


Text je recenzentem doporučen nebo nedoporučen k publikování. Je možné podmínit publikování úpravami nebo navrhnout kompletní přepracování příspěvku. Dojde-li k kompletnímu přepracování textu, je zahájeno nové recenzní řízení. Je-li vypracovaný posudek negativní, posuzuje text ještě druhý recenzent. Zveřejňuje se pouze konečná podoba příspěvku.

Technické požadavky pro zasílané příspěvky

Formát: Microsoft Office Word s příponou .doc (.docx). Dokumenty z webové aplikace Google Docs nejsou povolené!

Font: Calibri

Velikost: 11.

Zarovnání: do bloku, neupravovat text (např. povinné zalomení řádku). Nutno využít tzv. pevné mezery.

Řádkování: 1,5.

Poznámkový aparát: umístěný pod čarou, písmo Calibri, velikost 8, řádkování jednoduché.

(Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, aby se čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařadila v podobě horního indexu. Poznámky vkládejte za interpunkci)


Přílohy příspěvku

 1. Jméno/příjmení autora

 2. Název článku ČJ/AJ

 3. Afiliace autora ČJ/AJ (pracoviště)

 4. Kontaktní email

 5. Abstrakt ČJ/AJ - o maximální délce 1200 znaků včetně mezer (V abstraktu je třeba výstižně charakterizovat obsah, metody a výsledky předkládané práce.)

 6. Pět klíčových slov ČJ/AJ oddělených středníkem (;)

 7. Zdroj financování výzkumu (Umístění v poznámce nebo za článkem. Nevhodné umístění je jako poznámka u názvu článku.)

Redakce prosí autory, aby nechali zkontrolovat gramatickou správnost a stylistiku abstraktu před odevzdáním anglickým rodilým mluvčím!

Grafy, tabulky, případně obrazový materiál vkládejte do textu jen výjimečně a ve vysokém rozlišení.

Rozsah a jazyk příspěvků:

Rozsah studií a článků, včetně poznámkového aparátu, je stanoven na minimálně 8 NS (14 400 znaků) a maximálně 30 NS (54 000 znaků). U recenzí bývá obvyklý rozsah 3–5 stran, zprávy (anotace) přijímáme v rozsahu 1–2 strany. U recenzí a zpráv prosím uveďte na konci bibliografického záznamu i ISBN, resp. ISSN publikací.


Příspěvky se přijímají napsané v češtině a slovenštině. Autor odpovídá za gramatickou a stylistickou správnost odevzdaného textu.


Hebrejštinu a příbuzné jazyky prosím užívejte v textech a poznámkách jen výjimečně, nanejvýše u pojmů (Vhodné je však tyto pojmy zároveň doplnit českým překladem v závorce). Názvy historiografických a literárních děl a souvislé texty prosím přepisujte.

Psaní čísel, časových údajů a jmen osob


V textu rozepisujte slovy čísla od jedné do deseti, dále celé desítky (např. třicet) a stovky (např. dvě stě); tisíce a miliony uvádějte takto: pět tisíc, třicet tisíc, 25 tisíc, 839 tisíc, tři miliony, 456 milionů atd.

Ostatní celá čísla pište číslicemi bez teček a čárek; desetinná čísla s čárkou.

Po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů nedělejte odklepy u pomlčky, stejně jako u stránek. Vzory: (historické období, stránkování), 1910–1915; s. 4–6.

Slova rok a století nezkracujte, např. 19. století, v roce 1915.

Desetiletí můžete psát číslicí, např. 30. léta.

Měsíce pište v hlavním textu slovem: 15. března, nikoliv 15.3.

V textu se snažte používat kurzívu co nejméně, je určena primárně pro názvy prací, případně periodik.

V textu uváděná jména významných osobností pište při prvním výskytu v plném znění, tj. celé křestní jméno a příjmení. Doporučujeme do závorky uvést i biografické údaje.

Způsob citací v poznámkách


Citace v poznámkách se řídí normou ČSN ISO 690.


Elektronické zdroje – vzory:

Cite themright – electronicinformation.

URL: <http://www.unn.ac.uk/central/isd/cite/elec.htm> [cit. 1999-12-10].

HEJTING, Ingo. Interconnectivity and the hybrid library. Ikaros [online].

1999, roč. 3, c. 10 [cit. 1999-12-31]. Dostupné z <http://ikaros.ff.cuni.cz>.


Citace archivního materiálu

Je třeba uvést název a místo archivu, název fondu a bližší určení pramene.

Při první citaci z archivního materiálu uvádějte vždy úplný název archivu a v závorce pak oficiální zkratku archivu pro případ opakované citace.

U zahraničních publikací uvádějte místo vydání tak, jak je uvedeno v tiráži: Wien, Prag, London, nikoli Vídeň, Praha, Londýn. Pokud není uvedeno místo vydání, pak užijte zkratku: s. l. (sine loco), pokud není uveden rok: s. a. (sine anno).

Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky časopisů a sborníků (ročenek) se uvádějí arabskými číslicemi, díly vícesvazkových publikací a edic římskými číslicemi.

V hlavním textu užívejte co nejméně zkratek.

V případě opakovaných odkazů na publikace užívejte zájmenný tvar Ibidem.

Je třeba, aby způsob citací a zkracování byl v celém rukopise jednotný.

Za dodržování zásad redakce děkuje.


Poslední změna: 23. září 2021 21:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám