Ph.D. studium

Kalendář pro doktorské studium:

Zápisy studentů Ph.D. studia do AR 2024/2025

Informace pro studenty přijaté ke studiu do AR 2024/2025

Zápisy do studia budou probíhat na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků (místnost H108)

Zápis do 1. ročníku: 01. 10. 2024

Náhradní termín zápisu: 11. 10. 2024

 • Informace pro uchazeče, kteří nesplnili podmínky pro přijetí z důvodu absolvování magisterského studia do konce AR 2023/2024. Při zápisu do doktorského studia obdrží uchazeči Rozhodnutí o přijetí ke studiu poté, co předloží doklad o absolvování magisterského studia. Dokladem je ověřená kopie magisterského diplomu nebo Potvrzení o absolvování magisterského studia (v případech, kdy diplom nebyl ještě vydán). Bez předložení tohoto dokumentu není možný zápis do doktorského studia (podmínečný zápis neumožňují platná studijní pravidla).

 • V případě studia v zahraničí, mimo ČR a SR, je nutné požádat o tzv. nostrifikaci (uznání zahraničního vzdělání), což je nezbytná podmínka pro vydání Rozhodnutí o přijetí ke studiu a zápis do studia.

 • Zápis lze provést v nepřítomnosti studenta pouze s ověřenou plnou mocí. Pro zápis v náhradním termínu student předkládá žádost o náhradní termín zápisu na oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků.

Doklady pro zápis do 1. ročníku Ph.D. AR 2024/2025

 • Občanský průkaz.

 • Rozhodnutí o přijetí do Ph.D. studia.

 • Vyplněný zápisový list – 1. ročník - pro organizaci Ph.D. studia jsou povinné údaje telefonní kontakt a emailová adresa (možno vyplnit na místě)

 • Jednu průkazovou fotografii.

 • Bankovní kontakt (týká se prezenčního Ph.D. studia)

Veškeré změny v osobních údajích (adresa, telefonní kontakt, email), včetně změn realizovaných v aplikaci is.cuni.cz (SIS) je nutné hlásit na odd. vědy!

Zapsaní studenti obdrží:

 • Písemné informace pro zpracování INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU (ISP) Ph.D. studia. Návrh Individuálního studijního plánu (Návrh ISP) ve spolupráci se školitelem vypracují a odešlou školiteli k posouzení elektronicky prostřednictvím is.cuni.cz (Studijního informačního systému UK - SIS) v termínu 1.– 30. 11. 2024 (do 16:00 hod.). Pokud tak neučiní do uvedeného termínu, bude jim ISP OR stanoven. Schválený ISP je základním předpokladem pro Ph.D. studium.

 • Se studenty 1. ročníku, kteří nejsou studenty či absolventy UK bude projednán způsob imatrikulace (nutno splnit do absolvování Ph.D. studia na UK HTF).

 • Zapsaný student bude proškolen v BOZP a Protipožárních předpisech UK HTF.

Informace pro 2. a vyšší ročníky

 • Zápis jako takový se v doktorském studiu uskutečňuje pouze při zápisu do 1. ročníku.

 • Student odevzdá v termínu 1. – 11. 10. 2024 na referát oddělení vědy vyplněný Zápisový list do dalšího úseku studia, kde uvede veškeré změny (např. stav, změna adresy, telefon, bankovní údaje, atd.).  

 • Povinností Ph.D. studenta je v každém roce studia vždy do 30. 9. vložit elektronicky do is.cuni.cz (SIS) HODNOCENÍ ISP (ISP) za daný AR a odeslat jej školiteli. K ISP se vyjadřuje školitel, oborová rada a garant programu/oboru doktorského studia.

  UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE – student Hodnocení ISP neodevzdává školiteli již v písemné podobě, odevzdání probíhá pouze elektronicky!

 • Standardní doba Ph.D. studia trvá čtyři (4) roky (u starých dobíhajícíh akreditací tři roky) a to, jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Pokud student překročí standardní dobu studia (tři nebo čtyři roky), požádá oborovou radu příslušného oboru studia o změnu ISP pomocí formuláře ŽÁDOST O ZMĚNU ISP. Změnu uvede zároveň do elektronické podoby Hodnocení ISP.

 • Na vyžádání OR jsou studenti povinni zúčastnit se jejího zasedání a informovat oborovou radu o průběhu svého Ph.D. studia.

 • V případě, kdy oborová rada konstatuje, že student neplní individuální studijní plán a jeho Hodnocení ISP OR odpovídá typu C, je vydáno rozhodnutí děkana o ukončení studia.

 • Výsledky Hodnocení ISP jsou trvale dostupné pro studenty po přihlášení osobním loginem/heslem v is.cuni.cz (SIS), modul „Individuální studijní plán Ph.D. studentů“.


Formuláře

Zápisový list - 1. ročník


Zápisový list do dalšího úseku studia

Žádost o změnu ISP
Poslední změna: 25. březen 2024 07:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám