Nejčastější dotazy uchazečů

Pro další dotazy pište na , volejte na 222 539 203 či využijte formulář zde.


 • Mohu si podat přihlášku, když ještě nemám maturitu?

  Ano, přihlášku si můžete podat, i když ještě nemáte maturitu a teprve ji budete skládat.


 • Dokládám-li maturitní vysvědčení, musí být úředně ověřené?

  Ano, je nutné dodat originál úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (nestačí tedy např. jeho sken). Vysvědčení můžete dodat osobně na studijní oddělení nebo zaslat poštou.


 • Proč musím dokládat maturitní vysvědčení při přihlášce na bakalářský studijní program, když mám již magisterský/doktorský titul?

  Vyžaduje to zákon o vysokých školách, který říká, že „podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou“. Proto je nutné doložit maturitní vysvědčení.


 • Je potřeba k přihlášce dokládat také lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu?

  Není. Fakulta lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžaduje.


 • Mohu si podat přihlášku na navazující magisterský program, když jsem absolvoval/a bakalářský studijní program na jiné vysoké škole, např. technického typu?

  Ano, je to možné. Pro přijetí ke studiu je nutné splnit podmínky přijímacího řízení.


 • Poslal jsem platbu převodem, ale přihláška se stále zobrazuje jako neuhrazená. Co mám dělat?

  Přiřazení platby může trvat i několik dní. Zkontrolujte si, že je správně uvedený variabilní symbol. Pokud se po několika dnech stále přihláška zobrazuje jako neuhrazená, kontaktujte studijní oddělení: .


 • Mohu na vaší fakultě studovat dálkově?

  Dálkově, resp. v kombinované formě, lze na HTF UK studovat pouze bakalářský studijní program Husitská teologie a navazující magisterský studijní program Husitská teologie a Sociální a charitativní práce.


 • Splňuji podmínky zvoleného programu pro upuštění od přijímací zkoušky, jak mám o ně zažádat?

  Pokud splňujete podmínky viz https://htf.cuni.cz/HTF-763.html, je potřeba podat žádost o upuštění od přijímací zkoušky a přiložit doklad o splnění požadovaných předmětů s příslušným typem atestace (kopie přílohy k diplomu, výpis výsledků studia z informačního systému, index).


 • Jakým způsobem a kdy fakulta rozesílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu?

  Nepřijatým uchazečům zasíláme písemné rozhodnutí na adresu, kterou uvedli v přihlášce, a to po zasedání hlavní přijímací komise. Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí elektronicky prostřednictvím systému Sis, pokud tento způsob doručení zvolili v elektronické přihlášce, nebo písemně na adresu, kterou uvedli v přihlášce.


 • Pořádá fakulta druhé kolo přijímacího řízení?

  Tzv. Dodatečné přijímací řízení (DPŘ) je samostatné řízení, pro něž platí stejné požadavky k přijímací zkoušce jako v řádném přijímacím řízení, jsou však stanoveny vlastní termíny pro podání přihlášky, termíny zkoušek a počty přijímaných. Pokud bude DPŘ v daném akademickém roce vypsáno, naleznete veškeré podrobnosti na webu fakulty: https://htf.cuni.cz/HTF-527.html.


 • Je studium zpoplatněné v případě, že je mi víc než 26 let anebo pokud mám již jiné vysokoškolské studium?

  Věk na poplatky za studium vliv nemá. Věk ovlivňuje pouze některé další otázky, např. platbu zdravotního pojištění. Po dovršení věku 26 let jsou studenti (v případě, že za studenty pojištění neodvádí zaměstnavatel) povinni platit si zdravotní pojištění sami. Od 1. ledna 2018 se však vztahuje výjimka na studenty doktorského studia.


  Poplatky za studium se platí obvykle v souvislosti s překročením maximální doby studia. Překročíte-li maximální dobu studia (více zde: https://cuni.cz/uk-7283.html), platíte poplatky podle tabulky: https://cuni.cz/UK-917.html. Se všemi dotazy vám pomůže Oddělení poplatků spojených se studiem (https://cuni.cz/UK-8095.html).


 • Již jsem bakalářský/magisterský program studoval, ale nedokončil. Budu muset za další studium platit?

  Pravděpodobně ano. U tříletého bakalářského programu máte nárok na 4 roky bezplatného studia. Pokud jste tedy studoval např. 2 roky, máte v novém studiu stále nárok na 2 roky bezplatné, ale třetí rok již budete muset uhradit. Pokud jste předchozí bakalářské studium ukončil už v 1. ročníku, stále máte nárok na další 3 roky bezplatně. V navazujícím dvouletém magisterském studiu jsou bezplatné 3 roky, princip je stejný.


 • Již jsem jeden bakalářský/magisterský program úspěšně vystudoval. Budu muset za další studium platit?

  Ne, poplatek za další studium je v tomto případě na HTF UK nulový.


 • Mohu podat odvolání proti nepřijetí ke studiu?

  Ano, odvolání samozřejmě podat můžete. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu však můžete podat teprve poté, co obdržíte poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Nelze se totiž odvolat proti rozhodnutí, které jste ještě neobdrželi, přestože již znáte výsledek přijímacích zkoušek zveřejněný prostřednictvím SIS (v odvolání je mimo jiné nutno uvést i číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno).


  Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Husitské teologické fakulty UK. To znamená, že se lze odvolat pouze proti rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s těmito předpisy.


  V odvolacím řízení se nepřihlíží k důvodům, které nedokazují rozpor vydaného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy.

  Jde například o tyto důvody:

  • velký zájem o studium zvoleného programu;

  • umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí;

  • žádost o přijetí na místo přijatých, kteří do studia nenastoupí;

  • výborné výsledky na střední škole;

  • předchozí praxe (pokud není hodnocena v rámci podmínek studijního programu) nebo rodinná tradice v oboru;

  • jazykové a jiné zkoušky nebo absolvování přípravných kurzů;

  • pocit, že přijímací zkoušky byly moc těžké nebo jiné než loni;

  • momentální zdravotní indispozice;

  • nepříznivá sociální nebo rodinná situace • Jak správně podat odvolání?

  Odvolání je nutno podat písemně poštou nebo donést osobně na podatelnu HTF UK (tj. odvolání nelze podat e-mailem!).

  V odvolání uchazeč uvede své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo jednací Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.


  Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


  Náležitosti odvolání najdete v Řádu přijímacího řízení UK, čl. 12., viz https://cuni.cz/UK-8919.html. V případě vyhovění odvolání předložíte ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání na výzvu RUK nebo u zápisu do studia.Poslední změna: 21. červen 2023 10:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám