Životopisy a publikační činnost pedagogů

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Vedoucí Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze, jakož i vedoucí Oddělení biblistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na Starý zákon a hebrejštinu.


* Životopis


Vzdělání


1981–1986 studium na tehdejší Komenského evangelické bohoslovecké fakultě (KEBF) v Praze (dnes ETF UK)

1990–1997 doktorské studium na ETF UK v Praze

1995 obdrženo osvědčení o udělení akademického titulu Mgr.

1997 předložení a obahajoba disertační práce v oboru Starý zákon (Ex 28 a 39, příspěvek k exegezi kultických látek)

2012 docent pro obor teologie na UK


Praxe


1987 lektor hebrejského jazyka na KEBF (jeden semestr)

1988 učitel elektrotechniky na SOU při Dopravním podniku Praha

1992–dosud vyučující na teologickém semináři Církve adventistů sedmého dne (TS CASD), v letech 1993–2006 vedoucí knihovny semináře a šéfredaktor studentského časopisu TS CASD Koinonia

2002–2011 odborný asistent na HTF UK v Praze, Katedra biblistiky, později vedoucí katedry

2012–dosud docent na Katedře biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze, vedoucí katedry a vedoucí Oddělení biblistiky


Působení v zahraničí


1992 absolvoval Extension School GSEM 544 Eschatology

1993 absolvoval Extension School GSEM 544 Introduction to Stewardship

2010 Bulgarian theological seminary (Sofia)


* Publikační činnost


Monografie


BENEŠ, Jiří. V moci Slova. 1. vyd. Praha: SGS, 2003. 215 s. ISBN 80-239-1635-1.


HELLER, Jan; BENEŠ, Jiří. Poutní písně: výklad žalmů 120-134. Vyd. 1. Praha: Centrum biblických studií, 2001. 165 s. Biblické studie. ISBN 80-7172-660-5.


BENEŠ, Jiří. Dvanáctka: úvod do studia Malých proroků. 1. vyd. Praha: Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne, 2006. 311 s. ISBN 80-903827-0-3.


BENEŠ, Jiří. Desítka: Desatero aneb deset slov o Bohu a člověku. Praha: Návrat domů, 2008. 218 s. ISBN: 978-80-7255-177-4.


BENEŠ, Jiří. Pradějiny (výklad Gn 1-11 formou rozhlasových rozhovorů s P. Vaďurou). Praha: Kalich, 2010. 287 s. ISBN 978-80-7017-130-1.


BENEŠ, Jiří. Nevystižitelný Bůh. Praha: Vyšehrad, 2010. 320 s. ISBN 978-80-7429-070-1.


BENEŠ, Jiří. Elíša. Praha: Advent-Orion, 2011. 239 s. ISBN 978-80-7172-920-4.


BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády: Zákoník v Páté knize Mojžíšově. 1. vydání. Praha: Advent-Orion, 2012. 226 s. ISBN 978-80-7172-874-0.


BENEŠ, Jiří. Ozvěny Izajášova volání. Praha: Návrat domů, 2012. 431 s. ISBN 978-80-7255-280-1.


Články v odborných časopisech a sbornících


BENEŠ, Jiří. Desátkování. Evanjelikálny teologický časopis, roč. VII, 1/2008, s. 14–20. ISSN 1336-1783.


BENEŠ, Jiří. Malé Dějinné krédo (vyznání víry Dt 26,1-11). Theologická revue, 2008, s. 22–38. ISSN 1211-7617.


BENEŠ, Jiří. Otcovo vyznání víry (se zřetelem na Dt 6,20-25). Theologická revue, roč. 2008, s. 3–21. ISSN 1211-7617.


BENEŠ, Jiří. Tvář Boha. Bůh v knize Jób, aneb nad Kubáčovým Zprubováním víry. In BENEŠ, Jiří (ed.). Otevřené dveře: soubor statí katedry biblistiky. Brno: L. Marek, 2010, s. 266–288. ISBN 978-80-87127-27-8.


BENEŠ, Jiří. Ein Überblick über die Absicht des Erzählers im buch Josua. Homiletisch – Liturgisches korespondenzblatt – Neue Folge. 28. Jahrgang 2011. Nummer 105; 401-415. ISSN 0724-7600.


BENEŠ, Jiří. Die Zehngebote – Struktur und Theologie. Homiletisch – Liturgisches korespondenzblatt – Neue Folge. 29. Jahrgang 2012. Nummer 108; 226-233. ISSN 0724-7600.


BENEŠ, Jiří. Sihon und Og. Homiletisch – Liturgisches korespondenzblatt – Neue Folge. 29. Jahrgang 2012. Nummer 108; 239-246. ISSN 0724-7600.


BENEŠ, Jiří. Vyznání víry v pesachové hagadě. Ve sborníku Šalom, pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. L. Marek 2012, s. 105-113. ISBN 978-80-87127-56-8.


BENEŠ, Jiří. Dvaadvacátý Hospodinův výrok. In: BENEŠ, Jiří (ed.). Otevřené dveře: Leviticus 19. Brno: L. Marek, 2012, s. 47-77. ISBN 978-80-87127-57-5.


* Vyučované předměty

Mgr. Lucie Kopecká

Odborný asistent na Oddělení biblistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na latinu.


* Životopis

* Publikační činnost

* Vyučované předměty

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

Odborný asistent na Oddělení biblistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na Nový zákon.


* Životopis


Vzdělání


1994–1999 studium na ETF UK v Praze, studijní obor Evangelická teologie

2000–2006 doktorské studium na ETF UK v Praze

2006 doktor teologie, Th.D.


Praxe


2005–2009 vědecký pracovník v Centru biblických studií ETF UK v Praze a na Akademii věd ČR

2006–dosud odborný asistent na HTF UK v Praze (Katedra biblistiky, později Katedra biblistiky a judaistiky)


Působení v zahraničí


2001 jednoměsíční studijní pobyt v Amsterdamu

2003 jednoměsíční studijní pobyt v Heidelbergu

2004 dvouměsíční studijní pobyt v Heidelbergu

2004 jednoměsíční studijní pobyt v Tübingenu


* Publikační činnost


Monografie


LUKEŠ, Jiří. Raně křesťanská rétorika: vybrané apokryfní skutky a řeči ve světle rétorických analýz. Vyd. 1. Praha: Centrum biblických studií, 2009. 378 s. ISBN 978-80-254-6257-7.


Články v odborných časopisech a sbornících


LUKEŠ, Jiří. Rétorika Pavlových řečí v krizových situacích jeho misie. In JURECHOVÁ, Z.; BARGÁR, P. (eds.). Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989. Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2011, s. 13-36. ISBN 978-80-903986-4-1.


LUKEŠ, Jiří. Rhetoric of Paul´s Speeches in the Critical Situations of his Mission. In JURECHOVÁ, Z.; BARGÁR, P. (eds.). Crisis Situations in the Czecho-Slovak Context after 1989. Prague: Central European Centre for Mission Studies, 2011, s. 13-38. ISBN 978-80-903986-5-8.


LUKEŠ, Jiří. Antický román a apokryfní skutky apoštolů na literárním kolbišti své doby. In BENEŠ, J. (ed.). Otevřené dveře: soubor statí katedry biblistiky. Brno: L. Marek, 2010, s. 102-136. ISBN 978-80-87127-27-8.


LUKEŠ, Jiří. Paul in the Acts of Paul. A rhetorical analysis of chosen speeches. In BENEŠ, J. (ed.). Otevřené dveře: soubor statí katedry biblistiky. Brno: L. Marek, 2010, s. 137-155. ISBN 978-80-87127-27-8.


LUKEŠ, Jiří. Pavel v progymnasmatech Skutků Pavla a Thekly. In TICHÝ, L.; OPATRNÝ, D. (eds.). Apoštol Pavel a Písmo – sborník z konference. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009, s. 76-94. ISBN 978-80-244-2465-1.


LUKEŠ, Jiří. „Rétorická kritika“ – její vznik, vývoj a přínos pro oblast novozákonní exegeze. Theologická revue, 1-2/2009, s. 86-104. ISSN1211-7617.


LUKEŠ, Jiří. Pavel ve Skutcích Pavla. Rétorická analýza vybraných řečí. In KAMENSKÁ, T. (ed.). Zborník prednášok z medzinárodnej monotematickej ekumenickej konferencie. Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2008, s. 49-70. ISBN 978-80-85486-54-4.


Další


Vypracování zhruba 140 hesel pro připravovaný Biblický slovník, zvláště hesla: „literární formy“, „alegorie“, „diatriba“, „lingvistika“, „diachronní a synchronní výklad“, „mystika“, hesla z oblasti „fauna – flóra“. (Slovník vydává Centrum biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností.)


* Vyučované předměty

ThDr. Petr Melmuk, Th.D.

Odborný asistent na Oddělení biblistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na Starý zákon.


* Životopis

* Publikační činnost

* Vyučované předměty

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

Odborný asistent na Oddělení biblistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na řečtinu a latinu.


* Životopis

* Publikační činnost

* Vyučované předměty

ThDr. Marie Roubalová, Th.D.

Odborný asistent na Oddělení biblistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na Starý zákon a hebrejštinu.


* Životopis


Vzdělání


1988–1993 studium na HTF UK v Praze, studijní obor Husitská teologie

1991–1996 studium na FF UK v Praze, studijní obor Hebraistika

2003–2004 studium na Pedagogické fakultě UJEP, studijní obor Doplňující pedagogické studium pro učitele

1998–2006 doktorské studium na HTF UK v Praze, studijní obor Biblická teologie

2005–dosud studium na Pedagogické fakultě UJEP, studijní obor Doplňující studium angličtiny


Praxe


1993–1999 kazatelka v CČSH

1999–2005 duchovní CČSH, přednostka oddělení duchovní péče naukového odboru ÚÚR CČSH

2005–dosud odborný asistent na HTF UK v Praze (Katedra biblistiky, později Katedra biblistiky a judaistiky)


Působení v zahraničí


1993–1995 pedagogická činnost na Pedagogické fakultě v Bánské Bystrici, přednášky z dějin starověkého Izraele, hebrejského písemnictví a hebrejštiny


* Publikační činnost

* Vyučované předměty

Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.

Odborný asistent na Oddělení biblistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.


* Životopis

* Publikační činnost

* Vyučované předměty

ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.

Odborný asistent na Oddělení biblistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na Starý zákon a starověký Přední východ.


* Životopis

* Publikační činnost

* Vyučované předměty


Poslední změna: 8. prosinec 2015 08:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám