10. března 2020

Podrobnější doplnění prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu ze dne 16. 3. 2020

Rozšířené kolegium rektora

Jednání rozšířeného kolegia rektora plánované na 24. 3. 2020 se bude konat formou konferenčního (video)hovoru. O detailech Vás budeme včas informovat. Podklady obdržíte jako obvykle s předstihem, předpokládáme do čtvrtka tohoto týdne.


Roušky

Rektorát UK zajišťuje nákup cca 2.500 ks roušek. Odhadujeme, že distribuce první části dodávky na fakulty by mohla proběhnout během čtvrtka, druhou část snad zvládneme distribuovat v pondělí nebo v úterý příští týden. Prosíme fakulty, aby si udělaly vlastní seznam pracovišť, kterým budou roušky dále distribuovat.V případě dotazů k tomuto tématu kontaktujte Mgr. Michala Zimu   tel.: 724271319.


Dobrovolníci

Rektorát UK začíná koordinovat dobrovolnickou pomoc. Vzhledem k tomu, že studenti lékařských fakult se již několik dní organizují na svých platformách, bude databáze dobrovolnické pomoci z řad studentů orientována na pomoc institucím, které poskytují sociální či pečovatelské služby.


Na webu cuni.cz budou během následujících 24 hodin spuštěny formuláře pro registraci dobrovolníků a na poptávku organizací. Podrobné informace zveřejníme co nejdříve v samostatném dokumentu.


Výkon spisové služby na UK v nouzovém stavu

Výkon spisové služby na UK se řídí Spisovým řádem UK (OR č. 60/2018). Článek 20 - Vedení spisové služby v mimořádné situaci Spisového řádu UK umožňující vést spisovou službu v náhradní evidenční pomůcce, listinném podacím deníku, nebude v tuto chvíli uplatňovánUK nadále vykonává spisovou službu v elektronické podobě v Elektronickém systému spisové služby Univerzity Karlovy (dále jen „ESSS UK“).


Přístup do ESSS UK pro jednotlivé zaměstnance UK, kteří vykonávají práci z domova, je možný prostřednictvím přihlášení přes funkcionalitu vzdálené plochy nebo po instalaci VPN. V otázkách přístupu prostřednictvím VPN nebo vzdálené plochy se, prosím, obracejte na lokální IT podporu. V metodických otázkách výkonu spisové služby na fakultách/součástech UK se zaměstnanci UK budou i nadále obracet na lokální koordinátory spisové služby.


Je doporučeno v maximální možné míře odbourat v rámci výkonu spisové služby fyzický oběh dokumentů a s tím spojený kontakt zaměstnanců.


Je třeba nadále zajistit příjem dokumentů na podatelnách fakult a součástí, včetně centrální podatelny UK na RUK. S ohledem na aktuální nedostatek ochranných pomůcek je doporučeno upravit provozní dobu podatelen fakult a součástí UK na nezbytně nutný rozsah.


Pro schvalování je  možné používat nástroj elektronického schvalování, a to i v případě analogových dokumentů (na základě konceptu). Je doporučeno maximálně nahradit tzv. podpisová kolečka. Eventualitou může být schvalování prostřednictvím mailu (tyto maily mohou být následně vkládány do ESSS UK jako záznam k dokumentu).


Provoz centrálních spisoven fakult a součástí se maximálně omezuje. Zastavuje se přijímání dokumentů spojené s fyzickým kontaktem. Výpůjčky ze spisoven je doporučeno nahradit skeny, pokud to situace umožňuje. Po dobu trvání opatření se dále po dohodě s Archivem UK zastavují veškerá skartační řízení.


V rámci pracoviště fakulty/součásti je třeba zajistit alespoň jednoho zaměstnance, který má v rámci home office přístup do ESSS UK.


Je doporučeno zakázat způsob doručení osobním převzetím. Pokud pracoviště praktikuje osobní předání spojené s návštěvou adresáta, tuto praxi je doporučeno zastavit a preferovaně předávat elektronicky, v nutných případech Českou poštou.


Provoz centrální podatelny UK na Ovocném trhu

Veškeré příchozí dokumenty v listinné podobě, pokud to jejich povaha umožní, mohou být vhazovány do schránky vedle podatelny. Schránka bude vybírána každou půl hodinu zaměstnancem podatelny UK. Zaměstnanci podatelny UK jednou denně (dle potřeby) telefonicky upozorní jednotlivá oddělení, odbory a fakulty/součásti UK, zda mají na podatelně UK poštu k vyzvednutí a domluví se individuálně na předání. Pokud je v možnostech oddělení/odboru RUK vyřizovat dokument prozatím pouze na základě skenu (kopie!), využije sken automaticky pořizovaný podatelnou UK. Originály dokumentů budou prozatím uloženy na podatelně UK v přihrádce oddělení/odboru a předány po skončení omezeného režimu.

V případě další dotazů na výkon spisové služby a k provozu podatelny se můžete obracet na:

Mgr. Jan Jindra (e-mail:  , telefon: 224 491 740, 775 475 317)

Mgr. Barbora Satrapová (e-mail:  , telefon: 776 111 537)


Kontaktní linky na RUK

Kontaktní pevné linky za jednotlivé odbory RUK, které jsou přesměrovány na mobilní telefony zaměstnanců, jsou následující:

Kontakty na odbory 

Odbor

Kontaktní linka

COŽP

220199471

Bezpečnostní odbor

224491286

EO

224491332, 224491331

Odbor výstavby

224491322, 224491299

OVZ

224491361, 224491734

Odbor vnitřního auditu a kontroly

224491509, 224491502

CŽV

224491285, 224491679

OPP

224491557, 224491399

Centrum pro teoretická studia

222220671

OKVA

224491288, 224491385

Právní odbor

224491363, 224491499

OVV

224491242, 224491656

OVaV

224491290, 224491768

Ústřední knihovna

224491966, 224491370

CPPT

224491508

Kvestor

224491316, 224491317

ÚDAUK

224491463

Oddělení analýz a strategií

224491770, 224491522

Podatelna

224491742, 224491281

Nakladatelství

224491454

OZV

224491301, 224491710

SO

224491803, 224491260

Sekretariát rektora

224491900, 224491314

UVT

224491647, 224491555

Organizační odbor

224491249, 224249700

SBZ

224491544

KaM

224930250

Personální odbor

224491441, 224491243

IPSC - UK POINT

224491841

IPSC -kontakt pro fakulty

224491328

IPSC - dobrovolnické aktivity

224491896

IPSC - INFOLINKA

224491850

IPSC

224491892

Tyto kontaktní informace jsou též k dispozici na webových stránkách univerzity v sekci věnované koronavirové infekci. Velmi Vás děkuji za součinnost a spolupráci.


S pozdravem,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Kontakty

Kontaktní osoba na HTF UK:

Mgr. Jiří Navrátil, tajemník fakulty

email:

telefon: 222 539 207, 773 791 542


Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu:

+420 724 810 106

+420 725 191 367


Infolinka Hygienické stanice hlavního města Prahy:

+420 773 782 856

+420 773 782 850

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu ze dne 16. 3. 2020

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, sděluji: 


Základní informace

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) zakazuji jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).


Děkani fakult UK a ředitelé součástí UK s účinností od 16. 3. 2020 od 14.00 hod. převedou všechny zaměstnance v maximální možné míře do režimu práce z domova (dále jen „H/O“). Současně je ale třeba zajistit plynulé plnění pracovních povinností a vyřizování nezbytné agendy zajišťující chod Univerzity Karlovy.


Je nutné zachovat úřední hodiny příslušných pracovišť (zejména studijních oddělení) v rozsahu maximálně 3 hodiny denně po dva dny v týdnu. Ve vyhlášených úředních hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané záležitosti. 


Všechny objekty UK se s účinností od 17. 3. 2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. Zohlednit je třeba zejména kontinuitu vědecké a výzkumné činnosti (práce v laboratořích, péče o laboratorní zvířata atd.). V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádám všechny zaměstnance, aby dbaly zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým.


Zahraniční studenti a zaměstnanci

Pokyny plynoucí z mého sdělení ze dne 13. 3. 2020 zůstávají nadále zachovány. Příjezdy studentů ze zahraničí, ev. zahraničních studentů, pokud jim bude příjezd zpět do ČR povolen, jsou řešeny individuálně. Zahraniční studenti nechť kontaktují zastupitelské úřady svých zemí. Je možné, že dostanou výjimku na vycestování.


Koleje

Provoz kolejí zůstává zachován.

Znovu apeluji na všechny studenty ubytované na kolejích, aby se neshromažďovali, zachovávali přísná hygienická opatření a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním kolegům. Uvědomuji si, že situace ubytovaných studentů bude v nejbližších dnech složitá, ale věřím, že klidné a uvědomělé chování přispěje k tomu, že situaci společnými silami zvládneme.

V případě vyhlášení karanténních opatření na pokojích nebo na části koleje musí Ti, co jsou v karanténně, důsledně dodržovat všechna zavedená opatření a všechny stanovené podmínky karantény.


Menzy

S účinností od 17. 3. 2020 zůstává v provozu (vaří) pouze Menza Kajetánka


Jídla budou rozvážena na výdejní místa:

 • Albertov

 • Sport

 • HTF

 • Jinonice

 • Hvězda

 • U Rotlevů

V provozu zůstává též Snídárna na koleji Komenského.


O pokračování provozu Menz a Výdejen v Plzni a v Hradci Králové se jedná.


Ukončuje se provoz ve všech bufetech.Ve středu bude vyhodnocen počet vydávaných jídel a může být přistoupeno k další redukci.  


UK Point,  poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska

UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska jsou uzavřena.


Výdejní centra karet

Výdejní centra karet se s účinností od 16. 3. 2020 od 14.00 hod. uzavírají.  Nadále zůstává funční on-line podpora.

Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách https://ldapuser.cuni.cz/ V sekci  "Informace a návody" kliknutím na odkaz "Vyřešit problém s Centrální autentizační službou"kontaktujete naši on-line poradnu. 

Dále je možné online si zneplatnit, nebo následně obnovit průkaz a to přes Whois.cuni.cz a přihlášením https://cuni.cz/UK-5361.html 


Rektorát UK

Zaměstnanci rektorátu UK se s účinnosti od 16. 3. 2020 od 14.00 hod. převádějí na práci H/O. Chod rektorátu UK zůstává zajištěn dostupnými prostředky na dálku (elektronická komunikace, telefonní spojení). Vybrané pevné linky jsou přesměrovány na mobilní telefony kontaktních zaměstnanců rektorátu UK.


Seznam přesměrovaných pevných linek za jednotlivé odbory Vám bude zaslán samostatným přípisem zítra a bude vyvěšen na webových stránkách UK. V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy   krizový tým UK.


Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.


Velmi Vás prosím o součinnost a zachování klidného a racionálního přístupu. 


S pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 16. 3. 2020, 12.00 hod.


Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu ze dne 13. 3. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, a také v návaznosti na mé sdělení ze včerejšího dne, doplňuji dosavadní informace o následující sdělení:


Výuka

Dosud nedochází ke změnám v harmonogramu akademického roku 2019/2020. V případě déletrvajících opatření bude harmonogram upraven s tím, že dojde k prodloužení výuky a zkouškového období do června, resp. července 2020. O řešení otázky standardní doby studia (např. ve vztahu k poplatkové povinnosti) Univerzita Karlova jedná a připravuje úpravu vnitřních předpisů.


Ruší se Rektorský sportovní den vyhlášený na 6. května 2020, aby se posílila časová dotace pro výuku.


Zahraniční cesty

S okamžitou platností zakazuji do odvolání jakékoliv zahraniční cesty pro zaměstnance a studenty UK.


Erasmus

Naši studenti vracející se z rizikových oblastí nebo jimi při návratu projíždějící byli vyzváni k dodržení čtrnáctidenní domácí karantény, kdy by se neměli pohybovat v budovách UK a stýkat se s jejími vyučujícími, zaměstnanci a studenty. Fakulty UK mohou toto opatření upravit, jde-li o studenty lékařských oborů, kteří se chtějí zapojit do dobrovolné pomoci, pokud země, ze které se vrací, nepatří mezi ty s povinnou karanténou vyplývající z vládního usnesení.


Děkani fakult UK zabezpečí pro předčasně se vracející naše studenty ze zahraničních studijních pobytů a stáží možnost dostudovat letní semestr 2019/2020 na UK, tak aby studenti bez problémů mohli postoupit do dalšího ročníku studia na UK (je možné využít např. blokovou výuku nebo uznat e-learningové kurzy z partnerských zahraničních vysokých škol, do nichž jsou studenti aktuálně zapsáni).


Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK kontaktovala všechny zahraniční studenty na výjezdu Erasmus a podrobně je informovala o situaci a z ní vyplývajících možností řešení. Studentům (zatím) není uložena povinnost k návratu.


Zahraniční studenti, kteří se z výjezdů Erasmus budou chtít předčasně vrátit, mohou uplatnit institut „vyšší moci“ a bude jim ponecháno celé stipendium ode dne výjezdu až po den předčasného návratu. V jednání s Domem zahraniční spolupráce (národní agentura programu Erasmus pro ČR) je zároveň možnost, aby studentům byly ponechány také již vynaložené nevratné náklady (především, co se týká platby za ubytování).


Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření v odstavci „Výuka“ obsažené v dopise děkanům ze dne 10. 3. 2020.


Jiné formy mobility

Pokud naši studenti byli v rámci jakékoliv formy interní soutěže (Fond mobility, POINT, Meziuniverzitní smlouvy, jiné) vybráni pro pobyt v zahraničí v libovolné délce a dosud danou mobilitu nezrealizovali, bude jednáno o realizaci této cesty až po ukončení mimořádných opatření.


Pakliže tito studenti již fyzicky v zahraničí jsou, doporučujeme jim navázat a udržovat kontakt se zastupitelským úřadem ČR a opět zvážit svou situaci. Rozhodnutí o návratu do České republiky ponecháváme na racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak s následnými karanténními opatřeními po návratu, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, blízké osoby atd.


Studenti, kteří obdrželi podporu ze strany univerzity prostřednictvím některé z interních soutěží a nyní nemají možnost danou aktivitu realizovat, mohou počítat s tím, že jejich přednostní pozice bude posunuta a zachována pro další semestr/rok. Podobně studenti, kteří již část prostředků na danou aktivitu využili a nyní ji nemohou realizovat, nebudou ze strany univerzity nuceni k refundaci daných prostředků.


Zaměstnancům a studentům, kteří se nacházejí na území USA, případně i dalších států, které zastavili jakékoliv cestovní spojení s Evropou, je Univerzita Karlova v případě jejich žádosti připravena pomoci.


Zahraniční full-degree studenti

V případě zahraničních full-degree studentů je situace odlišná, jelikož se u některých z nich dá očekávat intence vrátit se do domovské země. Univerzita Karlova poskytne veškerou pomoc a součinnost při takovém návratu studentů. Zároveň ale musí studenti v souvislosti s rozhodnutím odcestovat zvážit, zda a v jakém termínu se budou moci vrátit zpět do ČR, a to zejména za situace, kdy výuka bude opět obnovena.


Menzy

Nadále zůstávají v provozu níže uvedená stravovací zařízení:

 • Menza Albertov

 • Menza Kajetánka

 • Menza Sport

 • Menza Na Kotli (Hradec Králové)

 • Menza Šafránkův pavilon (Plzeň)

 • Výdejna HTF UK

 • Výdejna kavárna „U Rotlevů“

 • Výdejna Jinonice včetně bufetu – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00

 • Výdejna Hvězda

 • Bufet UHK (Hradec Králové)

 • Výdejna Lidická (Plzeň)

 • Bufet a výdejna LF (Plzeň)

 • Provoz Cateringu na menze Právnická

 • Bufet RUK – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00

 • Snídárna na koleji Komenského

 • Kavárna „U Rotlevů“ – standardní provozní doba 8:00 – 20:00


S platností od 16. 3. 2020 včetně, bude až do odvolání uzavřen provoz těchto stravovacích zařízení:

 • Menza Právnická

 • Menza Arnošta z Pardubic

 • Menza Budeč

 • Bufet Právnická

 • Studentský klub Celetná - SKC


Výdej průkazů UK

Již dne 12. 3. 2020 došlo k uzavření výdejních center průkazů na Právnické fakultě UK a na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Výdejní centra v Celetné a v Hradci Králové jsou otevřena v upravené provozní době, a to od 10.00 do 14.00 hod. Výdejní centrum v Plzni funguje bez omezení.


Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v prostorách UK Pointu v Celetné 13, Praha 1, bude s platností od 16. 3. 2020 včetně do odvolání uzavřena. Služby poskytované UK Pointem uchazečům, studentům, zaměstnancům a absolventům tímto opatřením nejsou dotčeny.


Informační servis:


Poradny Centra Carolina

Poradenské služby Centra Carolina fungují bez omezení.


Sportovní centrum Hostivař

S platností od 13. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz Sportovního centra Hostivař. Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce ve Sportovním centru Hostivař. Kompenzace za zrušené akce bude projednána s jednotlivými subjekty během příštího týdne.


Výcviková střediska

S platností od 16. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz níže uvedených výcvikových středisek:

 • VS Patejdlova bouda

 • VS Pec pod Sněžkou (chata VAK)

 • VS Albeř

 • VS Horní Poříčí

 • VS Dobronice

Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce na uvedených střediscích tj. výukové akce, hromadné akce, rekreace atd. Objednaný a řádně zaplacený pobyt včetně stravy bude stornován a finanční prostředky budou vráceny v plné výši objednatelům.


Dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za dosavadní spolupráci a za Váš klidný a racionální přístup.


S pozdravem,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 13. 3. 2020, 13.00 hod.


Sdělení rektora UK k vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, Vám zasílám následující doplňujícím informace.


Výuka

Dle podmínek vyhlášeného nouzového stavu nejsou dosud přijatá opatření Univerzity Karlovy ve vztahu k pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti Univerzity Karlovy dotčena. I nadále trvá, že pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstává zachována a nepřerušuje se. Změněna je pouze ve formě výuky a dalších aktivit.


Z důvodu opakovaných dotazů zdůrazňuji, že i nadále není dotčena možnost konání Individuálních forem výuky, jako jsou konzultace, individuální laboratorní práce apod. Stejně tak zůstává zachováno i vykonávání individuálních a státních zkoušek. V intencích vyhlášených podmínek nouzového stavu je třeba pouze dbát na zákaz současného shromáždění více jak třiceti osob.


Děkani fakult UK mohou přistoupit k úpravě výjimek a úlev studentům a zaměstnancům, kteří se dobrovolně rozhodnou pomáhat v souvislosti se současnou krizovou situací. V současné době probíhají jednání s MZ ČR tykající se možnosti zapojení studentů lékařství v 5. a 6. ročníku studia při zajištění lékařských služeb.


Zahraniční studenti a zaměstnanci

K řešení problematiky studentů a zaměstnanců UK, kteří se nacházejí ze studijních nebo pracovních důvodů mimo území České republiky, a to včetně studentů a zaměstnanců nacházejících se v USA, bude během zítřka vydáno podrobnější sdělení.


Koleje a menzy

Provoz kolejí zůstává zachován.

Provoz menz a dalších stravovacích zařízení bude z důvodu nízkých výdejů od příštího týdne postupně omezen. K rozsahu tohoto omezení bude během zítřka vydáno podrobnější sdělení.


Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.


Dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za dosavadní spolupráci a za Váš klidný a racionální přístup. Věřím, že společnými silami vše zvládneme.


S pozdravem,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 12. 3. 2020, 17.00 hod.


Výklad vedení UK k usnesení MZDR ze dne 10. 3. 2020

Univerzita Karlova vykládá usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 jako zákaz směřující k zabránění šíření infekce shromažďování studentů při hromadné výuce, nikoliv jako záměr rezignovat na pedagogickou činnost. Absolutní zrušení pedagogické činnosti by ve svém důsledku znamenalo, že studenti posledních ročníku by ve významné míře nemohli ukončit své studium (např. by to bylo velmi citelné zejména ve zdravotnictví v souvislosti s nástupem mladých lékařů do praxe).


Je proto nezbytné, aby pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstala i nadále zachována a nepřerušena, pouze změnila formu výuky a dalších aktivit z prezenční na distanční metody.


Provoz pracovišť UK

Univerzita Karlova má nadále za to, že je třeba, aby všechny budovy UK zůstaly otevřeny. Jednotlivá pracoviště nepřerušují svoji činnost, pouze akademičtí pracovníci přesouvají těžiště výkonu své pedagogické činnosti do formy distančního vzdělávání. Individuální formy výuky, jako konzultace, individuální laboratorní práce atd., mohou i nadále probíhat. V tomto ohledu záleží primárně na plněném úkolu a na rozhodnutí příslušné fakulty UK.


Problematiku praxí na Lékařských fakultách UK řešíme s Ministerstvem zdravotnictví ČR.


Kontrola studia

Vykonávání individuálních zkoušek zůstává zachováno. Ruší se kolektivní formy kontrol studia, jako písemné testy apod., u kterých dochází ke kumulaci většího počtu studentů. Individuální zkoušky, jakož i státní zkoušky, však mohou i nadále pokračovat.


Koleje a menzy

Zachován zůstává též provoz kolejí a menz. Ve vztahu k ubytovaným studentům apelujeme, aby se neshromažďovali a aby se věnovali samostudiu. Ke zvážení také necháváme, zda studenti odjedou domů. V takovém případě však apelujeme na racionální přístup k takovému rozhodnutí, aby studenti svým odjezdem neohrozili rizikové skupiny (prarodiče apod.).


V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy   krizový tým UK.


Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.


Velmi Vás prosím o součinnost a zachování klidného a racionálního přístupu.


S pozdravem,


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Rozhodnutí rektora UK k současné situaci ohledně koronaviru (10. 3. 2020)

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN, se s účinností od zítřka tj. 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního vzdělávání.

 • S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.

 • S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.

Doporučujeme fakultám UK a součástem UK, aby zvážily konání akcí s předpokládanou účastí do sto osob.


Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020


Výuka

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN se s účinností od zítřka, tj. 11. 3. 2020, zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční, kombinované). I přes zavedená opatření však nechceme rezignovat na výuku a vzdělávací a výzkumnou činnost UK. Žádáme vyučující a pedagogy, aby v maximální míře zajistili pokračování výukového procesu distančními formami výuky. Současně by pedagogové měli rozeslat svým studentům a účastníkům výuky informace a podklady k samostudiu. Obracím se na studenty, aby ani v nastalé situaci nepodceňovali své studium a řádně komunikovali se svými vyučujícími. Individuální konzultace a individuální kontroly studia se plošně neruší.


(Možnosti distančního vzdělávání bude HTF UK operativně řešit a o výsledcích informovat.)

Erasmus

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK telefonicky kontaktuje studenty chystající se na výjezd a vyzve je, aby pobyt na zahraničních univerzitách zrušili. Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření uvedená výše v odstavci „Výuka“.

Promoce

Promoce a jiná slavnostní shromáždění se ruší. Promoce budou uspořádány v náhradních termínech, jakmile to situace dovolí. Pokud budou absolventi potřebovat fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promocí, diplom jim předá studijní oddělení jejich fakulty. Posléze se budou moci zúčastnit řádné promoce.

Koleje a menzy

Koleje a menzy fungují dále za přijatých zvýšených hygienických opatření. Žádáme studenty a hosty ubytovaných na kolejích UK, aby důsledně sledovali svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv komplikací věc neprodleně řešili. Zároveň žádáme všechny ubytované, aby v maximálně možné míře dodržovali všechna bezpečností a hygienická opatření a chovali se zodpovědně vůči svému okolí.

Zaměstnanci

ádáme všechny fakulty a součásti, které zaměstnávají rodiče dětí, jejichž školní a předškolní zařízení byla uzavřena, aby umožnily po dobu tohoto uzavření, pokud to charakter pracovní činnosti umožňuje, práci z domova (home office). Toto opatření doporučujeme i pro rizikové skupiny zaměstnanců, jako jsou těhotné zaměstnankyně, chronicky nemocní či zaměstnanci nad 60 let. Výzkumná a tvůrčí činnost na UK pokračuje bez omezení.


Případná další opatření budeme přijímat dle aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.


Velmi Vás prosím o zachování klidného a racionálního přístupu.


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Kontakty Univerzity Karlovy pro veřejnost:

 • emergency@cuni.cz (dotazy jsou evidovány i na info@cuni.cz, obě adresy koordinuje UK Point)

 • Tel. +420 224 491 850

 • Tyto kontakty jsou k dispozici na adrese www.cuni.cz, kde jsou průběžně aktualizovány informace. Naleznete zde mj. doporučení k prevenci či návod, jak postupovat v případě podezření na infekci koronavirem. Stejné informace jsou k dispozici na anglické mutaci univerzitního webu.


Důležité odkazy:

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám