• Přijímačky
  • Studijní programy – charakteristiky a profily absolventů

Studijní programy – charakteristiky a profily absolventů


Studijní programy – charakteristiky a profily absolventů

Husitská teologie (bakalářské studium)

Charakteristika studijního programu:

Bakalářský studijní program Husitská teologie připravuje zejména k profesi jáhna, kazatele a pastoračního asistenta. Poskytuje základní znalosti dějin teologie a koncepce teologie CČSH, rozvíjí analytické a interpretační dovednosti. Studijní program Husitská teologie reaguje na poptávku po duchovních vzdělaných v oboru husitská teologie a po pracovnících, kteří rozumějí problematice teologie a náboženství a jeho místu ve společnosti. Sdružený program rozšiřuje tradiční teologické vzdělání o další humanitní disciplíny. Absolventi se uplatňují primárně jako jáhni, kazatelé a pastorační asistenti církve. Pracují ve státních, soukromých a neziskových organizacích s náboženským zaměřením.


Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního programu Husitská teologie disponuje základními znalostmi z oblasti teologického kompendia CČSH, tj. systematické teologie, biblické teologie, praktické teologie a církevních dějin, rozumí speciálně dějinám teologie a koncepci teologie CČSH, orientuje se základně v teologii ostatních konfesí, ovládá praktickou přípravu na výkon jáhna, kazatele a pastoračního pracovníka CČSH. Disponuje znalostmi nutnými pro výkon těchto povolání. Absolvent studijního programu získává dovednost výkonu specifického teologického povolání v oblasti praktické a teoretické. Absolvent studijního programu nalézá uplatnění jako jáhen, kazatel a pastorační asistent CČSH. Může také pracovat ve státních, soukromých a neziskových organizacích s náboženským zaměřením. Získané znalosti a dovednosti představují dostatečný předpoklad pro studium navazujícího magisterského studijního programu Husitská teologie.


Husitská teologie (navazující magisterské studium)

Charakteristika studijního programu:

Navazující magisterský studijní program Husitská teologie připravuje studenty zejména k profesi duchovního CČSH a teologa CČSH. Studijní program Husitská teologie reaguje na poptávku po duchovních vzdělaných v oboru husitská teologie a po pracovnících, kteří rozumějí problematice teologie a náboženství a jeho místu ve společnosti. Sdružený program rozšiřuje tradiční teologické vzdělání o další humanitní disciplíny. Absolventi se uplatňují primárně jako duchovní církve, profesní teologové. Pracují ve státních, soukromých a neziskových organizacích s náboženským zaměřením. Mohou pracovat v akademické sféře.


Profil absolventa:

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Husitská teologie disponuje širokými znalostmi z oblasti teologického kompendia CČSH, tj. systematické teologie, biblické teologie, praktické teologie a církevních dějin, rozumí speciálně teologii CČSH, orientuje se v teologii ostatních konfesí, ovládá praktickou přípravu na výkon duchovního CČSH. Disponuje znalostmi nutnými pro výkon duchovního CČSH. Absolvent studijního programu získává dovednost výkonu specifického teologického povolání v oblasti praktické a teoretické. Absolvent studijního programu nalézá uplatnění jako duchovní CČSH. Může také pracovat ve státních, soukromých a neziskových organizacích s náboženským zaměřením. Nachází uplatnění také v akademické sféře nebo v institucích zaměřených na vědu a výzkum v oblasti teologických věd a věd teologii příbuzných. Získané znalosti a dovednosti představují dostatečný předpoklad pro studium doktorského studijního programu Husitská teologie.


Pravoslavná teologie (bakalářské studium)

Charakteristika studijního oboru:

Bakalářský studijní obor Pravoslavná teologie poskytuje studentům vzdělání jako přípravu pro duchovenskou a pastorační práci, ale je samozřejmě otevřen také všem ostatním zájemcům o pravoslavnou teologii. Podává ucelený pohled na všeobecné církevní dějiny i na dějiny pravoslaví u nás a ve světě a na patrologii. Studenti se seznamují také s klasickými jazyky, jež tradičně tvoří součást teologického kompendia, tj. s biblickou hebrejštinou, novozákonní řečtinou a latinou. V oblasti systematické teologie se klade důraz na důkladné seznámení s pravoslavnou dogmatikou. V rámci biblistiky se studují zejména dějiny textu Starého zákona a Nového zákona. Součástí je také studium pravoslavné liturgiky. HTF UK je jedinou fakultou v České republice, která nabízí možnost studia pravoslavné teologie prezenční formou.


Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního oboru "Pravoslavná teologie" získal v průběhu studia znalosti v pravoslavné dogmatické teologii a liturgice, orientuje se také v biblistice, církevních dějinách, filozofii a v novozákonní řečtině. Absolvent je schopen vykonávat církevní obřady a další činnosti na úrovni diakonátu. Absolvent se dokáže vyjadřovat k otázkám spojeným s náboženstvím v populárních i odborných studiích, v přednáškách apod. Absolvent je připraven pro duchovenskou činnost na úrovni diakonátu, která zahrnuje výuku náboženství, práci pastoračního pracovníka a práci v médiích zabývajících se náboženskou tematikou.


Pravoslavná teologie (navazující magisterské studium)

Charakteristika studijního oboru:

Navazující magisterský studijní obor Pravoslavná teologie rozšiřuje znalosti, které studenti získali během bakalářského studia. Tento obor rozvíjí vědomosti nabyté v rámci pravoslavné systematické teologie, biblické teologie a církevních dějin. Studenti si dále rozšiřují své znalosti pravoslavné praktické teologie a klasických jazyků. Absolventi studijního oboru "Pravoslavná teologie" jsou připraveni pro duchovenskou práci v církvi a pastorační práci. HTF UK je jedinou fakultou v České republice, která nabízí možnost studia pravoslavné teologie prezenční formou.


Profil absolventa:

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru "Pravoslavná teologie" získal v průběhu studia důkladné znalosti v byzantské teologii a filozofii, v pravoslavné morální teologii, v pravoslavné spiritualitě, v pastorální psychologii a v pravoslavném kanonickém právu, dále se orientuje v oblasti církevních dějin a biblické teologie. Dokáže číst a analyzovat text v novozákonní řečtině. Absolvent má dostatečné znalosti pro další badatelskou činnost v teologických disciplínách. Absolvent je schopen vykonávat církevní obřady a další činnosti na všech úrovních duchovenského povolání. Absolvent se dokáže odborně vyjadřovat k otázkám spojeným s náboženstvím v populárních i odborných studiích, v přednáškách apod. Absolvent je připraven na duchovenskou činnost, která zahrnuje i práci pastoračního pracovníka, výuku náboženství na úrovni středních a základních škol a práci odborného konzultanta v otázkách spojených s náboženstvím.


Starokatolická teologie (bakalářské studium)

Charakteristika studijního oboru:

Bakalářský studijní obor Starokatolická teologie poskytuje vzdělání jako přípravu pro duchovenskou a pastorační práci. Podává ucelený pohled na dějiny církve jako celku i na dějiny starokatolické církve u nás a ve světě. Studenti se seznamují také s klasickými jazyky, jež tradičně tvoří součást teologického kompendia, tj. s latinou, biblickou hebrejštinou a novozákonní řečtinou. V oblasti systematické teologie se klade důraz na trinitologii, christologii, soteriologii, eklesiologii a eschatologii. V rámci biblistiky se studenti seznamují s dějinami textu Starého zákona a Nového zákona. Součástí je také studium liturgiky, a to jak z hlediska historického utváření se křesťanské bohoslužby na Západě i na Východě, tak z hlediska teologie bohoslužby a liturgického času a reálií. Vzhledem k tomu, že absolventi tohoto studijního oboru mohou po úspěšném absolutoriu být vysvěceni na jáhny, nechybí ani praktická znalost liturgiky. Absolventi jsou také plně připraveni ke studiu navazujícího magisterského oboru Starokatolická teologie.


Profil absolventa:

V průběhu studia bakalářského studijního oboru Starokatolická teologie získává student vědomosti i praktické zkušenosti ve starokatolické dogmatice, biblistice, starokatolické liturgice, církevních dějinách, ve filozofii a v klasických jazycích (v latině, novozákonní řečtině a biblické hebrejštině). Absolvent je schopen překládat cizojazyčné texty a vykonávat církevní obřady a další činnosti na úrovni diakonátu. Absolvent je připraven pro základní duchovenskou a pastorační práci v církvi. Absolvent je připraven pro výuku náboženství, pro práci pastoračního pracovníka v charitativních institucích a pro práci v médiích zabývajících se náboženskou tematikou.


Starokatolická teologie (navazující magisterské studium)

Charakteristika studijního oboru:

Navazující magisterský studijní obor Starokatolická teologie navazuje na bakalářský studijní obor Starokatolická teologie a prohlubuje i doplňuje znalosti studenta v oblasti systematické teologie, biblistiky, praktické teologie i církevních dějin a práva. V rámci systematické teologie je hlavní důraz kladen na morální teologii, sakramentologii a pneumatologii. V rámci liturgiky je student seznámen s teologií svátostí, důraz je přitom kladen taktéž na praktickou znalost starokatolické liturgie a obřadů. Vzhledem k tomu, že primárním cílem studia je duchovenská a pastorační práce v církvi, je student obeznámen s pastorální teologií i s psychologií. V oblasti biblistiky je prohloubena znalost teologie Starého zákona a Nového zákona, student se seznámí také se základy exegetické práce s biblickým textem jako podkladem pro vlastní kázání a katechezi v náboženských obcích či ve školách obou stupňů. Nezbytnou součástí je také znalost základů kanonistiky a církevního práva společně se specifiky, jež jsou charakteristické pro církevní právo Starokatolické církve.


Profil absolventa:

V průběhu studia navazujícího magisterského studijního oboru Starokatolická teologie získává student komplexní vědomosti a zkušenosti ve starokatolické dogmatice, morálce a spirituální teologii, v liturgice, v biblistice a v pastorální teologii i pastorální psychologii. Absolvent je schopen překládat cizojazyčné texty a vykonávat církevní obřady a další činnosti na všech úrovních duchovenského povolání. Absolvent je připraven pro práci pastoračního pracovníka, pro výuku náboženství na úrovni středních a základních škol, pro kněžskou službu a pro práci odborného konzultanta v otázkách spojených s náboženstvím.


Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (bakalářské studium)

Charakteristika studijního programu:

Bakalářský studijní program Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice má za cíl poskytnout základní znalosti dějin filozofického myšlení a hlavních problémů systematické filozofie a rozvíjet analytické a interpretační dovednosti. Studijní program Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice připravuje studenty na další studium v navazujících magisterských studijních programech Filozofie a dalších, příbuzných programech. Absolventi se kromě toho mohou uplatnit v kulturních institucích, v médiích, ve státní správě a na dalších pozicích, kde je vyžadováno rychlé porozumění a interpretace textu, kritické myšlení, formulační dovednost, systematičnost a kreativita nebo schopnost rychle se učit novým věcem a flexibilně rozhodovat.


Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního programu Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice disponuje základními všeobecnými znalostmi dějin evropské filozofie od antiky po 20. století. Umí charakterizovat myšlení hlavních osobností dějin filozofie a základní problémy systematické filozofie. Ovládá pasivně jeden klasický jazyk (řečtina, nebo latina). Přiměřeně se orientuje v odborném diskurzu v oblasti tématu své bakalářské práce (v případu maior studijního plánu).

Absolvent studijního programu umí analyzovat filozofický text, vysvětlit filozofické koncepce a adekvátně formulovat myšlenky. Umí vyhledávat relevantní informační zdroje k zadanému tématu a samostatně zpracovat odborný text s využitím primární i sekundární literatury.

Absolvent studijního programu nalézá uplatnění na pracovištích zabývajících se problematikou filozofie a příbuznými tématy.

Získané znalosti a dovednosti představují dostatečný předpoklad pro navazující magisterský studijní program Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice.


Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (navazující magisterské studium)

Charakteristika studijního programu:

Navazující magisterský studijní program Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice má za cíl poskytnout odborné znalosti v oblasti filozofie a filozofické etiky se zřetelem k interakcím mezi filozofickým myšlením, judaismem a křesťanstvím a rozvíjet analytické a interpretační dovednosti a kritické myšlení. Studijní program Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice připravuje studenty na uplatnění v kulturních institucích, v médiích, ve státní správě a na dalších pozicích, kde je vyžadováno rychlé porozumění a interpretace textu, kritické myšlení, formulační dovednost, systematičnost a kreativita nebo schopnost rychle se učit novým věcem a flexibilně rozhodovat.


Profil absolventa:

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice disponuje komplexními znalostmi evropské filozofie v oblasti ontologie, gnozeologie, etiky a filozofické teologie a umí charakterizovat, srovnat a zhodnotit myšlení hlavních osobností dějin filozofie. Orientuje se v odborném diskurzu v oblasti interakcí mezi filozofií a židovskou a křesťanskou tradicí.

Absolvent studijního programu umí interpretovat filozofické texty a koncepce a precizně formulovat myšlenky. Umí samostatně vytvořit původní odborný filozofický text na zadané téma, odpovídající stavu bádání v dané oblasti.

Absolvent studijního programu nalézá uplatnění na pracovištích zabývajících se problematikou filozofie a příbuznými tématy.

Získané znalosti a dovednosti představují dostatečný předpoklad pro studium v doktorských studijních programech v oblasti vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie.


Religionistika (bakalářské studium)

Charakteristika studijního programu:

Cílem bakalářského studijního programu Religionistika je poskytnout základní znalosti v religionistice jako vědním oboru. Absolvent je vybaven znalostmi metodologie oboru a díky znalosti problémových okruhů řešených v minulosti zná i základy jeho historie. Dokáže nahlédnout religionistiku v kontextu jiných vědních oborů a využívat jejich metodických postupů ve vlastním bádání v přiměřeném rozsahu a hloubce. Díky nejméně třem absolvovaným přednáškám o každém ze tří monoteistických náboženství se dobře orientuje v tzv. abrahámovské tradici. Zároveň je vybaven k pochopení situace náboženství v současné postmoderní společnosti.


Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního programu Religionistika ovládá základní metodologii svého oboru a zná různé možnosti řešení základních teoretických otázek oboru. Disponuje znalostmi vývoje křesťanství, jeho základních předpokladů a jejich dogmatického ukotvení. Orientuje se v klasických náboženských textech judaismu a chápe smysl všedních i svátečních náboženských úkonů. Nachází v tradici judaismu nosné prvky, které byly inspirací pro mladší náboženství křesťanů a muslimů. Je seznámen s okolnostmi vzniku islámu, s počáteční fází jeho formace a s odrazem těchto dějů v kanonickém spise muslimů. Rozumí podobám zbožnosti muslimů a jejich vnějšímu vyjádření. Dokáže charakterizovat specifika postmoderní společnosti a nahlédnout roli a náboženství v ní a rozličnost jeho podob.

Současně se získáním těchto znalostí si absolvent bakalářského studijního programu Religionistika osvojuje dovednosti pro práci jak s odbornou, tak náboženskou literaturou. Dokáže s porozuměním a kriticky číst odborné texty a postupně se v přiměřené formě zapojit do odborné debaty. Ovládá základní metody religionistické práce. Dovede analyzovat religionistické fenomény a zařadit je do struktur monoteistických tradic.

Na základě nabytých znalostí a dovedností nalézá absolvent bakalářského programu Religionistika uplatnění v oblastech, které se dotýkají náboženství: v místní či státní správě v oblasti mezikulturních a mezináboženských vztahů, v sociálních službách a zdravotnictví, v zahraničním obchodu, v bezpečnostních útvarech, v neziskových organizacích, ve školství a vzdělávání nebo v médiích.

Získané znalosti a dovednosti představují dostatečný předpoklad pro navazující magisterský studijní program Religionistika.


Religionistika (navazující magisterské studium studium)

Charakteristika studijního programu:

Cílem magisterského studijního programu Religionistika je profilovat studenty do jednoho ze dvou poskytovaných zaměření a umožnit jim, aby pronikli v daném zaměření do oboru religionistiky podstatně hlouběji než na bakalářském stupni. Jedním zaměřením jsou podoby současných monoteistických náboženství (judaismus, křesťanství, islám), druhým různé aspekty současné religiozity a spirituality. Absolvent je tak vybaven kvalitními znalostmi v části oboru religionistiky a další povinně volitelné předměty tyto znalosti rozšiřují a dávají mu do rukou účinné nástroje pro analýzu i kontextualizaci jednotlivých jevů. Díky hlubšímu ponoru do teoretických a metodologických otázek v povinných předmětech je absolvent schopen účastnit se religionistické odborné diskuse formou samostatné badatelské práce. Vybavení znalostmi současných podob náboženského života a dovednostmi, jak tyto podoby odborně uchopit, mu umožňuje profesionální uplatnění při řešení společenských otázek spjatých s náboženstvím.


Profil absolventa:

Absolvent magisterské studijního programu Religionistika je obeznámen s metodologií svého oboru a umí samostatně vstoupit do diskuse o základních teoretických otázkách oboru. Disponuje znalostmi ve svém zaměření buď na monoteistická náboženství (judaismus, křesťanství, islám) nebo na různé aspekty současné religiozity a spirituality.

V rámci svého zaměření je absolvent schopen účastnit se religionistické odborné diskuse formou samostatné badatelské práce nebo formou aplikace do řešení společenských otázek spjatých s náboženstvím. Kromě toho disponuje i dovednostmi, které uplatní v praktickém zacházení s náboženskými projevy v pluralitní, otevřené společnosti. Náboženské texty spatřuje nejen s odborným předporozuměním, ale je schopen i empatie s těmi, pro něž jsou tyto texty zavazující. Je schopen kontaktu s živým náboženským společenstvím a umí vést rozhovory v náboženském prostředí s náležitou citlivostí i akademickým odstupem.

Na základě nabytých znalostí a dovedností nalézá absolvent magisterského programu Religionistika uplatnění v oblastech, které se dotýkají náboženství: v místní či státní správě v oblasti mezikulturních a mezináboženských vztahů, v sociálních službách a zdravotnictví, v zahraničním obchodu, v bezpečnostních útvarech, v neziskových organizacích, ve školství a vzdělávání nebo v médiích.

Získané znalosti a dovednosti představují dostatečný předpoklad pro studium doktorských studijních programů v oblasti religionistiky.


Judaistika (bakalářské studium)

Charakteristika studijního programu:

Bakalářský studijní program Judaistika je zaměřen na získání základních znalostí v oboru judaistika, tedy bádání o judaismu jako náboženském systému, jehož hodnoty jsou vedle křesťanských jedním z duchovních základů Evropy. Bakalářské studium vybaví absolventy znalostmi pramenných jazyků (biblická hebrejština, biblická aramejština) a moderní hebrejštiny (ivrit), základními informacemi o judaismu a jeho pramenech a o dějinách Židů. Tematicky je studijní program zaměřen na židovské tradice a zvyky a synagogální liturgii, tyto znalosti jsou ověřovány státní závěrečnou zkouškou. Cílem bakalářského studia je připravit absolventy pro uplatnění získaných znalostí v praxi, případně pro další studium judaistiky a dalších oborů v navazujících magisterských studijních programech, v nichž je možno hodnotit získané znalosti o judaismu a znalost jazyků.


Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního programu Judaistika disponuje znalostmi judaismu ve smyslu náboženského systému s konkrétním zaměřením na problematiku judaismu a jeho pramenů, židovských tradic a zvyků a synagogální liturgie. Absolvent se základně orientuje také v oblasti dějin Židů a získává znalosti pramenných jazyků (biblická hebrejština a biblická aramejština) a moderních jazyků (moderní hebrejština – ivrit).

Absolvent studijního programu si osvojuje dovednost pracovat s primárními i sekundárními texty v originálním znění, tvůrčím způsobem interpretovat text, analyzovat a kriticky zhodnotit jeho argumentační strukturu, a analyzovat a kriticky zhodnotit komplexní i kontroverzní problémy v jejich kontextech. Absolvent studijního programu nalézá uplatnění primárně na pracovištích zabývajících se problematikou judaismu nebo příbuznými tématy. Jde o kulturní instituce, vzdělávací instituce, diplomatickou sféru, média a sdělovací prostředky ve veřejné i soukromé oblasti.

Získané znalosti a dovednosti představují dostatečný předpoklad pro navazující magisterský studijní program Judaistika.


Judaistika (navazující magisterské studium)

Charakteristika studijního programu:

Navazující magisterský studijní program Judaistika je zaměřen na získání základních znalostí v oboru judaistika, tedy bádání o judaismu jako náboženském systému, jehož hodnoty jsou vedle křesťanských jedním z duchovních základů Evropy. Navazující magisterské studium vybaví absolventy pokročilými znalostmi pramenných jazyků (hebrejština, aramejština) a moderní hebrejštiny (ivrit), rabínské literatury, židovské mystiky a židovské filozofie. Tematicky je studijní program zaměřen na rabínskou literaturu, židovskou mystiky a židovskou filozofii, tyto znalosti jsou ověřovány státní závěrečnou zkouškou. Cílem navazujícího magisterského studia je připravit absolventy pro uplatnění získaných znalostí v praxi, případně pro další studium judaistiky a dalších oborů v doktorských studijních programech, v nichž je možno zhodnotit získané znalosti o judaismu a znalost jazyků.


Profil absolventa:

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Judaistika disponuje znalostmi judaismu ve smyslu náboženského systému s konkrétním zaměřením na problematiku rabínské literatury, židovské mystiky a židovské filozofie. Absolvent získává také pokročilé znalosti pramenných jazyků (hebrejština a aramejština) a moderních jazyků (moderní hebrejština – ivrit).

Absolvent studijního programu si osvojuje dovednost pracovat s primárními i sekundárními texty v originálním znění, tvůrčím způsobem interpretovat text, analyzovat a kriticky zhodnotit jeho argumentační strukturu, a analyzovat a kriticky zhodnotit komplexní i kontroverzní problémy v jejich kontextech.

Absolvent studijního programu nalézá uplatnění primárně na pracovištích zabývajících se problematikou judaismu nebo příbuznými tématy. Jde o akademickou sféru a další instituce zabývající se vědou a výzkumem, kulturní instituce, vzdělávací instituce, diplomatickou sféru, média a sdělovací prostředky ve veřejné i soukromé oblasti.

Získané znalosti a dovednosti představují dostatečný předpoklad pro doktorský studijní program Judaistika.


Sociální a charitativní práce (bakalářské studium)

Charakteristika studijního programu:

Primárním cílem bakalářského studijního programu je poskytovat plně kvalifikované vzdělání v oblasti sociální a charitativní práce.

Přidanou hodnotou pro výkon činnosti teologicky vzdělaného sociálního pracovníka se zaměřením na všeobecnou sociální práci je, prostřednictvím církevních i necírkevních institucí, uplatňovat kompetence a poskytovat sociální služby doplňující státní sociální péči. Činnost církevních sociálních zařízení je v mnoha ohledech komplementární ke státní sociální péči, a pokud se zabývá stejnou oblastí služeb, přináší jiný přístup.

Studijní program plně respektuje požadavky Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci MŠMT ČR i specifické požadavky pro vzdělávací oblasti sociální práce přijaté ASVSP. Je v souladu s Nařízením vlády č. 275/2016 o katalogu prací i Směrnicí EU 2005/36/ES dle kódu regulované jednotky 655 a dle regulujícího právního předpisu ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního programu Sociální a charitativní práce získává v průběhu studia teoretické znalosti v oboru sociální práce, zejména v předmětech společenskovědního a aplikovaného základu (v předmětech Sociální a charitativní práce, Sociologie, Sociální politika, Aktivity sociálního státu, Sociální zabezpečení, Ohrožené skupiny a riziková chování, Psychologie, Právo, Metody sociální práce, Somatologie a somatopatologie, a další), profesní dovednosti v aplikovaných teologických i oborových předmětech (Teorie charity, Základy křesťanského myšlení a víry, Pastorační poradenství, Teologie služby), a kompetence pro samostatný výkon regulovaného povolání, zejména v předmětech Metody a techniky sociálního výzkumu, Praxe a supervize, Sociální diagnostika a poradenství, a další.

Absolvent je schopen provádět a koordinovat sociální služby, jednat se správními orgány, navazovat kontakt s klienty, poskytovat poradenské služby, vést příslušné dokumentace, mapovat sociálně právní problémy v komunitě nebo oblasti, vykonávat resocializační činnosti, spolupracovat s příslušnými institucemi, vést tým.

Absolvent je připraven pro studium navazujícího magisterského programu Sociální a charitativní práce.

Profil absolventa bakalářského programu Sociální a charitativní práce naplňuje požadavky Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci MŠMT ČR i specifické požadavky pro vzdělávací oblasti sociální práce přijaté ASVSP. Je v souladu s Nařízením vlády č. 275/2016 o katalogu prací, i Směrnicí EU 2005/36/ES dle kódu regulované jednotky 655 a dle regulujícího právního předpisu ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Sociální a charitativní práce (navazující magisterské studium)

Charakteristika studijního programu:

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Sociální a charitativní práce je poskytnout plně kvalifikované vzdělání v oblasti sociální práce pro výkon samostatného povolání sociální pracovník.

Přidanou hodnotou tohoto studijního programu je výkon sociální a charitativní práce, charakteristický rozšířenými kompetencemi absolventů o profesní nástroje a znalosti i dovednosti z oblasti charity a teologie služby. Studium je charakteristické širokým interdisciplinárním základem, skupinou předmětů sociální práce i poradenství včetně pokročilých metod sociální práce, kterých obsahová flexibilita reaguje na vývoj oboru a potřeby globalizované společnosti. To umožňuje absolventům široké uplatnění napříč státními, nestátními i církevními pomáhajícími institucemi.

Studijní program plně respektuje požadavky Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci MŠMT ČR i specifické požadavky pro vzdělávací oblasti sociální práce přijaté AVSP. Je v souladu s Nařízením vlády č. 275/2016 o katalogu prací i Směrnicí EU 2005/36/ES dle kódu regulované jednotky 655 a dle regulujícího právního předpisu ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Profil absolventa:

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Sociální a charitativní práce získává v průběhu studia teoretické znalosti v oboru sociální práce v předmětech společenskovědního a aplikovaného základu (Sociální etika, Ekonomie, Teorie sociálního poradenství, Sociální správa, Psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie a další), profesní dovednosti v aplikovaných teologických i oborových předmětech (Teorie charity, Teologie a sociální práce, Aktuální témata charitativní práce) a kompetence pro samostatný výkon regulovaného povolání v předmětech Sociální výzkum, Praxe a supervize, Pokročilé terénní, krizové, komunitní metody a programy, Pastorační práce s delikventy a jejich rodinami a další.

Absolvent je schopen vykonávat a koordinovat vysoce odborné činnosti v oblasti sociálně právní ochrany klientů, zajišťovat specializovanou kontaktní činnost, koordinovat poskytování sociálně právní podporu v přímém styku s klienty v nepříznivé sociální situaci, provádět s klienty nácviky adaptace, dovedností a obnovování některých sociálních funkcí, koordinovat a vykonávat odborné činnosti v oblasti sociální práce, řešit sociálně právní a sociálně zdravotní problémy klientů v zařízeních sociální péče, provádět výzkumné práce, vést tým.

Profil absolventa navazujícího programu Sociální a charitativní práce naplňuje požadavky Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci MŠMT ČR i specifické požadavky pro vzdělávací oblasti sociální práce přijaté ASVSP. Je v souladu s Nařízením vlády č. 275/2016 o katalogu prací, i Směrnicí EU 2005/36/ES dle kódu regulované jednotky 655 a dle regulujícího právního předpisu ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Sociální pedagogika (bakalářské studium)

Charakteristika studijního programu:

Studijní program je zaměřený na přípravu k výkonu sociálně pedagogické práce a k práci v sociální oblasti. Poskytuje zároveň ucelenou přípravu pro navazující studium v magisterských studijních programech stejného a příbuzného zaměření. Teoretický základ studijního programu představují společenskovědní disciplíny, zejména sociální a pedagogické (sociální pedagogika; etopedie; psychologie; sociologie; základy práva). Důraz je nicméně kladen na získání praktických dovedností a kompetencí prostřednictvím aplikovaných a prakticky zaměřených předmětů (pedagogika volného času, metody sociální a sociálně pedagogické práce aj.), s navázáním na intenzivní odbornou praxi v odpovídajících institucích a zařízeních.


Profil absolventa:

Studijní program Sociální pedagogika je koncipován tak, jak je obvyklé ve většině evropských zemí. V navržené podobě připravuje absolventy pro práci v sociální a sociálně pedagogické oblasti s jedinci a skupinami lidí, kteří jsou nějak, především sociálně, znevýhodnění či ohrožení. Pro klienty existuje pomoc a podpora, kterou zprostředkovávají sociální pracovníci (resp. i zdravotníci aj.), ale absolvent studijního programu sociální pedagogika může navíc těmto lidem pomoci, aby se naučili svým problémům rozumět a zvládat je. To znamená, že rozvíjí i jejich kompetence.

Na základě poznatků, dovedností a kompetencí získaných během studia je absolvent vybaven pro různé adekvátní pozice v sociální a sociálně pedagogické oblasti a pro sociálně výchovné působení. Dokáže řešit sociální problémy klientů, poskytovat výchovné a sociálně právní poradenství, provádí výchovnou činnost zaměřenou na vytváření a rozšiřování žádoucích dovedností a návyků, na upevnění hodnotové a sociálně pozitivní orientace. Využívá speciální pedagogické metody při práci s dětmi, dospívajícími, s dospělými a seniory z různých sociálních vrstev a s různými zdravotními i psychosociálními problémy.

Absolvent dokáže aplikovat získané znalosti z oblasti práva (aktuálních právních norem a zákonů relevantních pro sociální a sociálně pedagogickou práci), orientuje se ve funkci a způsobu práce různých institucí, zná organizační principy a umí je uplatňovat. Ve výkonu své profese využívá základních dovedností z oblasti řídících a organizačních metod, vědomosti a dovednosti z psychologie, pedagogiky, sociologie, filozofie, teologie a profesní etiky. Absolvent je schopen volit a používat adekvátní metody sociální a sociálně pedagogické práce a využívat získané sociální dovednosti a kompetence. Využívá znalostí a dovedností v komunikaci, umí komunikovat v krizových situacích. Na základě znalostí základních mechanismů skupiny a skupinové dynamiky umí zvolit vhodné techniky ovlivňování skupinového dění pozitivním směrem a aplikovat je v reálných situacích. S využitím znalostí z psychologie, pedagogiky a sociální práce dokáže modifikovat sociální a sociálně pedagogický přístup ke klientům s ohledem na jejich věk a variantu sociokulturního znevýhodnění. Je schopen samostatně vytvářet sociálně pedagogické programy pro různé cílové skupiny a ovládá základní diagnostické metody, používané ve společenských vědách. Je také připraven ke spolupráci v týmech zaměřených na aplikovaný výzkum. Absolvent je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi, které dokáže uplatňovat při práci s nejrůznějšími skupinami lidí.


Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Charakteristika studijního programu:

Studijní program umožňuje studentům získat důležité znalosti a osvojit si zásadní schopnosti, dovednosti a kompetence pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy. Studijní program reaguje na poptávku po pedagogických pracovnících vzdělaných v oblasti náboženství, etiky a společenskovědního základu a po pracovnících, kteří rozumějí problematice náboženství a jeho místu ve společnosti. Studijní program rozšiřuje tradiční náboženskou výchovu o další společenskovědní disciplíny a klade ji do úzkého sepětí s etickou výchovou. Na bakalářské úrovni umožňuje uplatnění na pozicích asistenta učitele, vychovatele ve školních družinách, pracovníka ve vzdělávacích zařízeních pro děti a mládež a katechetického pracovníka v církvích.


Profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního programu Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání je schopen orientovat se v obecných otázkách pedagogiky a psychologie, v základních komponentech společenskovědního základu, v náboženstvích včetně jejich specifických směrů a jejich zastoupení v české společnosti, v otázkách filozofie, etiky, sociologie, politologie, ekonomie, práva a kulturní antropologie, dokáže samostatně vyhledávat zdroje odborných informací, definovat a používat základní pedagogické a psychologické pojmy, analyzovat, klasifikovat a srovnávat pedagogické jevy, prokázat pochopení složitosti pedagogických jevů a jejich souvislostí s politickými, náboženskými, filozofickými, etickými, sociálně ekonomickými a obecně kulturními podmínkami společnosti, prokázat porozumění vývoje pedagogických idejí a školy v kontextu historického vývoje společnosti a kultury, orientovat se v zákonitostech výchovně vzdělávacího procesu, procesu učení, v poruchách učení a chování, ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v různých teoriích ontogenetického vývoje člověka.

Absolvent studijního programu je schopen používat výzkumné metody, realizovat pedagogický výzkum a vyhodnotit ho pomocí jednodušších statistických metod, napsat a přednést referát, napsat odbornou stať. Je schopen číst a interpretovat texty s obecně náboženskou, teologickou, filozofickou nebo etickou tématikou. Ovládá a smysluplně propojuje základní znalosti ze sociologie, politologie, psychologie, filozofie, etiky, teologie, kulturní antropologie a práva do smysluplných celků, dokáže o nich vést diskuzi.

Absolvent studijního programu nalézá uplatnění zejména jako vychovatel ve školních družinách a klubech, jako pracovník ve vzdělávacích zařízeních pro děti a mládež a jako katechetický pracovník v církvích. Získané znalosti a dovednosti představují dostatečný základ pro pokračující studium v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy.


Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (navazující magisterské studium)

Charakteristika studijního programu:

Studijní program připravuje studenty k profesi středoškolského pedagoga s kvalifikací pro výuku náboženství a základů společenských věd. Studijní program reaguje na poptávku po pedagogických pracovnících vzdělaných v oblasti náboženství, filozofie, etiky a společenskovědního základu a po pracovnících, kteří rozumějí problematice náboženství a jeho místu ve společnosti. Studijní program rozšiřuje tradiční náboženskou výchovu o další společenskovědní disciplíny a klade ji do úzkého sepjetí s etickou výchovou. Absolventi se uplatňují jako učitelé na středních i základních školách, kde vyučují předměty: základy společenských věd, filozofii, náboženství, etickou či občanskou výchovu. Pracují ve státních, soukromých i neziskových organizacích s náboženským nebo výchovným zaměřením. Mohou pracovat v akademické sféře nebo v institucích zaměřených na vědu a výzkum v oblasti pedagogiky a oborových disciplín.


Profil absolventa:

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy disponuje rozsáhlými znalostmi z oblasti pedagogiky a psychologie, rozumí speciálně pedagogické problematice, orientuje se v pedagogické psychologii a krizové intervenci, ovládá metody výuky náboženství a společenskovědního základu. Disponuje znalostmi nutnými pro výuku společenskovědního základu, zejména z oblasti sociologie, politologie, ekonomie, práva a kulturní antropologie a širokými znalostmi z oblasti náboženství, zejména křesťanského, z filozofie a etiky.

Absolvent studijního programu umí provádět didaktickou analýzu učiva, vytvářet přípravu na vyučování, vhodně komunikovat s účastníky výchovně vzdělávacího procesu, předcházet školnímu násilí a přispívat k jeho zvládání, identifikovat jakoukoli formu vyloučení nebo diskriminace a jakákoli znamení, která mohou prozrazovat sociální problémy nebo špatné zacházení. Dokáže provádět hodnocení výuky z hlediska jejího procesu i výsledků a do výuky vhodně začleňovat informační technologie a moderní způsoby prezentace. Dokáže připravit a realizovat studijní plán v oblasti náboženství a společenskovědního základu.

Absolvent studijního programu nalézá uplatnění na středních a základních školách, kde může vyučovat základy společenských věd, filozofii, náboženskou, etickou a občanskou výchovu. Může také pracovat ve státních, soukromých i neziskových organizacích s náboženským nebo výchovným zaměřením. Nachází uplatnění také v akademické sféře nebo v institucích zaměřených na vědu a výzkum v oblasti pedagogiky a oborových disciplín.Poslední změna: 27. leden 2020 22:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám