• Aktuality

Aktuality

22. září 2020

V reakci na poslední Usnesení vlády České republiky vyhlášená ze dne 12. 10. 2020 (zejm. usnesení vlády č. 1022, 1023 a 1027) sděluji na základě výsledků jednání krizového štábu UK následující:


Základní informace – Studium

I nadále se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole. Zakazuje se rovněž osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.


Zákaz osobní přítomnosti se s účinností od 14. 10. 2020 nově nevztahuje na konání zkoušek v počtu do 10 osob, dále na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů bez ohledu na ročník studia, nově pak i studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.


Individuální konzultace

Individuální konzultace je možné konat pouze distanční formou.


Provoz studijního oddělení

Ruší se úřední hodiny na studijního oddělení.  Veškeré záležitosti vyřizovat elektronicky. V neodkladných záležitostech je možné si dohodnout schůzku se studijním oddělení. Pro podání studentů i doručování studentům platí stávající pravidla stanovená ve vnitřních předpisech a správním řádu beze změn.


Akademické obřady - Promoce a imatrikulace

Všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace) jsou zrušeny do 15. 11. 2020.


Koleje

Studenti ubytovaní na kolejích UK byli požádáni, aby ve smyslu usneseni vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 odpovědně zvážili své další setrvání na kolejích UK. Pokud existují závažné důvody, pro které nelze ubytování opustit (riziko šíření nákazy mezi rizikové skupiny osob při návratu do jiného místa bydliště), bude ubytování na kolejích studentům ve shodně se sdělením ministra školství ČR ze dne 13. 10. 2020 nadále umožněno. 


Každý ze studentů se může rozhodnout, zda ubytování na kolejích UK opustí, či nikoliv. Pokud se student z důvodu prevence rizika šíření nákazy rozhodne zůstat na kolejích, doručí nejpozději do 14. 10.2020 do 18.00 hod. na Koleje a menzy UK (elektronickou formou na adresu koleje.bounce@kam.cuni.cz) čestné prohlášení obsahující specifikaci důvodů, pro které student vyhodnotil odjezd do svého místa bydliště jako rizikový.


V případě, že se student rozhodne své ubytování ukončit a toto rozhodnutí oznámí na Koleje a menzy UK do 14. 10. 2020 do 18.00 hod. (elektronickou formou na adresu koleje.bounce@kam.cuni.cz), bude mu bez jakýchkoliv sankcí zrušena ubytovací smlouva ke dni 15. 10. 2020 s tím, že opuštění koleje (vystěhování) bude možné do 16. 10. 2020 včetně.


Univerzita nabízí studentům, kteří mohou odcestovat zpět do svého bydliště, ale chtějí z jiných důvodů zůstat v Praze (pracovní důvody atd.), možnost ubytování na hotelu Krystal v hotelovém režimu za zvýšených hygienických a epidemiologických opatření za zvýhodněnou cenu 5000,-Kč za lůžko a měsíc. Ubytování je možné od 15. 10. 2020. Žádosti o toto ubytování budou studenti směřovat na recepce@krystal.cuni.cz. Univerzita Karlova současně hledá možnosti dalšího navýšení ubytovacích kapacit hotelového typu ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.


Výše uvedená pravidla se nevztahují na studenty, kteří mají dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 udělenu výjimku ze zákazu ubytování na kolejích, tedy na studenty kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, na studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost dle zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, a dále na studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a další zdravotních studijních programů, jakož i na studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.


Menzy

Nadále zůstávají v provozu menzy Albertov a Kajetánka (Praha), dále menza Na Kotli (Hradec Králové) s výdejnou na Lékařské fakultě v Hradci Králové, a též menza Šafránkův pavilon (Plzeň) s výdejnou na Lékařské fakultě v Plzni.

Uzavírají se z důvodu karanténních opatření menzy Sport a Arnošta z Pardubic.

Z důvodu nízkého výdeje jídel se uzavírají menzy Právnická, Budeč, výdejna HTF a výdejna Hvězda.

Kavárna u Rotlevů bude otevřena jen pro výdej obědů.

Bufet na RUK a bufet Trója zůstávají v provozu.

Situace bude nadále vyhodnocována z hlediska počtu vydaných jídel a bude průběžně upravována dle vzniklé potřeby.


Knihovny

Fakultní knihovny jsou přístupné pro studenty a akademické pracovníky v omezeném režimu. Omezení je dáno rozhodnutím děkana o přístupu do budovy, personální situací v knihovně a nutnými přestávkami na desinfekci prostor a větrání.


Doporučujeme, aby se před návštěvou knihovny student přesvědčil o otevírací době, na webové stránce konkrétní knihovny (knihovna HTF UK). Studovny jsou uzavřeny. Výpůjčky budou postupně prodlužovány podle toho, jak budou uzavírány. Prodloužení vždy na dobu uzavření knihovny, plus rezerva na 14 dní. Délku výpůjčky může student ověřit ve svém kontě http://ckis.cuni.cz/


Knihy lze vracet osobně při otevření knihovny, do biiblioboxů, případně i poštou. Knihovny zavádějí možnost předběžné rezervace knih, v http://ckis.cuni.cz, ty jsou jim připraveny k vyzvednutí, čímž se zkrátí pobyt studenta v budově.


Kontakty na všechny fakultní knihovny naleznete zde

https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/knihovny-fakult-a-soucasti/.

Informace o možnosti úhrady zpozdného v jednotlivých knihovnách naleznete zde

https://knihovna.cuni.cz/knihovna_uk/uhrada-poplatku-v-knihovnach-uk/


Pro přihlášení do knihovny je nutné mít kartu studenta UK, seznam kartových center naleznete zde

https://cuni.cz/UK-3249.html


Informace k užívání elektronických informačních zdrojů, databází časopisů naleznete zde

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/informacni-zdroje/


Kontakt na Ústřední knihovnu Univerzity Karlovy (servisní celouniverzitní pracoviště) tel. 773 773 131.


Výcviková střediska

Výcviková střediska jsou uzavřena.


Sportovní centrum Hostivař

Sportovní centrum Hostivař je uzavřeno.


Výdejní centra průkazů UK

Uzavřeno je výdejní centrum průkazů na Právnické fakultě. Ostatní výdejní centra jsou v provozu v upravené otvírací době – sledujte informace na webu.


Poradenské služby UK Pointu

Psychologické, sociální, právní a kariérní poradenství poskytované UK Pointem / Centrem Carolina fungují bez omezení.


Podatelna RUK

S účinností od 14. 10. 2020 se mění otvírací doba podatelny RUK na tyto časy: pondělí až čtvrtek 9.00 až 13.00 hod.


Informační povinnost ve vztahu ke studentům

Studenti v případě pozitivního testu na SARS CoV-2 mají povinnost nahlásit tuto skutečnost kontaktní osobě fakulty a kontaktní osobě koleje, kde jsou ubytováni, co nejdříve.


Informační povinnost ve vztahu k zaměstnancům

Zaměstnanci v případě pozitivního testu na SARS CoV-2 mají povinnost nahlásit tuto skutečnost kontaktní osobě fakulty co nejdříve.


Kontaktní osoba na Husitské teologické fakultě:

Tajemník fakulty: Mgr. Jiří Navrátil; email:


Evidence studentů a zaměstnanců s COVID-19

Husitská teologická fakulta je povinna evidovat studenty a zaměstnance s pozitivním testem na covid- 19 a informaci postoupit Rektorátu UK. Evidenci vede tajemník fakulty Mgr. Navrátil – kontaktní osoba na HTF.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám