• Aktuality

Aktuality

28. února 2021

Nová opatření, provoz fakulty a univerzitních součástí


Aktualizace ke dni 9. 4. 2021


V reakci na vládní usnesení vyhlášená 26. 2. 2021, jsou shrnuta pro činnost fakulty relevantní informace takto:

  1. Usnesením vlády č. 196 byl vyhlášen nouzový stav od 00:00 hod. dne 27. 2. 2021 na dobu 30 dnů.

  2. Činnosti vysokých škol se dotýká usnesení vlády č. 200, které se uplatní v době od 00:00 hod. dne 27. 2. 2021 do 23:59 hod. dne 21. 3. 2021. Na rozsahu výjimky pro výkon pedagogické činnosti vysokých škol se ničeho nemění.

  3. Usnesením vlády č. 198 a zejména č. 216, které platí od 00:00 hod. dne 1. 3. 2021 do 23:59 hod. dne 21. 3. 2021, se omezuje volný pohyb osob. Uvedené usnesení je významné z hlediska požadavku na povinnost písemného potvrzení zaměstnavatele pro účely cesty do práce, resp. potvrzení o studiu pro naše studenty za účelem cesty na fakultu nebo k praktické výuce.


Studium

Z hlediska výkonu pedagogické činnosti nedochází k zásadní změně. Dle usnesení vlády č. 200 i nadále platí výjimka tohoto znění:


Vláda omezuje provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávánízákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:


  a. 

účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  b. 

účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

  c. 

účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).


 To znamená, že:

  • prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

  • pro lékařské fakulty, FaF a učitelské studijní programy platí výjimky klinickou a praktickou výuku a praxi jako doposud,

  • je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

  • je možné konat individuální konzultace (1 na 1).


Cesty do zaměstnání a k výuce

Dle usnesení vlády č. 216 je dle čl. II bodu 1. a bodu 7 umožněna výjimka ze zákazu volného pobytu osob pro:

  a. 

cestu do zaměstnání,

  b. 

cestu za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.


Současně toto usnesení v čl. IV stanoví tuto povinnost:

  a. 

osobám využívajícím výjimky dle bodu II/1 (zaměstnanci) povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného 3 funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,

  b. 

osobám využívajícím výjimky dle bodu II/2 až 11 (studenti) povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2 až 9 a 11; důvodnost využití výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky;


Pro naplnění takto uložené povinnosti jsou v příloze k tomuto sdělení návrh textace vzorů písemného prohlášení pro zaměstnance a pro studenty.


Dočasně (pondělí 1. 3. 2021) je doporučeno řešit tento problém čestným prohlášením, které si vystaví zaměstnanec nebo student sám. Prosíme v této souvislosti všechny zaměstnance a studenty, aby s sebou měli průkaz zaměstnance, studenta, resp. kartu ISIC, ITIC.


Vydávání potvrzení o zaměstnání - potvrzení bude na emailové požádání vydávat (zasílat bezkontaktně skenem v příloze emailu)  personalistka Bc. Kristýna Hendrychová.


Vydávání potvrzení o studiu -  potvrzení  bude na emailové požádání vydávat (zasílat bezkontaktně skenem v příloze emailu) pro Ph.D. studenty referent oddělení pro vědu Bc. Jan Drážek, pro ostatní pregraduální studenty a pro studenty CŽV ThDr. Kateřina Patová.


Vstup na fakultu a pohyb po fakultě je možný pouze s nasazeným respirátorem třídy min FFP2 a po desinfekci rukou. Platí sociální distance.


Žádáme studenty a pedagogy, aby minimalizovali osobní přítomnost na fakultě.


Pro administrativní správu fakulty včetně knihovny platí nadále maximální preference home-office. V případě osobní přítomnosti na pracovišti se zaměstnanci budou plánovaně střídat, tak  aby  byla zajištěna zastupitelnost v případě onemocnění Covid 19. To samé platí pro akademické a vědecké pracovníky.


Provoz fakulty:

pondělí až pátek: 7:30–18:00


Krizový štáb HTF:

vedení: Mgr. Jiří Navrátil

členové: prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c., doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D., doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., ThDr. Marketa Langer, Ph.D., Mgr. Marek Vinklát, Ph.D., ThDr. Kateřina Patová, Mgr. Hana Končická, ThDr. Ing. Anna Müllerová


Kontaktní osoba na Husitské teologické fakultě:

Tajemník fakulty: Mgr. Jiří Navrátil; email:


Evidence studentů a zaměstnanců s COVID-19

Husitská teologická fakulta je eviduje studenty a zaměstnance s pozitivním testem na covid-19. Evidenci vede tajemník fakulty Mgr. Navrátil – kontaktní osoba na HTF.


Informační povinnost ve vztahu ke studentům

Studenti v případě pozitivního testu na SARS CoV-2 mají povinnost nahlásit tuto skutečnost kontaktní osobě fakulty a kontaktní osobě koleje, kde jsou ubytováni, co nejdříve.


Informační povinnost ve vztahu k zaměstnancům

Zaměstnanci v případě pozitivního testu na SARS CoV-2 mají povinnost nahlásit tuto skutečnost kontaktní osobě fakulty co nejdříve.


Provoz studijního oddělení

Ruší se úřední hodiny studijního oddělení. Veškeré záležitosti se vyřizují elektronicky. V neodkladných záležitostech je možné si dohodnout schůzku se studijním oddělení. Pro podání studentů i doručování studentům platí stávající pravidla stanovená ve vnitřních předpisech a správním řádu beze změn.

https://htf.cuni.cz/HTF-55.html


Provoz oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

Do odvolání jsou z preventivních důvodů obvyklé úřední hodiny oddělení doktorského studia a zahraničních styků ZRUŠENY. V případě neodkladné potřeby osobní schůzky na oddělení je potřeba předem domluvit telefonicky či emailem termín setkání.

https://htf.cuni.cz/HTF-56.html


Knihovna

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna HTF UK je od 15. 3. 2021 do odvolání uzavřena. Objednané knížky si můžete vyzvednout po znovuotevření knihovny. Objednávky nebudou stornovány.


S ohledem na epidemiologickou situaci a nejnovější vládní nařízení jsou všechny výpůjčky knížek prodlouženy do 12. 4. 2021.


Otevírací doba knihovny oddělení biblistiky (L102): dočasně zavřeno

Otevírací doba knihovny oddělení judaistiky (H101): dočasně zavřeno

Otevírací doba Schumacherova kabinetu (H201): dočasně zavřeno


Knihovna HTF UK bude otevřena od 12. 4. 2021 v mezeném režimu:

Pondělí: 9.00 – 15.00 hodin

Úterý: 9.00-17.00 hodin

Středa: 9.00-15.00 hodin


Studenti mohou provést rezervaci přímo v knihovním systému http://ckis.cuni.cz.

Od 1. ledna 2020 je nově zpřístupněna celouniverzitně online kolekce naučné literatury BookPort viz https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=856, a nadále zůstává otevřený přístup do digitálních knihoven viz https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=964

Podrobné informace zde https://htf.cuni.cz/HTF-101.html


Koleje UK

Dle usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. 1. 2021 vláda zakázala poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání, jak je výše specifikováno.


Menzy UK

V provozu je pouze menza Kajetánka, Arnošta z Pardubic a omezeně Menza Právnická (Praha) a menza Na Kotli (Hradec Králové).

Obědy budou rozváženy do výdejen – menza Albertov, FHS Trója. Kavárna u Rotlevů (Praha) a výdejna a bufet LF (Hradec Králové).


Výcviková střediska, sportovní centrum Hostivař UK

Všechna výcviková střediska UK zůstávají nadále uzavřena. Uzavřeno je též Sportovní centrum Hostivař.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám