• Aktuality

Aktuality


1. června 2020

Mimořádná pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu na Husitské teologické fakultě, platná od pondělí 1. 6. 2020


Mimořádná pravidla jsou stanovená v návaznosti  na Usnesení vlády č. 455: Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, střední i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od  27. dubna 2020, v souladu se Zákonem č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a se Zvláštními pravidly studia na Univerzitě Karlově.


Aktualizace: Prostřednictvím krizového opatření přijatého usnesením vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 (č. 491) byly s účinností od 11. května 2020 uloženy podmínky přítomnosti studentů na vysokých školách. Tímto usnesením vlády se také k tomuto datu ruší usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 455, vyhlášené pod č. 197/2020 Sb.


Za předpokladu, že bude v místnosti max. 15 osob a budou zachovány rozestupy nejméně 1,5 metru, nemusí od dnešního dne (12. 5. 2020) studenti, uchazeči, akademici a členové zkušebních komisí pro státní a přijímací zkoušky nosit roušky.


1. Mimořádná pravidla

  a. 

upravují možnosti konzultací a pedagogických aktivit (osobních konzultací, plnění dílčích kontrol studia, státní závěreční zkoušky, státní doktorské zkoušky) s osobní přítomností vyučujících a studentů,

  b. 

upravují činnost  neakademických pracovišť/oddělení.


2. Forma výuky

Do konce období výuky v letním semestru, tj. do 5. června 2020 bude probíhat výuka pouze distančně. (Některé katedry mají zřízenou sekci „Dočasné distanční vzdělávání“, kam někteří pedagogové umístili své instrukce.)


3. Vstup studentů do budovy

Vstup studentů všech ročníků (Bc., nMgr., Ph.D. studia) do budovy Husitské teologické fakulty je v době krizových opatření možný pouze od 9:00 do 17:00 za níže uvedenými účely:

  a. 

katedry/ústav — za účelem předem domluvených osobních konzultací nebo plnění dílčích kontrol studia nebo konání části státní závěrečné zkoušky nebo konání části státní doktorské zkoušky v předem určené učebně, a to za přítomnosti nejvýše 15 studentů,

  b. 

knihovna — za účelem výpůjčky distančně objednávaných knih a vracení knih,

  c. 

studijní oddělení — za účelem řešení studijních záležitosti pregraduálního studia,

  d. 

oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků — za účelem agendy související se studijními mobilitami v zahraničí, vědou a doktorským studiem,

  e. 

ekonomické oddělení, hospodářská správa – za účelem agendy související s  řešením grantového projektu


4. Podmínky pro vstup studenta do budovy

Studenti smějí vstupovat do budovy pouze, pokud splňují uvedené podmínky:

  a. 

student je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

  b. 

student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

  c. 

u vstupu do budovy provede student dezinfekci rukou (dezinfekční prostředek zajistí fakulta),

  d. 

student při vstupu na příslušná oddělení fakulty nebo do místnosti, kde probíhají zkoušky, osobní konzultace, provede dezinfekci rukou instalovaným dezinfekčním prostředkem,

  e. 

student odevzdá vyučujícímu nebo zkoušejícímu (v případě státní zkušební komise předsedajícímu komise) nebo administrativnímu pracovníkovi oddělení/knihovny písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů; formulář prohlášení je k dispozici v elektronické podobě jako příloha tohoto opatření nebo v papírové formě při vstupu do budov u vrátnice.  Prohlášení bude  postoupeno na studijní oddělení fakulty nebo na oddělení vědy fakulty a založeno do osobního spisu studenta.


Příloha ke stažení: Čestné prohlášení (.doc)


  f. 

student se nebude zdržovat na fakultě déle, než je nezbytně nutné pro zkoušku, konzultaci, návštěvu oddělení nebo knihovny,

  g. 

student bude respektovat všechna opatření, která souvisejí se stavem nouze: nebude se přibližovat k ostatním osobám v budově pod vzdálenost dvou metrů, po celou dobu své přítomnosti v budově fakulty bude mít ústa i nos zakryty rouškou. Za předpokladu, že bude v místnosti max. 15 osob a budou zachovány rozestupy nejméně 1,5 metru, nemusí studenti, uchazeči, akademici a členové zkušebních komisí pro státní a přijímací zkoušky nosit roušky.


5. Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské a navazující magisterské studium

  a. 

Harmonogram státních zkoušek se řídí OD 08/2019:


„Ke všem částem státní závěrečné zkoušky (včetně obhajoby) je nutno se na jarní termín elektronicky přihlásit v SISu ve dnech 24. 4. až 11. 5. 2020.“ Státní závěrečné zkoušky se konají v termínech od 8. 6. do 26. 6. 2020.


„Ke všem částem státní závěrečné zkoušky (včetně obhajoby) je nutno se na podzimní termín elektronicky přihlásit v SISu ve dnech 3. 7. až 20. 7. 2020.“ Státní závěrečné zkoušky se konají v termínech od 7. 9. do 25. 9. 2020.

  b. 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací se mohou konat prezenčně, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze, tj. za přítomnosti maximálně 15 studentů, kteří se k sobě nesmí přiblížit pod vzdálenost dvou metrů, ústa i nos musí mít všichni zakryty rouškou, apod.

  c. 

Státní závěrečná zkouška se bude moci konat distančně po účinnosti Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který nyní čeká na schválení Senátem České republiky a na podpis prezidenta ČR. Po publikaci zákona ve Sbírce zákonů a po registraci  navazujícího  univerzitního předpisu Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově, bude možné vykonávat i státní závěrečné zkoušky distančně. Konání distanční státní závěrečné zkoušky bude umožněno tehdy, pokud nebude možné uskutečnit zkoušky prezenčně (např. zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený pohyb uvnitř a při vstupu do ČR a podobně).


6. Státní rigorózní zkoušky

Konat státní rigorózní zkoušky, jež jsou součástí rigorózního řízení (prezenčně, ani distančně) není možné, a to do odvolání.


7. Provozní podmínky

  a. 

Provozní doba fakulty:

po-čt   7:30-19:30

pá       7:30-18:00


  b. 

osobní konzultace, plnění dílčích kontrol, konání části státní závěrečné zkoušky, konání části státní doktorské zkoušky je možné realizovat výhradně v budově (nikoliv na zahradě fakulty nebo v pracovnách akademických pracovníků), a to ve vyhrazených učebnách (čísla vyhrazených učeben a časy konzultací budou vypsány v rámci studijního informačního systému),

  c. 

vstup do budov je adresný, cílený; pokud se týká konzultačních aktivit a plnění kontrol studia je třeba zapsat se k dané konzultaci nebo plnění kontroly studia v rámci studijního  informačního systému (SIS), případně se domluvit s vyučujícím (i v tomto případě se student dále zapíše v rámci studijního informačního systému); pokud se týká administrativních záležitostí (na studijním oddělení, na oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků, na ekonomickém oddělení), je nutná rovněž předchozí domluva. Bližší informace k provozu jednotlivých oddělení:


Studijní oddělení:

https://htf.cuni.cz/htf-55.html


Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků:

https://htf.cuni.cz/HTF-56.html


Ekonomické oddělení a hospodářská správa:

https://htf.cuni.cz/HTF-59.html;


  d. 

Knihovna bude zpřístupněna studentům pouze po předchozím on-line objednání knih a dále za účelem vracení knih:

  • Pondělí 9:00-15:00

  • Úterý 9:00-18:00

  • Středa 9:00-15:00

https://htf.cuni.cz/HTF-101.html


8. Činnost neakademických pracovišť

Náplň činnosti a přítomnost zaměstnanců je podřízena rozhodnutí tajemníka fakulty a příslušných proděkanů, a to v zájmu plnění nutných úkolů. Bližší informace k provozu  jsou na webových stránkách jednotlivých oddělení.


Počítačová učebna je do odvolání uzavřena.


Fakultní výdejna menzy bude vydávat obědy od pondělí do pátku.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám