Bakalářské studijní programy

Seznam bakalářských studijních programů otevíraných pro akademický rok 2024/2025.


Bakalářské studijní programy (prezenční studium) bez přijímací zkoušky

 • Husitská teologie

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika


 • Pravoslavná teologie

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika


 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika


 • Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice


 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studijní programy (kombinované studium) bez přijímací zkoušky

 • Husitská teologie

Bakalářské studijní programy (prezenční studium) s přijímací zkouškou

 • Sociální a charitativní práce

  Přijímací zkouška proběhne formou znalostního testu. Test obsahuje 20 otázek, každá je hodnocena jedním bodem. Uchazeč může v testu získat až 20 bodů.

  Test vychází ze znalosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění a obsahuje zejména tyto okruhy: oprávněné osoby, příspěvek na péči, sociální služby, inspekce poskytování soc. služeb, mlčenlivost, financování soc. služeb, přestupky, předpoklady pro výkon povolání.

  Kritériem pro přijetí do studijního programu Sociální a charitativní práce bude pořadí uchazeče, na kterém se umístil s ohledem na získaný počet bodů ve znalostním testu. Kvóta pro přijetí do akademického roku 2024/2025 činí 70 uchazečů. Online přihláška.


 • Sociální pedagogika

  Přijímací zkouška proběhne formou znalostního testu. Test obsahuje 20 uzavřených otázek za 1 bod a jednu otevřenou, kvalitativní za 4 body. Uchazeč může v testu získat až 24 bodů.

  Kritériem pro přijetí do studijního programu Sociální pedagogika bude pořadí uchazeče, na kterém se umístil s ohledem na získaný počet bodů ve znalostním testu, popř. i v bonifikaci, ve které lze získat až 4 body. Kvóta pro přijetí do akademického roku 2023/2024 činí 40 uchazečů.

  Uchazeč, který absolvoval nebo studuje akreditovaný vzdělávací program Sociální pedagogika na vyšší odborné škole, může být v souladu s § 49, odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb. a s čl. 2, odst. 4 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy bonifikován u přijímací zkoušky 2 body za prospěch z absolutoria do průměru 1,5 a 2 body za odbornou praxi v minimálním rozsahu 200 hodin. Uchazeč předává doklad o prospěchu z absolutoria a o odborné praxi na studijní oddělení nejpozději v den přijímací zkoušky.

  Modelové otázky a doporučená literatura jsou k dispozici v detailech programu u online přihlášky.


 • Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika

 • Judaistika se sdruženým studiem Religionistika

 • Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

 • Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

 • Religionistika se sdruženým studiem Judaistika

  Přijímací zkouška z religionistiky probíhá ve formě ústního pohovoru. Uchazeč předloží seznam přečtené literatury, která ho motivuje k zájmu o religionistiku. Budou mu pak položeny dvě otázky, které se týkají literatury z tohoto seznamu. Za odpověď na každou z obou otázek lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů. Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 20 bodů.

  Modelové otázky a doporučená literatura jsou k dispozici v detailech programu u online přihlášky.


Informace pro zahraniční uchazeče o bakalářské studium

U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2.


Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.


Zahraniční uchazeči musí předložit také následující doklady:

  a. 

doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace");

  b. 

nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu,

  c. 

nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska);

  d. 

nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (zpoplatněno).

Detailní informace zde.


Poslední změna: 20. únor 2024 14:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám