Zprávy a aktuality

Požadavky a termíny zkoušek a zápočtů z předmětů, které přednáší ThLic. Pavel Milko, Ph.D. naleznete na www.dogmatika.wz.cz


Účast na mezinárodní doktorandské konferenci v Göttingen

Ve dnech 5. a 6. října 2022 se za Ústav východního křesťanství Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze účastnil dr. Miloš David mezinárodní doktorandské konference nesoucí název Ecumenism and Orthodoxy. New forms of community building in contrast to exclusive of identity, na které vystoupil s příspěvkem The spiritual paths of Coptic Christianity after Chalcedon.


Konferenci pořádala Teologická fakulta Univerzity Georga Augusta v dolnosaském Göttingen pod vedením prof. Jennifer Wasmuth, luteránské ekumenické teoložky zabývající se především Pravoslavnou církví, která od roku 2018 do roku 2021 navíc působila jako ředitelka Institutu ekumenických studií ve Štrasburku.


Říjnového doktorandského kolokvia se účastnilo celkem pět přednášejících ze čtyř zemí světa. Kromě doktoranda Ústavu východního křesťanství na něm vystoupili dva hosté z jižní Indie, a to Joseph John (Mar Thoma Syrian Theological Seminary v Kottayamu) a Lal Shalin (United Theological College v Bengalúru). Významným hostem byl dále Kevin White, vedoucí Katedry nestoriánských studií na Archeologickém ústavu při Kazašské akademii věd v Almaty a zároveň doktorand na Univerzitě Salzburg. Posledním hostem byla Anna Theodora Valsamou z Fakulty balkánských, slovanských a orientálních studií Makedonské univerzity v řecké Soluni.


Samotné konferenci předcházela prohlídka historického centra univerzitního města a společný oběd.Život a theologické vzdělávání pravoslavných v Německu


Možnost studia Pravoslavné teologie v Německu - Institut pravoslavné theologie Ludvíko-Maxmiliánovy university v Mnichově


Pravoslavná theologie v Mnichově chce pravoslavné i nepravoslavné křesťany seznamovat se stále zčásti neznámým světem pravoslaví. Smět v Německu studovat pravoslavnou theologii na státní universitě, a to v bezprostředním sousedství a ve spolupráci s katolickou i evangelickou fakultou, je i na západoevropské poměry čímsi opravdu jedinečným.


Úkolem theologie není jen presentace světa konfesionální víry, nýbrž také interpretující doprovázení Církve v dialogu s jinými křesťanskými theologiemi a s ostatními vědami. Tím se nejen zohledňuje kritická úloha theologie, umožňuje se též nové nalézání zkušenosti víry. Pravoslavná theologie může ve vzájemně se doplňující výměně získávat stále nové impulsy z metodologie a bohatství jiných křesťanských theologií.


Stanovit standardy vědecké práce

Místo takové výměny na nejvyšší úrovni nemůže být ledajaké: Státní Ludvíko-Maxmiliánova universita se nestará jen o finanční zabezpečení institutu, ale garantuje nadto též standardy ve výzkumu a výuce, jež umožňují seriosní vědeckou debatu. Také náš institut se cítí zavázán k interdisciplinaritě; a to právě ve svobodě ducha vládnoucí na státní universitě. Theologie potřebuje tento dialog s ostatními vědami. A nejenže čerpá ze zkušenosti a poznání tohoto světa; dává též světu své vlastní podněty.


Je-li pravdou, že se evropské soužití nemůže zdařit bez vzájemného potkávání, pak možnost studia pravoslavné theologie v Mnichově nabízí příležitost ke společnému růstu nových generací: pro bezmála 1,5 miliónu pravoslavných v Německu nemá význam duch izolace skrze kulturní klišé, nýbrž duch jednoty a společenství tradic i regionů.


Historie – úkoly

Pravoslavná theologie na Ludvíko-Maxmiliánově universitě v Mnichově se může ohlížet na zatím víc než 20letou historii. Naše Ausbildungseinrichtung für Orthodoxe Theologie je pokračováním katedry pravoslavné theologie existující od r. 1984. Ústav vznikl rozhodnutím akademického senátu mnichovské university v červenci 1994 a od zimního semestru 1995/96 existuje na mnichovské universitě možnost úplného pravoslavného studia; tedy možnost, která dosud v celé západní Evropě na státní universitě zcela chyběla. Na mnichovské universitě je tak zastoupena theologie všech tří velkých církví.


Úkolem nového studijního programu je vzdělávání duchovních, učitelů náboženství a katechetů v pravoslavné theologii; kromě toho usilujeme též o širší zastoupení pravoslavné theologie ve výzkumu a výuce, vzdělávání vědeckého dorostu, jakož i o vědeckou výměnu se stávajícími theologickými fakultami a příslušnými obory v rámci university i mimo ni.


Tuzemské theologické vzdělávání pravoslavných studentů (jakožto dorostu pravoslavné církve, třetí nejpočetnější v Německu) je obeznamuje netoliko s duchovními dějinami Východu a jeho theologie, nýbrž také s dějinami, kulturou a svérázem této země. To má pak bezprostřední účinky na náboženské a kulturní začlenění pravoslavných spoluobčanů do německé společnosti, jakož i na ekumenické porozumění a spolupráci v této zemi i v Evropě.


Na Institutu pravoslavné theologie jsou nabízeny tyto možnosti studia:

1) Studijní program k získání diplomu z Pravoslavné theologie (Dipl. theol. Univ.). Podle studijního řádu platného od 3. července 1997 obnáší řádné studium devět semestrů.

2) Promoce (doktorská) v oboru Pravoslavná theologie (Dr. theol.). Promoční řád vstoupil v platnost 4. března 1999.

3) Pravoslavná theologie jako vedlejší obor (dvojoborového studia).


Odvětví oboru

Vědecké studium pravoslavné theologie má připravovat na rozmanité, svrchu uvedené profesní úkoly především kněze či vyučující náboženství. K tomu musí studenti získat metodologické a odborné znalosti jednotlivých odvětví theologie:

- biblická theologie (uvedení, exegese a theologie Starého a Nového zákona)

- historická theologie (patrologie, dějiny církve a theologie, ekumenika)

- systematická theologie (fundamentální theologie, dogmatika a etika)

- praktická theologie (pastorální theologie, liturgika, homiletika, církevní právo a náboženská pedagogika)


Nabídka výuky pravoslavných zástupců oboru je doplněna vyučovanými předměty a semináři katolické a evangelické theologické fakulty, jakož i dalších fakult LMU. Studenti mají v souladu s předměty stanovenými studijním řádem i tuto nabídku zužitkovat. Aby se studium smysluplně utvářelo, zodpovědný zástupce oboru a studijní poradce intensivně pomáhají studentům při výběru předmětů, které je třeba navštěvovat, a zkoušek, které je třeba složit.


Pravoslavná theologie jako vedlejší obor (dvojoborového studia)

Zajímavou kombinaci pro studenty nejrůznějších oborů nabízí možnost studovat pravoslavnou theologii jako vedlejší obor. Tím se získávají znalosti rozšiřující příležitosti profesního uplatnění (např. kombinace s východoevropskými či jihovýchodoevropskými studii, jež jsou jedním z těžišť pedagogické i badatelské nabídky LMU). Vyžadují se celkem tři atestace: z jednoho semináře, z jednoho hlavního semináře a z uvedení do vědecké práce v pravoslavné theologii. Student navštěvuje během čtyř semestrů studia předměty všech čtyř odvětví oboru. Z toho by většina hodin měla být doložena u budoucího pravoslavného zkoušejícího.


Doplňující informace

Pro přijetí k vysokoškolskému studiu a k zápisu na obor Pravoslavná theologie platí předpisy a podmínky obvyklé na německých universitách. Zápis uchazečů s německou maturitou se koná pro zimní semestr v půli září, pro letní semestr v půli března. Studenti ze zemí mimo EU musejí požádat o přijetí ke studiu pro zimní semestr do 15. července, pro letní semestr do 15. ledna. Uchazeči z jiných zemí EU by se měli k týmž termínům (15.7./ZS a 15.1./LS) spojit se zahraničním oddělením. Imatrikulace, k níž je třeba dostavit se osobně, se provádí na studijním (němečtí uchazeči) nebo na zahraničním (cizinci) oddělení university.


Informace a imatrikulace:

Auslandsamt (Backsteingebäude), Ludwigstr. 27, D-80539 München,

Tel.: (089) 2180 3156 (Fr. Wolf, Beratung und Zulassung)


Osobní svědectví - Vojtěch Benedikt Kolář (student IV. Ročníku PT)


Celý text ke stažení (.doc)


Poslední změna: 20. prosinec 2022 11:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám