Žádost


Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

Přihláška k rigorózní zkoušce se podává na zvláštním tiskopisu, který lze stáhnout zde.


Povinné přílohy přihlášky:

  1. úředně ověřená kopie magisterského diplomu včetně diploma supplement nebo osvědčení o přiznání tohoto titulu podle zákona č. 172/1990 Sb. nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu podle zákona č. 111/1998 Sb., nebo úředně ověřená kopie dokladu o provedené nostrifikaci zahraniční vysoké škole podle vyhlášky MŠMT ČR č. 476/1990 Sb. nebo úředně ověřená kopie osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle §§ 89-90 zákona č. 111/1998 Sb., nebo úředně ověřená kopie vysvědčení (osvědčení) o státní zkoušce v oboru, nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu.

  2. abstrakt v maximálním rozsahu jedna strana A4 v českém a anglickém jazyce

  3. odborný životopis uchazeče

  4. evidenční list - ke stažení zde. V evidenčním listě se může uvést jméno konzultanta v případě, že uchazeč takového konzultanta má. V takovém případě je nezbytné, aby konzultant projevil svůj souhlas s touto funkcí a s názvem rigorózní práce a připojil svůj vlastnoruční podpis a datum. Konzultanty mohou být profesoři, docenti a odborní asistenti (Ph.D., Th.D., CSc., DrSc.) Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy po individuální domluvě s uchazečem. Podáním přihlášky nevzniká uchazeči nárok na přidělení konzultanta fakultou.

Poplatky za rigorózní řízení

Poplatky za rigorózní řízení jsou stanoveny Opatřením děkana č. 5/2021.

  1. výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky je 9 000 Kč.

  2. výše paušální náhrady nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií fakulty a poskytováním konzultací akademickými pracovníky a odborníky schválenými vědeckou radou je 3 000 Kč.

Poplatek a náhrada podle odst. 1 písm. a), b) jsou splatné do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce. Poplatek i paušální náhrada jsou nevratné.


Úhrada poplatků se provádí:

  • hotovostní platbou v pokladně fakulty, nebo

  • bezhotovostní platbou na účet fakulty 66661389/0800, konstantní symbol 0379, variabilní symbol: rodné číslo uchazeče


Poslední změna: 1. březen 2023 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám