Publikace HTF UK

Husitská teologická fakulta vydává vlastní odborné periodikum Theologická revue a tři vědecké edice Pontes Pragenses, Deus et Gentes a Quaestiones disputatae facultatis theologiae hussiticae. Ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart vydává fakulta ročenku Parrésia: Revue pro východní křesťanství.


Vybrané publikace akademických pracovníkůK myšlení myšleného

HOGENOVÁ, Anna. K myšlení myšleného. Chomutov: L. Marek, 2020.


Předložená publikace "Myšlení myšleného" má jednoduchý úkol: upozornit čtenáře, že úkol myšlení není vyčerpán deskripcí jsoucen a jejich funkcí, jak si to někdy představují současní politici, kteří rozhodují o celku vzdělání a výchovy. Vzdělání a výchova má mít podíl na transcendujícím duchovním přesahu lidské bytosti k celku bez marga, jenž nemá žádné předmětné bytí, jež stačí přesně popsat. Vzdělaný člověk v době planetární době musí vědět o asymetrické zodpovědnosti za druhé, protože rozhodnutí dnes se dotýkají všech, kteří na planetě žijí, ale i těch, kteří se teprve narodí. Nejde jen o myšlení předmětů a představ o předmětech, aby trh byl podporován ve všech ohledech, ale jde rozumění

celkům které nejsou objekty, jako je např. pravda, dobro, krásno, spravedlnost . Tyto platnosti se rodí v duši velmi dlouho v napětí bytostného tázání a teprve, když je jejich zrání dokončeno, je celý process korunován vhledem do podstaty, jenž se podobá blesku. O tom věděli již staří Řekové, my se tomu dnes musíme znovu učit. Přesně tyto vhledy nám dnes chybí.


Theologen - Europäer - Brückenbauer. Christliche Vordenker der europäischen Idee in Böhmen und Deutschland

LÁŠEK, Jan Blahoslav - KOTHMANN, Thomas - HAMILTON, Stephen James. Theologen - Europäer - Brückenbauer. Christliche Vordenker der europäischen Idee in Böhmen und Deutschland. 1 ed. Neuendettelsau: Freimund-Verlag, 2020. 264 p. ISBN 978-3-946083-46-7.


Recenzovaný konferenční sborník obsahuje badatelské výsledky studentů a pedagogů v rámci trvalé, již třináctileté, spolupráce s Univerzitou v Regensburgu (Spolková republika Německo). Vznikl na základě konání Teologických studentských vědeckých konferencí, které jsou každoročně pořádány pod vedením profesorů J. B. Láška a T. Kothmanna.


Československo a Svatý stolec V. Éra nuncia Pietra Ciriaciho

HELAN, Pavel, HAJDINOVÁ, Eva. Československo a Svatý stolec V. Éra nuncia Pietra Ciriaciho. Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2020. 305 s. ISBN 978-80-88304-38-8.


Kniha přibližuje na základě bohatého a z velké části dosud nevyužitého pramenného materiálu československo-vatikánské vztahy v éře pražského nuncia Pietra Ciriaiciho v letech 1928–1933. Činnost tohoto zkušeného vatikánského hodnostáře v Československu znamenala výrazný pokrok ve vzájemných vztazích. Ciriaci se v roce 1927 zasloužil o urovnání konfliktu způsobeného oficiálními oslavami Jana Husa 6. července 1925 a přispěl k uzavření modu vivendi počátkem roku 1928. Svou  pozornost nuncius zaměřil na církevní poměry, zejména na situaci v pražské arcidiecézi. Jeho kritika pražského arcibiskupa Františka Kordače a stupňující se vzájemná animozita vyústily v nucený arcibiskupův odchod v létě 1931. Československo-vatikánské vztahy ani po uzavření  modu vivendi nebyly prosty pnutí, avšak Ciriaci dokázal až do září 1933 jako pragmatický a zkušený diplomat úspěšně vyjednávat se státními autoritami. Jeho důležitým úkolem bylo plnění dohod stanovených modem vivendi, jenž nebyl kvůli protichůdnosti požadavků zainteresovaných církevních i světských subjektů zdaleka jednoduchý. Nadějný posun v řešení byl přerušen aférou, k níž došlo v souvislosti s tzv. Pribinovými oslavami konanými v Nitře v srpnu 1933. Ciriaciho „diplomatický přešlap“, jenž následoval,  vedl k předčasnému odchodu apoštolského nuncia z Československa. Analýza naznačených témat přináší nové a zpřesňující informace, které jsou zasazeny do kontextu československých církevních, politických a diplomatických dějin v období první Československé republiky.


Desatero přikázání

BENEŠ, Jiří. Desatero přikázání. Praha: Advent-Orion, spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-7172-599-2.


Drobná brožurka, ve které se autor zabývá biblickým textem s jemu příslovečnou snahou o očištění od nánosů tradic. Vychází z původního znění v hebrejštině a v jednotlivých slovech pak poctivě hledá jejich význam a především aktuální poselství pro dnešního čtenáře. Tato kniha nebyla psána jako učebnice ani jiný odborný text, ale má být příležitostí k oslovení čtenáře, který toho o desateru mnoho neví. Fundovanost autora však umožní, aby dílo přesáhlo původní zadání a i znalý čtenář v něm mohl najít řadu nových podnětů.


Pláč Jeremjášův

BENEŠ, Jiří. Pláč Jeremjášův. Praha: Advent-Orion 2020. ISBN 978-80-7172-634-0.


Pláč Jeremjášův je mudroslovný bohoslužebný text, který je v Tanachu zařazen jako třetí ze svátečních svitků. Představuje teologickou reflexi exilu, tj. způsob, jak exil teologicky zpracovat coby Boží soud a tím jako podnět pro reformu náboženské i bohoslužebné praxe, jako podnět pro jiné nastavení souřadnic uvažování židovské komunity v diaspoře. Hebrejský text Pláče se do češtiny překládá obtížně, jeho svědectví je mnohde komprimované a umožňuje několik paralelních výkladů (výpovědí; text je vícevrstevnatý). Popisuje způsob hledání východiska, resp. způsob vyrovnání se se zcela neznámou situací. Proto je pro něj vedle intelektuální sebereflexe a racionální reflexe dějinné situace příznačné hledání nové spirituality. Hebrejský text je sofistikovaný, upravený do podoby akrostichu a monografie představuje nejen pokus o překlad a i pokus o vytvoření svébytné hermeneutiky. V českém prostředí tak důkladná studie dosud nevznikla. Její přínos spočívá ve dvojím způsobu čtení hebrejského akrostichu Pláče: tradiční kontinuální čtení (vertikální kontinuita) a netradiční horizontální kontinuita (vždy všechny stejnojmenné sloky zepředu i zezadu).


Prameny pro divoké osly

BENEŠ, Jiří a Petr VAĎURA. Prameny pro divoké osly. Praha: Vyšehrad, 2020. ISBN 978-80-7601-282-0.


Kniha rozhlasových výkladů biblických textů navazuje na předchozí publikaci vydanou ve Vyšehradu: Nevystižitelný Bůh. V tomto již desátém svazku edice Rozhovory nad Biblí je 45 výkladů vysílaných v letech 2003-2016 v pořadu Ranní slovo na stanici ČR Vltava. Název knihy je zkratka jednoho z vykládaných textů o Bohu vysílajícím prameny do potoků, které napájejí zvěř a divocí osli tu hasí žízeň. Přepisy rozhlasových rozhovorů vznikly na přání posluchačů. Výklady biblických textů jsou opřeny o původní znění, srozumitelně zpracovány a velmi vstřícně k posluchači / čtenáři formulovány. Rozhovory představují způsob, jak popularizovat odborný výklad biblického textu. Fundované otázky podněcují posluchače / čtenáře k samostatnému přemýšlení nad neznámými biblickými texty.


Dvanáctka

BENEŠ, Jiří. Dvanáctka: Uvedení do Malých proroků. Praha: Návrat domů, 2019. ISBN

978-80-7255-422-5.


Uvedení do studia Malých proroků. Druhé přepracované vydání. Návrat domů. Literární úvod do jednotlivých prorockých textů hledá zvěst každého z Malých proroků. Přitom vychází z hebrejského názvu prorockého spisu, rekonstruuje obraz postavy proroka, zasazuje jeho sdělení do konkrétní doby, zkoumá jeho specifické znaky, kompozici, strukturu, řečové jednotky, výpověď o Bohu, výrazná témata a pojmy, Hospodinovy výroky, spirituální důrazy, sociální kritiku, eschatologii, kontext s látkou patřící do stejné doby. Monografie reflektuje i vliv každého prorockého textu na podobu novozákonních textů. Pro další uvedení do studia obsahuje exegeze vybraných hebrejských textů Malých proroků a jejich homiletické zpracování.V závěru roku 2019 vyšla v Bulharsku v Sofii monografie pod názvem Dvanadcete. Jde o překlad prvního vydání této monografie do bulharštiny, který pořídil Slavi Čirpanliev. Knihu svými třinácti grafikami doprovodil Jan Bárta.


Československo a Svatý stolec. II/3. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1929-1931)

HELAN, Pavel (ed.). Československo a Svatý stolec. II/3. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1929-1931). Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2020. 369 s. ISBN 978-80-88304-32-6.


Edice přináší relativně nedávno zpřístupněné dokumenty z fondů Historického archivu Státního sekretariátu Svatého stolce. Předkládá kompletní soubor materiálů z jednání Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti týkající se Československa v letech 1929–1931. Jedná se o dobu, kdy byl v Praze apoštolským nunciem Pietro Ciriaci, jenž významně přispěl k obnovení narušených československo-vatikánských vztahů. Publikované texty přibližují okolnosti odstoupení pražského arcibiskupa Františka Kordače či složitá jednání o realizaci dohod stanovených smlouvou modus vivendi. Materiály, dokumentující postoj Svatého stolce k československým událostem přelomu dvacátých a třicátých let 20. století, poskytují další zpřesňující pohled na diplomatické, politické i církevní dějiny.


Dokumenty, publikované v originálním, převážně italském jazyce, jsou opatřeny rozsáhlou českou anotací a podrobným poznámkovým aparátem.

Koupit


Homelessness Among Older Adults in Prague

VÁGNEROVÁ, Marie, Jakub MAREK a Ladislav CSÉMY. Homelessness among older adults in Prague: causes, contexts and prospects. Přeložil Phil JONES. Prague: Charles University, Karolinum Press, 2020. ISBN 978-80-246-4525-4..


Following their engaging study Homelessness among Young People in Prague, the authors of this book turn their attention to an older population facing the same issue, a very different situation since these older adults grew up under a communist regime where an obligation to work was enshrined in law and living on the street could result in a prison sentence. Based on three years of research, this book provides a slew of data-based statistical insights, analyzing the efficacy of relief provided by both the state and nonprofit organizations, detailing how the clients of such organizations rate their services, to what extent they accept assistance, and whether they believe it has helped them. More importantly, it features extensive interviews with real people, making it the first Czech book on this issue to present homelessness from the perspective of those who live with it every day.

Koupit


Prof. Petr Čornej obdržel za svou knihu ocenění Magnesia Litera „Kniha roku 2020“

ČORNEJ, Petr. Jan Žižka: život a doba husitského válečníka. V Praze: Paseka, 2019. ISBN 978-80-7432-990-6.


V rozsáhlé monografii zúročuje Petr Čornej své celoživotní bádání v oblasti dějin českého středověku. Přestože v celku jeho dosavadních knih jde o vůbec první životopis, z jeho starších prací víme, že jej povaha historických osobností, jejich charakter, motivace jednání a dobová mentalita přitahovaly vždy. Ve své nejnovější práci Čornej čtenářům názorně a přitom čtivě ukazuje obtížnost práce historika, který se často musí vyrovnat s nedostatkem písemných pramenů. Otevřeně přiznává, že na některé otázky historik nemůže nabídnout jednoznačné odpovědi, a proto předkládá hned několik možných cest, jimiž se osudy husitského válečníka mohly ubírat. Zvláště poutavá jsou jeho líčení v pasážích, kde se může opřít o své předchozí výzkumy, jako je tomu v případě jeho důvěrné znalosti husitské Prahy. Jedinečný je rovněž autorův vhled do středověkého myšlení, jakož i analýza proměny struktury pozdně středověké společnosti či detailní průzkum mocenských vztahů. Čornejův Žižka navíc není jen historickou osobností, jejíž životní cesta se uzavřela u Přibyslavi roku 1424. Ve své práci sleduje i proměny jeho obrazu v historické paměti a to, jak byla osobnost husitského vojevůdce využívána v pozdějších politických a kulturních sporech. Kniha Jan Žižka zaujme i svou výtvarnou podobou a obrazovou složkou, jež podtrhuje autorovu snahu (a schopnost) vykročit mimo úzký okruh znalců a oslovit širší čtenářské publikum.

Ocenění


Historik a diplomat Vlastimil Kybal

HRDLIČKA, Jaroslav. Historik a diplomat Vlastimil Kybaln. Praha: Karolinum, 2020. 412 s. ISBN

978-80-246-4609-1.


Vlastimil Kybal (1880–1958), profesor FF UK, český historik, žák Jaroslava Golla, Václava Novotného, Josefa Pekaře, Josefa Šusty, Tomáše G. Masaryka, Františka Drtiny, československý diplomat, je protagonistou rozsáhlé a mimořádně podrobné pramenné monografie. Věnoval se dějinám středověku a novověku. Doktorát filozofie (1903) získal za práci O učení mistra Matěje z Janova. V roce 1906 studoval na univerzitách v Paříži a Bonnu. Mezi lety 1907–14 uskutečnil řadu badatelských cest do archivů v Anglii, Dánsku, Francii, Německu, Itálii, Španělsku. Soukromé docentury dosáhl roku 1911, mimořádným profesorem UK byl jmenován 1918, řádným profesorem UK 1919. V letech 1920–39 působil v československých diplomatických službách v Itálii, Brazílii a Argentině, Španělsku, Mexiku – odtud pocházela i jeho manželka, mexická malířka Ana Sáenz y Aquilar. Druhou světovou válku i léta po ní strávil Vlastimil Kybal v exilu, působil na řadě amerických vysokých škol a univerzit.

Koupit


Biblical Interpretation in Early Christian Gospels - Volume 4: The Gospel of John

HATINA, Thomas R. (ed.). Biblical Interpretation in Early Christian Gospels, Volume 4: The Gospel of John. Edinburgh: T&T Clark, 2020. 304 s. ISBN 9780567684158.


This volume is the fourth in a set of volumes, which together explore current approaches to the study of scripture in the Gospels. Thomas R. Hatina's latest edited collection begins with an introduction surveying methodological approaches used in the study of how scriptural allusions, quotations, and references function in John, with subsequent essays grouped into four categories that represent the breadth of current interpretive interests.


The contributors begin with historical-critical approaches, before moving to rhetorical and linguistic approaches, literary approaches, and finally social memory approaches. Each study contains not only recent research on the function of scripture in John, but also an explanation of the approach taken, making the collection an ideal resource for both scholars and students who are interested in the complexities of interpretation in John's context as well as our own.

Koupit


Gerontologie pro sociální práci

KRAHULCOVÁ, Beáta - ONDRUŠOVÁ, Jiřina. (et al.) Gerontologie pro sociální práci, Praha: Karolinum 2020. 370 s. ISBN 978-80-246-4383-0.


Přehledový text o problematice stárnutí je určen sociálním pracovníkům, jejichž cílovou skupinou jsou senioři v nepříznivé sociální situaci a s nízkou mírou soběstačnosti. Teoretická témata jsou záměrně propojena se zkušenostmi z praktické sociální práce a jednotlivé příspěvky jsou doplněny četnými příklady z praxe.

První část představuje teoretický základ pro profesionální práci se znevýhodněnými seniory, který může být využit i v rámci odborného poradenství. Druhá a třetí část nabízejí systematický přehled dílčích aspektů péče v sociálních a zdravotních službách, v domácím prostředí i v rezidenční péči. Sociální situace a míra soběstačnosti se u této skupiny klientů úzce pojí se zdravotním stavem, proto poslední část knihy shrnuje základní informace o zdravotní problematice osob vyššího věku v rozsahu kompatibilním s profesí sociálního pracovníka.

Koupit


Homo educandus. Filosofické základy teorie výchovy

PALOUŠ, Radim - SVOBODOVÁ, Zuzana. Homo educandus. Filosofické základy teorie výchovy, Praha: Karolinum, 2020. 168 s. 978-80-246-1901-9.


Základní spis o filosofii výchovy a vzdělání. Jednotlivé kapitoly obsahují pedagogicko-filosofické reflexe o společenské relevanci výchovy, o jejím významu přesahujícím bezprostřední působení (kosmicita), o její časové a lidské vazbě a o morálních determinantách. Autoři se nevyhýbají ani aktuálním zřetelům dnešní doby, která poskytuje nové technické prostředky.

KoupitNovozákonní teologie a hledání její závažnosti

HATINA, Thomas R., Novozákonní teologie a hledání její závažnosti, Praha: Karolinum, 2018.

ISBN 978-802-4632-018.


Teologie Nového zákona vyvolává řadu otázek, a to nejen v rámci vlastního oboru, ale i ve vztahu k jiným oblastem, jako je historie, literární kritika, sociologie, psychologie, historie, politika, filozofie a religionistika. Hlavní otázka se ale týká aktuálnosti dva tisíce let starých spisů v dnešním světě. Jak se dá prokázat, co je a co není v Novém zákoně důležité? Jak sdělovat starobylé myšlenky, které byly zaznamenány v cizím jazyce, cizím čase a cizí kulturou, současnému posluchači? Publikace Thomase R. Hatiny, kanadského novozákoníka českého původu, slouží jako metodický úvod do oblasti novozákonní teologie, který je určen širokému okruhu čtenářů, studentům, duchovním i laikům se zájmem o Písmo. Ukazuje, jak se novozákonní teologové potýkali (a potýkají) s problematikou vztahu mezi historickou rekonstrukcí Nového zákona a jeho interpretací v moderním světě.

Koupit


Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě

GEBELT, Jiří (ed.). Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě. Praha: Vyšehrad, 2017. 440 s. EAN 9788074296925.


V době, kdy se dění na Blízkém a Středním východě dnes a denně ocitá v popředí světového zpravodajství, představuje kulturně-náboženské poznání tohoto prostoru naléhavou výzvu. Teprve díky zprávám z nedávné doby se například mnozí v Evropě vůbec dozvěděli o tom, že blízkovýchodní oblast je nábožensky pluralitní, že zde vedle většinového islámu existují další náboženské skupiny. Nová publikace českých badatelů se snaží tuto slepou skvrnu odstranit. Na knize se podíleli B. Ostřanský, S. Taglia, M. Řoutil, P. Košťálová, V. Pargačová, L. Kropáček, K. Vytejčková, S. Kubálek a J. Gebelt, který je také editorem celého svazku. Ten zahrnuje kapitoly věnované křesťanským uskupením (arménští a syrští křesťané, koptové, maronité), náboženství vzešlá z islámu (alawité, alevité, drúzové, šabakové a járesáni) a náboženství synkretistická (mandejci, jezídi), přičemž většina textů vychází z původních terénních výzkumů. Publikaci doprovázejí originální fotografie pořízené autory svazku.

Koupit


Jozue - svatá slova v knize Jozue: Jiří Beneš

BENEŠ, Jiří. Jozue - svatá slova v knize Jozue: Jiří Beneš. Praha: Návrat domů, 2017. 226 s. ISBN 978-80-7255-380-8.


Monografie obsahuje výklad hebrejského textu knihy Jozue, který

- je koncipován jako studijní pomůcka k pozornému čtení Bible tak, aby text byl dostupný běžnému čtenáři vybavenému základní zanlostí z četby Starého zákona,

- se soustředí na detaily textu a zohledňuje klíčové postavení, které v knize mají Hospodinovy výroky,

- obsahuje analýzu těchto výroků, sleduje způsob práce autora textu s Hospodinovými výroky a vliv výroků na slova jednajících postav, na jednání druhé generace Izraelců obsazujících zaslíbenou zemi i na události v Kenaánu,

- je založen na tom, že kniha Jozue je bohoslužebný text s ambicí formovat duchovní život posluchačů (Judejců v exilu) důvěřujcích tomu, co Hospodin ve svých výrocích říká,

- zohledňuje důraz na potenciál svědectví o Božích činech v ústní tradici (v kolektivní paměti) izraelské komunity.

Koupit


Člověk před Boží tváří

BENEŠ, Jiří (ed.). Člověk před Boží tváří. Praha: Vyšehrad, 2016. 336 s. ISBN 9788074297540.


Kniha přináší výběr prací Vladimíra Kubáče, profesora Starého zákona na Husitské teologické fakultě UK a jednoho z překladatelů Českého ekumenického překladu Bible. Editor Jiří Beneš shromáždil mnohé dnes obtížně dostupné Kubáčovy texty. Výběr z nich je seřazen do celkem sedmi oddílů, od odborných studií ke starozákonní biblistice a systematické teologii přes hesla věnovaná klíčovým pojmům a otázkám, výklady starozákonních textů, kázání až po obecnější texty. Zařazen je rovněž oddíl společných prací s manželkou Jindrou, které obsahují přebásnění některých textů Starého zákona. V úvodu knihy je zařazeno několik vzpomínkových textů na V. Kubáče, jejichž autory jsou Jiří Beneš, Jana Wienerová, Aleš Jaluška, nekrolog Zdeňka Sázavy a recenze dnes nedostupné Kubáčovy habilitační práce Adamův hřích a pád v kanonické a mimokanonické literatuře biblické. Kniha Člověk před Boží tváří je splátkou dluhu jedné z významných osobností české starozákonní vědy, biblického překladatelství a církevního života.

Koupit


Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice

NEŠPOR, R. Zdeněk - VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Karolinum, 2016. 208 s. ISBN 9788024633152.


Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně známých segmentů. Kniha podává encyklopedický přehled 27 státem registrovaných křesťanských nebo z křesťanství vycházejících církví a náboženských společností; s výjimkou římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské a slezské evangelické církve jde o všechny registrované křesťanské církve. Odborníkům a zainteresované veřejnosti poskytuje informace o jejich vzniku a historickém vývoji včetně zahraničních zdrojů a paralel, o religionistickém profilu, statistické, geografické i základní historické údaje o jednotlivých sborech či náboženských obcích a dalších církevních složkách. Součástí díla jsou úvodní kapitoly věnované typologii křesťanských církví se zvláštním zřetelem k fenoménu tzv. evangelikalismu, vývoji menších křesťanských společenství na českém území a jejich církevní architektuře v posledních téměř dvou staletích. Užitečnou pomůckou jsou rovněž kompletní údaje o náboženském vyznání ve sčítáních lidu 1880–2011 a podrobné rejstříky.

Koupit


Svatý Jan Chrysostomos – Povzbuzení pronásledovaným

PAVLÍK, Jiří. Svatý Jan Chrysostomos – Povzbuzení pronásledovaným. Praha: Krystal OP, 2015. 208 s. ISBN 978-80-87183-85-4.


Život Jana Chrysostoma, nejplodnějšího autora řecky hovořící starověké církve, se odvíjel ve dvou protilehlých amplitudách: nejprve ho vynesl na konstantinopolský biskupský stolec a do nejvýznamnějších kruhů východořímské církevní politiky, aby ho pár let nato uvrhl do ponižujícího vyhnanství, kde také po třech letech zemřel.

V exilu začal rozvíjet bohaté korespondenční styky se svými přáteli a vlivnými osobami tehdejších světských i církevních kruhů. Na samý závěr života sepsal pro své pronásledované přátele také dva rozsáhlejší spisy, které se zamýšlejí nad utrpením. Nabízejí dva vzájemně se doplňující způsoby, jak soužení hodnotit a snášet: první vychází ze zásad stoické filosofie, druhý z křesťanských předpokladů nepoznatelnosti Božích záměrů. Oba tyto spisy jsou v knize představeny v českém překladu s podrobným literárním a teologickým úvodem.

Koupit


Komunikační systémy sluchově postižených

KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1 vyd. Praha: Beakra, 2014. 375 s. ISBN 978-80-903863-2-7.


Monografie pojednává o komunikačních systémech sluchově postižených v souvislosti s jejich začleňováním do plnohodnotného života ve společnosti. V uceleném pohledu se zabývá metodami a strategiemi komunikace osob s vadami sluchu, prostředky jejich dorozumívání v závislosti na závažnosti postižení, s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a potřebám.Dionýsios z Halikarnássu: O starých řečnících

PAVLÍK, Jiří. Dionýsios z Halikarnássu: O starých řečnících. 1 vyd. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2013. Laborinthus, sv. 3. 272 s. ISBN 978-80-86791-80-7.


Přeložil a úvodní studií a komentářem opatřil Jiří Pavlík.

Publikace přináší komentovaný český překlad literárně-kritických pojednání řeckého historika a literárního kritika Dionýsia z Halikarnássu (konec 1. století před Kristem) o řeckých řečnících klasické doby Lýsiovi, Ísokratovi, Ísaiovi a Démosthenovi. Kromě těchto pramenných textů obsahuje také úvodní studii věnovanou problematice atticismu jako prvního evropského klasicistického hnutí, otázkám attické a tzv. asijské řecké rétoriky a systému řecké rétorické teorie.

KoupitMám dyslexii: průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení

ČEDÍK, Miloslav - ZELINKOVÁ, Olga. Mám dyslexii : průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení. 1 vyd. Praha: Portál, 2013. 139 s. ISBN 978-80-262-0349-0.


V populaci je minimálně 5 % dospělých, kteří trpí jednou z poruch učení, stejné procento je mezi dospívajícími a studenty. Práce s nimi je zatím v počátcích – jsou vytvářena diagnostická kritéria a formy intervence (pomoci). Děti i dospělí s dyslexií často zažívají pocity zahanbení a neúspěch, což představuje dlouhodobou zátěž. Vlivem poruchy podávají výkony horší, než odpovídá jejich možnostem, přestávají si věřit nejen v rizikové oblasti, ale i v těch, v nichž byli dosud úspěšní. Hlavním cílem knihy je pomoci čtenáři se specifickými poruchami učení orientovat se ve svých obtížích, uvědomovat si její příčiny a projevy, hledat cesty, jak projevy poruchy překonávat. Publiakci uvítají rovněž středoškolští a vysokoškolští pedagogové, zaměstnavatelé a další zájemci, kteří chtějí lépe pochopit projevy a potíže osob s poruchami učení.

KoupitDyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti

KRAHULCOVÁ, Beáta. Dyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti. 2 vyd. Praha: Beakra, 2013. 295 s. ISBN 978-80-903863-1-0.


Nejčastějším druhem narušené komunikační schopnosti člověka je dyslalie-porucha, projevující se vadnou výslovností hlásek a jejich vynecháváním či zaměňováním. V odoborné terminologii je dyslalie označována rovněž jako psellismus ( z řečtiny ) česky jeko patlavost nebo obecně jako prochu a vad artikulace. Kniha poskytuje komplexní vhledy na problematiku a odbornou terapii.Po cestách kamenitých: O životě, islámu a křesťanské víře

KROPÁČEK, Luboš - ZIKMUND, Martin. T. - PAULAS, Jan. Po cestách kamenitých. O životě, islámu a křesťanské víře.. 1 vyd. Praha: Vyšehrad, 2013. Neuveden. 272 s. ISBN 978-80-7429-394-8.


Islamolog a afrikanista Luboš Kropáček se již desítky let věnuje putování po neschůdných cestách poznávání dějin a kultury islámského světa. Rozhovor, který s ním vedli dva zkušení novináři, sleduje nejprve životní příběh absolventa arabistiky, anglistiky a afrikanistiky v Praze, který se v roce 1968 účastnil studentské expedice do nemocnice Alberta Schweitzera v Lambaréné. Tato mnohaměsíční cesta předznamenala celoživotní zájem Luboše Kropáčka o Afriku. Až do roku 1974 působil jako odborný asistent na FF UK , poté byl donucen odejít a živil se překlady a tlumočením z arabštiny. Po roce 1989 se na fakultu vrátil, v roce 2001 byl jmenován profesorem. Luboš Kropáček je autorem mnoha úspěšných knih o dějinách, kultuře a duchovnosti islámského světa. Připomeňme asi nejznámější, opakovaně vydávaný přehled Duchovní cesty islámu (Vyšehrad, 5. vydání 2011). Islám, islámský fundamentalismus a život muslimské společnosti proto představují druhé významné téma knihy. Tím třetím je křesťanská víra, pevný základ a opora v mnoha nelehkých životních situacích. I o nich je možné se v knize rozhovorů s jednou z výrazných osobností české vzdělanosti dočíst.

KoupitKrize a význam pomáhajících prvního kontaktu: Aplikace do kontextu domácího násilí

CIMRMANNOVÁ, Tereza - STRETTI, Sylvie - KOTRČ, Rostislav. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: Aplikace do kontextu domácího násilí. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013. Neuveden. 200 s. ISBN 978-80-246-2205-7.


Publikace je určena profesionálním pomáhajícím, kteří neabsolvovali výcvik krizové intervence, avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úskalím se vyhnout? Jak by mělo vypadat minimum pomoci v uspěchané atmosféře lékařské ordinace, školní sborovny nebo policejní služebny? Kniha obsahuje aplikace do kontextu rodinného násilí, na němž lze nezbytnou pomoc dobře ukázat. Zvláštní kapitoly jsou věnovány filozofickým a teologickým základům chápání krize a otázkám jejich smyslu v lidském životě. Publikace je vhodná také pro studenty pomáhajících profesí a pro laiky. 

KoupitMezinárodní migrace: pohledy a nadhledy

LUPTÁKOVÁ, Marina - LUPTÁK, Milan. Mezinárodní migrace: pohledy a nadhledy. 1 vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 249 s. ISBN 978-80-7465-086-4.


Stávající monografie pojednává o základních problémech mezinárodní pracovní migrace, které se od konce studené války bezprostředně dotýkají i České republiky. Problematika mezinárodní pracovní migrace je zachycená jako paleta sestávající z různorodých "pohledů a nadhledů": ekonomicko-politického, demografického, sociálního, bezpečnostního, sociálně psychologického a teologicko-filosofického. Obsahově je monografie rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola zkoumá vlivy mezinárodní pracovní migrace na ekonomický rozvoj. Druhá kapitola se věnuje problematice Ukrajiny jako zdrojové a tranzitní země z hlediska mezinárodních migračních toků. Třetí kapitola se soustřeďuje na Českou republiku jako na novou imigrační zemi. Čtvrtá kapitola zkoumá dopady mezinárodní migrace na osudy jednotlivých civilizací. Monografie obsahuje též tři přílohy: monitoring sociálních prevencí ukrajinských občanů v prvních letech nezávislosti jejích země; expertní dotazník z oblasti ochrany ukrajinské státní hranice a samostatnou studii věnovanou duchovní, proudům ruské emigrace v období První republiky, která využívá archivní materiály.Směrnice a řády: Zákoník v Páté knize Mojžíšově

BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády : Zákoník v Páté knize Mojžíšově. 1 vyd. Praha: Advent-Orion, 2012. Neuveden. 226 s. ISBN 978-80-7172-874-0.


Směrnice a řády jsou prvními slovy svérázného zákoníku určeného nové generaci Božího lidu. Má ovlivňovat její jednání v budoucnosti. Nejde ale o příkazy či zákazy. Formulují se zde principy, které lze snadno přenést do nových situací. Dodnes jsou tato pravidla a normy pozoruhodně aktuální a praktické. Mají totiž silný sociální náboj - podněcují vědomí vzájemné sounáležitosti, solidarity a odpovědnosti za druhého člověka i za svůj život. Směrnice a řády je studijní text. Obsahuje nejen přehledný rozbor dvaceti pěti kapitol Dt 12-26 synchronní metodou, ale upozorňuje také na jejich spirituální podtón. Srozumitelně uvádí do starozákonního myšlení a koncepce jeho zákonů. Díky pozornému a soustavnému zřeteli k původnímu hebrejskému textu zazní ve svébytném výkladu mnoha známých pasáží nové tóny. 

KoupitStaroegyptské náboženství. Díl II., Život a úděl člověka

JANÁK, Jiří. Staroegyptské náboženství. Díl II., Život a úděl člověka. 1 vyd. Praha: Oikoymenh, 2012. Oikúmené, 171. 270 s. ISBN 978-80-7298-467-1.


Kniha se věnuje egyptskému pojetí člověka a lidství. Sleduje přitom strukturu navrženou již v prvním díle tak, aby bylo jasně patrné, že Egypťané nahlíželi na všechny kategorie světových bytostí (bohy, blažené zesnulé, žijící i panovníka) shodným způsobem. V úvodu se věnuje postavení lidské bytosti v rámci egyptské kosmologie a ve vztahu k ostatním bytostem. Dále přechází od problematiky stvoření člověka k motivu zrození a jeho náboženské interpretaci. Velký důraz je kladen také na pojetí „složek a projevů“ bytosti, a to jak za života člověka, tak po smrti. Publikace je tematicky završena rozborem egyptských představ o smrti a vzkříšení, přičemž se vrací na svůj začátek skrze téma smrti jako nového zrození.

KoupitSpiritualita v pomáhajících profesích

VOJTÍŠEK, Zdeněk - MOTL, Jiří - DUŠEK, Pavel Nikolaj. Spiritualita v pomáhajících profesích. 1 vyd. Praha: Portál, s. r. o., 2012. 232 s. ISBN 978-80-262-0088-8.


O spiritualitě se sice v posledních letech hodně hovoří, ale to bohužel neznamená, že se v otázkách spirituality více vyznáme. Kniha také neodpovídá zdaleka na všechny otázky a možná spíše provokuje k přemýšlení, než aby dávala jednoznačné odpovědi, může ovšem sloužit jako pevný bod, od něhož je možné "spirituální terén" poznávat a mapovat. Ke spiritualitě přistupuje nezaujatě z hlediska religionistiky a psychologie náboženství. Je praktickou příručkou pro všechny, kdo se setkávají se záležitostmi náboženství (ať už rádi, nebo neradi) ve své profesi: pro terapeuty, psychology, pedagogy, sociální pracovníky, poradce, pastorační pracovníky i duchovní.

KoupitKonec tohoto světa: Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu

BIERNOT, David - LUKEŠ, Jiří - BIERNOT, David - OSTŘANSKÝ, Bronislav - VOJTÍŠEK, Zdeněk. Konec tohoto světa. Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. 1 vyd. Praha: Dingir, s. r. o., 2012. 172 s. ISBN 978-80-86779-24-9.


Tato kolektivní monografie vznikla v rámci řešení grantového projektu GAČR Milenialismus v monoteistických náboženstvích: Jeho původ, současné podoby a společenská relevance. Autorský kolektiv ve složení David Biernot, Jiří Lukeš, Bronislav Ostřanský a Zdeněk Vojtíšek se v ní pokusili (v české religionistice poprvé) systematicky zmapovat problematiku milenialismu. Milenialismem se přitom rozumí očekávání zásadního dějinného zlomu, po němž nastane ideální společenská situace.Touto monografií by její autoři rádi vnesli téma milenialismu do současné české odborné diskuse a získali pro něj místo, odpovídající jeho společenské závažnosti a srovnatelné s jeho postavením ve společenskovědním bádání západních zemí.

KoupitŽidovské tradice a zvyky

DAMOHORSKÁ, Pavla - NOSEK, Bedřich. Židovské tradice a zvyky. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2011. 272 s. ISBN 978-80-246-1518-9.


Otázka židovských tradic a zvyků představuje jednu z nejzajímavějších a také nejvíce různorodých oblastí judaistiky, neboť daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako jsou historie, sociologie, pedagogika, právo, politologie, kulturologie či dějiny umění. Publikace pojednává o životě věřícího žida a rituálech, které ho provázejí, o zvyklostech charakteristických pro každodenní život (například návštěva synagogy, kašrut), ale také o svátcích a významných dnech, jež tvoří nedílnou součást jeho života. Kniha je doplněna ilustracemi a přináší množství zajímavých informací jak pro odborné, tak i laické čtenáře zajímající se o židovskou kulturu.

Koupit
Poslední změna: 29. leden 2021 11:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až pátek: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám