Obecné informace a termíny

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím systému Uchazeč, ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.


Termín podání přihlášek: Od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022

Řádný termín přijímacího řízení: Od 1. do 3. 6. 2022

Náhradní termín přijímacího řízení: 15. 6. 2022 (pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit řádného termínu a podají si písemnou žádost)

Mimořádný termín přijímacího řízení: 31. 8. 2022 (pouze pro studenty maturující v zahraničí, na základě žádosti – nejde o náhradní termín)


Pravidla pro podání přihlášky

1. elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 820,- Kč (Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení).

Přihláška se netiskne a neodesílá poštou, potvrzuje se elektronickým odesláním. Doporučujeme podávat elektronické přihlášky. Je to jednodušší, méně nákladné a rychlejší.


2. listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 870,- Kč (Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení).

Elektronicky se neodesílá, na studijním oddělení HTF je třeba osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol.

Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. I zde musí být založena přihláška na webu, aby bylo možno vygenerovat ID, tj. variabilní symbol.


Přihláška musí obsahovat stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu.


Administrativní poplatek za přijímací řízení:

platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 31. 3. 2022.


Studijní oddělení má k dispozici platby s určitým odstupem (5 - 7 pracovních dnů). Pokud není platba u přihlášky přiřazená 14 dní po provedení úhrady, kontaktujte studijní oddělení. Pokusíme se platbu dohledat ručně a k přihlášce ji přiřadit.


Banka: Česká spořitelna

Účet: 66661389/0800

Konstantní symbol pro platbu převodem (nepovinný údaj): 0379

Variabilní symbol: ID přihlášky

Specifický symbol: 111


Podmínky pro přijetí

1. doložení úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání


  • U bakalářského studia je dokladem o předchozím vzdělání ověřená kopie maturitního vysvědčení (CzechPointem na poště, střední školou či notářem).

    (Absolventi středoškolského studia na zahraniční škole doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených zde).


  • U navazujícího magisterského studia je dokladem o předchozím vzdělání ověřená kopie bakalářského diplomu nebo diplomu dokládajícího absolvování magisterského studia.

    (Absolventi bakalářského či magisterského studia na zahraniční vysoké škole VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených zde).


2. úspěšné složení přijímací zkoušky

Pokud je stanovena a nebylo od ní upuštěno. V současnosti se konají přijímací zkoušky pouze u bakalářských studijních programů Sociální pedagogika a Religionistika. A také u všech navazujíích magisterských studijních programů.3. Uchazeči se speciálními potřebami

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V tomto případě musí v elektronické přihlášce zaškrtnout kolonku Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu, v kolonce Zdravotní omezení zaškrtnout typ zdravotního omezení a v kolonce Popis požadavků uvést, jakou modifikaci přijímací zkoušky navrhuje.

Zároveň musí k přihlášce přiložit žádost o modifikaci a naskenované odborné vyjádření (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.) prostřednictvím modulu Přijímací řízení (Přijímací řízení / Moje přihláška/ Průběh PŘ/ Žádost). Žádost o modifikaci je nezbytné podat do dne, kdy končí podávání přihlášek ke studiu daného programu.Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí děkana o přijetí, spolu s pozvánkou na zápis a dalšími informacemi, je uchazeči zasláno elektronicky, případně poštou, po zasedání hlavní přijímací komise (pokud uchazeč doloží úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání a úspěšně složí přijímací zkoušku v případě, že je u zvoleného studijního programu stanovena).Poslední změna: 10. listopad 2021 12:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám