Informace k přijímací zkoušce

Řádný termín přijímacího řízení: 3. - 7. 6. 2024.


Každý uchazeč obdrží pozvánku na přijímací zkoušku prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS).

V pozvánce na přijímací řízení jsou uvedeny všechny nezbytné informace včetně konkrétního termínu, místa konání i odkazu na modelové otázky, doporučené literatury a odlišných podmínek přijetí dle §49 odst. 3 (bonifikace).


Na přijímací zkoušku uchazeč přinese s sebou:

- pozvánku na přijímací řízení

- občanský průkaz (cizinci pas)

- dokumenty pro případnou bonifikaci

- pro Bc. programy: notářem, Czechpointem nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení anebo prozatímní Potvrzení z příslušné SŠ. Pokud tak již neučinil.

(V případě opravné maturitní zkoušky v září, uchazeč obratem doloží úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení a bude pozván na náhradní termín zápisu).

- pro Nmgr. programy: notářem, Czechpointem nebo vysokou školou ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu anebo prozatímní Potvrzení z příslušné VŠ o absolvování vysokoškolského vzdělání. Pokud tak již neučinil. (V případě státní závěrečné zkoušky v červnu nebo září, uchazeč obratem doloží úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu anebo prozatímní Potvrzení z příslušné VŠ o absolvování vysokoškolského vzdělání a bude pozván na náhradní termín zápisu.)


Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu je potřeba dodat osobně nebo zaslat poštou na adresu fakulty (studijní oddělení)

Prostý scan zaslaný emailem nebo prostřednictvím SISu NELZE PŘIJMOUT.

Kopii maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu uchazeč dodá i v případě, že tento dokument již dokládal v minulých letech na HTF či jinou fakultu UK.


Termín přijímací zkoušky nelze měnit. Pouze uchazeč/ka, který/á se z vážných důvodů nemůže účastnit přijímacího řízení v daném termínu, může prostřednictvím "žádosti" v el. přihlášce požádat o zařazení do termínu náhradního. Ten je určen na středu 12. 6. 2024. Případné žádosti adresujte na studijni@htf.cuni.cz.


Informace o výsledku přijímacího řízení se po telefonu nepodávají. O přijetí či nepřijetí se může uchazeč informovat přes Studentský informační systém (SIS).


Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu spolu s pozvánkou na prezenční zápis, který se bude konat v pracovních dnech 24. 6. 2024 až 27. 6. 2024, obdrží uchazeč elektronicky, případně poštou po konání náhradního termínu přijímacího řízení v případě, že uchazeč doložil požadované dokumenty přímo přijímací komisi nebo na studijní oddělení fakulty.

O konkrétním termínu zápisu bude uchazeč informován v zaslané pozvánce. V případě, že uchazeč přijde mimo tento konkrétní termín, nebude zapsán do studia.


Rozhodnutí děkana o nepřijetí obdrží uchazeči poštou.


Uchazeči, kteří předešlé vzdělání absolvovali v zahraničí a budou žádat o posouzení uznání zahraničního vzdělání fakultou, doloží potřebné dokumenty do 31. 5. 2024 (pro červnový prezenční zápis ke studiu) anebo do 31. 8. 2024 (pro zářijový prezenční zápis ke studiu).

Termín pro dodání dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního předchozího vzdělání v ČR (tzv. „nostrifikace“) nebo dokladu automaticky rovnocenným je stanoven na 17. 6. 2024.

U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.

Bez těchto dokladů nebude Rozhodnutí o přijetí uchazečům předáno/posláno.

Více informací je uvedeno na webových stránkách fakulty https://htf.cuni.cz/HTF-699.html.


Poslední změna: 16. duben 2024 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám