Informace k přijímací zkoušce

Řádný termín přijímacího řízení: 1. - 5. 6. 2023.


Každý uchazeč obdrží pozvánku na přijímací zkoušku prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS).

V pozvánce na přijímací řízení jsou uvedeny všechny nezbytné informace včetně konkrétního termínu, místa konání i odkazu na modelové otázky, doporučené literatury a odlišných podmínek přijetí dle §49 odst. 3 (bonifikace).


Na přijímací zkoušku uchazeč přineste s sebou:

- pozvánku na přijímací řízení

- občanský průkaz (cizinci pas)

- dokumenty pro případnou bonifikaci

- pro Bc. programy: notářem, Czechpointem nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení anebo prozatímní Potvrzení z příslušné SŠ.

(v případě opravné maturitní zkoušky v září, uchazeč obratem doloží úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení a bude pozván na náhradní termín zápisu).

- pro Nmgr. programy: notářem, Czechpointem nebo vysokou školou ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu anebo prozatímní Potvrzení z příslušné VŠ o absolvování vysokoškolského vzdělání (v případě státní závěrečné zkoušky v červnu nebo září, uchazeč obratem doloží úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu anebo prozatímní Potvrzení z příslušné VŠ o absolvování vysokoškolského vzdělání a bude pozván na náhradní termín zápisu).


Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu je potřeba dodat osobně nebo zaslat poštou.

Prostý scan zaslaný emailem nebo prostřednictvím SISu NELZE PŘIJMOUT.

Kopii maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu uchazeč dodá i v případě, že tento dokument již dokládal v minulých letech na HTF či jinou fakultu UK.


Termín přijímací zkoušky nelze měnit. Pouze uchazeč/ka, který/á se z vážných důvodů nemůže účastnit přijímacího řízení v daném termínu, může e-mailem požádat o zařazení do termínu náhradního. Ten je určen na čtvrtek 15. 6. 2023. Případné žádosti adresujte na studijni@htf.cuni.cz.


Informace o výsledku přijímacího řízení se po telefonu nepodávají. O přijetí či nepřijetí se může uchazeč informovat přes Studentský informační systém (SIS).


Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu spolu s pozvánkou na prezenční zápis, který se bude konat v pracovních dnech 23. 6. 202327. 6. 2023, obdrží uchazeč elektronicky, případně poštou po konání náhradního termínu přijímacího řízení v případě, že uchazeč doložil požadované dokumenty přímo přijímací komisi nebo na studijní oddělení fakulty.


Rozhodnutí děkana o nepřijetí obdrží uchazeči poštou.


Uchazeči, kteří předešlé vzdělání absolvovali v zahraničí a budou žádat o posouzení uznání zahraničního vzdělání fakultou, doloží potřebné dokumenty do 31. 5. 2023 (pro červnový prezenční zápis ke studiu) anebo do 31. 8. 2023 (pro zářijový prezenční zápis ke studiu – 21. 9. 2023).

Termín pro dodání dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního předchozího vzdělání v ČR (tzv. „nostrifikace“) nebo dokladu automaticky rovnocenným je stanoven na 19. 6. 2023.

U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.

Bez těchto dokladů nebude Rozhodnutí o přijetí uchazečům předáno/posláno.

Více informací je uvedeno na webových stránkách fakulty https://htf.cuni.cz/HTF-699.html.


Poslední změna: 19. duben 2023 11:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám