Husitská teologie jednooborováPovinným předmětem je systematická teologie (husitská), z ostatních teologických předmětů (biblická teologie, praktická teologie, církevní dějiny) si uchazeč vybere jeden.


Dle odstavce 1 článku 4 Rigorózního řádu UK se státní rigorózní zkouška skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.

V programech husitská teologie a pravoslavná teologie se ústní zkouška skládá mimo jiné z latinského, nebo řeckého, nebo hebrejského jazyka. Pokud uchazeč absolvoval již zkoušku z některého uvedeného jazyka v rámci magisterského studia s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“, může mu být tato zkouška na jeho žádost děkanem uznána.

Systematická teologie - povinný předmět

Literatura

 • Zdeněk Kučera, Does Post-modern Theologie Come? In: Theology and Life. Annual Theological Journal, str. 260-267, Hong – Kong, 2000.

 • Zdeněk Kučera, Hoře a milost – ke kořenům teologie církve radikálního modernismu, Brno 2001.

 • Zdeněk Kučera, Trojiční teologie – základ teologie ve zjevení, Brno 2002.

 • Zdeněk Kučera, Náboženská témata včera a dnes, Hradec Králové – Praha 2003.

 • Zdeněk Kučera, Das Absolute ist in sich selbst Relation, Trinitarische Spiritualität im 21. Jahrhundert, in: Spiritualität an der Wende des Zeitalters, str. 9-13; 117-129, Praha 2003.

Biblická teologie

 1. Zásady odborné (historické a kontextuální) exegeze Bible, výčet chybných přístupů. Schopnost aplikovat zásady.

  Literatura: Sázava, Z., Metodika práce s biblickým textem (skriptum), Pokorný, P., Úvod do exegeze (1979), Marxsen, W., Exeget als Theologe (problémové zvládnutí spisu).

 2. Novozákonní christologie: Apoštolové Jan a Pavel. Božské tituly pro Ježíše.

  Literatura: Novozákonní exegeze Jan 1,1-18 vč. starozákonního pozadí., Sázava, Z., Mistr a Pán. Blahoslav, Praha 1987, Mánek, J., Ježíš v nové teologické literatuře, in: ThR 1–2, 1976.

 3. Teologie Lukášových spisů. Specielní akcenty. Pojetí času, apoštolátu, historie.

  Literatura: Pokorný, P., Theologie Lukášových spisů (1998)., Mánek, J., Apoštolský dekret v kontextu Lukášovy teologie, in: ThR, in Communio viatorum, 2-3, 1972, Sázava Z., Vstaň a choď. Blahoslav, Praha 1974.

Praktická teologie

 1. Mezilidská komunikace. Obsahově významová návaznost komunikace na prakticko-teologické discipliny. Prakticko-teologická reflexe komunikačních prostředků v životě, v bohoslužbě a ve službě církve.

 2. Katechetika. Katechetika jako věda, její dělení a poslání v rámci prakticko-teologických disciplin. Katechetika v kontextu humanitních věd – interdisciplinární aspekty katechetiky v současnosti.

 3. Duchovní péče. Vztah duchovní péče k poradenství a jeho hlavní typy. Činnosti duchovní péče směřující k psychologickému a duchovnímu zdraví člověka.

Povinná literatura:

 • Liguš, J., Medziludská komunikácia, Monografia, 1998.

 • Liguš, J., Teologická reflexe komunikačních procesů. Prakticko-teologická explikace, ThR 2/99, s. 39-54.

 • Liguš, J., Katechetika a pedagogika. In: Zden?k Ku?era, Bladimír Štverák et alii, Chrestomatie. Z dějin pedagogiky. Karolinum, 1999, s. 462-468.

 • Smolík, J., Závazek křtu. Základy katechetiky, Praha, Kalich 1974, s. 32-50.

 • Lawrence O. Richards, Creative Bible Teaching Moody Press, Chicago 1970, s. 67-178.

 • Howard J. Clinebell, JR., Basic Types of Pastoral Counseling. Abingdon Press, Nashville, New York, 1988, s. 318.

 • Mark R. McMinn, Psychology, Theology and Spirituality in Christian Coun seling. Tyndale House Publisher, Inc. Wheaton, Illinois,1996, s. 312.

 • Smolík, J., Pastýřská péče, Praha, Kalich, 1991, s. 233-258.

Církevní dějiny

 1. Česká reformace. Základní hodnocení vědecké literatury k české reformaci.

 2. Snahy o nápravu církve v západním křesťanstvu. Charakteristika opravných pokusů, které v západní církvi vznikaly od clunyjského hnutí (10.stol.), heretická hnutí, která s těmito opravnými snahami souvisela, předpoklady reformace, devotio modernu i reformní snahy uvnitř katolicismu po reformaci (febronianismus, jansenismus).

 3. Dějiny Církve československé husitské. Literární produkce této církve, její předdějiny, příbuzné reformní proudy, stručné životopisy jejích hlavních osobností.

Povinná literatura:

 • Hrejsa, F., Dějiny křesťanství v Československu, díl II-IV.

 • Zeman, J. K., The Hussite Movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia 1350-1650, Ann Arbor 1977.

 • Vooght, P.de., Kacířství Jana Husa I.

 • Malcolm Lambert, Středověké hereze. Argo, Praha.

 • Winter, E., Josefinismus a jeho dějiny.

 • Sborník 50 let CČS, Praha 1970.

 • Urban, R., Die Tschechoslovakische hussitische Kirche, Marburg/Lahn 1973 (podrobná znalost).

Latinský jazyk

Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených gramatik a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.

Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.


Zadané texty:

 • Lukášovo evangelium, kapitoly 1-8

 • Aurelius Augustinus, Confessiones, Liber I


Literatura:

 • Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice. Praha: SPN, 3. vyd. 1972.

 • Novotný a kol., Základní latinská mluvnice. Jinočany: H&H, 1992. (s.11-108, 179-279)

Řecký jazyk

Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených učebnic a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.

Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.


Zadané texty:

 • Markovo evangelium (celé)

 • Lukášovo evangelium 1-8


Literatura:

 • Bartoň, J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Praha: KLP 2004

 • Pavlík, J. - Muchnová, D., Novozákonní řečtina - Základy gramatiky novozákonní řečtiny [online]. 2007-2009 [cit. 13.2.2009].

Hebrejský jazyk

 • Lingea - Česko-hebrejská konverzace, 2. vydání ISBN: 978-80-7508-136-0

 • Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník ISBN: 978-80-7508-263-3

 • Lingea - Gramatika současné hebrejštiny ISBN: 978-80-7508-409-5

 • Blahoslav Pípal - Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu ISBN: 80-7017-029-8

 • Otakar Klíma, Stanislav Segert - Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny, Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1956


Poslední změna: 8. září 2022 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám