Pravoslavná teologie jednooborová


Povinným předmětem je pravoslavná systematická teologie, z ostatních předmětů si vybere jeden.


Dle odstavce 1 článku 4 Rigorózního řádu UK se státní rigorózní zkouška skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.

V programech husitská teologie a pravoslavná teologie se ústní zkouška skládá mimo jiné z latinského, nebo řeckého, nebo hebrejského jazyka. Pokud uchazeč absolvoval již zkoušku z některého uvedeného jazyka v rámci magisterského studia s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“, může mu být tato zkouška na jeho žádost děkanem uznána.

Pravoslavná systematická teologie - povinný předmět

 1. Pravoslavná triadologie.

 2. Pravoslavná pneumatologie.

 3. Pravoslavná soteriologie.

 4. Theopaschistické spory.

 5. Zlo a vášně

 6. Praxis a theória

Literatura

(doporučeno prostudovat alespoň jednu cizojazyčnou pravoslavnou dogmatiku)

Povinná

P. Aleš, Cirkevné dějiny II, Prešov 19952

I. Belejkanič, Pravoslávne dogmatické bohoslovie I., Prešov 1995

G. Florovsky, „Pohled na stvoření v patristickém myšlení“, in: Orthodox revue 3 (1999), s. 96-123

V. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l'Eglise d'Orient, Paris 1944 (poslední vydání v r. 1990; sl. překl.: V. Lossky, Náčrt mystickej teólogie východnej církvi, Pravoslavný theologický sborník V., Praha  1977-XX (5) 1997, Prešov.

V. Lossky, „Vykoupení a zbožštění“, in: Orthodox revue 1 (1997), s. 45-53

V. Lossky, „Vycházení Ducha Svatého v pravoslavném učení o Trojici“, in: Orthodox revue  3 (1999), s. 57-75

J. Meyendorff, Byzantine theology, New York 1974

Metropolita Hierotheos (Vlachos), Pravoslavná spiritualita, Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2006

Doporučená

P. Aleš, I. Belejkanič, Pohľady do dejín pravoslávnej dogmatickej teológie, Prešov 1999

P. Evdokimov, L' Orthodoxie, Paris 1979

P. Evdokimov, L'esprit saint dans la tradition orthodoxe, Paris 1969

J. Meyendorff, Le Christ dans la theologie byzantine, Paris 1969 (angl. překl. Christ in eastern Christian thought, New York 19752)

D. Staniloae, Orthodoxe Dogmatik I-III, Zürich 1985, resp. 1990, resp. 1995

(anglický překlad - pouze I. díl: D. Staniloae, The experience of God : Orthodox dogmatic theology. I-II, Brookline 1994, resp 2000

Biblická teologie

 1. Zásady odborné (historické a kontextuální) exegeze Bible, výčet chybných přístupů. Schopnost aplikovat zásady.

  Literatura: Sázava, Z., Metodika práce s biblickým textem (skriptum), Pokorný, P., Úvod do exegeze (1979), Marxsen, W., Exeget als Theologe (problémové zvládnutí spisu).

 2. Novozákonní christologie: Apoštolové Jan a Pavel. Božské tituly pro Ježíše.

  Literatura: Novozákonní exegeze Jan 1,1-18 vč. starozákonního pozadí., Sázava, Z., Mistr a Pán. Blahoslav, Praha 1987, Mánek, J., Ježíš v nové teologické literatuře, in: ThR 1–2, 1976.

 3. Teologie Lukášových spisů. Specielní akcenty. Pojetí času, apoštolátu, historie.

  Literatura: Pokorný, P., Theologie Lukášových spisů (1998)., Mánek, J., Apoštolský dekret v kontextu Lukášovy teologie, in: ThR, in Communio viatorum, 2-3, 1972, Sázava Z., Vstaň a choď. Blahoslav, Praha 1974.

Církevní dějiny

 1. Česká reformace. Základní hodnocení vědecké literatury k české reformaci.

 2. Snahy o nápravu církve v západním křesťanstvu. Charakteristika opravných pokusů, které v západní církvi vznikaly od clunyjského hnutí (10.stol.), heretická hnutí, která s těmito opravnými snahami souvisela, předpoklady reformace, devotio modernu i reformní snahy uvnitř katolicismu po reformaci (febronianismus, jansenismus).

 3. Dějiny Církve československé husitské. Literární produkce této církve, její předdějiny, příbuzné reformní proudy, stručné životopisy jejích hlavních osobností.

Povinná literatura:

 • Hrejsa, F., Dějiny křesťanství v Československu, díl II-IV.

 • Zeman, J. K., The Hussite Movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia 1350-1650, Ann Arbor 1977.

 • Vooght, P.de., Kacířství Jana Husa I.

 • Malcolm Lambert, Středověké hereze. Argo, Praha.

 • Winter, E., Josefinismus a jeho dějiny.

 • Sborník 50 let CČS, Praha 1970.

 • Urban, R., Die Tschechoslovakische hussitische Kirche, Marburg/Lahn 1973 (podrobná znalost).

Pravoslavná praktická teologie

 1. Denní a roční liturgický cyklus

  WARE, Kallistos - biskup. Úvod ke sváteční mineji. Orthodox revue, 1999, no. 3, p.19 - 37.

  WARE, Timothy. The Orthodox Church. London: Penguin Books, 1997. s. 264 - 306.

 2. Význam sv. Tajin v životě křesťana

  CABASILAS, Nicholas. The Life in Christ. Crestwood, New York, 1974.

 3. Eucharistická liturgie v Pravoslavné církvi

  CABASILAS, Nicholas. The Life in Christ. s. 113 - 148.

  KABASILA, Mikuláš. Výklad božske liturgie.

  KORMANÍK, Peter. Pravoslavná liturgia I. Prešov 1999.

  KORMANÍK, Peter. Pravoslavná liturgia II. Prešov 2000.

 4. Pastýřska služba ve Starém a Novém zákoně

  KORMANÍK, Peter. Pravoslavné dušpastierstvo I. Prešov 1995. s. 56 - 141.

  Sv. Jan Zlatoustý. O kněžství knih šestero. Praha 1854.

 5. Soudobá pravoslavná liturgika

  Chrysostomos - arcibiskup et al. Four Essays on Orthodox Liturgical Issues. Etna, California 1996.

Latinský jazyk

Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených gramatik a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.

Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.


Zadané texty:

 • Lukášovo evangelium, kapitoly 1-8

 • Aurelius Augustinus, Confessiones, Liber I

Literatura:

 • Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice. Praha: SPN, 3. vyd. 1972.

 • Novotný a kol., Základní latinská mluvnice. Jinočany: H&H, 1992. (s.11-108, 179-279)

Řecký jazyk

Znalost normativní gramatiky v rozsahu dále uvedených učebnic a slovní zásoby v rozsahu zadaných textů.

Forma: ústní přezkoušení - bude spočívat v četbě, překladu a jazykové interpretaci (výklad morfologických a syntaktických jevů) vybraného textu ze zadaného penza.


Zadané texty:

 • Markovo evangelium (celé)

 • Lukášovo evangelium 1-8

Literatura:

 • Bartoň, J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Praha: KLP 2004

 • Pavlík, J. - Muchnová, D., Novozákonní řečtina - Základy gramatiky novozákonní řečtiny [online]. 2007-2009 [cit. 13.2.2009].

Hebrejský jazyk


Poslední změna: 22. srpen 2022 14:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám