Publikace oddělení

2017

 • BIERNOT, David - LOMBAARD, Christo. Religious Experience in the Current Theological Discussion and in the Church Pew. In: ERNA, Oliver. The Reformation, Transformation and Change Agency. 1 vyd. Cape Town: AOSIS (Pty) Ltd, 2017, s. 55-75. ISBN 978-1-928396-40-6.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla - DOLISTA, Josef - KREJČÍKOVÁ, Helena. Umělé oplodnění z hlediska judaismu a Státu Izrael. Theologická revue, 2017, 88 (2), 163-168. ISSN 1211-7617.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Da'at tevunot - Pronikavé poznání rabiho Mošeho Chajima Luzzatta. Část třetí. Theologická revue, 2017, 88 (1), 60-76. ISSN 1211-7617.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Vztah židovství a gnóze. Několik krátkých úvah na vybrané motivy. Theologická revue, 2017, 88 (4), 382-401. ISSN 1211-7617.

 • HOLUBOVÁ, Markéta - BLAŽEK, Jiří. Machzor Va-tomer Rut. Modlitební kniha vysoké svátky s paralelním českým překladem a komentářem. 1. díl. Roš ha-šana. 1 vyd. Praha: Jiří Blažek, 2017. 1. 413 s. ISBN 978-80-906510-1-2.

 • HOLUBOVÁ, Markéta - BLAŽEK, Jiří. Machzor Va-tomer Rut. Modlitební kniha pro vysoké svátky s paralelním českým překladem a komentářem. 2. díl. Jom kipur. 1 vyd. Praha: Jiří Blažek, 2017. 2. 616 s. ISBN 978-80-906510-2-9.

 • SOUKUPOVÁ, Blanka - GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża - DAMOHORSKÁ, Pavla. Národy - města - lidé - traumata. 1 vyd. Praha: FHS UK, 2017. Urbánní studie, sv. 12. 182 s. ISBN 978-80-7571-014-7.


2016

 • BIERNOT, David. Nástrahy postsekularismu: Židovský fundamentalismus a současná izraelská společnost. Theologická revue, 2016, 2016/87 (3), 257-278. ISSN 1211-7617.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla. Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a středověkem. 1 vyd. Olomouc: Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s. r. o., 2016. 213 s. ISBN 978-80-7412-225-5.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla. Velká válka v židovských liturgických textech. In: SOUKUPOVÁ, Blanka. Lidé a města ve velkých válkách. 1 vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016, 10, s. 79-90. ISBN 978-80-87398-72-2.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla - NOSEK, Bedřich. Židovské tradice a zvyky. 2 vyd. Praha: Karolinum, 2016. 258 s. ISBN 978-80-246-2996-4.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Život v Bohu, život skrze Tóru, život v pravdě. Chasidská dynastie Sochačov se zvláštním ohledem na dílo rabiho Šemu'ela Bornsteina (1855-1926). Theologická revue, 2016, 87 (3), 360-384. ISSN 1211-7617.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Sidur Zichron David Jisra'el. In: BLAŽEK, Jiří. Siddur; Jewish Prayer Book; parallel translation into Czech; the commentary. 1 vyd. Praha: Jiří Blažek, 2016, neuveden, s. 6-387. ISBN 978-80-906510-0-5.

 • NOSEK, Bedřich - KOHOUT, Ivan. Židovská civilizace: Judaismus jako náboženský systém : sborník konferenčních příspěvků. Chomutov: L. Marek, 2016, ISBN 978-80-87127-80-3.

 • VINKLÁT, Marek. Historiola o Lilit v židovských apotropaických textech. Theologická revue, 2016, 87 (3), 349-359. ISSN 1211-7617.

 • VINKLÁT, Marek. Lékařská věda v aramejských magických miskách. In: PECHA, Lukáš. Staré civilizace Asie a Afriky. 1 vyd. Plzeň: Západočeská univerzity v Plzni, 2016, s. 114-131. ISBN 978-80-261-0416-2.


2015

 • SOUKUPOVÁ, Blanka - JURKOVÁ, Zuzana - ARAVA-NOVOTNÁ, Lena. Mýtus - "realita" - identita: Národní metropole v čase "návratu do Evropy". 1 vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2015. Urbánní studie, 9. 183 s. ISBN 978-80-87398-85-2.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla. Pohřební rituály judaismu. In: BUGEL, Walerian. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, Neuveden, s. 15-33. ISBN 978-80-244-4855-8.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Kabala podle profesora Vladimíra Sadka. Theologická revue, 2015, 86 (3), 307-318. ISSN 1211-7617.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Da'at tevunot - Pronikavé poznání rabiho Mošeho Chajima Luzzatta. Část druhá. Theologická revue, 2015, 86 (4), 413-427. ISSN 1211-7617.

 • KOHOUT, Ivan. Kniha Zohar v moderní době: rabi Jehuda Lejb ha-Levi Ašlag. Theologická revue, 2015, 86 (3), 267-275. ISSN 1211-7617.


2014

 • BIERNOT, David. Sexualization and Desexualization of Biblical Texts in Medieval Jewish Literature: Two Diverging Exegetical Strategies in Levi ben Gershom's Commentary on Song of Songs and Sefer ha-Zohar. Journal for Semitics, 2014, 23 (2ii), 764-793. ISSN 1013-8471.

 • BIERNOT, David - LOMBAARD, Christo. "Mesharim" in Song of Songs 1:14 - A New Understanding. Journal for Semitics, 2014, 23 (2ii), 748-763. ISSN 1013-8471.

 • BIERNOT, David. Chasidismus jako Hegelovo "dovršené náboženství": Mesianistický program v teologiích izbicko-radzyńského a lubavičského chasidimu. In: VOJTÍŠEK, Zdeněk. Apokalypsa nebo transformace ? : Mileniální koncepce v minulosti a současnosti. 1 vyd. Praha: Dingir, 2014, Neuveden., s. 203-240. ISBN 978-80-86779-39-3.

 • BIERNOT, David. "Qualitates Occultae" ve středověké rabínské literatuře: Kritika Maimonidovy koncepce "skrytých kvalit" v halachickém responsum Šlomo ibn Adreta. Theologická revue, 2014, 85 (2), 226-246. ISSN 1211-7617.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla. Postavení cizinců v Pentateuchu ve vztahu k etice. In: VEVERKOVÁ, Kamila. Bible a etika v kontextu doby a myšlení. 1 vyd. Chomutov: L. Marek, 2014, Pontes pragenses, s. 83-94. ISBN 978-80-87127-60-5.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Spravedlivý je základem světa. In: VOJTÍŠEK, Zdeněk. Apokalypsa nebo transformace? : Mileniální koncepce v minulosti a současnosti. 1 vyd. Praha: Dingir, 2014, Neuveden., s. 165-202. ISBN 978-80-86779-39-3.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro. In: VEVERKOVÁ, Kamila. Bible a etika v kontextu doby a myšlení. 1 vyd. Chomutov: L. Marek, 2014, Pontes pragenses, s. 73-82. ISBN 978-80-87127-60-5.

 • KOHOUT, Ivan. Mesiášské modely knihy Zohar. In: VOJTÍŠEK, Zdeněk. Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. 1 vyd. Praha: Dingir, 2014, s. 141-164. ISBN 978-80-86779-39-3.

 • VINKLÁT, Marek. Nejstarší doklady Targumů z Babylónie. In: VEVERKOVÁ, Kamila - LÁŠEK, Jan Blahoslav - LUKEŠ, Jiří. Svět pro příští generace. Zápasy současné teologie o realizaci zvěsti radosti a naděje pro tento svět. Chomutov: L. Marek, 2014, s. 67-75. ISBN 978-80-87127-75-9.

 • VINKLÁT, Marek. Rabín nebo čaroděj? Amulety Mošeho Teitelbauma z Újhel. Theologická revue, 2014, 85 (4), 575-589. ISSN 1211-7617.


2013

 • ARAVA-NOVOTNÁ, Lena. Encyklopedie dějin antisemitismu. 1 vyd. Plzeň: FF ZČU v Plzni, 2013. 292 s. ISBN 978-80-261-0206-9.

 • BIERNOT, David. Nothing New Under The Sun? Utopian Elements In Rabbi Judah Loew's Netzach Yisrael. In: VOJTÍŠEK, Zdeněk. Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and Present. 1 vyd. Praha: Dingir, 2013, Neuveden, s. 155-162. ISBN 978-80-86779-30-0.

 • BIERNOT, David. Nenáboženský člověk a post-sekularismus „Náboženská nemuzikálnost“ Richarda Rortyho. Theologická revue, 2013, 84 (4), 443-474. ISSN 1211-7617.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla. Marginalita v současné izraelské společnosti. In: SOUKUPOVÁ, Blanka - NOSKOVÁ, Helena - BEDNAŘÍK, Petr. Paměť-národ-menšiny-marginalizace-identity I. 1 vyd. Praha: FHS UK v Praze, 2013, Urbánní studie, 6, s. 211-219. ISBN 978-80-87398-43-2.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla. Jewish Liturgy after the Shoah. צייטשריפט 3 (8), s. 73-81. ISSN 2029-9486.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla. Manželský obřad v judaismu v průběhu věků. In: BUGEL, Walerian. Obřady manželství v různých liturgických tradicích. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, Neuveden, s. 11-29. ISBN 978-80-244-3822-1.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla. Několik poznámek k právnímu postavení arabské menšiny v současném Izraeli. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2014, 2013 (1), 193-202. ISSN 0323-0619.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Ha-Ro'e - Židovský snář: výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro'e) opatřený překlady, jazykovým rozborem, vysvětlivkami a poznámkami. 1 vyd. Chomutov: L. Marek, 2013. Pontes Pragenses, 67. 214 s. ISBN 978-80-87127-61-2.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Da‘at tevunot – Pronikavé poznání rabiho Mošeho Chajima Luzzatta. Theologická revue, 2013, 84 (2/2013), 211-220. ISSN 1211-7617.

 • KOHOUT, Ivan. Kniha žalmů s Rašiho komentářem. 1 vyd. Praha: Garamond, 2013. 416 s. ISBN 978-80-7407-173-7.

 • VINKLÁT, Marek. Forgotten Mandaic Magic Texts in the British Museum. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2013, 22 (1), 145-151. ISSN 1802-6818.

 • VINKLÁT, Marek. Mandejská klasická magická literatura v rukou badatelů. In: Pecha L., Orientalia Antiqua Nova XIII. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 58-66. ISBN 978-80-261-0332-5.

 • VINKLÁT, Marek. Proměna rabínského vzdělání v období sekularizace. Theologická revue, 2013, 84 (4), 380-394. ISSN 1211-7617.


2012

 • ARAVA-NOVOTNÁ, Lena. Bydžovští “Izraelité”a Frankisté. Theologická revue, 2012, 83 (1), 116-134. ISSN 1211-7617.

 • ARAVA-NOVOTNÁ, Lena. Gershom SCHOLEM jako historik, mystik i anarchista a jeho význam pro soudobá židovská studia. Theologická revue, 2012, 81 (1-2), 2-19. ISSN 1211-7617.

 • ARAVA-NOVOTNÁ, Lena. Jewish Society in Prague in the Time of Rabbi Löw, known as Maharal (1525-1609). In: VEVERKOVÁ, Kamila. Šalom : Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. 1 vyd. Chomutov: L. Marek, 2012, Deus et gentes, 37, s. 212-226. ISBN 978-80-87127-56-8.

 • ARAVA-NOVOTNÁ, Lena. Od biblického pojetí dějin k paměti, od paměti k moderním historickým koncepcím: úvod do historiografie dějin židovského národa. Theologická revue, 2012, 80 (3-4), 330-351. ISSN 1211-7617.

 • BIERNOT, David; LUKEŠ, Jiří, et al. Konec tohoto světa: milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha: Dingir, 2012. 169 s. ISBN 978-80-86779-24-9.

 • BIERNOT, David. Die Auslegung der biblischen Verbote der Wahrsagerei, Beschwörung und Hellseherei in der Mishneh Torah Maimunis. Religion and Theology, 2012, 19 (3-4, 2012), 340-351. ISSN 1023-0807.

 • BIERNOT, David. Sexual restraint and male identity in rabbinic ethics and Maharal's further elaborations: applying Foucalt's idea of subjectivation to Jewish legal and ethical texts. In: SEIDLER, Meir. Rabbinic Theology and Jewish Intellectual History : The Great Rabbi Loew of Prague. 1 vyd. Abingdon: Routledge, 2012, Routledge Jewish Studies Series, s. 102-129. ISBN 978-0-415-50360-0.

 • BLAŽEK, Jiří, ed.; VEVERKOVÁ, Kamila, ed.; BIERNOT, David, ed. Šalom: pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. Brno: L. Marek, 2012. vi, 449 s. Deus et gentes; sv. 37. ISBN 978-80-87127-56-8.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla. Picture of the Habsburg Ruler Franz Joseph I in the Jewish Sermons in the 19th and at the Beginning of the 20th Century. In: VEVERKOVÁ, Kamila - BIERNOT, David. Šalom : Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. 1 vyd. Chomutov: L. Marek, 2012, Deus et gentes, 37, s. 251-268. ISBN 978-80-87127-56-8.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Afroameričané a jejich recepce judaismu jako náboženského a kulturního fenoménu (1. část). Theologická revue, 2012, 83 (2), 147-168. ISSN 1211-7617.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Mesilat ješarim (Stezka přímých) rabiho Mošeho Chajima Luzzatta. Hakdamat ha-rav ha-mechaber. Theologická revue, 2012, 83 (4), 442-451. ISSN 1211-7617.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Rabi Moše Chajim Luzzatto – život a dílo. Theologická revue, 2012, 83 (4), 433-441. ISSN 1211-7617.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Svatost, jež posvěcuje a učí oddanosti a vzájemnosti. In: BENEŠ, Jiří. Otevřené dveře : Leviticus 19. 1 vyd. Chomutov: L. Marek, 2012, Pontes pragenses, 63, s. 24-46. ISBN 978-80-87127-57-5.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. The Tree of Life and The Tree of Knowledge of Good and Evil. In: VEVERKOVÁ, Kamila - BIERNOT, David. Šalom : pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. 1 vyd. Chomutov: L. Marek, 2012, Deus et gentes, 37, s. 313-321. ISBN 978-80-87127-56-8.

 • KOHOUT, Ivan. Ne'icu ketira - obskurní výraz ze Zohar 1:148a : krátká studie o povaze Odvrácené strany. In: VEVERKOVÁ, Kamila - BIERNOT, David. Šalom : pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. 1 vyd. Chomutov: L. Marek, 2012, Deus et gentes, 37, s. 292-312. ISBN 978-80-87127-56-8.

 • VINKLÁT, Marek. Jewish Elements in the Mandaic Written Magic. In: VEVERKOVÁ, Kamila - BIERNOT, David - BLAŽEK, Jiří. Šalom : Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. 1 vyd. Chomutov: L. Marek, 2012, Deus et gentes, 37, s. 199-211. ISBN 978-80-87127-56-8.

 • VINKLÁT, Marek. "Křesťanské" mezopotámské magické texty pozdní antiky. In: BADURA, Ján - BIELA, Adriána - SCHÖN, Richard. Jednota v mnohosti. 1 vyd. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012, s. 70-84. ISBN 978-80-87127-56-8.

 • VINKLÁT, Marek. Výzkum mandejských preklasických textů od počátků po současnost. Theologická revue, 2012, 83 (3), 340-357. ISSN 1211-7617.


2010

 • ARAVA-NOVOTNÁ, Lena, et al. Nová doba, stará zloba: soudobý antisemitismus v historickém kontextu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 195 s. ISBN 978-80-7043-937-1.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla. The Jewish prayer for the welfare of the country as the echo of political and historical changes in Central Europe. Praha: Vodnář, 2010. 178 s. ISBN 978-80-7439-016-6.

 • Machzor Ateret Jisra'el: le-Roš ha-šana im targum čechi: im slichot le-erev Roš ha-šana u-le-aseret jemej tešuva al pi minhag Behmen, Mehren, Šlezien ve-Ungarn: nusach aškenaz = Machzor Ateret Jisra'el: modlitební kniha pro Roš ha-šana s paralelním českým překladem a komentářem: se slichot pro Erev Roš ha-šana a deset dní pokání podle minhagu Čech, Moravy, Slezska a Horních a Dolních Uher: nosach aškenaz. Vyd. 1. Praha: Bergman, 5770 (2010). 590 s. Judaica. ISBN 978-80-904207-6-2. (Přeložili a komentářem opatřili Jiří Blažek a Markéta Holubová.)

 • NOSEK, Bedřich; DAMOHORSKÁ, Pavla. Židovské tradice a zvyky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 271 s. ISBN 978-80-246-1518-9.


2009 a starší

 • Adir ba-marom: sidur: le-chol, le-šabat u-le-jamim tovim im targum čechi: nosach aškenaz = sidur: modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky s paralelním českým překladem a komentářem: nosach aškenaz. Vyd. 1. Praha: Bergman, 5768 (2008). 676 s. Judaica. ISBN 978-80-904207-0-0. (Přeložil a komentářem opatřil Jiří Blažek za odborné spolupráce Markéty Holubové.)

 • ARAVA-NOVOTNÁ, Lena. Ecrire á l'ombre de Kafka: Neufs auteurs juifs de langue tchéque, 1900-1941. Jérusalem: Elkana, 2007. 327 s. ISBN 978-965-90579-3-1.

 • HOLUBOVÁ, Markéta. Ha-rav Šneur Zalman z Ljady: Likutej amarim - Tanja. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2007. 249 s. Pontes pragenses; sv. 46. ISBN 978-80-86263-97-7.

 • DAMOHORSKÁ, Pavla. Šma Jisra'el. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 149 s. ISBN 80-246-1094-9.

 • NOSEK, Bedřich; DAMOHORSKÁ, Pavla. Úvod do synagogální liturgie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 160 s. ISBN 80-246-0986-X.

 • NOSEK, Bedřich. Židovská gramatická literatura v českých zemích: od poloviny 18. do poloviny 19. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 153 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0687-9.

 • NOSEK, Bedřich. Aramejština babylónského Talmudu: praktická gramatika. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001. 279 s. ISBN 80-246-0079-X.


Poslední změna: 22. říjen 2018 13:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám