Studijní materiály


Mgr. David Biernot, Th.D.

Židovská náboženská filozofie - Zimní semestr - příprava ke kolokviu

Podmínky pro získání zápočtu:

a. znalost látky probrané během semestru (níže „study guide“, celá řada témat je pokryta v „handoutech“, které jste obdrželi v hodinách, na požádání možno obdržet další literaturu nebo použít uvedenou v sylabu)

b. prostudování jednoho z přiložených textů (.pdf)


FILÓN ALEXANDRIJSKÝ - Philo's Logos Doctrine (.pdf)

a. Septuaginta jako hebrejské dědictví v řeckém hávu: „Ehje ašer ehje“ versus „Ego eimi ho on“ (Ex 3:14)

b. Doba, život a dílo Filóna Alexandrijského

c. Alegorická metoda výkladu Písma

d. Logos a jeho specifika v myšlení Filóna Alexandrijského

e. Mojžíšův zákon a koncepce přirozeného zákona u Filóna Alexandrijského

f. Recepce myšlenek Filóna Alexandrijského v judaismu a křesťanství pozdějších staletí


RABÍNSKÝ JUDAISMUS FORMATIVNÍHO OBDOBÍ A HELÉNISTICKÁ KULTURA - How Many Languages Does a Jew Need to Kno?

a. Historické specifika židovstva Země Izraele ve vztahu k helenizaci

b. Řečtina v Zemi Izraele v době tanaim a amoraim

c. Ambivalence vztahu rabínů k helénisticko-římské kultuře


SAADJA AL-FAJJÚMÍ - Saadia Gaon (.pdf)

a. Inkulturace antických filozofických tradic a křesťanské teologie v islámském prostředí; význam  instituce „Bajt hikma“ pro tento proces

b. Muatazila: základní charakteristika tohoto směru kalámu

c. Saadja: život a dílo

d. Sefer emunot ve-deot: základní intence díla

e. Prameny poznání dle Saadji

f. Creatio ex nihilo

g. Boží bytnost a atributy

h. Saadjovo pojetí Mojžíšova zákona: „rozumové zákony“ a „zjevené zákony“


ŠLOMO IBN GABIROL - Solomon ibn Gabirol (.pdf)

a. Doba a dílo

b. Historie Gabirolova autorství „Fons vitae“

c. Univerzální hylémorfismus ibn Gabirola a jeho ohlasy ve středověkém křesťanském myšlení

d. Mystické prvky v Gabirolově myšlení

e. Keter Malchut


BACHJA IBN PAKUDA - Awareness, Love and Reverence (.pdf)

a. Sefer Chovot ha-levavot jako dílo židovského pietismu

b. „Povinnosti údů“ a „povinnosti srdce“

c. Vliv súfismu na Bachjovo myšlení


Zapište se do některého z termínu vypsaných v SIS.

Pro případné dotazy mě, prosím, kontaktuje na mé emailové adrese:

David Biernot, Th.D.


Židovská náboženská filozofie - Letní semestr - příprava ke kolokviu

Zkoušku z výše uvedeného předmětu získáte formou kolokvia, ke kterému si připravíte JEDNO z níže uvedených témat:


  1. Maimonides a monoteismus (.pdf)

  2. Maimonidovo pojetí osobní boží prozřetelnosti (.pdf)

  3. Gersonides: intelekt a individuální nesmrtelnost (.pdf)

  4. Chasdaj Crescas (.pdf)

K uvedenému tématu si přečtete PŘÍSLUŠNÝ TEXT, který je výše ke stažení. Úspěšné složení zápočtu však zároveň vyžaduje celkové obeznámení s látkou probranou v letním semestru.


Další doporučená literatura:

LIBERA, Alan de. Středověká filozofie. Praha: OIKOUMENE, 2001 (konkrétně část, která pojednává o procesu inkulturace filozofických tradic antiky v muslimském prostředí, a kapitolu o židovské náboženské filozofii ve středověku)

SIRAT, COLLETTE. A History of Jewish Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1990 (zaslal jsem všem účastníkům kurzu v PDF).

SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Praha: Sefer 1992. ( pro studentky a studenty, kteří nestudují obor judaistika. Potřebná je znalost termínu „halacha“, „Psaná Tóra“, Ústní Tóra“, atd.)

SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad, 2010. (rovněž pro nejudaisty)


Zapište se do některého z termínu vypsaných v SIS.

Pro případné dotazy mě, prosím, kontaktuje na mé emailové adrese:

David Biernot, Th.D.


ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.Poslední změna: 27. únor 2024 11:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám