Časté dotazy


Přihlášení

Zapomenuté CAS heslo

Pokud neznáte své CAS heslo, je možné si nechat vygenerovat nové v počítačové učebně HTF UK.

Více informací k nalezení viz http://www.htf.cuni.cz/HTF-129.html.

TIP: Více informací o CAS je k nalezení na webu https://ldap.cuni.cz.


Druhy výsledků (pro RIV)

Proceedings paper - J nebo D?

Zadat Proceedings Paper jako:


"J" - Článek v odborném periodiku

 • Článek z konference je uveden v samostatném čísle odborného periodika (Supplement).

 • Časopis má přidělené ISSN.

 • Článek z konference nebyl uveden ve sborníku z konference.


"D" - Článek ve sborníku

 • recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen ISSN a současně ISBN kód, nebo jen ISBN kód.

 • Hodnocen je, pokud je evidován:

  a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen ISBN, případně ISSN i ISBN kód,

  b) v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters má zdroj přidělen kód ISBN, případně ISSN i ISBN kód,

  c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

Doporučení: Pokud je u výsledku ve WoS uvedeno v poli Document Type: Article; Proceedings Paper, doporučujeme vykazovat do RIVu jako Jimp, znamená vyšší bodový zisk!

Upozornění: hodnoceny budou pouze články ve sborníku v minimálním rozsahu 2 stran textu.


Autoři

Kdo je to interní osoba?

Interní osoba je univerzitní/fakultní autor.


150 autorů - vyplnit všechny?

 • Doporučujeme ve všech případech pro každý výsledek zadávat všechny autory, včetně správného pořadí.

 • Je nutné všechny domácí autory (tedy autory UK) zvolit pomocí číselníku. 

 • Pokud má výsledek méně než 20 autorů (včetně) je nutné zadat všechny autory, pokud má výsledek více jak 20 autorů je nutné zadat první tři autory (citace) + garanta výsledku + všechny UK autory. 

 • Doporučujeme však vždy vyplnit všechny autory ve správném pořadí. Do pole Počet tvůrců vyplňte číslicí celkový počet autorů.


Nesprávné či neexistující pracoviště u autora?

 • V OBD jsou u jednotlivých autorů automaticky evidovány pracovněprávní vztahy (úvazek, DPP, DPČ).

 • Pokud v číselníku nemůžete nalézt správné zařazení, při vyplňování záznamu ponechte v číselníku prázdnou kolonku roku výsledku (to znamená odebrat datum výsledku) a klikněte na hledat.

 • Chybějící pracoviště - studenti: Pokud nelze nalézt konkrétní katedru přes výše uvedený postup, kontaktujte svého příslušného katedrového správce.

Upozornění: Přesvědčte se pečlivě, zdali daný autor skutečně nemá požadované pracovní zařazení. Systém je v mnoha případech citlivý na překlepy, diakritiku atd.


Informace pro katedrové správce: Po ověření je nutné fakultnímu koordinátorovi zaslat požadavek na doplnění "domácí" katedry u daného autora.

Tento požadavek bude akceptován pouze od katedrového koordinátora či vedoucí konkrétní katedry. Nutné údaje k zaslání: jméno, příjmení, osobní číslo, katedra. Po doplnění pracoviště do OBD je nutné záznam upravit.

Cílový stav: Žádný záznam by neměl být schválen s autorem HTF UK, který není přiřazen ke konkrétní katedře, pracovišti.


Autor má po svatbě jiné jméno?

Může se stát, že v některých případech v číselníku domácích autorů (autoři z UK) není uvedeno aktuální jméno autora (např. změna jména, svatba).

Oslovte fakultního správce s požadavkem na změnu.


Co je to "Celkový počet autorů"?

 • Do pole Celkový počet autorů vyplňte číslicí celkový počet autorů daného výsledku).

 • Pole "Celkový počet autorů" se nedopočítává automaticky proto, že v případě, že je více autorů a nebudou zadány všichni, není možné se stoprocentní jistotou ve správnou hodnotu toto číslo získávat hrubým součtem zadaných autorů.


Chybí autor v číselníku

 • Kontaktujte nás prosím, pokud chybí autor v číselníku a jedná se o fakultního či univerzitního autora.

 • Databáze bude o daného autora doplněna, následně bude možné záznam úspěšně upravit. 

 • Přesvědčte se pečlivě, zdali daný autor skutečně v databázi není. Systém je v mnoha případech citlivý na překlepy, diakritiku atp.


Jak správně přidám autora?

 • Je potřeba zadat všechny autory tak, jak jsou u dané publikace uvedeni.

 • Následně je potřeba správně zvolit u autora jeho zařazení jak v rámci fakulty, tak v rámci celé UK. Mnoho autorů má více pracovních úvazků. Prvního autora vybereme kliknutím na ikonu seznamu, kde daného autora vyhledáme, v případě, že má univerzitní autor více pracovních zařazení, kliknutím na Dom u dané fakulty/pracoviště se stává autorem domácím u této součásti UK a bude za vybrané (zaškrtnuté) fakulty/pracoviště vykázán do RIV (s autorem uvedeným jako domácí). 

 • Pro odevzdání záznamu za HTF UK je potřeba, aby alespoň jeden autor měl zvoleno Dom u HTF UK. Pokud ani u jednoho z autorů nebude zaškrtnuto Dom u HTF UK, tento záznam do RIV za HTF UK nebude odevzdán i když ostatní podmínky pro odevzdání budou splněny. 

 • Pro pracoviště se užívá celouniverzitní číslování. Pokud nevíte, co který údaj znamená, najeďte na údaj myší a bude zobrazen i název pracoviště.  

 • Dalšího autora přidáte pomocí roletky "Přidat autor", kde je možné vybrat i typ autora a počet "prázdných řádků".


Jak přidám externího autora?

Externího autora je možno přidat klasickým způsobem (pomocí roletky "Přidat autora").

Následně je možné vyplnit jméno ručně, stejně tak i pracoviště, tituly atd.


Jak přidám zahraničního autora?

Zahraničního externího autora zadáme ručně (zahraničního interního autora vybíráme pomocí číselníku) vypsáním jména (případně titulů) do patřičných kolonek.

Následně zaškrtneme sloupec "Zahraniční" a vybereme stát daného autora.


Kdo je to domácí tvůrce?

Domácí tvůrce:

 • Je tvůrce, který konkrétního výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu k HTF UK (HPP, DPČ, DPP, VPP).

 • Pracovně právní vztah se musí vztahovat k aktivitě výzkumu a vývoje, na jehož základě výsledek vznikl.

 • Pro autora je nutná alespoň jedna afiliace k HTF UK, jinak nemůže být považován za domácího autora HTF.

 • Autor může být domácí na více institucích (dle afiliace).

 • Pro potřeby RIV je nutné v OBD u výsledku pravdivě uvést alespoň jeden fakultní zdroj financování.

 • Domácím tvůrcem je i student v doktorském nebo magisterském studijním programu akreditovaném HTF UK s afiliací k HTF UK.


Kdo je to garant a jak ho určit?

 • Garantem se stává jeden z tvůrců výsledku určený autorským kolektivem, který odpovídá za daný datový výstup týkající se předávných údajů o výsledku.  

 • U publikačního výsledku se jedná o autora, který komunikuje s redakcí časopisu, nebo s nakladatelstvím.  

 • U výsledků projektů a výzkumných záměrů se obvykle jedná o řešitele, odpovídajícího za řešení příslušného projektu, nebo výzkumného záměru. 

 • Garant odpovídá za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli!

 • Ve sběrné aplikaci OBD je nutné GARANTA zvolit zaškrtnutím pole u autorů ve sloupci Garant - garant musí u každého výsledku být právě jeden. 

 • Garant výsledku nemusí být domácí tvůrce. Ve výjimečných případech, pokud není možné zajistit shodu garanta s externí institucí, je možné na základě doporučení RUK (ze dne 14. 2. 2011) postupovat tak, že garant bude buď první univerzitní autor, nebo korespondující autor (i když externí instituce vybere jiného "svého garanta"). 

Upozornění: Je doporučeno mít vždy garanta jednotného.


Pracoviště u externího autora

 • V případě, že je autor z externího pracoviště (ČR či zahraniční), to znamená, že není z UK, není potřeba u něho pracoviště vyplňovat. Toto pole se do RIV neodevzdává.

 • Pole "pracoviště" je podbarveno žlutě - tzn. doporučené k vyplnění, pokud je údaj dohledatelný (nikoli nutnost) z důvodů případných budoucích statistik na úrovni UK.

 • Pokud pracoviště není v roletce k výběru a chcete-li ho u externího autora vyplnit, kontaktuje fakultního správce se žádostí, aby dané externí pracoviště bylo do číselníku doplněno (do číselníku se doplňují především významná česká pracoviště, státní instituce, významné světové i české firmy).

 • Přesvědčte se pečlivě, zdali daný autor skutečně nemá pracoviště v ČR, zvlášť na UK - pak by se jednalo o domácího autora (nutno vybrat z číselníku).

Upozornění: Pokud je domácí autor vybrán z číselníku, nelze už technicky další pracoviště přidat. Zároveň externí autor může mít v OBD pouze jedno externí pracoviště.


Financování (granty, záměry)


Financování ze dvou či více zdrojů

 • Do výsledku (záznamu) o publikační činnosti je možné uvést jeden, dva či více projektů či výzkumných záměrů, tyto musí být platné.

Důležité: Každý výsledek v OBD musí mít uvedeny minimálně všechny univerzitní zdroje financování.


Výsledek nemá financování

 • Mohou existovat výsledky (články, publikace, aj.), které vznikly bez podpory konkrétního grantu či záměru.

 • I takový výsledek by měl být zapsán do OBD (např. z důvodu bibliografie) a následně může být odevzdán do RIV (pokud splňuje definice pro daný druh výsledku). V tomto případě je nutné vybrat typ financování "Veřejný zdroj".

 • Typ financování - Institucionální zdroj: například se jedná o výsledky vzniklé na fakultě a finančně ohodnoceny fakultou (např. platem nebo odměnou).


 • Zdroje financování výsledku (granty, záměry, spec. výzkum, GAUK, FRVŠ, zahraniční projekty, rámcové programy EK...)

Je nutné zadat u každého výsledku všechny výzkumné aktivity (minimálně všechny univerzitní zdroje), na jejichž základě výsledek vznikl:

 • Projekt – projekt evidovaný v CEP (Centrální evidence projektů), např. GAČR, GAAV, IGA MZ.

 • Záměr – projekt evidovaný v CEZ (Centrální evidence záměrů), např. MSM.

 • Specifický výzkum (SVV) - jedná se o výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů (alespoň jeden z autorů výsledku musí být studentem doktorského nebo magisterského studia), např. GAUK, SVV projekty UK...  RIV ANO pouze v případě SVV UK. Pokud má jít výsledek do RIV, SVV jiné instituce neuvádět. 

POZOR: Pokud se jedná o GAUK, či SVV UK, vybírejte vždy konkrétní kód GAUKu či SVV v OBD pomocí číselníku - Vložit grant z číselníku. Systém automaticky rozpozná, že v případě GAUKu se jedná o specifický výzkum "S", v případě projektu o "P" a v případě záměru o "Z". 

Poznámka: V OBD jsou u GAUK (i u SVV) v číselníku pouze granty od 1. 1. 2010. Starší zcela výjimečně (a hromadně v dohledné době nebudou doplňovány). Pokud tedy konkrétní GAUK, SVV není v číselníku, což je v případě starších projektů < 2009 pravděpodobné, tak je nutno vybrat pomocí "Specifický výzkum" a kód projektu napsat do popisu.

 • Rámcový program EK - 6. a 7. rámcový program EK.

 • Operační program - např. OPPK, OPPA, OPVK.

 • Veřejný zdroj – výsledky vzniklé z peněz daňových poplatníků a rozdělovaný státními či

 • veřejnoprávními institucemi. např.  FRVŠ.

 • Neveřejný zdroj - výsledky vzniklé za podpory ostatních (soukromých) zdrojů (českých i zahraničních), peníze firem, dary soukromník a další.

 • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace - Na základě zhodnocení dosažených výsledků výzkumné organizace přiděluje MŠMT institucionální podporu na její dlouhodobý koncepční rozvoj. Podpora je přidělována každoročně jednorázově, formou dotace.


Nový záznam a editace


Co vše musí být shodné?

 • Všechny údaje o výsledku vyjma autorů a typů financování musí být shodné pro každého předkladatele (např. HTF, AV ČR, MFF).

 • Jedná se například o údaje: název časopisu, rok vydání, anotace atp. Je proto důležité, aby tato shoda byla zajištěna a na každé instituci byl výsledek správně (např. aby se nelišil počet stran). Za tuto shodu zodpovídá garant výsledku. 

 • Doporučujeme především věnovat pozornost vyplnění správného ISN čísla k danému výsledku, např. ISSN, či ISBN. Pokud je k dispozici, preferujte Print verzi tohoto kódu.

 • Je vhodné dohlédnout na to, aby každá instituce stejný výsledek odevzdala se stejným ISN kódem (print ISSN se nerovná elektronické ISSN). 

Pozor: Častým důvodem pro vyřazení výsledku z hodnocení RIVu jsou nepřesně či nekompletně vyplněné údaje.


Co jsou Ekonomické parametry?

 • Ekonomické parametry jsou povinným údajem u výsledků aplikovaného výzkumu. 

 • Ekonomické parametry by měly charakterizovat komerční hodnotu daného aplikovaného výzkumu, buď kolik stála práce na vytvoření daného výstupu, nebo jaká by mohla být reálná prodejní cena daného aplikovaného výstupu.

 • Je možné také uvést potencionální ekonomický přínos.


Co je neuplatněný výsledek?

 • Neuplatněný výsledek je takový výsledek, který dosud nebyl prokazatelně publikován. Příklad u "článku v odborném periodiku": Pokud je výsledek "v tisku" a víme, že určitě za 3 měsíce vyjde, tak je stále neuplatněný. Uplatněný je až tehdy, když ho reálně můžeme mít v ruce. Pokud nakladatelství skončí, tak výsledek v daném roce nemusí být vydán, i když byl v tisku. 

 • Příklad u "patentu": Výsledkem je udělený patent. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého patentu), eventuálně jiné listiny, která má stejný účinek. Za výsledek tohoto druhu nelze považovat patentovou přihlášku, a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu.


ISBN - jaký formát?

 • V případě, že výsledek (např. Kniha) má deseti i třinácti místný kód ISBN, je potřeba uvést třinácti místný kód ISBN (novější formát). 

 • V případě, že v Národní knihovně ČR je u výsledku uvedeno více ISBN, uvádíme ten, který je na publikaci.

 • Výjimky: Může se stát, že publikace má na sobě ISBN, které nesplňuje standardy pro ISBN a proto nelze do OBD a následně RIV vložit. V tomto případě je nutné poslat fakultnímu správci email s odkazem na internet, kde se dané ISBN vyskytuje, případně poslat naskenovanou stránku knihy s viditelným ISBN. Toto bude přeposláno RVVI s žádostí o schválení výjimky. Tento proces má několikadenní časovou náročnost.


Jak zjistím kód UT WOS?

 • Kód UT WOS se zjištuje na stránkách Web of Science (WOS).

 • Jakmile pomocí vyhledávajícího formuláře naleznete hledaný záznam, tak klikněte na jeho modře podbarvený nadpis (title) a dostanete se do detailu záznamu. Hledejte řádek Accesion Number: WOS:xxxxxxxxxxxxxxx.

Upozornění: V minulosti UT WOS byl označován jako UT ISI.


Jak zjistím DOI a co to je?

 • DOI je jednoznačný digitální identifikátor uvedený u elektronických dokumentů.

Doporučení: Pokud DOI číslo svého článku znáte (existuje-li), doporučujeme ho vždy uvádět. Poslouží to 
v případě ověřování výsledku ke snažší identifikaci a dohledání ze strany RIVu.

Vyzkoušejte: Pokud znáte DOI číslo, je možné uvést i www odkaz na článek ve formátu: http://dx.doi.org/*DOI* .


Stránkování, počet stran, číslo článku

Pro potřeby RIV, bibliografie či dalších databází je nutno postupovat při vyplňování výsledků článků v periodiku takto:

 • stránkový rozsah od-do:

  1-5 nebo A5-B6 (stránkový rozsah)

  4-4 (jednostránkový rozsah)

  3,15-20 (nespojité stránkování - nelze zadat do OBD, nutno vyplnit kompletně záznam, a poslat následně fakultnímu správci, bude do DB zadáno ručně přes RUK)

 • číslo článku: (až dole ve formuláři, jinak nyní zatím nelze) - do RIV se nepředává:

  pokud existuje, zadám

  pokud neexistuje, nezadám

 • počet stran:

  reálný počet stran

  není-li, tak počet normostran (1800 znaků/strana).

Vyplňujte údaje vždy pravdivě a na základě skutečnosti. Při exportu do RIV budou z údajů složeny hodnoty ve formátu požadovaným RIVem automaticky a jednotně.


Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer, někdy je mylně používáno úhozů), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. 

TIP: počet znaků se dá například v MS WORD, zpravidla pod Nástroje -> Počet slov.


Kdy se zobrazí IF (Impakt Faktor)?

 • Impakt Faktor bude automaticky univerzitním správcem (RUK) doplněn po ukončení sběru na základě zadaných ISSN a roku uplatnění.

 • Do RIV se tento údaj nezasílá.

 • Tento údaj bude přidán k záznamům po odevzdání výsledků do RIV.

 • Aktualizace IF v OBD probíhá pravidelně po aktualizaci IF na WOS.


Chyby a technické problémy

zobrazuje se bílá (prázdná) obrazovka...

 • V některých případech se neprovede akce a místo stránky se zobrazí jen horní navigace a pod tím prázdná obrazovka.

 • Toto může být způsobeno tím, že probíhá právě rychlá aktualizace a oprava systému.

 • Nicméně pro nahlášení chyby je potřeba zadat co nejpřesnější čas, kdy se bílá obrazovka tzv. "bílá nemoc" objeví. Prosíme o minimální přesnost na minuty (aby se chyba dala dohledat). Děkujeme.


Poslední změna: 15. leden 2015 10:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám