Publikace pedagogů


prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

ŽATKOVÁ (KRAHULCOVÁ), Beáta. Beszédfejlodési tényezok elemzése a szájpad - es ajakhasadékos populácionál. Gyogypedagógiai szemle 1982, č.4, Budapest,  s. 5-16.


ŽATKOVÁ (KRAHULCOVÁ), Beáta. Ověřování možností využití mikropočítačů ve vyučování mateřských škol a základních škol pro sluchově postiženou mládež. Sborník. Počítačové systémy ve vyučování na základních a středních školách. Matematicko fyzikální fakulta UK. Bratislava, 1986, s. 25.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Některé aktuální problémy zavádění výpočetní techniky a videotechniky do vyučovacího procesu sluchově postižených. Praha: Speciální pedagogika 1988.  č. 1,  s. 18-22.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Otázky integrace v péči o sluchově postižené osoby. Grant MŠMT ČR. Účelová publikace MŠMT ČR. Systém opatření pro realizaci integrované výchovy a vzdělávání handicapovaných dětí a mládeže. Pedagogická fakulta UK Praha: 1994. s. 20-40.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Význam symposia sdružení uživatelů kochleárních implantátů pro speciálněpedagogickou teorii a praxi. Speciální pedagogika, roč.7, 1997, č. 2, s. 53-55, ISSN 0862-1632.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Komplementární logopedie třetího milenia. Mezinárodní konference a Valné shromáždění. „Komplexní péče o děti a mládež se spec.ped.potřebami. Banská Bystrice 5.-7. května 2000. In: EFETA. Ročenka časopisu o komplexní rehabilitaci. s 120 – 126. SŠLV v SR. Bratislava: 2000. ISBN 80-88868-68-8.


KRAHULCOVÁ, Beáta a kol. Postižený člověk v procesu senescence. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2002. s. 96. ISBN 80-7290-094-3.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Některé kruciální otázky poradenství a rané péče pro sluchově postižené. II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Garant: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra speciální pedagogiky. Sborník: II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: 2002. s. 53-58 ISBN 80-244-0389-7.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Sonderpädagogische Erziehung und Therapie bei den Kommunikationsstörungen und Verständnis im Gobalprozess des multilingualen und multikulturellen Europas. S. 22.SONDERPÄDAGOGIK INTERDISZIPLINÄR SONDERPÄDAGOGIK UND WELFARESTATE SONDERPÄDAGOGIK IM VEREINTEN EUROPA. 39. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten der Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern. 3. bis 5. Oktober 2002 in Brünn Tschechische Republik.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Problematika verbální plynulosti u bilingvních seniorů s demencí. In Sborník 11. Pražské gerontologické dny.Praha: 2007, ISBN 80-86541-18-5.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Výuka studentů se speciálními potřebami. s. 57-67 In: Slavík Millan a kolektiv. Kapitoly z vysokoškolské pedagogiky. ČZU v Praze – Institut vzdělávání a poradenství: 2008. s. 106 ISBN 978-80-213-1858-8.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Poradenská podpora vysokoškolského studenta se sluchovým postižením. s.187-191. In: Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. Sborník z 1. konference s mezinárodní účastí. 29.-30.6.2009. ČZU v Praze. s. 290. ISBN 978-80-2013-2007-9.


KRAHULCOVÁ Beáta. Nové paradigma vysokoškolské pedagogiky. s. 8-11. In: Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. Sborník z 1. konference s mezinárodní účastí. 29.-30 .6. 2009. ČZU v Praze. s. 290. ISBN 978-80-2013-2007-9.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Prevence a alternativní socializace v sociální práci. In DOLISTA, Josef (ed.). Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Bratislava – Praha: Evropské vzdělávací centrum Praze, 2010, s. 241-244. ISBN 978-80-87386-10-1.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Philosophical,  Ethical and Psycho-social Aspects of Hearing Impairment. In DILLER, G., KOSMALOWA, J., KRAHULCOVA, B., LEHNHARDT, M., PERALTA, F. Study Guide for Educational Staff Working with Hearing Impaired Children. Heidelberg: 2010, s. 541-573.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Interdisciplinarity Approaches, Co-Operation and Counselling. Impairment. In DILLER, G., KOSMALOWA, J., KRAHULCOVA, B., LEHNHARDT, M., PERALTA, F. Study Guide for Educational Staff Working with Hearing Impaired Children. Heidelberg: 2010, s. 437-487.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. In SLAVÍK, Milan a kolektiv. Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada, 2012, s. 121-142. ISBN 978-80-247-4054-6. 


KRAHULCOVÁ, Beáta. Dyslalie – Patlavost. Praha: BEAKRA, 2013. 296 s. ISBN 978-80-903863-1-0.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: BEAKRA, 2014. 376 s. ISBN 978-80-903863-2-7.


KRAHULCOVÁ, Beáta. Synchronous Communication between Higheer Education Institutions and Employers in The Field of Social Work. Proceedings 3rd Global Academic Meeting, GAM 2015 New York, ISBN 978-608-4642-44-2, na s. 418, dostupné na:http://eujournal.org/files/journals/1/books/GAM.NY.2015.pdf


KRAHULCOVÁ Beáta. Z činnosti Poradenského střediska IVP ČZU. s. 23. In Univerzita. Zpravodaj ČZU v Praze 4/2015. www.czu.cz č.E 14963.Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.

CIMRMANNOVÁ, Tereza. Pomáhající profese a problematika krize. In Kontexty sociální a charitativní práce. Sborník katedry psychosociálních věd a etiky. Krahulcová, B. (ed.). Praha: 2008, s. 133–140. ISBN 978-80-87127-07-0.


CIMRMANNOVÁ, Tereza, HOSKOVCOVÁ, Simona. Crisis as a Challenge–Effective Communication in a Critical Living Situation. In Pre-Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 8th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. Šimović, V., Bakić-Tomić, L., Hubinková, Z. (eds). Zagreb: 2009, s. 132–136. ISBN 978-953-7210-22-9.


CIMRMANNOVÁ, Tereza. Pedagog jako odborník prvního kontaktu v situaci krize žáka. Studia Paedagogica, 2009, roč. 14, č. 2. s. 41–50. ISSN 1803-7437.


CIMRMANNOVÁ, Tereza. Informed Consent as a Means of Effective Communication between a Doktor and a Patient Threatened by Domestic Violence. In ŠIMOVIĆ, V., BAKIĆ-TOMIĆ, L., HUBINKOVÁ, Z. First Part of the Pre-Conference Proceedings of the Speciál Focus Symposium on 10th ICESKS: Information, Communication, and Economic Science in the Knowledge Society. Zagreb: 2010, s. 17-21. ISBN 978-953-7210-31-1.


CIMRMANNOVÁ, Tereza, HUBINKOVÁ, Zuzana. Principles and Specific Features of Communication with People with Learning Disability. In ŠIMOVIĆ, V., BAKIĆ-TOMIĆ, L., HUBINKOVÁ, Z. First Part of the Pre-Conference Proceedings of the Speciál Focus Symposium on 11th ICESKS: Information, Communication, and Economic Science in the Knowledge Society. Zagreb: 2011, s. 43-47. ISBN 978-953-7210-31-1.


CIMRMANNOVÁ, Tereza. a kol. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu. Praha: Karolinum, 2013. 197 s. ISBN 978-80-246-2205-7.


CIMRMANNOVÁ, Tereza., MACHOVÁ, Vendula. Možnosti sociální práce v kontextu práva na sexualitu osob s mentálním postižením. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., LEVICKÁ, J., SMUTEK, M. Sociální práce v kontextu lidských práv. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 17-25. ISBN 978-80-7435-533-2.


CIMRMANNOVÁ, Tereza. Identita biologicky nevlastních dětí a nové výzvy pro sociální práci. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., LEVICKÁ, K. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 455-462. ISBN 978-80-7435-359-8. 


CIMRMANNOVÁ, Tereza., ŠIKÝŘ, Martin. Communicating with the Adopted Child – Telling the Truth?. In ŠIMOVIĆ, V., BAKIĆ-TOMIĆ, L., HUBINKOVÁ, Z. (eds). Conference roceedings of the Special Focus Symposium on 13th ICESKS: Information Communication, and Economic Science in the Knowledge Society. Zagreb: 2015, s. 207-215. ISBN 987-953-7210-84-7.PhDr. Miloslav Čedík

ČEDÍK, M.  Středisko pro mládež Klíčov - oddělení KRUH. In:Drogová scéna v hlavním městě Praze ve vývoji v ČR v roce 1996. Praha : Středisko sociální prevence hl. m. Prahy 1997, s.133-135.


ČEDÍK, M.  Preventivněvýchovná činnost a studenti psychologie a speciální pedagogiky. In  Informatorium Pedagogické fakulty UK, č. 18. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998, s. 11 - 12.


ČEDÍK, M. KRUH - preventivně výchovné oddělení Střediska pro mládež Klíčov. In:Pedagogika č. 3, Roč. IXVIII, 1998, s. 304 - 309. ISSN 3330-3815.


ČEDÍK, M. KRUH - preventivně výchovné oddělení Střediska pro mládež Klíčov. In:Bulletin Národní protidrogové centrály. č. 2 / 1999, roč. V, s. 19 - 22. ISSN 1211-8834


ČEDÍK, M. Doučování v KRUHu. In:Děti a my. 1999, č. II, s. 29.


ČEDÍK, M.  Z historie "Střediska pro mládež" v Praze na Klíčově. In:Výchovné poradenství. prosinec 2001 28 - 29/1, s. 37 - 37.


ČEDÍK, M. , HAINOVÁ, H. Projekt nového pracoviště řešící komplexní výchovu a vzdělávání dětí, u nichž je dominantní porucha chování. In:Výchovné poradenství, č. 30, 2002,  s. 34 - 53,


ČEDÍK, M. Poznámky k primární prevenci drogových závislostí a sociálně patologických jevů. In:Výchovné poradenství., č. 32 – 33/1, 2002, s. 54 – 55.


ČEDÍK, M. , HAINOVÁ, H. Projekt nového pracoviště řešící komplexní výchovu a vzdělávání u dětí, u nichž je dominantní porucha chování. In:Sborník I. Konference k problematice integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských , základních a středních škol a školských zařízení. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci.  2003, s. 71 – 100.


ČEDÍK, M.  Videobegleitetes Projekt „Beteiligung der Eltern an der Erziehung der Schüler mit spezifischen Benehmensstőrungen im Gemeinschaftssystem“. Fachtagung 12. – 13.10. 2006.  Dortmund : Europäische Akademie der AWO,  2008, s. 56 - 60.


ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H. Participace rodičů na intervenci žáků s poruchami emocí a chování v komunitním systému. In: Sborník z konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Paido, Brno 2008, s 102. ISBN 978-80-7315-167-6.


ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H. Participace rodičů na intervenci žáků s poruchami emocí a chování v komunitním systému. In:Prevence., č. 10, Roč. 5, 2008, s. 16 - 17. ISSN 1214-8717.


ČEDÍK, M., MORAVČÍKOVÁ, V. Školní poradenské centrum a jeho koncepce. In:Sborník z konference s mezinárodní účastí – I. PORADENSKÉ  DNI  V SLOVENSKEJ  REPUBLIKE  S MEDZINÁRODNOU  ÚČASŤOU, „Multidimenzionálny a interdisciplinárny charakter systému výchovného poradenství a prevencie“. Centrum pedagogicko-psychologického poradenství Liptovský Mikuláš, Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta, Jasná 20. – 22.10.2008, s. 77 – 90. ISBN 978-80-555-0144-4.


ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H. Participace rodičů na intervenci žáků s poruchami emocí a chování v komunitním systému. In:  Prevence., č. 1, Roč. 6, 2009, s. 15 - 18. ISSN 1214-8717.


ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H. Participace rodičů na intervenci žáků s poruchami emocí a chování v komunitním systému, jako komplexní přístup k realizaci primární prevence u těchto dětí. In: Bulletin Národní protidrogové centrály, č. 1 / 2009, roč. XV, s. 21 - 31. ISSN 1211-8834.


ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H. Participace rodičů na intervenci žáků s poruchami emocí a chování v komunitním systému. In:Výchovné poradenství, č. 55, 2009,  s. 43 – 53. ISSN 1214-7230.


ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H. Zapojení rodičů do intervenčních procesů u žáků v riziku poruch chování. In:Sborník z konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paido, Brno 2009, s 37. ISBN 978-80-7315-188-1.


ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H. Participace rodičů na intervenci žáků v komunitním systému, jako komplexní přístup k realizaci primární prevence s akcentem na oblast vztahů a řešení šikany. In:Sborník příspěvků z konference – Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Tribun EU, Brno 2009, s. 187 – 193. ISBN 978-80-7399-857-8.


ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H. Zapojení rodičů do intervenčních procesů u žáků v riziku poruch chování. In: Monografie – Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Paido, Brno 2009, s. 343 –  348. ISBN 978-80-7315-188-1, Masarykova univerzita, Brno 2009, ISBN 978-80-210-5033-4.


ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H. Participace rodičů na intervenci žáků v komunitním systému, jako komplexní přístup k realizaci primární prevence s akcentem na oblast vztahů a řešení šikany. In Ročenka časopisu Efeta – Perspektívy v špeciálnej a liečednej pedagogike, Osveta v Martine 2009, s. 40 -43. ISBN 80-8063-341-7.


ČEDÍK, M., MORAVČÍKOVÁ, V. Školní poradenské centrum a jeho koncepce. In Ročenka časopisu Efeta - Perspektívy v špeciálnej a liečednej pedagogike , Osveta v Martine 2009, s. 47 – 53. ISBN 80-8063-341-7.


ČEDÍK, M., MORAVČÍKOVÁ, V.  Školní poradenské centrum a jeho koncepce. In:Bulletin Národní protidrogové centrály, č. 3 / 2010, roč. XVI, s. 41 - 50. ISSN 1211-8834.


ČEDÍK, M. Supervize a školní poradenské pracoviště. In:Sborník konference – Rozvoj školy a supervize. Lumen vitale – centrum vzdělávání o. s., Kamenický Šenov 2012, s. 6 – 8. ISBN 978-80-905000-7-5.


ČEDÍK, M. Supervize a školní poradenské pracoviště. In:Bulletin Národní protidrogové centrály, č. 3 / 2012, roč. XVIII, s. 23. ISSN 1211-8834


ČEDÍK, M., ZELINKOVÁ, O. Mám dyslexii. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0349-0.Mgr. Jan Kaňák

STRETTI, S., KAŇÁK, J. Základní struktura pomáhajícího rozhovoru po telefonu. Odborná příloha časopisu Linka bezpečí, březen 2011, s. 7-8.


KAŇÁK, J. Individuální interpretace pojmu odpovědnost u street-level byrokratů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a jejich vliv na rozhodování. Sociální práce | Sociálna práca, 2012, roč. 12, č. 3, s. 68-80. ISSN 1213-6204.


KAŇÁK, J. Problematika genderu a sexuality u dětí a dospívajících. In Děti a jejich sexualita – rádce pro rodiče a pedagogy. 1. vyd. Brno: C Press, 2014, s. 35-51. ISBN 978-80-264-0290-9.


KAŇÁK, J. Sexuální témata na Lince bezpečí. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2012. s. 7-8. Odborná příloha Bulletinu Linka bezpečí.


KAŇÁK, J. Už to nevydržím, uteču z domova. Psychologie dnes, 2014, č. 1, s. 52-55. ISSN 1212-9607.


KAŇÁK, J., STRETTI, S. Faktory ovlivňující komunikaci o sexualitě a její obsah: zkušenosti z výzkumu u klientů a klientek NZDM. In Děti a jejich sexualita – rádce pro rodiče a pedagogy. 1. vyd. Brno: C Press, 2014, s. 105-161. ISBN 978-80-264-0290-9.


STRETTI, S., KAŇÁK, J. Jak s dětmi mluvit o sexualitě. In Děti a jejich sexualita – rádce pro rodiče a pedagogy. 1. vyd. Brno: C Press, 2014, s. 164-200. ISBN 978-80-264-0290-9.


KAŇÁK, J., STRETTI, S. Nástroje posouzení spirituální dimenze klientů v pomáhajících profesích. Acta theologica et religionistica, 2015, IV, č. 1, s. 42-56. ISSN 1338-7251.


KAŇÁK, J. Postavení diskursu spirituality v sociální práci. Sociální práce / sociálna práca, 2015, 15(4).doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

KRPÁLEK, P. Ekonomické aspekty vlivu negativních antropogenních faktorů na zemědělství v Chomutovském regionu. In: Sborník referátů, ČSVTS České Budějovice, 1990.


KRPÁLEK, P. Ekonomická a ekologická hlediska zemědělské výroby v Chomutovské pánevní oblasti. Kandidátská dizertační práce. Podnikohospodářská fakulta VŠE, Praha, 1991, 154s.


KRPÁLEK, P. Metodické pojetí vztahu ekonomiky a ekologie ve výuce ekonomických předmětů. Závěrečná písemná práce. Katedra pedagogiky ČZU Praha, 1993, 26s.


NĚMEC, J., KLÁNOVÁ, Z., KREJČÍ, L., KRPÁLEK, P. Kritéria a limity pro dosažení ekologicky únosného hospodaření zemědělských podniků v přírodních podmínkách ČSFR. Závěrečná zpráva RVT č. 1.04, projekt Základní směry hospodářské politiky v podmínkách tržní ekonomiky. Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy Praha, 1991, 66 s. + přílohy.


NĚMEC, J., DOLEK, J., KRPÁLEK, P., KLÁNOVÁ, Z. et al. E   05 – Racionální systémy hospodaření v ekologicky exponovaných oblastech. Koncepce agrární politiky a transformace vlastnických vztahů. Výzkumná studie VÚEZVž Praha, 1991, 38 s. + přílohy.


FRIEB, M., JANEČEK, M., KLAPKOVÁ, H., KRAJČOVIČ, V., KREJČÍ, L., KRPÁLEK, P. et al. Ekologická dimenze útlumového programu v zemědělství. Studie pro potřebu Federálního výboru pro životní prostředí, Institut aplikované ekologie Kostelec nad Černými lesy ve spolupráci s výzkumnými ústavy a VŠZ Praha, Praha, 1992, 57 s.


NĚMEC, J., KREJČÍ, L., KLÁNOVÁ, Z., KRPÁLEK, P. et al. Ekologická stabilita zemědělské krajiny ve vztahu k útlumu zemědělské výroby s využitím zatravňování a zalesňování půdního fondu. Syntetická studie VÚEZVž Praha, Výzkumný projekt č. C 2.2.28, Praha, 1992, 50 s.


NĚMEC, J., KRPÁLEK, P., KLÁNOVÁ, Z., KREJČÍ, L.  HÚ 02.02. - Plošné a difuzní zdroje znečištění. EÚ 02.02.08. - Návrh doplňků a změn technickolegislativních nástrojů. Projekt LABE, hlavní řešitel Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha, řešitel dílčího úkolu VÚEZVž Praha, Praha, 1992, 57 s. + přílohy.


KRPÁLEK, P., KREJČÍ, L. Dopad dosavadního vývoje na životní prostředí. Vztah zemědělství k cenným přírodním územím. Studie VÚEZVž Praha pro zadavatele MZe ČR, odbor pozemkových úprav a péče o půdu, Praha, 1992, 34 s.


NĚMEC, J., KLÁNOVÁ, Z., KRPÁLEK, P. et al. Ekologická politika zemědělství a její regionálně diferencované řešení. Výzkumná studie 04 - Koncepce agrární politiky a transformace vlastnických vztahů. Kontrolní časová etapa 1992: Řešení stěžejních problémů agrární politiky a transformace v zemědělství a potravinářském průmyslu. VÚEZVž Praha, 1992, 66 s. + přílohy .


KRPÁLEK, P. Ekologická dotační politika. In: Životní prostředí České republiky. Ročenka 1991. Ministerstvo životního prostředí ČR a Český ekologický ústav, Praha, 1992, str. 183 – 184, ISBN 80-85368-33-1 (MŽP ČR), ISBN 80-85087-20-0 (ČEÚ)


KRPÁLEK, P. Trvale udržitelný rozvoj zemědělství a jeho mimoprodukční funkce v souvislostech současné agrární politiky. Vědecký časopis „Zemědělská ekonomika“ č. 7, ročník 38(LXV), Praha, 1992, s. 527 - 536, ISSN 0139-570X.


KRPÁLEK, P.Ekonomické aspekty zemědělského hospodaření v ekologicky exponovaných oblastech. Věstník Akademie zemědělských věd ČSFR č. 8 – 9, ročník LXIII, Praha, 1992, s. 455 – 459.


PRAŽAN, J., DOUCHA, T., KRPÁLEK, P., MATALOVÁ, V. Úvod ke koncepci trvale udržitelného rozvoje českého zemědělství. Úvodní studie problematiky sustainability. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, 1993, 12 s.


DOUCHA, T., PRAŽAN, J., RATINGER, T., KRPÁLEK, P., MATALOVÁ, V. Teorie trvale udržitelného rozvoje a její aplikace v zemědělství. Výzkumná zpráva VÚZE Praha, hlavní úkol A093950014 „Koncepce trvale udržitelného rozvoje českého zemědělství, regionální politika a sociálně ekonomické aspekty venkova“, dílčí úkol A093950014-01 „Teoretické a metodologické otázky trvale udržitelného rozvoje českého zemědělství“, Praha, 1993, 17 s. + část zprávy zahrnující diskuse k vybraným tématům, kde jsou umístěny individuální příspěvky autorů: KRPÁLEK, P. Technologický vývoj v zemědělství. 10 s.


DOUCHA, T., PRAŽAN, J., RATINGER, T., KRPÁLEK, P., MATALOVÁ, V. et al. Podklady ke koncepci trvale udržitelného rozvoje českého zemědělství a systému státních opatření na podporu její realizace. Výzkumná zpráva VÚZE Praha. Hlavní úkol A093950014 „Koncepce trvale udržitelného rozvoje českého zemědělství, regionální politika a sociálně ekonomické aspekty venkova“, dílčí úkol A093950014-02 „Koncepce trvale udržitelného rozvoje českého zemědělství a systému státních opatření na podporu její realizace“, Praha, 1993, 48 s. + přílohová část.


PRAŽAN, J., KRPÁLEK, P., MATALOVÁ, V. Sledování a vyhodnocování postupu naplňování ekologické politiky ve vztahu k agrárnímu sektoru. Výzkumná zakázka MZe ČR pro VÚZE Praha, Praha, 1993, 30 s.


PRAŽAN, J., DOUCHA, T., KRPÁLEK, P., MATALOVÁ, V. Zpracování a vyhodnocení mezinárodních dokumentů a ekologické politiky zemí ES z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Studie k výzkumné zakázce „Sledování a vyhodnocování postupu naplňování ekologické politiky ve vztahu k agrárnímu sektoru. VÚZE Praha, 1993, 24 s.


KRPÁLEK, P. Učitel a změna paradigmatu didaktiky odborných předmětů v širších souvislostech informační společnosti. In: Sborník z XIX. mezinárodního zemědělsko -pedagogického kolokvia „Poslání učitele v učící se společnosti. Minulost, budoucnost a přítomnost přípravy učitelů“, 6. - 8. 9. 2000, Katedra pedagogiky ČZU, Praha, 2000, s.117 -123, ISBN 80-213-0675-0.


KRPÁLEK, P. The Teacher and the Change of Paradigm of the Didactics of Economic Subjects in Broader Connections of the Information Society. In: Proceedings XIX. International Agricultural - Pedagogical Colloquium „The Teacher´s Mission in a Learning Society. Trends in Teacher Training“. Katedra pedagogiky ČZU, Praha, 2000, s. 143 - 144, ISBN 80-213-0693-9.


KRPÁLEK, P. et al. Absolventi ČZU v Praze 2000. Zpráva o uplatnění absolventů a jejich hodnocení studia. Interní publikace ČZU, spoluautorství v rámci autorského kolektivu Krpálek, P., Pecen, J., Petrboková, V., Pošta, J., Slavík, M., Strnadelová, E.; ČZU Praha, 2000, 42 s.


SLAVÍK, M. et al. (členem řešitelského týmu KRPÁLEK, P.).Využívání informačních technologií učiteli odborných předmětů. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ č. 84/B, kód oboru 5803, Katedra pedagogiky ČZU, Praha, 2001, 39 s. + přílohy.


TRNKOVÁ, J., KRPÁLEK, P., UHLÍŘOVÁ V. Ekonomika a podnikání I.; učebnice pro střední zemědělské školy, z toho KRPÁLEK, P. autorem 57 stran (str. 8 – 64) - kapitoly 1.1. Základní ekonomické kategorie, 1.2. Základy mikroekonomie. Nakladatelství Credit, Praha, 2001, 269 s., ISBN 80-86392-01-5.


KRPÁLEK, P. Informatizace výuky a integrace učiva ekonomických předmětů. In: Sborník ze 4. mezinárodní vědecké konference „Schola 2001: Multimédia v pedagogickom vzdelávaní“. Slovenská technická univerzita Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta, Katedra inženierskej pedagogiky a psychológie, 22. 11. 2001, Trnava, SR, 2001, s. 161-165, ISBN 80-227-1610-3.


Kolektiv autorů. Absolventi ČZU v Praze 2001. Zpráva o uplatnění absolventů a jejich hodnocení studia, Interní publikace ČZU Praha, spoluautorství v rámci autorského kolektivu Petrboková, V., Pošta, J., Krpálek, P., Pecen, J., Slavík, M., ČZU Praha, 2001, 35 s.


TRNKOVÁ, J., KRPÁLEK, P., UHLÍŘOVÁ V. Ekonomika a podnikání II.. Učebnice pro střední zemědělské školy. 472 s: z toho Krpálek autorem kapitoly 1. Makroekonomie a hospodářská politika vlády (s. 11 - 43), kapitoly 7. Management (s. 102 - 152), kapitoly 8. Marketing (s. 153 - 205), kapitoly 9. Logistika (s. 206 – 240), tzn. celkově 172 s. ze 472s., nakladatelství Credit, Praha, 2002, ISBN 80-86392-05-8.


KRPÁLEK, P. Trendy ve zpracování ekonomicky orientovaných závěrečných písemných prací. In: Sborník příspěvků mezinárodního semináře k 50. výročí samostatné univerzity „Role katedry pedagogiky v rozvoji zemědělského vzdělávání a výzkumu“. 26.9. 2002, Katedra pedagogiky ČZU, Praha, 2002, s.75 – 81, ISBN 80-213-0960-1.


KRPÁLEK, P.Didaktické pomůcky. Zemědělská Pôdohospodárska škola, č. 6 – 7, roč. 64/2002, 2002, s. 29, ISSN 0044-3875 .


KRPÁLEK, P. Aktivizace studentů a integrace učiva při výuce didaktiky odborných předmětů. In: Sborník ze 2. mezinárodní vědecké konference „Uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem vyučovania vo vysokoškolskom vzdelávaní“, Slovenská poĺnohospodárska univerzita, Nitra, SR, 2002, s. 177 - 181, ISBN 80-8069-053-7. Recenzováno – recenzent: Doc. PhDr. Ing. Milan Gnoth, CSc.


SLAVÍK, M. et al. (členem řešitelského týmu KRPÁLEK, P.).Role univerzity ve struktuře zemědělského vzdělávání a v šíření informací pro zemědělskou praxi. Závěrečná zpráva o realizaci výzkumného záměru MSM 41 900 00 18 za období let 1999 – 2003, 2003, 16 s. + příloha.


KRPÁLEK, P. Motivační faktory v přípravě učitelů odborných předmětů. In: Sborník příspěvků ze 3. mezinárodní vědecké konference „Uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem vyučovania vo vysokoškolskom vzdelávaní“, Slovenská poĺnohospodárska univerzita, Nitra, SR, 2003,  s. 43 – 48, ISBN 80-8069-288-2. Recenzováno – recenzent: Prof. PhDr. Rudolf Štepanovič, DrSc.


KRPÁLEK, P. Informační a komunikační technologie – způsoby implementace ve vysokoškolském vzdělávání. In: Sborník ze 6. mezinárodní vědecké konference „SCHOLA 2004“, Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR, 2004, s. 168 – 172, ISBN 80-227-2143-3.


KRPÁLEK, P. Information and communication technologies in Higher Education – Opportunity and Challenge. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference „Education – a means to the prosperity of future generations“. Katedra pedagogiky ČZU, Praha, 2004, s. 85 – 90, ISBN 80-213-1245-9.


KRPÁLEK, P. Learning, teaching and information skills. In: Sborník abstraktů ze 12. mezinárodní vědecké konference „CO-MAT-TECH 2004“, Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR, 2004, s. 109, ISBN 80-227-2121-2.


KRPÁLEK, P. Learning, teaching and information skills. In: Sborník příspěvků ze 12. mezinárodní vědecké konference „CO-MAT-TECH 2004“, Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR, 2004, s. 109 – 115, ISBN 80-227-2117-4.


KRPÁLEK, P. Role učitele a informačních zdrojů ve vysokoškolském vzdělávání. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Nové trendy v přípravě učitelů odborných předmětů a praktického vyučování“, Katedra pedagogiky a psychológie, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poĺnohospodárska univerzita, Nitra, SR, 2004, s. 114 – 117, ISBN 80-8069-478-8. Recenzováno – recenzent: Doc. PhDr. Emília Fulková, CSc.


SLAVÍK, S., KRPÁLEK, P. Pedagogicko - psychologické aspekty využívání informačních a komunikačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání. Dílčí rešeršní zpráva k projektu VEGA za dílčího řešitele KP ČZU, hlavní řešitel KPP FEM SPU Nitra, SR, 2004.


KRPÁLEK, P. Teacher as a developer of student´s information literacy. In:  Sborník z mezinárodního meetingu ENTER Study Days „Multicultural Europe – Challenge for Teaching and Learning“, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Polsko, 2005, s. 93 – 98, ISBN 83-88125-38-9.


KRPÁLEK, P. Etické aspekty v přípravě učitelů odborných předmětů. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference „Proces globalizácie a trvalo udržateĺný rozvoj ako integrálna súčasť vzdelávania“. Ekonomická univerzita, Bratislava, SR, 2005, s. 40 – 45, ISBN 80-225-2039-X.


KRPÁLEK, P. Využívání informačních a komunikačních technologií ve vysokoškolském a středoškolském vzdělávání. In: Vědecká monografie „Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných, poĺnohospodárských a príbuzných odborov“. Mezinárodní vědecká konference, 13. – 15.1. 2005, Tatranská Štrba, SR. Edice Prírodovedec č. 171, Univerzita Konštantina Filozofa, Nitra, Vydavateĺstvo Michala Vaška, Prešov, 2005, s. 133 – 139,  ISBN 80-8050-848-8. Recenzováno – recenzent: Doc. RNDr. Mária Vondráková, CSc.


KRPÁLEK, P. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference „Univerzitné vzdelávanie po vstupe do Európskej únie“, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, SR, CD-ROM, 2005, 5 s., ISBN 80-8069-581-4. Recenzováno – recenzent: Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.


KRPÁLEK, P. Souvislosti aplikace informačních a komunikačních technologií v pedagogické praxi. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference „Transformace zemědělského vzdělávání v kontextu sjednocené Evropy“, ČZU Praha, 2005, s. 36 -  39, ISBN 80-213-1383-8.


KRPÁLEK, P. Differences in using information sources at university and secondary level of education. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference „The Role of Education in the Process of Transition: from Consumer Society to Knowledge Society“, ČZU Praha, 2005, s. 38 – 41, ISBN 80-213-1384-6.


KRPÁLEK, P. Возможности высшего образования в информационных и коммуникационных технологиях; Материалы всероссийской научно-практической конференции „Инновационное развитие и повышение эффэктивности агропромышлэнного комплэкса рэгиона“, г. Курск, 21.-25.марта 2005 г., Издателъство Курской государственной селъскохозяйственной академии, 2005, с. 5 – 7, ISBN 5-7369-0474-8.


KŘÍŽ, E., KRPÁLEK, P. Counselling and educational services for young farmers in Czech republic, příspěvek přednesený na mezinárodní vědecké konferenci „European ways of development of consultancy system“, 31.3. – 1.4. 2005, Agroinštitut Nitra, SR, 2005.


SLAVÍK, M., KRPÁLEK, P. Pedagogicko - psychologické aspekty využívání informačních a komunikačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání. Celková závěrečná zpráva k projektu VEGA za dílčího řešitele KP ČZU, řešitelské období 2003 – 2005, hlavní řešitel KPP FEM SPU Nitra, SR, 2005.


KRPÁLEK, P. Vybudování informační infrastruktury pro podporu nově akreditovaných studijních oborů. Závěrečná zpráva k rozvojovému projektu MŠMT ČR za Institut vzdělávání a poradenství ČZU, 2005.


TINÁKOVÁ, K., KRPÁLEK, P. Aplikace informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání jako základ informačních dovedností pro celoživotní vzdělávání. In: vědecký internetový časopis “Material Science and Technology“, Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita, Trnava, SR, 2006, [online] [cit. 2006-04-03]  Dostupný na Internetu: <http://web.mtf.stuba.sk/sk/casopis/archiv/2006/1/tinakova.pdf> , ISSN 1335-9053příspěvek prošel recenzním řízením, procentuální podíl na publikaci: 50%


KRPÁLEK, P. Informační dovednosti ve středoškolském vzdělávání. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Výzkum v oborových didaktikách přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů“, Tatranská Štrba, SR, PřF UK Praha, IVP ČZU, UKF Nitra, 3.2.2006, edice EDUCO, č.2, UK, Přírodovědecká fakulta, Praha, 2006, s. 80 – 85, ISBN 80-86561-29-1, příspěvek prošel recenzním řízením.


KRPÁLEK, P. Systém podpory informačních dovedností v ekonomických předmětech. Habilitační práce, obor Teorie vyučování ekonomických předmětů, Katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE, Praha, 2006, 150 s.+ přílohy.


KRPÁLEK, P. Integrace informační vědy do systému výuky odborných předmětů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „SCHOLA 2006 - Kvalita výchovy a vzdelávania“, STU Bratislava, SR, 2006, s. 218 – 225, ISBN 80-227-2389-4. Recenzováno – recenzent: Ing. Katarína Tináková, Ph D.


SLAVÍK, M. et al. (členem řešitelského týmu KRPÁLEK, P.). Projekt FRVŠ pro rok 2006, „Rozvoj didaktických kompetencí vysokoškolských pedagogů a implementace nových metodických postupů do vzdělávacích programů přípravy učitelů“, závěrečná zpráva k projektu.


KRPÁLEK, P. Didaktické aspekty implementace učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, metodický materiál pro další alternativní didaktické postupy, IVP ČZU, reprografické studio PEF ČZU v Praze, 14 s., 2006.


KRPÁLEK, P. Information Skills in the Education. In: Agrikultura. Scientific Journal, Issue 6, Univerza Maribor, Slovenia, pp. 5 - 8, 2007, ISSN 1580-8432, dostupný na www: <http://www.agricultura-online.com/portal/modules.php?name=News&file=index1&new_topic=18> [online] [cit. 2008-07-09] .


KRPÁLEK, P. The Development of Information Skills in Relation to Multi-disciplinarity in Teaching and Learning“. In: Sborník z mezinárodní konference ECHAE “The Role of Higher Education in Questioning Assumptions and Matching Expectations“, Česká zemědělská univerzita v Praze, 13. – 16.9. 2006, s. 132 - 137, ISBN 80-213-1517-2.


SLAVÍK, M. et al. (členem řešitelského týmu KRPÁLEK, P.). Závěrečná zpráva projektu FRVŠ pro rok 2007 „Inkorporace cvičných škol České zemědělské univerzity v Praze do systému přípravy studentů ve studijních oborech Učitelství odborných předmětů“, KRPÁLEK P. koordinátorem, zpracovatelem a garantem projektu, projekt realizován, prosinec 2007.


KRPÁLEK, P. Statut cvičné školy, interní materiál IVP ČZU v Praze, výstup projektu FRVŠ pro rok 2007 „Inkorporace cvičných škol České zemědělské univerzity v Praze do systému přípravy studentů ve studijních oborech Učitelství odborných předmětů“, IVP ČZU, Praha, 2007.


KRPÁLEK, P. Ekonomie.Učební text pro studenty bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování, předmět Odborný základ I. – Základy ekonomie [online] [cit. 2007-02-03] Dostupný po přihlášení na Internetu: http://www.moodle.czu.cz/.


KRPÁLEK, P. Ekonomika.Učební text pro studenty bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování, předmět Odborný základ II. – Podniková ekonomika [online] [cit. 2007-05-25] Dostupný po přihlášení na Internetu: <http://www.moodle.czu.cz/>


KRPÁLEK, P. Koncepce cvičných škol České zemědělské univerzity v Praze. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Pedagogická prax. Súčasnosť a perspektívy“, 16.3.2007, UKF Nitra, Slovenská republika, s. 225 -230, ISBN 978-80-8094-145-1.


KRPÁLEK, P. Implementace světa práce do vzdělávacích programů středních odborných škol. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce“, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 13.2.2007, s. 46 - 51, ISBN 978-80-225-2340-0.


KRPÁLEK, P. Souvislé řízené pedagogické praxe jako instrument vytváření metodicko didaktických kompetencí učitelů odborných předmětů. In: Sborník příspěvků z mezinárodního semináře „Analýza kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů“, 31.5.2007, FFÚ VŠE Praha, nakladatelství Oeconomica, s. 41 - 46, ISBN 978-80-245-1198-6.


KRPÁLEK, P. Inovace pedagogických praxí na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Aktuálne problémy stredného odborného školstva“, 19.10.2007, FEM SPU Nitra, Slovenská republika, CD-ROM, s.96 - 100, ISBN 978-80-552-0137-5.


KRPÁLEK, P. Inovace praktické složky vzdělávání učitelů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Inovácie v ekonomickom vzdelávaní“, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 19.11.2007, 6 s., CD-ROM, ISBN 978-80-225-2431-5 .


KRPÁLEK, P. Integrace učiva jako faktor výchovy k podnikavosti. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Schola 2007, 29.11. – 30.11. 2007, Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, SR, 2007, CD-ROM, 6 s., ISBN 978-80-8096-038-4.


KRPÁLEK, P., Ekonomika. Učební text pro studenty bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování, předmět Odborný základ III. – Ekonomika a financování [online] [cit. 2007-09-15] Dostupný po přihlášení na Internetu: <http://www.moodle.czu.cz/>


DYTRTOVÁ, R. et al. Pedagogická praxe. Skriptum, ČZU Praha, 2007, 65 s., z toho KRPÁLEK, P. 9 s. (s. 8 – 11, 54 - 58), ISBN 978-80-213-1726-0.


KRPÁLEK, P. Základní přístupy ke zkvalitňování souvislých řízených pedagogických praxí učitelů odborných předmětů. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, nakladatelství Gaudeamus, 2008, s. 101 – 104, ISBN 978-80-7041-154-4, ISSN 1214-0554, recenzováno - lektorský posudek prof. Ing. Ondřeje Asztalose, CSc.


KRPÁLEK, P. The Way of Integration of Key Competences and Education for Entrepreneurship   into the Field - Specific Didactics. In: Sborník z mezinárodního meetingu ENTER Study Days “Innovation and Knowledge Management in the Teacher Training“, IFAPA Cordoba, Španělsko, 12.6.–14.6. 2008, s. 118 - 125, ISBN 978-80-213-1857-1.


KRPÁLEK, P. Projekt Inkorporace cvičných škol pro pedagogickou praxi do systému přípravy učitelství. Zemědělská pôdohospodárska škola, časopis pro zemědělské, lesnické, zahradnické, potravinářské a rybářské vzdělávání, č. 7, roč. 70/2007-8, ÚZPI Praha, 2008, s. 9 - 10, ISSN 0044-3875.


KRPÁLEK, P. Výsledky rozvojového projektu inkorporace cvičných škol na IVP. Zpravodaj. Česká zemědělská univerzita v Praze, č. 1 – březen 2008, ČZU Praha, MK ČR E 14963, Profi Press, Praha, s. 11.


KRPÁLEK, P. Information Competences. In: Problem Solving Methods in Teachers professional development. Edited by Slavík, M., Votava, J., PROSOLVA Lifelong Learning Programme, IVP ČZU Praha, kap. 11, s. 129 - 135, 2008, ISBN 978-80-213-1786-4.


KRPÁLEK, P. Reforma sekundárního vzdělávání ve vazbě na výchovu k podnikavosti. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Optimalizácia štruktúry stredného odborného vzdelávania“, 25.9.2008, FEM SPU Nitra, Slovenská republika, CD-ROM, s. 7 – 12, ISBN  978-80-552-0451-2,  recenzováno: doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc.


KRPÁLEK, P. Koncepce meziuniverzitního grantového projektu ČZU a VŠE v Praze se zahraničními partnery pro oblast teorie vyučování. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Využívání aktivizujících metod ve výuce ekonomických předmětů“, 20.10.2008, FFÚ VŠE Praha, nakladatelství Oeconomica, s. 34 – 40, ISBN 978-80-245-1446-8.


KRPÁLEK, P. Projektové aktivity v oblasti rozvoje kompetencí učitelů odborných předmětů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike“, Ekonomická univerzita Bratislava, Slovenská republika, 11.11.2008, CD-ROM, 5 s., ISBN 978-80225-2653-1.


KRPÁLEK, P. Využívání moderních médií v zemědělském odborném vzdělávání. In: Sborník příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké elektronické konference Média a vzdělávání 2008, mimořádné vydání časopisu Media4u Magazine, [online] [cit. 2008-11-21] Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, s. 47 – 50, ISSN 1214-9187, ISBN EAN 978-80-86587-85-9. Recenzováno - lektorský posudek prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., VŠE Praha.


KRPÁLEK, P. Příklad aplikace moderních médií a informačních technologií pro rozvoj informačních dovedností žáků v odborném vzdělávání, Media4u Magazine, č. 4/2008 [online] [cit. 2008-12-27] Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, ISSN 1214-9187, recenzováno dvěma lektorskými posudky: prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc., VŠE Praha.


KRPÁLEK, P. Kurzy pro rozvoj kompetencí učitelů, In: Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference „Aktuální otázky celoživotního vzdělávání učitelů přírodovědných, zemědělských a dalších příbuzných oborů“, Tatranská Štrba, SR, PřF UK Praha, IVP ČZU, UKF Nitra, 29.1.-31.1.2009, Tribun 2009, vydavatel ČZU, Praha, 2009, s. 23, ISBN 978-80-7399-645-1.


KRPÁLEK, P. Kurzy pro rozvoj kompetencí učitelů, In: Celoživotní vzdělávání učitelů. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Aktuální otázky celoživotního vzdělávání učitelů přírodovědných, zemědělských a dalších příbuzných oborů“, Tatranská Štrba, SR, PřF UK Praha, IVP ČZU, UKF Nitra, 29.1.-31.1.2009, edice EDUCO č. 7, vydavatel Tribun EU, s.r.o. Brno, 2009, s. 60 – 67 (8 s.), ISBN 978-80-7399-886-8, příspěvek prošel recenzním řízením.


KRPÁLEK, P. Rozvoj kompetencí a facilitace v souvislostech odborného vzdělávání. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, nakladatelství Gaudeamus, 2009, s. 74 - 77, ISBN 978-80-7041-611-2, ISSN 1214-0554, Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, zvláštní vydání, ISSN 1214-9187, recenzováno - lektorský posudek prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.


KRPÁLEK, P. The Approaches to Competence – Oriented Education in Czech Republic. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference “Rural Environment. Education. Personality. 2009“ (REEP 2009), Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Jelgava, Lotyšsko, 29.5.–30.5. 2009, s. 522 – 529, ISBN 978-9984-48-002-2, recenzovaný příspěvek; Abstracted/Indexed: Eric, EBSCO, CABI and ProQuest Information and Learning Databases; full text publishing in CABI database.


KRPÁLEK, P. Zkušenosti z aplikace samostatné práce žáků s informacemi v odborných předmětech na střední odborné škole, Media4u Magazine, č. 1/2009 [online] [cit. 2009-04-28] Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, ISSN 1214-9187, recenzováno dvěma lektorskými posudky: prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc., VŠE Praha.


OUDOVÁ, D., KRPÁLEK, P. Výsledky analýzy výuky předmětu Didaktické a prezentační dovednosti v doktorských studijních programech ČZU. In: Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika, sborník z první vědecké konference Asociace vysokoškolských poradců s mezinárodní účastí, IVP ČZU, Praha, 29.6. – 30.6. 2009, tisk - reprografické studio PEF ČZU, Praha, s. 258 – 261 (podíl na publikaci 50%), ISBN 978-80-213-2007-9, recenzovaný sborník.


KRPÁLEK, P. Conception of Continual Guided Pedagogical Practice at the Institute of Education and Communication of CULS in Prague. In: European Modules for Teacher Training in Agricultural Education; European Modules and Mobility in Agricultural Education (EMMA), Lifelong Learning Programme Education and Culture DG, Comenius project EMMA, Institute of Education and Communication, Czech University of life Science Prague, 2009, s. 109 - 116, ISBN 978-80-213-1958-5.


KRPÁLEK, P. Didaktické aspekty celoživotního vzdělávání, kapitola 3., In: Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR, vědecká monografie, grantový projekt reg. č. 406/09/1479 GAČR pro rok 2009 – 2011, IVP ČZU, tisk - reprografické studio PEF ČZU Praha, 2009, s. 46 - 75, ISBN 978-80-213-2002-4, recenzovaná publikace.


KRPÁLEK, P. Zkušenosti s přípravou žáků k testům společné části maturitní zkoušky, Media4u Magazine, č. 3/2009 [online] [cit. 2009-10-22] Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, ISSN 1214-9187, recenzováno dvěma lektorskými posudky: prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc., VŠE Praha


KRPÁLEK, P.: Systematická podpora v přípravě učitelů. In: Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?; sborník z konference TTnet, NÚOV Praha, 14.10. – 15.10. 2009, Kostelec nad Černými Lesy, 2009, 5 s. (s. 11 – 15), ISBN 978-80-87063-25-5.


KRPÁLEK, P. Makroekonomie – teoretický základ. modul Aktuální ekonomická situace. In: Život na přelomu tisíciletí.textová studijní opora Univerzity třetího věku, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009, s. 175 – 190 (16 s.), ISBN 978-80-213-2021-5.


KRPÁLEK, P.: Způsoby rozvoje výchovy k podnikavosti v odborném vzdělávání. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „SCHOLA 2009 - Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov“, 3. – 4.12. 2009, STU Bratislava, SR, 2009, s. 207 - 211, ISBN 978-80-8096-106-0. Recenzováno – recenzent: doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc., VŠE Praha.


JUHÁSOVÁ, J., KRPÁLEK, P. Key Competences and the Quality of Teaching Process. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „SCHOLA 2009 - Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov“, 3. – 4.12. 2009, STU Bratislava, SR, 2009, s. 164 - 167, ISBN 978-80-8096-106-0  (podíl na publikaci 50%) Recenzováno – recenzent: PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D., IVP ČZU Praha.


KRPÁLEK, P., KLIEROVÁ, M., POLČANOVÁ, E. Potreba informačnej a počítačovej gramotnosti při uplatnení sa na trhu práce. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „SCHOLA 2009 - Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov“, 3. – 4.12.2009, STU Bratislava, SR, 2009, s. 212 – 217, ISBN 978-80-8096-106-0 (podíl na publikaci 33%) Recenzováno – recenzent: PhDr. Drahomíra Oudová, Ph.D., IVP ČZU Praha.


KRPÁLEK, P. Klíčové kompetence a přínosy integrovaných forem výuky k rozvoji podnikavosti. In: Inžinierska pedagogika, odborný elektronický časopis, Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta Trnava, SR, č. 1, ročník I., 2009, 9 s., [online] [cit. 2010-01-11] Dostupný na Internetu: <http://ingped.mtf.stuba.sk/> ISSN 1336-8990 Recenzováno: doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc., VŠE Praha + interní recenze redakční radou.


KRPÁLEK, P. Modernizace pedagogicko - psychologického poradenství a vzdělávání. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů 2010, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, nakladatelství Gaudeamus, 1. 4. 2010, s. 101-103, ISBN 978-80-7435-014-6, ISSN 1214-0554. Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, zvláštní vydání, ISSN 1214-9187, recenzováno - lektorský posudek prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc., VŠE Praha.


KRPÁLEK, P. Vybrané poznatky z problematiky rozvoje informačních dovedností. Media4u Magazine, č. 1/2010 [online] [cit. 2010-04-12] Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, s. 34 – 37, ISSN 1214-9187, recenzováno dvěma lektorskými posudky: prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc., VŠE Praha.


KRPÁLKOVÁ  KRELOVÁ, K.,  KRPÁLEK, P. Implementace problematiky vedení k podnikavosti v technickém vzdělávání. Media4u Magazine, č. 1/2010 [online] [cit. 2010-04-12] s. 12 – 15; Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, ISSN 1214-9187, recenzováno dvěma lektorskými posudky: prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc., VŠE Praha.


KRPÁLEK, P. Koncepce pedagogické praxe na Vysoké škole ekonomické v Praze. In: Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře „Otázky pedagogické praxe a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a dalších oborů na univerzitách v České a Slovenské republice“, Tatranská Štrba, SR,  IVP ČZU Praha, FPV UKF Nitra, FPV UMB Banská Bystrica, 6.-8.5.2010, TRIBUN EU Brno, 2010, s. 65 - 74, ISBN 978-80-7399-947-6, příspěvek prošel recenzním řízením.


KRPÁLEK, P. Methodical Portfolio in the Vocational Education. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference IGIP SEFI 2010 "Diversity unifies - Diversity in Engineering Education" (A conference level), MTF STU Trnava, SR, 19.9.-22.9.2010, CD-ROM, 8 p., ISBN 978-2-87352-003-8, příspěvek prošel recenzním řízením.


JUHÁSOVÁ, J., KRPÁLEK, P. Current Trends and the Quality of the Teaching Process. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference IGIP SEFI 2010 "Diversity unifies - Diversity in Engineering Education",(A conference level), MTF STU Trnava, SR, 19.9.-22.9.2010, CD-ROM, 5 p., ISBN 978-2-87352-003-8, příspěvek prošel recenzním řízením  (podíl na publikaci 50%).


KRPÁLEK, P. Klíčové kompetence pracovníků v oblasti sociální péče. In: Dolista, J. (editor) Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Monografie. Výstup konference Evropského vzdělávacího centra Praha, s.r.o. a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Loděnice, 5.6.2010, tisk - reprografické studio PEF ČZU Praha, 2010, s. 244 - 249, ISBN 978-80-87386-10-1, recenzovaná publikace.


KRPÁLEK, P. Základy ekonomie pro sociální pracovníky. Monografie. Evropské vzdělávací centrum Praha, s.r.o., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, reprografické studio PEF ČZU Praha, 2010, 112 s., ISBN 978-80-87386-06-4, recenzovaná publikace, recenzenti: prof. PhDr. Vasil‘ Kusin, DrSc., doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD. MPH, doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD. 


KRPÁLEK, P. Didaktické stereotypy v práci učitelů odborných předmětů. In: Vzdělávání učitelů pro odborné školství v současné Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Vzdělávání učitelů pro odborné školství v současné Evropě“, IVP ČZU Praha, 9.- 10.9.2010, tisk - reprografické studio PEF ČZU Praha, 2010, 7 s. (s. 225 – 235), ISBN 978-80-213-21119-9.


KRPÁLEK, P. Uplatnění kazuistiky v přípravě učitelů. In: Měnící se role vzdělavatelů v odborném a celoživotním vzdělávání. Sborník příspěvků z 9. konference TTnet ČR, NÚOV Praha, 13.10. – 15.10. 2010, Kostelec nad Černými Lesy, s.12-15, ISBN 978-80-87063-31-6.


KRPÁLEK, P. Komparace dvou přístupů k pedagogické praxi v České republice. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Pedagogické situácie v stredných odborných školách a možnosti ich riešenia“, 25.11.2010, FEM SPU Nitra, Slovenská republika, CD-ROM, s. 38 – 46, ISBN 978-80-552-0663-9.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. – KRPÁLEK, P. Význam pedagogicko – psychologiskej prípravy vysokoškolských učitelov. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Pedagogické situácie v stredných odborných školách a možnosti ich riešenia II.“ 20.10.2011. FEM SPU Nitra, Slovenská republika, CD-ROM, s. 72 – 76. ISBN 978-80-552-0833-6.


KRPÁLEK, P. Rozvoj kompetencí studentů ekonomických oborů na vyšších odborných školách.  In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání“, 22.11.2010, FFÚ VŠE Praha, nakladatelství Oeconomica, s. 70 – 74 (5 s.), ISBN 978-80-254-1730-8.


KRPÁLEK, P. Difficulties in the Czech Education and New Approaches to their Solving. In: vědecký časopis Scientific Works, vol. LV, book 3, 2010, University Plovdiv, Bulharsko, 13.10. - 15.10. 2010, pp.103 – 109, ISSN 1312-6318, příspěvek prošel recenzním řízením.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. – KRPÁLEK, P. – ŠTÚR, M. The Globalization Influence on Entrepreneurship In: „MMK 2011“ International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Univerzita Hradec Králové. 12.12. – 16.12. 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011, s. 254 – 258, ISBN 978-80-904877-7-2.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. – KRPÁLEK, P. – ŠTÚR, M. Spôsoby implementácie výchovy k podnikavosti. In: Evropské pedagogické fórum 2011, mezinárodní vědecká konference „Současná společnost a profese učitele. Univerzita Hradec Králové. 5.12. – 9.12. 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011, s. 275 – 280, ISBN 978-80-904877-6-5.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. – KRPÁLEK, P. Zvyšovanie kvality kvalifikačných prácbudúcich učiteľov ekonomických predmetov. In: Média a vzdělávání 2011. Speciální vydání Media4u Magazine č. X2/2011 [online] [cit. 2011-12-21] Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, s. 24 – 28, ISSN 1214-9187.


ŠTÚR, Milan – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína – KRPÁLEK, Pavel. Výskum zameraný na spôsoby implementácie výchovy k podnikavosti v sekundárnom vzdelávaní. In: Sborník mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012 – „Pedagogicko-pssychologické aspekty výuky“. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 541 – 551. ISBN 978-80-905243-2-3.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. – KRPÁLEK, P. Inovace bakalářského studijního programu „Vzdělávání v ekonomických předmětech“ na VŠE v Praze. Media4u Magazine č. 4/2011. [online] [cit. 2012-01-18] Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, s. 33 – 37, ISSN 1214-9187.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína – KRPÁLEK, Pavel. Význam pedagogickej prípravy vysokoškolských učiteľov. Media4u Magazine č. 1/2012. IX. ročník [online] [cit. 2013-03-11] Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/> s. 10 – 13, ISSN 1214-9187.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína – KRPÁLEK, Pavel. Pedagogická prax v študijnom programe Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov na VŠE v Prahe. Media4u Magazine č. 2/2012, IX. ročník, [online] [cit. 2013-03-11] Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, s. 39 – 44, ISSN 1214-9187.


ŠTÚR, Milan – KRPÁLEK, Pavel – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína. The Support of Entrepreneurial Skills Within the University. Media4u Magazine č. 2/2012, IX. ročník, [online] [cit. 2013-03-11] Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, s. 17 – 22, ISSN 1214-9187.


KLIEROVÁ, Martina – ZÁHORCOVÁ, Erika – KRPÁLEK, Pavel. Information Literacy of Teachers as an Indispensable Tool when Working with Modern Teaching Technology. In Proceedings WCCA 2012, World Congress on Communication and Arts: Beyond Art, Beyond Humanities, Beyond Technology: A New Creativity.  April 15-18, 2012, Guimaraes, Portugal, pp. 21 – 25, Published by Claudio da Rocha Brito. ISBN 987-85-89120-90-6 and Melany M. Ciampy ISBN 978-85-89549.


ŠTÚR, Milan – KRPÁLEK, Pavel – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína. The Cooperation of Secondary Vocational School and Companies. In: Proceedings 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning and 41st International Conference on Engineering Pedagogy. Villach: ICL, 2012, ISBN 978-1-4673-2426-7.


KRPÁLEK, Pavel – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína. Inovace předmětu řízená pedagogická praxe. Media4u Magazine č. 3/2012, IX. ročník, [online] [cit. 2013-03-11] Dostupný na Internetu: <http://www.media4u.cz/>, s. 40 – 42, ISSN 1214-9187.


ŠTÚR, Milan – HORŇÁKOVÁ, Veronika – KRPÁLEK, Pavel – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína. How to Implement Guiding to the Entrepreneurship. In: Proceedings „IACEE 2012“ World Conference on Continuing Engineering Education. Valencia: IACEE, 2012, ISBN 978-84-8363-858-3.


KRPÁLEK, P., KULHÁNEK, A., KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. Výchova k podnikavosti ve vysokoškolském ekonomickém a finančním vzdělávání. Media4u Magazine č. 4/2012, ročník IX., [online] [cit. 2012-12-15] Dostupný na Internetu: < http://www.media4u.cz/mm042012.pdf>, s. 25 – 29, podíl 33%, ISSN 1214-9187.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K., KRPÁLEK, P. Výsledky projektu inovace řízené pedagogické praxe na Vysoké škole ekonomické v Praze. Media4u Magazine č. 4/2012, ročník IX., [online] [cit. 2013-12-15] Dostupný na Internetu: < http://www.media4u.cz/mm042012.pdf>, s. 34 – 36, podíl 50%, ISSN 1214-9187.


KRPÁLEK, P., KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. Didaktika ekonomických předmětů. Vysokoškolská učebnice. První vydání. Praha: nakl. Oeconomica, VŠE Praha, 2012, 184 s., podíl 50%, ISBN 978-80-245-1909-8.


KRPÁLEK, P., KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. Metodický materiál k realizaci řízené pedagogické praxe na fakultních školách Vysoké školy ekonomické v Praze. Příručka pro učitele, studenty a pedagogy VŠE Praha k výkonu pedagogických praxí. Výstup projektu FRVŠ z roku 2012. Praha: Extrasystem, 2012 [online] [cit. 2013-03-11] 30 s., podíl 50%; Dostupný na Internetu: <http://www.extrasystem.com/9788087570081.pdf>. ISBN 978-80-87570-08-1.


KRPÁLEK, P., KULHÁNEK, A. Ekonomická a finanční příprava studentů v oborech služeb letecké dopravy a cestovního ruchu. Media4u Magazine č. 2/2013, ročník X., [online] [cit. 2013-06-15] Dostupný na Internetu: < http://www.media4u.cz/mm022013.pdf >, s. 21 – 26, podíl 50%, ISSN 1214-9187.


CHROMÝ, J., SOBEK, M., KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K., KRPÁLEK, P. Determining Aspects of Electronic Systems to Support Teaching. In: LUPIANEZ, F., NAAJI, A. (ed.) Recent Advances in Educational Methods. Proceedings of 10th. WSEAS International Conference on Engineering Education. Cambridge: WSEAS Press. United Kingdom, 2013, pp. 62 – 67, share 25%, ISBN 978-1-61804-163-0. ISSN 2227-4618.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K., KRPÁLEK, P., SOBEK, M. The Concept of Pedagogical Training during the Prospective Teachers’ Preparation. In: LUPIANEZ, F., NAAJI, A. (ed.) Recent Advances in Educational Methods. Proceedings of 10th. WSEAS International Conference on Engineering Education. Cambridge: WSEAS Press. United Kingdom, 2013, pp. 56 – 61, share 33%, ISBN 978-1-61804-163-0. ISSN 2227-4618.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K., KRPÁLEK, P., CHROMÝ, J., SOBEK, M. Research in Area of Students Entrepreneurship at Middle and University Schools. In: LUPIANEZ, F., NAAJI, A. (ed.) Recent Advances in Educational Methods. Proceedings of 10th. WSEAS International Conference on Engineering Education. Cambridge: WSEAS Press. United Kingdom, 2013, pp. 50 – 55, share 25%, ISBN 978-1-61804-163-0. ISSN 2227-4618.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K., KRPÁLEK, P., CHROMÝ, J., DVORAK, D. The Importance and Potential for Development of Entrepreneurship Students at Middle and University Schools. International Journal of Education and Information Technologies, Cambridge. United Kingdom. Issue 2, Vol. 7, 2013, pp. 52 – 61 (10 p.), share 25%, ISSN 2074-1316. Available on Internet: <http://www.naun.org/multimedia/NAUN/educationinformation/2008-114.pdf>.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. – KRPÁLEK, P. – DVORAK, D. Pedagogical Practice and its Significance for Future Teachers. International Journal of Education and Information Technologies, Cambridge. United Kingdom. Issue 2, Vol. 7, 2013, pp. 62 – 71 (10 p.), share 33%, ISSN 2074-1316. Available on Internet: <http://www.naun.org/multimedia/NAUN/educationinformation/2008-115.pdf >.


ŠTÚR, M., SOTÁK, V., KRPÁLEK, P. Podpora finančného a ekonomického vzdelávania. In: VÁRKOLY, L. (ed.) Dnešné trendy inovácií. Monografie. 286 s. První vydání. Dubnica nad Váhom: MiF, vydal Dubnický technologický institut, Dubnica nad Váhom (SR), 2013, s. 260 – 271, podíl 33%, ISBN 978-80-89400-60-7.


ŠTÚR, M., SOTÁK, V., KRPÁLEK, P. Odborné metodické prípravy na výučbu predmetu Ekonomika pre stredné odborné školy – tematický celok Podnik a podnikanie. In: Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní konference „Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti“, 13. 5. 2013, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa (SR), s. 134 - 140, podíl 33%, ISBN 978-80-558-0467-5.


ŠTÚR, M., KRPÁLEK, P., KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. Finančná gramotnosť na školách. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární vědecké konference QUAERE 2013, vol. III., 20. – 24. 5. 2013, Hradec Králové: MAGNANIMITAS, s. 1614 – 1623, podíl 33%, ISBN 978-80-905243-7-8.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K., FEDIČ, D., KRPÁLEK, P. Innovative teaching methods: The role of Business education for german students. In: Proceedings of the International Conference on Education nad New Developments 2013. Lisbone (Portugal): World Institute for Advanced Research and Science, pp. 457 – 459, share 33%, ISBN 978-989-978665-3.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K., KRPÁLEK, P. System Reconstruction in the Field–Specific Methodology of Economic Subjects. Journal of Communication and Computer. David Publishing Company, Rosemead, USA, Volume 10, Number 6, June 2013, pp. 759 –768 (10 p.), share 50%, ISSN 1548-7709 (print), ISSN 1930-1553 (online), Abstracted/Indexed in Database of EBSCO, Chinese Database of CEPS, Airitu Inc. & OCLC, Chinese Scientific Journals Database, VIP Corp., Chongquing, P.R.China, CSA Technology Research Database, Ulrich´s Periodicals Directory, Summons Serials Solution.


KRPÁLEK, P. Ekonomika podniku. Obsahová analýza. Aktualizace a inovace. In: Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference „Současné trendy v ekonomickém vzdělávání“, 15. 11. 2013, FFÚ VŠE Praha, s. 50 – 56, ISBN 978-80-245-1989-0.


KRPÁLEK, P. Význam a perspektivy elektronického podnikání v podnikové ekonomice a řízení lidských zdrojů. In: Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference „Současné trendy v ekonomickém vzdělávání“, 15. 11. 2013, FFÚ VŠE Praha, s. 57 – 63, ISBN 978-80-245-1989-0.


KRPÁLEK, P. Řízení lidských zdrojů jako obsahová komponenta podnikové ekonomiky. In: Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference “Média a vzdělávání 2013“, organizované v kooperaci Univerzity Hradec Králové, VŠE Praha, Uniwersitetu Zielonogorskiego (PL) a odborného časopisu Media4u.cz, 2013, s. 26 – 29, ISBN 978-80-87570-15-9, dostupné z www: < http://www.extrasystem.com/9788087570159.pdf>.


KRPÁLEK, P., PLOCH, J. Přístupy k rozvoji e-learningu na Vysoké škole obchodní v Praze. Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference “Média a vzdělávání 2013“, organizované v kooperaci Univerzity Hradec Králové, VŠE Praha, Uniwersitetu Zielonogorskiego (PL) a odborného časopisu Media4u.cz, 2013, s. 30 – 33, podíl 50%, ISBN 978-80-87570-15-9, dostupné z www: < http://www.extrasystem.com/9788087570159.pdf>.


KRPÁLEK, P., KULHÁNEK, A. Fenomén podnikatelství v podnikové ekonomice a řízení lidských zdrojů. In: Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Investice jako zdroj ekonomického růstu v současných podmínkách“, 29. 11. 2013, Praha: VŠMIEP, 256 – 267 (12 s.), autorský podíl 50%, ISBN 978-80-86847-68-9.


KRPÁLEK, P. Ekonomika podniku, zpracované a sdílené e-objekty k e-learningu: textová studijní opora (110 s.) a komplet prezentací k podpoře přímé výuky studijního předmětu Ekonomika podniku (399 s.), 2013, dostupné na dokumentovém serveru UIS, katedra financí a účetnictví VŠO Praha [online] [cit. 2013-09-20].


KRÁLOVÁ, A. – NOVÁK, J. – KRPÁLEK, P. et al. Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání, vědecká monografie, VŠE Praha - EU Bratislava, Praha: Press 21, 2014, s. 534, autorský podíl 13%. ISBN  978-80-905181-5-5.


ŠTÚR, M. – RUSNÁKOVÁ, S. – KRPÁLEK, P. – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. Lesson Planning in Preparation of Future Teachers. In: 19. ročník mezinárodní vědecké konference - Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014, s. 71-74. ISBN 978-80-7435-384-0.


KRPÁLEK, P. Význam integrace podnikavosti pro rozvoj lidských zdrojů. In:Integrace ekonomického vzdělávání. Sborník z mezinárodní vědecké konference KDEP FFÚ VŠE Praha, Praha: Oeconomica, 2014, s. 95 – 100, ISBN 978-80-245-2049-0.


KRPÁLEK, P. Integrace problematiky financí do podnikové ekonomiky. In Integrace ekonomického vzdělávání. Sborník z mezinárodní vědecké konference KDEP FFÚ VŠE Praha, Praha: Oeconomica, 2014, s. 101 – 105, ISBN 978-80-245-2049-0.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. – KRPÁLEK, P. Skúsenosti s výučbou nového predmetu Komunikačné a prezentačné technológie v moderných koncepciách vyučovania študentov učiteľstva na VŠE v Prahe. In: Medzinárodná vedecká konferencia „Inovácie v ekonomickom vzdelávaní". KP NHF EU Bratislava, 2014, 6 s., ISBN 978-80-225-3960-9.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. – KRPÁLEK, P. Koncepcia vzdelávania začínajúcich vysokoškolských učiteľov. In: 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu SCHOLA 2014. Inovácie vo výchove a vzdelávaní – Trendy v odborovej didaktike. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. 242-249 s. ISBN 978-80-89732-15-9.


KRPÁLEK, P. Organizační formy, kvalita a evaluace výuky ve vysokoškolském vzdělávání. In: Králová, A. Pedagogická příprava pro začínající vysokoškolské učitele a doktorandy na VŠE. Metodická příručka. Výstup z projektu IRS/MF/F1/10/2014, Praha: Oeconomica, 207 s., z toho Krpálek, P. s. 56 – 75 (20 s., 1 AA), autorský podíl 10%, ISBN 978-80-245-2059-9.


KRPÁLEK, P. – VACÍNOVÁ, T. Případová studie Staff development na Vysoké škole obchodní v Praze. In: Konkurenceschopnost ekonomiky – problémy a faktory jejího zvyšování. Sborník z mezinárodní ekonomické konference, VŠMIEP 21. 11. 2014, Brno: Tribun, a.s., s. 147 – 157, autorský podíl 50%, ISBN 978-80-86847-76-4.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. – KRPÁLEK, P. Possibilities to Support Entrepreneurship in the Czech Republic and Slovakia. In: Universal Journal of Industrial and Business Management. Horizon Research Publishing Corporation USA, 2 (8), 2014. p. 210 – 218. (share 50%), ISBN 2332-3329.


KRPÁLEK, P. Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy. In: Sborník příspěvků z 15. setkání partnerství TTnet ČR “Faktory ovlivňující vývoj profese učitele“, Kostelec nad Černými lesy, 12. – 13. 11. 2014, Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s. 22 – 24, ISBN 978-80-7481-090-9.


KRPÁLEK, P. – KRELOVÁ, K. Kurzy pro vysokoškolské pedagogy. In: Sborník příspěvků z 15. setkání partnerství TTnet ČR “Faktory ovlivňující vývoj profese učitele“, Kostelec nad Černými lesy, 12. – 13. 11. 2014, Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s. 25 – 27, ISBN 978-80-7481-090-9.


KRPÁLEK, P. – KADAŇOVÁ, E. Efektivní styl práce vysokoškolského učitele, vědecká monografie, Žatec: Ohře Media, s.r.o., 2014, 100 s., autorský podíl 50%, ISBN 978-80-905122-7-6.


KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. – KRPÁLEK, P. – KOLÁŘOVÁ, D. Developing Entrepreneurial Skills Using Project Teaching. In: Proceedings of the the 8th. International Scientific Conference „Rural Environment. Education. Personality (REEP)“. Jelgava, Latvia, 15. – 16. 5. 2015, pp. 115 – 121 (7 p.)  share 33%, abstracted/indexed SCOPUS, Web of Science, ISSN 2255-808X, ISBN 978-9984-48-179-1, [online] [cit. 2016-01-15] Available from www: <http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2015/Latvia-Univ-Agricult-REEP-2015proceedings.pdf>.


KRPÁLEK, P. Organizační formy výuky v didaktickém systému vysokoškolského vzdělávání. In: Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Ekonomické vzdělávání v SR a ČR. Ekonomická univerzita v Bratislavě, vzdělávací zařízení Virt, 19. 6. 2015, CD-ROM, s. 43 – 47 (5 s.), ISBN 978-80-225-4095-7.


KRPÁLEK, P. – KULHÁNEK, A. Rozvoj podnikavosti v dopravně ekonomických studijních oborech. In: Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Ekonomické vzdělávání v SR a ČR. Ekonomická univerzita v Bratislavě, vzdělávací zařízení Virt, 19. 6. 2015, CD-ROM, s. 48 – 54 (7 s.), ISBN 978-80-225-4095-7.


KRPÁLEK, P. Didaktické a mediální aspekty ve výuce podnikové ekonomiky a financí. In: Chromý, J. – Šedivý, J. – Drtina, R. (ed.) Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference “Média a vzdělávání 2015“, organizované v kooperaci Univerzity Hradec Králové, VŠE v Praze, Charkovské národní technické univerzity jm. Petra Vasylenka a odborného časopisu Media4u Magazine, Praha: Extrasystem, sv. 25, 2015, s. 116 – 119 (4 s.), ISBN 978-80-87570-30-2, [online] [cit. 2016-01-15] dostupné z www: < http://extrasystem.com/9788087570302.pdf>.


KRPÁLEK, P. Podpora rozvoje podnikavosti ve výuce podnikové ekonomiky. Případová studie z pedagogické praxe VŠO v Praze, o.p.s. Media4u Magazine č. 4/2015, ročník XII., s. 62 – 65, ISSN 1214-9187, [online] [cit. 2016-01-15] dostupné z www: < http://www.media4u.cz/aktualvyd.pdf>, časopis ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik, který vydává RVVI ČR. PhDr. Monika Nová (Měrotská), Ph.D.

MĚROTSKÁ, M. Haiti a tři měsíce po zemětřesení. In Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha: SVŠES, 2010, s. 48-53. ISBN 978-80-86744-84-1.


MĚROTSKÁ, M. Výchova k dobrovolnictví: mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce. In FULA, M., MARTINEK, M., BIENKOWSKA. Sociálně-výchovné kontexty s ohroženou mládeží. Praha: Jabok, 2012, s. 137-141. ISBN 978-80-904681-0-8.


NOVÁ, M. Multikulturní ošetřovatelství – multikulturní péče. In Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v roce 2013 a další aspekty pomoci. Praha: HITS, 2013, s. 6-9. ISBN 978-80-904964-6-0.


NOVÁ, M. 2015. Kulturní rozmanitost aspekty vnímání odlišností. In TURIAK, E. Koncipovanie osobnosti člověka v dialogov výchovy. Ružomberok: Katolícká univerzita v Ružomberku, 2015, s. 62-66. ISBN 978-80-561-0221-3.


NOVÁ, M. 2015. Prostituce v africkém státě Zimbabwe – sociální a zdravotní aspekty. In Abstract book, Social Pathology Among Youth. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, 2015, s. 95-97. ISBN 978-80-8132-131-3.


NOVÁ, M. 2015. Zimbabwe – poskytování rozvojové spolupráce v nedemokratickém politickém prostředí. In Development and democracy. Thinking Ahead for Sustainable Development. Bratislava: Points Foundation 2015. ISBN 978-80-971310-4-3, EAN 9788097131043.  s. 94– 100


NOVÁ, M, JURISTY, J. 2015. Testování statistických hypotéz v tématech sociální práce. In Zdravotníctvo a sociálna práca. Vedecký časopis Vysokej školy zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave a Fakulty zdravotnictva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Bratislava: SAMOSATO, s. r. o. s. 152-156. ISSN 1336–9326.


NOVÁ, M. 2015. Ubuntu – Aftická filozofická koncepce v současnosti. Acta Missiologica. s. 14-20. ISSN 1337-7515.   


NOVÁ, M. 2015. Zimbabwe – porušování lidských práv a rozvojová spolupráce. In Eštok, G. GEFFERT, R. BZDILOVÁ, R. Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 373-382. ISBN 978-80-8152-380-9.


NOVÁ, M. 2015. Zdravotně-sociální aspekty v Ugandě – pomoc místním obyvatelům od českých a slovenských nevládních neziskových organizací. In Zdravotníctvo a sociálna práca. Vedecký časopis Vysokej školy zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave a Fakulty zdravotnictva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Bratislava: SAMOSATO, s. r. o. s. 149-151. ISSN 1336–9326.


NOVÁ, M. 2015. Zimbabwe – porušování lidských práv a rozvojová spolupráce. In Eštok, G. GEFFERT, R. BZDILOVÁ, R. Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 373-382. ISBN 978-80-8152-380-9.


NOVÁ, M. 2016. Health care and socil issues in Uganda – Aid provided to the locals by Czech medical organization. In Beňo, P., Sabova, A., SRAMKA, M. Social problems og marginalized groups. Bacsky Petrovec : Martin Luther of Social Work, Serbia. p. 70-73. ISBN:  978-86-80092-19-5


NOVÁ, M. 2016. Hypotheses statistically tested by the chi-squared distribution method.In Beňo, P., Sabova, A., SRAMKA, M. Social problems og marginalized groups. Bacsky Petrovec : Martin Luther of Social Work, Serbia. p. 83-86. ISBN:  978-86-80092-19-5


NOVÁ, M. 2016. Zdravotně-sociální práce v transitním táboře pro migranty. Sborník příspěvků. Mezinárodní konference. Kvalita a její perspektivy. Péče o psychiku ve zdraví a nemoc. Pardubice: Univerzita Pardubice. s. 64-70. ISBN 978-80-7395-979-1


NOVÁ, M. 2016. Prostitution in Zimbabwe - Social and health care aspects. In Šuvada, J., Cazernecki, P., Tománek, P. Social Pathology I. Warsawa:  WMU Publishing house. p. 213 – 221 ISBN 95 - 97 978-83-7520-206-9.


NOVÁ, M. 2016. Migration – Models and Principles of Immigrant Integration. In International Conference on European Integration. Ostrava: VŠB technická Univerzita Ostrava. s. 673-678. ISBN 978-80-248-3911-0.
MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.

KALVACH Z., ŠNEJDRLOVÁ M., ONDRUŠOVÁ J., DRBAL C. Zdravotní stav ve stáří. Demografie, 2006,  48, 4: 265-269. ISSN 0011-8265.


KALVACH Z., DRBAL C., ZAVÁZALOVÁ H., ŠNEJDRLOVÁ M., ONDRUŠOVÁ J. Geriatrický pohled na zdraví a nemocnost ve stáří – změna paradigmatu ? Časopis lékařů českých. 2006, 154: 909-915. ISSN 0008-7335.


ONDRUŠOVÁ J., KALVACH Z., ŠNEJDRLOVÁ M., NOVOTNÁ E. Logodiagnostika jako nástroj k poznávání smysluplnosti u seniorů. 11. Pražské gerontologické dny 2007. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 2007. ISBN 80-86541-18-5.


NOVOTNÁ E., ŠNEJDRLOVÁ M., ONDRUŠOVÁ J., KALVACH Z. Geriatrický syndrom hypomobility, dekondice a svalové slabosti. 11. Pražské gerontologické dny 2007. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 2007. ISBN 80-86541-18-5.


KALVACH Z., J., ŠNEJDRLOVÁ M., ONDRUŠOVÁ J.,NOVOTNÁ E. Koncept geriatrické deteriorace, křehkosti, a deskripce pacientů pomocí geriatrických syndromů. 11. Pražské gerontologické dny 2007. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 2007. ISBN 80-86541-18-5.


ŠNEJDRLOVÁ M., ONDRUŠOVÁ J., NOVOTNÁ E., KALVACH Z. Medicína dlouhověkosti (longevity medicine) – fikce nebo realita? 11. Pražské gerontologické dny 2007. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 2007. ISBN 80-86541-18-5.


ONDRUŠOVÁ J. Gerontologická problematika životní smysluplnosti. In Kontexty sociální a charitativní práce. Sborník katedry psychosociálních věd a etiky UK HTF. Praha: nakladatelství L. Marek, 2008. ISBN 978-80-87127-07-0.


ONDRUŠOVÁ J. Možnosti využití logoterapie při práci se seniory. 12. Pražské gerontologické dny. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 2008. ISBN 80-86541-25-8.


ŠNEJDRLOVÁ M., KALVACH Z., OTOVÁ B., ONDRUŠOVÁ J. Stárnutí a involuční změny. In Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008.  kpt. 2, s.39-45. ISBN 978-80-247-2490.


KALVACH Z., ONDRUŠOVÁ J., ŠNEJDRLOVÁ M. Hodnocení sociálních souvislostí.In Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008.  kpt. 3.3.6., s. 104–108. ISBN 978-80-247-2490.


KALVACH Z., ONDRUŠOVÁ J., ŠNEJDRLOVÁ M. Hodnocení kvality života.In Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008.  kpt. 3.3.7., s. 109-110. ISBN 978-80-247-2490.


ONDRUŠOVÁ J., KALVACH Z. Syndrom duálního senzorického deficitu.In Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008.  kpt.6.12., s.287-293. ISBN 978-80-247-2490.


KALVACH Z., JANEČKOVÁ H., ONDRUŠOVÁ J. Syndrom maladaptace. In Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008.  kpt. 6.13., s.293-299. ISBN 978-80-247-2490.


ONDRUŠOVÁ J. Měření kvality života u seniorů. Česká geriatrická revue 2009; 7(1): 36-39. ISSN 1214-0732.


ONDRUŠOVÁ J. Smysluplnost života ve stáří. Česká geriatrická revue. 2010; 8(1-2): 50-55. ISSN 1214-0732.


ONDRUŠOVÁ J. Smysl života ve stáří– společenské aspekty dlouhověkosti. Pražské gerontologické dny 2010. Sborník abstrakt. Praha: ČALS, 2010. ISBN 80-86541-18-5.


ONDRUŠOVÁ J. Smysl života ve stáří - výsledky výzkumu a jejich uplatnění v sociální práci. Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče.Sborník příspěvků z konference. Bratislava. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, 2010:  336-348. ISBN 978-80-87386-10-1.


ONDRUŠOVÁ J. Smysl života ve stáří. (Slovo úvodem). Interní medicína pro praxi 2010; 9. Solen. ISSN 1010-7299.


ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1997-2.


ONDRUŠOVÁ, J., DRAGOMIRECKÁ, E. Smysl života a depresivita u českých seniorů. Československá psychologie 2012; 3 : 193-205.Mgr. Sylvie Stretti

STRETTI, S., KAŇÁK, J. Základní struktura pomáhajícího rozhovoru po telefonu. Odborná příloha časopisu Linka bezpečí, březen 2011, s. 7-8.


KAŇÁK, J., STRETTI, S. Faktory ovlivňující komunikaci o sexualitě a její obsah: zkušenosti z výzkumu u klientů a klientek NZDM. In Děti a jejich sexualita – rádce pro rodiče a pedagogy. 1. vyd. Brno: C Press, 2014, s. 105-161. ISBN 978-80-264-0290-9.


KAŇÁK, J., STRETTI, S. Nástroje posouzení spirituální dimenze klientů v pomáhajících profesích. Acta theologica et religionistica, 2015, IV, č. 1, s. 42-56. ISSN 1338-7251.


STRETTI, S., KAŇÁK, J. Jak s dětmi mluvit o sexualitě. In Děti a jejich sexualita – rádce pro rodiče a pedagogy. 1. vyd. Brno: C Press, 2014, s. 164-200. ISBN 978-80-264-0290-9.Mgr. Lukáš Urban, Ph.D.

DANICS, Š., DUBSKÝ, J., KAMÍN, T., URBAN, L. Základy sociologie a politologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 366 s. ISBN 978-80-7380-486-2.


URBAN, L. Sociologie trochu jinak. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2011. 272 s. ISBN 978-80-247-3562-7.


URBAN, L., DUBSKÝ, J. a kol. Sociální patologie. Praha: PA ČR, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7251-361-1.


URBAN, L., DUBSKÝ, J., BAJURA, J. 2., rozš. vyd. Sociální deviace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 232 s. ISBN 978 80-7380-397-1.


URBAN, L., DUBSKÝ, J., MURDZA, K. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada, 2011. 240 s. ISBN 978-80-247-3563-4.doc. Paed.Dr. Olga Zelinková, CSc.

ZELINKOVÁ, Olga. Příspěvek k rozvoji sluchového vnímání. In BALÁŽ, J. et al. Interpersonálna komunikácia a jej poruchy.Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1988, s.255-258.


ZELINKOVÁ, Olga. Evaluation of the efficiency of reading in the Czech Republic. InSCHNEIDER, Wolfgang, STENGARD, Cecilia. Inventory of European lingitudinal studiesof reading and spelling. Wurzburg 2000, s.32-33. ISBN 92-828-8321-3


ZELINKOVÁ, Olga. Terapeutické techniky. In LECHTA, Viktor et al. Terapia narušenejkomunikačnej schopnosti.Martin : Osveta, 2002, s. 262 – 268. ISBN 80-8063-092-5.


ZELINKOVÁ, Olga. Dyslexia in the Czech Republic. In SMYTHE, Ian, EVERAT John, SALTER, Robin. International Book of Dyslexia.Chichester: John Wiley + Sons, 2004, s.68-71. ISBN 0-471-49646-4.


ZELINKOVÁ, O. Odchylky ve vývoji čtení. In KOCUROVÁ, Marie a kol. Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-578-2.


ZELINKOVÁ, O. Podíl kognitivních procesů při osvojování čtení. In KOCUROVÁ, Marie a kol. Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-578-2.


ZELINKOVÁ, O. Výuka cizích jazyků. In SMYTHE, I. a kol. Dyslexie. Průvodce pro rodiče a učitele. Euroface Consulting, 2013.


ZELINKOVÁ, O., ČEDÍK, M. Mám dyslexii. Praha: Portál, 2013. 144s. ISBN 978-80-262-0349-0.Paed.Dr. Mgr. Hana Žáčková

ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. Dysgrafie. Praha: D+H, 2005. 66 s. ISBN 978-80-903579-2-1.


ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU. Praha: D+H, 2006. 44 s. ISBN 978-80-903579-4-6.


ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Praha: D+H, 2007. 45 s. ISBN 978-80-93869-3-8.


ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Pro učitele a vychovatele. Praha: D+H, 2007.127 s. ISBN 978-80-903869-1-4.


ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. Smyslové vnímání. Praha: D+H, 2007. 67 s. ISBN 978-80-903579-9-0.


ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. SOVOVÁ, H. SPU na 2. stupni ZŠ. Praha: D+H, 2007. 82 s. ISBN 978-80-903579-7-6.


ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. Relaxace nejen pro děti s ADHD. Praha: D+H, 2008.60s. ISBN 978-80-903869-8-3.


JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. a kol. Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: D+H, 2009. 156 s. ISBN 978-80-87295-00-7.


JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2009. 175 s. ISBN 978-80-7367-474-8.


JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Praha: Grada, 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-2697-7.


ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. Dyslexie. Praha: D+H, 2011. 63s. ISBN 978-80- 903869-7-6.


JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Dyslexie. Dotisk 2., upr. vyd. Praha: D+H, 2011. 64 s. ISBN 978-80-903869-7-6.


JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Dysortografie. Praha: D+H, 2012. 68 s. ISBN 978-80-87295-10-6.


JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Je naše dítě zralé pro vstup do školy? Praha: Grada, 2014. 141 s. ISBN 978-80-247-4750-7.


ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Pro rodiče a vychovatele. Praha: D+H, 2014. 81 s. ISBN 978-80-87295-16-18.


ŽÁČKOVÁ, H., JUCOVIČOVÁ, D. Mám poruchu pozornosti, i když jsem dospělý? Praha: D+H, 2014. 155 s. ISBN 978-80-87295-17-5.


JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Máme dítě s ADHD – rady pro rodiče. Praha: Grada, 2015. 262 s. ISBN 978-80-247-5347-8.


JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Jak se učit s dítětem s SPU a s poruchou pozornosti? Praha: D+H, 2015. 82 s. ISBN 978-80-903579-7-6.Mgr. Monika Válková

VÁLKOVÁ, M., KOREJSOVÁ, M., HOLMEROVÁ, I. Diskusní materiál k východiskům dlouho péče v České republice. Praha: MPSV, 2009.
Poslední změna: 11. srpen 2023 09:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám