Sociální a charitativní práce na HTF UK

Husitská teologická fakulta jako součást Univerzity Karlovy realizuje studijní programy, které pokrývají, kulturní, sociální, spirituální, pedagogické, interpersonální a charitativní oblasti společenského života současné společnosti. Poskytuje teologické vzdělání jako záštitu pro revitalizaci evropských křesťanských morálních a náboženských hodnot. Vychází ze současného filozofického a sociologického případně politologického poznání a z předpokladu, že dochází ke znovuobjevení náboženství jako základu civilizace, kontinuity a perspektivy duchovního horizontu a stability sociálních systémů. Záměry fakulty pak uvádějí do patřičných sociálních kontextů i bakalářské a navazující magisterské programy Sociální a charitativní práce.


Cílem oboru Sociální a charitativní práce je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků pro regulované povolání sociálního pracovníka, zaměřené na všeobecnou sociální práci a sociální služby v církevní a mimocírkevní oblasti, a pro profese v působnosti státní správy, profese kulturně, literárně a publicisticky zaměřené a pro teoretické činnosti v sociálně vědní oblasti či vědecko-výzkumné práce.


K přihlášce.


Katedra psychosociálních věd a etiky HTF UK, jež garantuje výuku v bakalářském studijním programu Sociální a charitativní práce (SACH) a v navazujícím magisterském studijním programu Sociální a charitativní práce (SACH), vznikla již v roce 1995 nejdříve jako subkatedra psychosociálních věd, posléze od roku 1998 až do současnosti pod názvem katedra psychosociálních věd a speciální etiky a od roku 2006 pod názvem katedra psychosociálních věd a etiky. Časové kontinuum univerzitní přípravy teologicky vzdělaných sociálních pracovníků dnes představuje již více než 17 let.


Katedra psychosociálních věd a etiky HTF UK, je členkou Asociace vzdělavatelů v sociální práci v České republice. V bakalářském studijním oboru a navazujícím magisterském studijním oboru Sociální a charitativní práce akreditovaných pod programem 7508 Sociální práce, pouze v prezenční formě studia studuje přes 450 studentů.


Pracovníci katedry dlouhodobě integrují vědeckou a publikační činnost s výukou profesionálních kompetencí a rozvojem osobnosti svých studentů, které jsou nezbytné pro poskytování odborné, účinné a etické sociální práce v náročném sociálním terénu. Katedra je dlouhodobě zapojena do programu Erasmus LLP na úrovni akademické, ale zejména studentské mobility a meziuniverzitní spolupráce.


Cílem studijních programů Sociální a charitativní práce, je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků pro regulované povolání sociální pracovník/sociální pracovnice, zaměřené na všeobecnou sociální práci s integrovanými teologickými dovednostmi pro pracovní činnosti a kompetence v oblastech:

  • praktické sociální péče, sociální práce a sociálních služeb v církevní a mimocírkevní oblasti

  • profesí v působnosti státní správy

  • profesí kulturně, literárně a publicisticky zaměřených

  • teoretické činnosti v sociálně vědní oblasti, či vědecko-výzkumné práce


Teoretickou výuku předmětů a zkušenostní učení prostřednictvím výcviku a řízené praxe v garantovaných studijních oborech vymezují zvyšující se společenské požadavky na přípravu odborníků pro sociální a charitativní práci s různými sociálními a populačními skupinami. Charakteristický je interdisciplinární charakter studijních oborů. Studium má absolventům usnadnit odbornou orientaci v problémech současné společnosti, v sociálním terénu zahrnujícím široké spektrum sociálních dysfunkcí člověka, v psychologii a v psychopatologii člověka, ve speciálních komunikačních technikách a připravit je na práci v sociálních programech, pro realizace nových koncepcí sociální práce, pro tvorbu a realizaci účinných metod sociální práce a sociálních služeb i pro otevřený a humánní přístup k jednotlivcům i rizikovým cílovým sociálním či populačním skupinám.


Absolventi bakalářského a navazujícího oboru Sociální a charitativní práce mají možnost profesního uplatnění zejména:

  • při sociální práci s lidmi v nouzi či v kritické situaci (nezaměstnaní, lidé bez domova, jednotlivci či rodiny v krizi, domácí násilí, osoby v akutním ohrožení sociální dezorganizace nebo vyloučení apod.)

  • při sociální práci s lidmi závislými na návykových látkách nebo s patologickými hráči

  • při sociální práci a sociálních službách pro lidi se zdravotním, mentálním a smyslovým postižením, či lidmi se specifickými poruchami učení a chování

  • při sociální práci s lidmi ve výkonu trestu odnětí svobody či po výkonu tohoto trestu a jejich rodinami

  • při podpoře, pomoci a péči o lidi chronicky nemocné, o seniory a osoby umírající.


Kvalifikační předpoklady absolventů akreditovaných studijních oborů v programu Sociální práce, a to jak v bakalářském studijním oboru SACH, tak i v navazujícím studijním oboru SACH, jsou definovány odborným zaměřením studijních oborů, v závislosti na platné akreditaci v rámci působnosti Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Uvedené obory vycházejí z aktuálních legislativních požadavků vymezujících kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka (§ 109 a § 110 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách), a také z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR. Stanovisko MPSV ČR ze dne 13.12.2011 č.j.: 2011/89948-222 rovněž odbornou způsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka (podle směrnice EU 2005/36/ES, regulovaná jednotka 655) u absolventů výše uvedených oborů, potvrzuje.


Při katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK, je zřízeno Akademické poradenské centrum UK Husitské teologické fakulty. Poradenské centrum poskytuje studijní, profesní, kariérové a edukační poradenství studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, odbornou intervenci studentům se specifickými poruchami učení, poruchami v oblasti komunikace nebo se sluchovým či zrakovým postižením a konzultační a poradenskou podporu pro studenty se znevýhodněním. Pracovníci katedry psychosociálních věd a etiky umožňují studentům se zájmem o poradenskou činnost se spolupodílet na činnosti poradenského centra. Akademické centrum rozvojové spolupráce a humanitární pomoci bylo zřízeno při katedře v roce 2010 a slouží zejména pod vedením akademických pracovníků katedry pro studenty k realizaci praxí orientovaných na rozvojovou pomoc ve vybraných zemích a realizaci projektů humanitární pomoci.


Poslední změna: 27. listopad 2018 11:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám