Životopisy a publikační činnost pedagogů

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

Vedoucí Oddělení judaistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na Talmud a rabínskou literaturu.


* Životopis

Vzdělání

1964 české dějiny a archivnictví, FF UK v Praze, promovaný filolog

1971 hebraistika, FF UK v Praze, promovaný filolog

1991 filologie, FF UK v Praze, kandidát filologických věd – CSc.

1994 systematická teologie, UK v Praze, docent


Praxe

1968–1991 samostatný odborný a vědecký pracovník Státního židovského muzea v Praze

1969–1982 externí učitel moderní hebrejštiny (ivritu) na Státní jazykové škole v Praze

1982–1985 externí učitel na Katedře věd o zemích Asie a Afriky, FF UK v Praze

1991–1995 odborný asistent Katedry judaistiky HTF UK v Praze

1995–2005 docent na Katedře biblistiky a judaistiky HTF UK

2005–2012 vedoucí Ústavu židovských studií

2012–dosud vedoucí Oddělení judaistiky HTF UK v Praze

1999–2006 proděkan pro vědu a výzkum HTF UK v Praze

1991–dosud úřední překladatel hebrejština – čeština, čeština – hebrejština

1998–dosud externí učitel moderní hebrejštiny (ivritu)


Působení v zahraničí

1990 Izrael – Jeruzalém – Mezinárodní centrum pro studium hebrejské kultury          

2002 Paris/Sorbonna – výukový pobyt


* Publikační činnost


NOSEK, Bedřich; DAMOHORSKÁ, Pavla. Židovské tradice a zvyky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 271 s. ISBN 978-80-246-1518-9.


NOSEK, Bedřich; DAMOHORSKÁ, Pavla. Úvod do synagogální liturgie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 160 s. ISBN 80-246-0986-X.


NOSEK, Bedřich. Židovská gramatická literatura v českých zemích: od poloviny 18. do poloviny 19. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 153 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0687-9.


NOSEK, Bedřich. Aramejština babylónského Talmudu: praktická gramatika. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001. 279 s. ISBN 80-246-0079-X.


Účast na výzkumném záměru fakulty a programu Prvouk. V rámci těchto programů je připravena do tisku monografická práce a celkem pět odborných studií.


* Vyučované předměty

Aramejština babylónského Talmudu

Četba a výklad aramejských textů babylónského Talmudu

Hebrejština středověkých rabínských textů

Rabínská literatura

Úvod do četby a studia textů babylónského Talmudu


PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.

Odborný asistent Oddělení judaistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na židovské dějiny a dějiny antisemitismu.


* Životopis


Vzdělání

1984–1988 dějiny, FF UP v Olomouci

1989 doktorský diplom – PhDr.

1990–1997 filosofie a teologie, Jezuitské vysoké učení Centre Sévres v Paříži – Th.D.

1999–2004 sociální dějiny Židů, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS) v Paříži


Praxe

1988–1990 Státní židovské muzeum v Praze, kulturně-odborná pracovnice

1991–1994 Základní soukromá škola (Ecole la Providence) v Paříži, asistentka ředitelky

1994–2002 Musée d´Art et d´Histoire du Judaisme v Paříži, dokumentalistka, kurátorka a konférenciérka

1996–1999 Katolický seminář (Ecole cathédrale) v Paříži, přednášející židovských dějin

jarní semestr 2000 a rok 2005–2006 Lauderovy školy v Praze, zástupce ředitele pro výuku judaismu a učitelka židovských dějin

2007–2008 Univestity of Haifa, Institut Bucerius, vědecká pracovnice se zaměřením na dějiny Židů v ČSSR po roce 1945

2008–2012 Katedra Blízkovýchodních studií FF ZČU v Plzni, externí vyučující, garant předmětů a spolupracovník týmu projektu IHISTUD (z nedostatku finančních prostředků pozastaven)

2008–2012 Ústav židovských studií při HTF Univerzity Karlovy v Praze, odborná asistentka a samostatná vědecká pracovnice

2012–dosud Oddělení judaistiky, Katedra biblistiky a judaistiky, odborná asistentka a samostatná vědecká pracovnice


Účast na mezinárodních konferencích

září 1997 L´Institut de la connaissance des religions du Livre et le Centre universitaire européen Rachi v Paříži, Themes lévinasiens, (příspěvek La notion de l´Autre chez Emmanuel Lévinas)

květen 1998 L´Institut de la connaissance des religions du Livre et le Centre universitaire européen Rachi v Paříži, Universalité et universalisme,(příspěvek De l´universel dans la Condition humaine de Hannah Arendt)

říjen 2004 Hebrew University in Jerusalem, Scripteurs en marge du judaisme dans les grandes littératures européennes du XXe siécle, (příspěvek Les écrivains juifs de langue tchéque, 1900-1941: d'une marginalité é l'autre?)

březen 2005 Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze, Židé a křesťané v nové Evropě, (příspěvek Francouzská republika, židé a judaismus: několik aspektů z minulosti a přítomnosti, jaká budoucnost?)

listopad 2005 Yad Vashem v Jeruzalémě, Seminar for Educators from the Czech Republic, (příspěvek Židé v Evropě a v Čechách: několik pohledů na společné i odlišné v dějinách)

listopad 2005 Česká akademie věd a Centre français de recherches en sciences sociales v Praze, Quelle Europe annonce la bataille d’Austerlitz? – Jakou Evropu ohlásila bitva u Slavkova? (příspěvek Význam Napoleonova vítězství u Slavkova pro židovské obyvatelstvo Evropy)

listopad  2007 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a Spolek Akademiků Židů v ČR, Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století, (příspěvek Od antisemitismu k antisionismu: Československo po roce 1948)

březen 2011 The Hebrew University of Jerusalem, The Third International Conference on Modern Religions and Religious Movements in Judaism Christianity and Islam and the Bábí-Bahá’í Faiths, (příspěvek The Bydžov´s “Israelites” and the Frankists, two sects in 18th century Bohemia – similarities and differences)


Další semináře, mimořádné přednášky a aktivity

únor–červen 1998 příprava a vedení odborného semináře o díle Hanny Arendtové v Centre de Recherche français é Jérusalem (v roce 2000 v Institutu základů vzdělanosti při Karlově Univerzitě v Praze)

leden–červen 2001 příprava a organizace mezinárodního semináře v Centre français de recherches en sciences sociales v Praze: Integrace, přijetí či nepřijetí Židů ve 30. letech v Československu a ve Francii – srovnávací perspektiva (25. 6. – 26. 6. 2001) s příspěvkem: Les Juifs tchéques face é la crise : les années 1933-1938 é la lumiére de la presse juive

2000–2009 Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze – různé přednášky k dějinám, myšlení a kultuře Židů

leden–červen 2009 co-chair sekce „Jewish Cultural Property“ mezinárodní konference Holocauste Era Assets (26. 6. – 30. 6. 2009) organizované Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze

2009–2011 Česko-izraelská obchodní komora v Praze – přednáškový cyklus k dějinám, tradicím a zvykům Židů

2009–2011 HTF UK v Praze, účast na výzkumném záměru MSM 0021620803 a na s ním spojených konferencích: 1. Soužití národů a národností v ČR v náboženské reflexi (29. 10. – 30. 10. 2009, RUK Praha) s příspěvkem „Půl století křesťansko-židovského dialogu: revoluce nebo historická nezbytnost?“, 2. Církev československá a nacionalismus v evropském ekumenickém kontextu (14. 10. – 15. 10 2010, RUK, Praha) s příspěvkem „Česko-židovské hnutí a jeho odrazy v české kultuře v první polovině 20. století.“, a 3. (20. 10. – 21. 10. 2011, RUK Praha) s příspěvkem „Židé v Praze v první polovině 20. století: Češim Němci nebo sionisté?“

2011–2013 FF ZČU v Plzni, podíl na připravované kolektivní Encyklopedii antisemitismu (v rámci projektu IHISTUD, FF ZČU Plzeň, který byl r. 2012 z nedostatku finančních prostředků pozastaven)


Působení v zahraničí

1997–1999 Paříž a Jeruzalém, stipendistka Institutu de la connaissance des religions du Livre – rešerše o současné hermeneutice v judaismu a v katolické teologii a prezentace této práce v lednu 1999 v Centre Rachi v Troyes

1999–2004 Paříž a Praha, stipendistka francouzské vlády, atašé k Centre français de recherches en sciences sociales v Praze a k Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales a Paris – výzkumná práce k dějinám Židů v Čechách od 18. století do roku 1938 a účast s příspěvky na odborných seminářích (česko-židovské hnutí v letech 1880–1914, český sionismus v letech 1900–1914, prameny a metodologie vlastního výzkumu, židovské obyvatelstvo na českém venkově v 18. století)

2007–2008 stipendistka University of Haifa, atašé k Institutu Bucerius – výzkumná práce k dějinám Židů v Československu v letech 1945-1968


* Publikační činnost


Ecrire é l’ombre de Kafka: neuf auteurs juifs de langue tchéque, 1900-1940, (Psát ve stínu Kafky: devět česko-židovských spisovatelů, 1900-1940), s předmluvou V. Havla a X. Galmiche, naklad. Elkana, Jeruzalém-Paříž, 2006, 327 stran.


Jewish Society in Prague in the Time of Rabbi Löw, known as Maharal (1525-1609). In Blažek, J., Veverková, K. (ed.), Šalom. Pocta Bedřichu Noskovi k 70. narozeninám, naklad. L. Marek, Brno, 2012, s. 212-226.


Postavení Židů v islámských zemích a jeho proměny pod vlivem Evropy. In: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 1/2011, pp. 15-31.


Příspěvek ke genezi protižidovských mýtů a stereotypů ve středověkém křesťanském myšlení. In: Arava-Novotná, Budil, Tydlitátová, Tarant, Nová doba, stará zloba. Soudobý antisemitismus v historickém kontextu, édit. ZČU, Plzeň, 2010, s. 3-45.


Překlady


HABIB, Claude. Francouzská galantnost. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 341 s. Historie. ISBN 978-80-200-1782-6.


* Vyučované předměty

Antijudaismus a antisemitismus v dějinách

Četba textů k dějinám křesťansko-židovského dialogu

Četba textů k židovským dějinám

Úvod do dějin Židů

Úvod do judaismu

Úvod do metodologie bakalářských a diplomových prací v oblasti židovských studií


Mgr. David Biernot, Th.D.

Odborný asistent Oddělení judaistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na židovskou náboženskou filosofii a rabínskou literaturu (např. midrašim).


* Životopis


Vzdělání

1992–1993 studium na Evangelické fakultě v Bratislavě, studijní obor Evangelická teologie

1993–1998 studium na ETF UK v Praze, studijní obor Evangelická teologie

1998–1999 studium judaistiky, Universität Leipzig

2000–2001 postgraduální stáž, Ruprechts-Karl-Universität Universität Heidelberg

1998–2005 doktorské studium na ETF UK v Praze


Praxe

1999–2004 zaměstnán jakožto odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (Katedra křesťanské výchovy)

1999–2003 externista na Filosofické fakultě Ostravské univerzity

2002–dosud asistent, později odborný asistent na HTF UK v Praze (Katedra biblistiky a judaistiky, Ústav židovských studií, Katedra biblistiky a judaistiky)


Organizace mezinárodních konferencí

září 2009 Prague Maharal Conference – 400th Yahrzeit of the Maharal of Prague

listopad 2012 Milenialismus. Očekávání konce tohoto světa v minulosti a současnosti


Působení v zahraničí

1996–1997 třináctiměsíční studijní pobyt na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě

1998 tříměsíční studijní pobyt na univerzitě v Lipsku

2000 roční studijní pobyt na teologické fakultě v Heidelbergu

září 2012 Christelike Spiritualiteit, Universiteit van Suid Afrika, Pretoria, Suid Afrika


* Publikační činnost


BIERNOT, David. Přirozený zákon: Srovnání Římsko-katolické a židovské perspektivy, Studia Theologica 46, 2011, roč. 13, č. 4, s. 137-151. ISSN 1212-8570.


BIERNOT, David. Hegelova filozofie náboženství jako interpretační model na poli bádání o mystice v 19. a 1. polovině 20. století: Moše Idel a Bernard McGinn k problematice unio mystica v rámci židovské a křesťanské mystiky. In: Mystika uprostřed či na okraji? – Zkušenosti různých náboženství (Studie a texty Evangelické teologické fakulty UK 17). Jihlava: Mlýn, 2011. s. 15-34. ISBN 978-80-86498-43-0.


BIERNOT, David. Aberglaube und Magie im jüdischen rationalistischen Denken des Mittelalters: Die Null-Toleranz gegenüber Magie in der Mishne Tora Maimunis. In: Šalom: Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. Chomutov: Marek, 2012. s. 146-162. ISBN 9788087127568.


BIERNOT, David. Rabbinic Theology and Jewish Intellectual History: The Great Rabbi Loew of Prague (Routledge Jewish Studies Series). London: Routledge, 2012. 240 s. ISBN 978-0-415-50360-0. Kapitola 8, Sexual Restrain and Male Identity in Rabbinic Ethics and the Maharal`s Further Elaboration: Applying Foucault`s Idea of Subjectivation to Jewish Legal and Ethical Texts. s. 102-129.


BIERNOT, David. Konec tohoto světa: Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha: Dingir, 2012. 171 s. ISBN 978-80-86779-24-9. Kapitola 2, Milenialismus v judaismu, s. 36-77.


* Vyučované předměty

Četba a interpretace vybraných odborných textů

Četba a výklad midrašim

Četba a výklad vybraných textů ze středověké židovské filozofie

Ivrit V.-VI.

Židovská náboženská filozofie


ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

Odborný asistent Oddělení judaistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na synagogální liturgii, židovské tradice a zvyky a synagogální hudbu.


* Životopis

Vzdělání

1995–2000 studium na HTF UK v Praze, studijní obory Judaistika a Psychosociální vědy

2000–2003 doktorské studium na HTF UK v Praze, studijní obor Judaistika

2003 ukončení interního doktorského studia – ThDr. a Th.D.


Praxe

2004–dosud odborná asistentka HTF UK v Praze (Katedra biblistiky a judaistiky, Ústav židovských studií, Katedra biblistiky a judaistiky)


Působení v zahraničí

2006 studijní pobyt, Univerzita Krakow

2006 studijní pobyt, Bodleian Library, Oxford

2007 studijní pobyt, Universität Wien, Institut für Judaistik

2007 stipendijní pobyt, Universität Wien, Institut für Judaistik, stipendium AKTION

2008 studijní pobyt, Universität Wien, Institut für Judaistik


* Publikační činnost


DAMOHORSKÁ, P. Picture of the Habsburg  Ruler xe "Franz Joseph I"Franz Joseph I in the Jewish Sermons in the 19th and at the Beginning of the 20th Century. In: Šalom. Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. Ed. D. Biernot, J. Blažek, K. Veverková. Brno: pro Univerzitu Karlovu, Husitskou teologickou fakultu vydal L. Marek 2012. 449 s. ISBN 978-80-87127-56-8, s. 251-268.


DAMOHORSKÁ, P. The Jewish Prayer for the Welfare of the Country as the Echo of Political and Historical Changes in Central Europe. Praha: Husitská teologická fakulta UK 2010. 179 s. ISBN 978-80-7439-016-6.


DAMOHORSKÁ, P. Židovská modlitba za vládu v habsburské monarchii a ČSR. In: Právněhistorické studie, č. 41. Praha, Karolinum 2012. ISBN: 978-80-246-1993-4, s. 246-264.


NOSEK, B. -  DAMOHORSKÁ, P. Židovské tradice a zvyky. Praha: Karolinum 2010. 271 s. ISBN 978-80-246-1518-9.


DAMOHORSKÁ, P. Vývoj manželského a rodinného práva v judaismu. In: Právněhistorické studie č. 40, Praha: Karolinum 2009. ISBN: 978-80-246-1522-6, s. 379-391.


DAMOHORSKÁ, P.  Vývoj právního pojetí manželského a rodinného práva v judaismu, 12s. In: Pravněhistorické studie, č. 40/2009, Praha: Karolinum 2009.


* Vyučované předměty

Ivrit I.-IV.

Seminář k synagogální liturgii

Synagogální liturgie

Židovské tradice a zvyky


doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

Odborný asistent Oddělení judaistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze.

Specializuje se zejména na židovskou mystiku a synagogální liturgii.


* Životopis


Vzdělání

1993–1998 studium na HTF UK v Praze, obor Husitská teologie – Juadistika/Religionistika – Mgr. (diplomová práce Současný stav bádání o sabatianismu)

1998 Cena Josefa Dobrovského   

2001 Cena Josefa Hlávky

2006 obhájena doktorská disertační práce na téma Likutej amarim a chasidská spiritualita – Th.D. a ThDr.


Praxe

1998–dosud interní a posléze externí doktorand a zároveň asistent; po završení doktorského studia odborný asistent na HTF UK v Praze


* Publikační činnost


BLAŽEK, Jiří; HOLUBOVÁ, Markéta. Sidur Adir ba-marom. Modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky s paralelním českým překladem a komentářem. Praha: Nakladatelství Bergman Tomáš, 2008. 676 s. ISBN 978-80-904207-0-0.


BLAŽEK, Jiří; HOLUBOVÁ, Markéta. Sidur Adir ba-marom. Modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky s paralelním českým překladem a komentářem. Druhé doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Bergman Tomáš, 2009. 724 s. ISBN 978-80-904207-1-7.


BLAŽEK, Jiří; HOLUBOVÁ, Markéta. Machzor Ateret Jisra‘el. Modlitební kniha pro Roš ha-šana s paralelním českým výkladem a komentářem. Se slichot pro Erev Roš ha-šana a deset dní pokání podle minhagu Čech, Moravy, Slezska a Horních a Dolních Uher. Nosach Aškenaz. První vydání. Praha: Nakladatelství Bergman Tomáš, 2010. 612 s. ISBN: 978-80-904207-6-2.


HOLUBOVÁ, Markéta. The Book of Esther: Revealing or Re-Veiling the Identity? In U4 DU11-GA-NI SÁ MU-NI-IB-DU11 Ancient Near Eastern Studies in Memory of Blahoslav Hruška edited by Luděk Vacín. Dresden: ISLET-Verlag Dresden, 2011. 308 s. p. 97 — 118. ISBN 13: 978-3-9808466-6-0.


HOLUBOVÁ, Markéta. The Tree of Life and The Tree of Knowledge of Good and Evil. In Šalom: Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám / editovali Jiří Blažek, Kamila Veverková, David Biernot. Chomutov: L. Marek, 2012. 449 s. p. 313 — 321. ISBN 978-80-87127-56-8.


* Vyučované předměty

Biblická aramejština

Četba a tradiční židovský výklad biblických textů

Četba a výklad Mišny

Četba a výklad mystických chasidských textů

Hebrejské mystické a etické texty

Židovská mystika – kabala a chasidismus

Židovství a gnóze


Poslední změna: 30. listopad 2017 23:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám