Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:


Výsledky voleb do AS HTF UK pro volební období 2019-2021

Členy AS HTF UK se stávají:

Z komory studentů: Mgr. Veronika Matějková, ThDr. Ing. Anna Müllerová a David Patras

Z komory pedagogů: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc., doc. Mgr. Jiří Beneš Th.D. a Mgr. Lucie Kopecká, náhradníkem je Mgr. Marek Vinklát, Ph.D.


Podrobné výsledky voleb do AS HTF UK 2019-2021 (.pdf)


Volby na funkci děkana HTF UK pro volební období 2019-2023

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Navrženy byly tyto kandidátky:

  • MUDr. Mgr. Šárka Kučerová Cihelková

  • doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Příští zasedání Akademického senátu HTF UK

Další zasedání akademického senátu HTF UK proběhne 25. března 2019 od 13:30 v zasedací místnosti H401.

1.) Přivítání azahájení jednání.

2.) Rozprava a schválení programu jednání.

3.) Rozprava a schválení zápisu z minulého jednání.

4.) Vystoupení děkanský HTF ÚK doc. ThDr. K. Veverková Th.D.

5.) Vystoupení proděkanů.

6.) Vystoupení tajemníka Mgr. J. Navrátila.

7.) Informace o jednání AS UK (dr. Hrdlička).

8.) Volby do AS.

9.) Různé.


Současné složení Akademického senátu HTF UK

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

1. místopředseda:

Mgr. Filip Sedlák

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Členové:

Komora akademických pracovníků:

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Mgr. Lucie Kopecká

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.


Komora studentů:

Mgr. Kamila Kohoutová

Mgr. Veronika Matějková

ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.

Mgr. Antonín Šedivý


Výsledky voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 12. duben 2019 15:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám