Akademický senátAkademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:

Současné složení senátu

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

1. místopředseda:

ThDr. Ing. Anna Müllerová

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička


Členové:

Komora akademických

pracovníků:

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Mgr. Lucie Kopecká

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.

Komora studentů:

Mgr. Kateřina Hlaváčová

Bc. Ondřej Kadlec

Mgr. Veronika Matějková

Terezie Remencová


Výsledky voleb do akademického senátu HTF UK

Zápis ke stažení (.pdf)


Volební komise ve složení doc. J. Beneš Th.D., ThDr. Ing. A. Müllerová, T. Remencová. Mgr J. Navrátil, dr. M. Vinklát zjistila na svém zasedání dne 9. 9. 2020, že ve volbách 8. - 9. 9. 2020 bylo celkem odevzdáno 60 hlasovacích lístků, z toho 2 neplatné, pro kandidáty z řad studentů 35 hlasovacích lístků, z toho 0 neplatných, pro kandidáty z řad akademických pracovníků 25 hlasovacích lístků, z toho 2 neplatné.


Navržení kandidáti získali (v pořadí dosažených hlasů):


Komora studentů (volební účast 7,9 %)

Mgr. Kateřina Hlaváčová 22 hlasů, tj. 36 % z platných

Bc. Ondřej Kadlec 20 hlasů, tj. 34 % z platných

Mgr. Dominik Dostál 18 hlasů, tj. 30 % z platných


Komora pedagogů (volební účast 40,9 %)

ThDr. Jaroslav Hrdlička 22 hlasů, tj. 54 % z platných

PhDr. Marina Luptáková, Ph.D. 19 hlasů, tj. 46 % z platných


Členy AS HTF UK se stávají:

Z komory studentů: Mgr. Kateřina Hlaváčová a Bc. Ondřej Kadlec, náhradníkem Mgr. Dominik Dostál

Z komory pedagogů: ThDr. Jaroslav Hrdlička PhDr. Marina Luptáková, Ph.D.


Výsledky volby kandidáta na funkci děkana HTF UK

Výsledky ke stažení (.pdf)

Na zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (AS HTF UK) konaném dne 6. května 2019 od 13:30 byla zvolena doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. jako kandidátka na funkci děkana HTF UK. V souladu s čl. 18 Jednacího řádu AS HTF UK předloží předsednictvo Akademického senátu návrh na jmenování zvolené kandidátky rektorovi UK.


Volby na funkci děkana HTF UK pro volební období 2019-2023

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Navrženy byly tyto kandidátky:

  • MUDr. Mgr. Šárka Kučerová Cihelková

  • doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Archiv výsledků voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2019-2021 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 14. září 2020 15:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 6:30–19:30

pátek: 6:30–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám