Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:

Složení senátu

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. Jiří Beneš, Th.D.

1. místopředseda:

Mgr. Veronika Matějková

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička


Členové:

Komora akademických

pracovníků:

Mgr. David Biernot, Th.D.

Mgr. Lucie Kopecká

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.

Komora studentů:

Mgr. Kateřina Hlaváčová

Bc. Ondřej Kadlec

ThDr. Ing. Anna Müllerová

Terezie Remencová


Ustavující zasedání obnoveného AS HTF UK

Ustavující zasedání obnoveného AS HTF UK se bude konat za účasti stávajících i nově navrhovaných členů AS HTF UK v pondělí 21. června 2021 od 14,00 hod. v aule fakulty (č. 101).


Program:

1.) Přivítání členů AS a navržených kandidátů.

2.) Schválení navrženého programu jednání.

3.) Seznámení s výsledky voleb (předseda volební komise).

4.) Volba nového předsednictva

- ustavení volební komise

- podání návrhů na předsedu obnoveného senátu a na místopředsedy

- provedení voleb, vyhlášení výsledků


Přestávka

Zasedání obnoveného AS (řídí nově zvolený předseda)


Výsledky volby do AS HTF UK 2021

Volební komise ve složení dr. J. Hrdlička, dr. M. Luptáková, D. Spoustová, R. Zábrodský zjistila na svém zasedání dne 18. 6. 2021, že ve volbách 17. - 18. 6. 2021 bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků, z toho neplatných 0 pro kandidáty z řad studentů a 25 hlasovacích lístků, z toho neplatných 0, pro kandidáty z řad akademických pracovníků.

Navržení kandidáti získali (v pořadí dosažených hlasů):


Komora studentů (volební účast 3,0 %)

Mgr. Veronika Matějková - 13 hlasů, tj. 34,21% z platných

Terezie Remencová - 12 hlasů, tj. 31,58% z platných

ThDr. Ing. Anna Müllerová - 7 hlasů, tj. 18,42% z platných

Mgr. Jan Oldřich Krůza - 6 hlasů, tj. 15,79% z platných


Komora pedagogů (volební účast 43,9 %)

Mgr. David Biernot, Th.D. - 22 hlasů, tj. 36,07% z platných

Doc. Mgr. Jiří Beneš Th.D. - 21 hlasů, tj. 34,43% z platných

Mgr. Lucie Kopecká - 14 hlasů, tj. 22,95% z platných

PhDr. Monika Nová, Ph.D. - 4 hlasy, tj. 6,56% z platných


Členy AS HTF UK se stávají

Z komory studentů: Mgr. Veronika Matějková, Terezie Remencová, ThDr. Ing. Anna Müllerová

Náhradník za komoru studentů: Mgr. Jan Oldřich Krůza

Z komory pedagogů: Mgr. David Biernot, Th.D., Doc. Mgr. Jiří Beneš Th.D., Mgr. Lucie Kopecká

Náhradník za komoru pedagogů: PhDr. Monika Nová, Ph.D.


Výsledky volby kandidáta na funkci děkana HTF UK

Výsledky ke stažení (.pdf)

Na zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (AS HTF UK) konaném dne 6. května 2019 od 13:30 byla zvolena doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. jako kandidátka na funkci děkana HTF UK. V souladu s čl. 18 Jednacího řádu AS HTF UK předloží předsednictvo Akademického senátu návrh na jmenování zvolené kandidátky rektorovi UK.


Volby na funkci děkana HTF UK pro volební období 2019-2023

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Navrženy byly tyto kandidátky:

  • MUDr. Mgr. Šárka Kučerová Cihelková

  • doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Archiv výsledků voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2019-2021 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 21. červen 2021 18:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám