Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:

Současné složení senátu

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

1. místopředseda:

ThDr. Ing. Anna Müllerová

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička


Členové:

Komora akademických

pracovníků:

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Mgr. Lucie Kopecká

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.

Komora studentů:

Bc. Ondřej Kadlec

Mgr. Veronika Matějková

Terezie Remencová

Mgr. Filip Sedlák


Vyhlášení voleb do akademického senátu HTF UK

Vyhlášení ke stažení (.doc)

Akademický senát HTF UK stanovil na svém zasedání dne 15. června 2020 datum a místo konání voleb takto:

Volby se uskuteční v úterý a středu 8. a 9. září 2020 od 10 do 14 hodin na chodbě před studijním oddělením v budově UK HTF.


Do pedagogické komory Akademického senátu HTF UK budou zvoleni dva kandidáti, do studentské komory Akademického senátu HTF UK budou zvoleni také dva kandidáti. Volební období senátorů je dvouleté.


Návrhy kandidátů je možno podávat do 31. srpna 2020 do 12.00 hod. e-mailem, či v písemné podobě k p. tajemníku HTF UK Mgr. J. Navrátilovi. Návrhy na kandidáty e-mailem musí být opatřeny datem, jménem navrhovatele a doplněny e-mailem souhlasu navrhovaného kandidáta. Písemné návrhy na kandidáty musí být opatřeny datem, podepsány navrhovatelem a opatřeny souhlasem navrhovaného kandidáta.


Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce HTF UK a který si pro účel voleb nezvolil jinou fakultu univerzity. Navrhovat a volit kandidáty může každý člen akademické obce HTF UK: studenti navrhují a volí členy studentské komory Senátu, pedagogové navrhují a volí členy pedagogické komory Senátu.


Zasedání AS UK HTF 15. června 2020 zvolilo do volební komise:

doc. J. Beneš Th.D., ThDr. Ing. A. Müllerová, T. Remencová. Náhradník: Bc. O. Kadlec.


Výsledky volby kandidáta na funkci děkana HTF UK

Výsledky ke stažení (.pdf)

Na zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (AS HTF UK) konaném dne 6. května 2019 od 13:30 byla zvolena doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. jako kandidátka na funkci děkana HTF UK. V souladu s čl. 18 Jednacího řádu AS HTF UK předloží předsednictvo Akademického senátu návrh na jmenování zvolené kandidátky rektorovi UK.


Volby na funkci děkana HTF UK pro volební období 2019-2023

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Navrženy byly tyto kandidátky:

  • MUDr. Mgr. Šárka Kučerová Cihelková

  • doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Výsledky voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2019-2021 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 18. červen 2020 13:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám