Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:


Vyhlášení voleb zástupců HTF UK do AS UK

Předsednictvo AS HTF UK na svém zasedání 18. 11. 2019 rozhodlo o vyhlášení volby zástupců HTF UK do AS UK. 


Do komory studentů byli nominováni:

Do komory pedagogů byli nominováni:

Mgr. Kateřina Hlaváčová

ThDr. Ing. Anna Müllerová

Terezie Remencová


ThDr. Pavel Helan, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Mgr. Lucie Kopecká

Mgr. Marek Vinklát, Ph.D.


Volby do komory studentů a do pedagogů AS UK budou konány ve dnech:

  • čtvrtek 5. prosince 2019 10:00-14:00

  • pátek 6. prosince 2019 10:00-14:00


Vyhlášení doplňkových voleb do komory studentů AS HTF UK:

Senátor David Patras ukončil studium na HTF UK a jeho mandát zanikl. Senátorky a senátoři AS HTF UK proto na svém zasedání 11. listopadu 2019 vyhlásili doplňkové volby do komory studentů AS HTF UK.


Do studentské komory AS HTF UK byla nominována kandidátka: Terezie Remencová


Doplňkové volby do komory studentů AS HTF UK budou konány ve dnech:  

  • čtvrtek 5. prosince 2019 10:00-14:00

  • pátek 6. prosince 2019 10:00-14:00


Výsledky volby kandidáta na funkci děkana HTF UK

Výsledky ke stažení (.pdf)

Na zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (AS HTF UK) konaném dne 6. května 2019 od 13:30 byla zvolena doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. jako kandidátka na funkci děkana HTF UK. V souladu s čl. 18 Jednacího řádu AS HTF UK předloží předsednictvo Akademického senátu návrh na jmenování zvolené kandidátky rektorovi UK.


Volby na funkci děkana HTF UK pro volební období 2019-2023

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Navrženy byly tyto kandidátky:

  • MUDr. Mgr. Šárka Kučerová Cihelková

  • doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Současné složení Akademického senátu HTF UK

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

1. místopředseda:

ThDr. Ing. Anna Müllerová

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Členové:

Komora akademických pracovníků:

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Mgr. Lucie Kopecká

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.


Komora studentů:

Mgr. Veronika Matějková

David Patras

ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.

Mgr. Filip Sedlák


Výsledky voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 29. listopad 2019 12:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám