Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:

Složení senátu

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

1. místopředseda:

Mgr. Veronika Matějková

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička


Členové:

Komora akademických

pracovníků:

doc. Mgr. David Biernot, Th.D.

Mgr. Lucie Kopecká

ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.

Komora studentů:

Mgr. Dominik Dostál

Mgr. Ondřej Kadlec

ThDr. Ing. Anna Müllerová

Bc. Terezie Remencová


Výsledky voleb do akademického senátu

Protokol ke stažení (.docx)


Dílčí volební komise ve složení: doc. David Biernot, Th.D. (předseda), doc. Jiří Beneš, Th.D.,  Mgr. Dominik Dostál zjistila na svém zasedání dne 11. 11. 2022, že voleb ve dnech 10.–11. 11. 2022 se z celkového počtu 60 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 25, tj. 41,66 %; odevzdáno bylo 25 hlasovacích lístků, z toho 25 platných; z celkového počtu 796 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 52, tj. 6,53 %; odevzdáno bylo 52 hlasovacích lístků, z toho 51 platných.


Na základě údajů uvedených v protokolu dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK byli/y pro volební období od 1. února 2023 do 31. ledna 2026 zvoleni/y:


z řad akademických pracovníků       

1. doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

2. ThDr. Jaroslav Hrdlička


z řad studentů                                  

1. Mgr. Petra Tesařová

2. ThDr. Ing. Anna Müllerová


Zasedání akademického senátu HTF UK 12. 12. od 13:30 v H401


Program:

1) Přivítání a zahájení jednání

2) Rozprava a schválení programu jednání (jednání vede stávající senát)

3) Rozprava a schválení zápisu z posledního jednání AS HTF

4) Rozprava a schválení návrhu dílčí novely studijního a zkušebního řádu

5) Rozprava a schválení návrhu harmonogramu voleb nového děkana

6) Vystoupení děkanky UK HTF doc. ThDr. K. Veverkové Th.D.

7) Vystoupení proděkanů

8) Vystoupení tajemníka Mgr. J. Navrátila

9) Informace o zasedání AS UK (ThDr. J. Hrdlička)

10) Informace z rektorátu o elektronickém hlasování

11) Další zasedání senátu

12) Různé


Výsledky volby kandidáta na funkci děkana HTF UK

Výsledky ke stažení (.pdf)

Na zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (AS HTF UK) konaném dne 6. května 2019 od 13:30 byla zvolena doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. jako kandidátka na funkci děkana HTF UK. V souladu s čl. 18 Jednacího řádu AS HTF UK předloží předsednictvo Akademického senátu návrh na jmenování zvolené kandidátky rektorovi UK.


Volby na funkci děkana HTF UK pro volební období 2019-2023

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Navrženy byly tyto kandidátky:

  • MUDr. Mgr. Šárka Kučerová Cihelková

  • doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Archiv výsledků voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2023-2026 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2020-2023 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 5. prosinec 2022 18:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám