Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:

Složení senátu

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

1. místopředseda:

ThDr. Ing. Anna Müllerová

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička


Členové:

Komora akademických

pracovníků:

doc. Mgr. David Biernot, Th.D.

doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.

ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.

Komora studentů:

Mgr. Dominik Dostál

Mgr. Ondřej Kadlec

Pavel Ruzyak

Sebastian Sedlák


Zasedání AS HTF UK dne 15. 4. 2024

Akademický senát HTF UK se sejde k dalšímu zasedání ve středu 15. 4. 2024 ve 13:30 v H401.


Návrh programu:

1) Rozprava a schválení programu jednání

2) Rozprava a schválení zápisu z posledního jednání AS HTF

3) Vystoupení pana děkana doc. Vogela

4) Vystoupení proděkanů

5) Vystoupení pana tajemníka Mgr. J. Navrátila

6) Informace o zasedání AS UK (ThDr. J. Hrdlička)

7) Rozprava k volbám v AR 2024

8) Další zasedání AS (květen, červen 2024)

9) Různé


Vyhlášení voleb do Akademického senátu HTF UK 2024

AS HTF UK stanovil na svém zasedání dne 15. ledna 2024 datum a místo konání voleb takto:


Volby se uskuteční ve čtvrtek 18. a pátek 19. dubna 2024 po celé dva dny elektronickou formou.


Do pedagogické komory AS HTF UK budou zvoleni dva kandidáti, do studentské komory AS HTF UK budou zvoleni také dva kandidáti. Volební období senátorů je dvouleté.


Začátek volební kampaně od 26. února 2024. Návrhy kandidátů je možno podávat do 11. dubna ve 14,00 hod k p. tajemníku HTF UK, či do jeho poštovní schránky na HTF UK. Návrhy na kandidáty musí být podány v písemné podobě, opatřeny datem, podepsány navrhovatelem a opatřeny souhlasem navrhovaného kandidáta. Nebudou akceptovány návrhy zaslané e-mailem ani faxem. Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce HTF UK a který si pro účel voleb nezvolil jinou fakultu univerzity. Navrhovat a volit kandidáty může každý člen akademické obce HTF UK: studenti navrhují a volí členy studentské komory Senátu, pedagogové navrhují a volí členy pedagogické komory Senátu.


Volební komise: ThDr. Ing. A. Müllerová, P. Sedlák, P. Ruzyak.


Výsledky voleb do AS HTF UK 2023

Volební komise ve složení Mgr. D. Dostál, ThDr. J. Hrdlička, Mgr. O. Kadlec, zjistila na svém zasedání dne 28. 4. 2023, že ve volbách 27.–28. 4. 2023 bylo odevzdáno 64 hlasovacích lístků, z toho neplatných 0 pro kandidáty z řad studentů a 23 hlasovacích lístků, z toho neplatných 0, pro kandidáty z řad akademických pracovníků.

Navržení kandidáti získali (v pořadí dosažených hlasů):

   

Komora studentů (volební účast 8,52 %)

ThDr. Ing. Anna Müllerová                   28  hlasů, tj.   27, 72 % z platných

Pavel Ruzyak                                 29 hlasů, tj.   28,71 % z platných

Petr Sedlák                                   44 hlasů, tj.   43,56 % z platných


Komora pedagogů (volební účast 36,50  %)

doc. Jiří Beneš, Th.D.                         17  hlasů, tj.   28,81 % z platných

doc. David Biernot, Th.D.                  12   hlasů, tj.   20,33 % z platných

doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.       9  hlasů, tj.    15, 25 % z platných

Mgr. Lucie Kopecká                          8  hlasů, tj.    13, 55 % z platných

doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.        13 hlasů, tj.   22,03 % z platných


Členy AS HTF UK se stávají

Z komory studentů: Petr Sedlák, Pavel Ruzyak, ThDr. Ing. Anna Müllerová                                                                                

Z komory pedagogů: doc. Jiří Beneš, Th.D., doc. ThLic., Pavel Milko, Ph.D., doc. David Biernot, Th.D.                          

Náhradník za komoru pedagogů: doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.  


Výsledky volby kandidáta na funkci děkana HTF UK

Výsledky ke stažení (.pdf)

Na zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (AS HTF UK) konaném dne 17. dubna 2023 od 13:30 byl zvolen doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. jako kandidát na funkci děkana HTF UK. V souladu s čl. 18 Jednacího řádu AS HTF UK předloží předsednictvo Akademického senátu návrh na jmenování zvoleného kandidáta rektorce UK.


Vyhlášení harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana

Znění vyhlášení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: pátek 17. 3. 2023 do 12:00.


Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. Jiřímu Benešovi, a to buď osobně či do poštovní schránky.


Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.

Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: úterý 28. 3. 2023 ve 13:30 (H109).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 17. 4. 2023 v 13:30 (H401).Archiv výsledků voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2023-2026 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2020-2023 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 12. duben 2024 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám