Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:

Složení senátu

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

1. místopředseda:

Mgr. Veronika Matějková

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička


Členové:

Komora akademických

pracovníků:

doc. Mgr. David Biernot, Th.D.

Mgr. Lucie Kopecká

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.

Komora studentů:

Mgr. Kateřina Hlaváčová

Mgr. Ondřej Kadlec

ThDr. Ing. Anna Müllerová

Bc. Terezie Remencová


Výsledky volby do AS HTF UK 2022

Volební komise ve složení doc. Jiří Beneš, Th.D., ThDr. Ing. Anna Müllerová, Bc. Terezie Remencová zjistila na svém zasedání dne 6. 5. 2022, že ve volbách 5. - 6. 5. 2022 bylo odevzdáno 66 hlasovacích lístků, z toho neplatných 0 pro kandidáty z řad studentů a

27 hlasovacích lístků, z toho neplatných 0, pro kandidáty z řad akademických pracovníků.

Navržení kandidáti získali (v pořadí dosažených hlasů):


Komora studentů (volební účast 10,8 %)

Mgr. Ondřej Kadlec, 36 hlasů, tj. 30,00% z platných

Mgr. Dominik Dostál, 33 hlasů, tj. 27,50% z platných

Mgr. Kateřina Hlaváčová, 29 hlasů, tj. 24,17% z platných

Pavel Ruzyak, 22 hlasů, tj. 18,33% z platných


Komora pedagogů (volební účast 45 %)

ThDr. Jaroslav Hrdlička, 16 hlasů, tj. 35,56% z platných

ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D., 12 hlasů, tj. 26,67% z platných

ThDr. Pavla Damohorská, Th.D., 11 hlasů, tj. 24,44% z platných

PhDr. Marina Luptáková, Th.D., 6 hlasů, tj. 13,33% z platných


Členy AS HTF UK se stávají:

Z komory studentů: Mgr. Ondřej Kadlec, Mgr. Dominik Dostál. Náhradník za komoru studentů: Mgr. Kateřina Hlaváčová

Z komory pedagogů: ThDr. Jaroslav Hrdlička, ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D. Náhradník za komoru pedagogů: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.


Zasedání AS HTF UK dne 9. 5. 2022


Návrh programu:

1) Přivítání a zahájení jednání

2) Rozprava a schválení programu následujícího jednání (jednání vede stávající senát)

3) Rozprava a schválení zápisu z posledního jednání AS HTF

4) Prezentace výsledků voleb do AS HTF ve dnech 5.5. až 6.5.2022

5) Rekapitulace hlasování per rollam – změna Jednacího řádu AS UK

6) Vystoupení děkanky UK HTF doc. ThDr. K. Veverkové Th.D.

7) Vystoupení proděkanů

8) Vystoupení tajemníka Mgr. J. Navrátila

9) Informace o zasedání AS UK (ThDr. J. Hrdlička)

10) Termíny dalších zasedání AS HTF (ustavující schůze obnoveného senátu s volbou druhého místopředsedy AS HTF proběhne 13.6.2022. Po ní bude následovat řádné zasedání AS HTF).

11) Různé


Výsledky volby kandidáta na funkci děkana HTF UK

Výsledky ke stažení (.pdf)

Na zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (AS HTF UK) konaném dne 6. května 2019 od 13:30 byla zvolena doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. jako kandidátka na funkci děkana HTF UK. V souladu s čl. 18 Jednacího řádu AS HTF UK předloží předsednictvo Akademického senátu návrh na jmenování zvolené kandidátky rektorovi UK.


Volby na funkci děkana HTF UK pro volební období 2019-2023

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: do soboty 6. 4. 2019 13:30:

  • Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. PhDr. Bedřichu Noskovi, CSc., a to buď osobně či do poštovní schránky (č. 47).

  • Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.


Navrženy byly tyto kandidátky:

  • MUDr. Mgr. Šárka Kučerová Cihelková

  • doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.


Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: pondělí 29. 4. 2019 13:30 (H109/H111).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 6. 5. 2019 13:30 (H401).


Archiv výsledků voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2019-2021 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 6. květen 2022 16:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám