Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:

Složení senátu

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

1. místopředseda:

ThDr. Ing. Anna Müllerová

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička


Členové:

Komora akademických

pracovníků:

doc. Mgr. David Biernot, Th.D.

doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.

ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.

Komora studentů:

Mgr. Dominik Dostál

Mgr. Ondřej Kadlec

Pavel Ruzyak

Petr Sedlák


Zasedání AS HTF UK dne 16. 10. 2023

Akademický senát HTF UK se sejde k dalšímu zasedání ve středu 16. 10. 2023 ve 13:30 v H401.


Výsledky voleb do AS HTF UK 2023

Volební komise ve složení Mgr. D. Dostál, ThDr. J. Hrdlička, Mgr. O. Kadlec, zjistila na svém zasedání dne 28. 4. 2023, že ve volbách 27.–28. 4. 2023 bylo odevzdáno 64 hlasovacích lístků, z toho neplatných 0 pro kandidáty z řad studentů a 23 hlasovacích lístků, z toho neplatných 0, pro kandidáty z řad akademických pracovníků.

Navržení kandidáti získali (v pořadí dosažených hlasů):

   

Komora studentů (volební účast 8,52 %)

ThDr. Ing. Anna Müllerová                   28  hlasů, tj.   27, 72 % z platných

Pavel Ruzyak                                 29 hlasů, tj.   28,71 % z platných

Petr Sedlák                                   44 hlasů, tj.   43,56 % z platných


Komora pedagogů (volební účast 36,50  %)

doc. Jiří Beneš, Th.D.                         17  hlasů, tj.   28,81 % z platných

doc. David Biernot, Th.D.                  12   hlasů, tj.   20,33 % z platných

doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.       9  hlasů, tj.    15, 25 % z platných

Mgr. Lucie Kopecká                          8  hlasů, tj.    13, 55 % z platných

doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.        13 hlasů, tj.   22,03 % z platných


Členy AS HTF UK se stávají

Z komory studentů: Petr Sedlák, Pavel Ruzyak, ThDr. Ing. Anna Müllerová                                                                                

Z komory pedagogů: doc. Jiří Beneš, Th.D., doc. ThLic., Pavel Milko, Ph.D., doc. David Biernot, Th.D.                          

Náhradník za komoru pedagogů: doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.  


Volby do Akademického senátu HTF UK

Senátorky a senátoři AS HTF UK na zasedání 20. 2. 2023 vyhlásili volby do AS HTF UK. Mandát končí třem senátorům komory pedagogů a třem senátorům komory studentů AS HTF UK. Návrhy kandidátů bylo možno podávat do 13. 4. (do 12.00 hod.) k p. tajemníku Mgr. J. Navrátilovi.


Volby se uskuteční ve čtvrtek a pátek 27. a 28. dubna 2023 od 10 do 14 hodin na chodbě před studijním oddělením v budově HTF UK. Volební komise: Mgr. Dominik Dostál, ThDr. Jaroslav Hrdlička, Mgr. Ondřej Kadlec, Mgr. Veronika Matějková.


Do pedagogické komory AS HTF UK budou zvoleni tři kandidáti, do studentské komory AS HTF UK budou zvoleni také tři kandidáti. Volební období senátorů je dvouleté.


Do komory akademických pracovníků byli navrženi:

  • doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D., katedra biblistiky a judaistiky

  • doc. Mgr. David Biernot, Th.D., katedra biblistiky a judaistiky

  • doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D., katedra biblistiky a judaistiky

  • Mgr. Lucie Kopecká, katedra biblistiky a judaistiky

  • doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D., ústav východního křesťanství


Do komory studentů byli navrženi:

  • ThDr. Ing. Anna Müllerová, studijní program: Teologie, rok zápisu do studia: 2. 10. 2017

  • Petr Sedlák, studijní program: Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, rok zápisu do studia: 28. 6. 2021

  • Pavel Ruzyak, studijní program: Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice, rok zápisu do studia: 23. 9. 2021


Výsledky volby kandidáta na funkci děkana HTF UK

Výsledky ke stažení (.pdf)

Na zasedání Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (AS HTF UK) konaném dne 17. dubna 2023 od 13:30 byl zvolen doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. jako kandidát na funkci děkana HTF UK. V souladu s čl. 18 Jednacího řádu AS HTF UK předloží předsednictvo Akademického senátu návrh na jmenování zvoleného kandidáta rektorce UK.


Vyhlášení harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana

Znění vyhlášení (.pdf)

Předseda Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje harmonogram volby kandidáta na funkci děkana HTF UK. Volba kandidáta na funkci děkana probíhá v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, čl. 18.


Termín odevzdání návrhů na kandidáta na funkci děkana: pátek 17. 3. 2023 do 12:00.


Návrhy se odevzdávají předsedovi AS HTF UK, doc. Jiřímu Benešovi, a to buď osobně či do poštovní schránky.


Návrh je třeba odevzdat společně s přílohami, jež jsou uvedeny v Jednacím řádu AS HTF UK, čl. 18.

Termín předvolebního zasedání AS HTF UK, na kterém mohou vystoupit kandidáti na funkci děkana a představit akademické obci svůj program: úterý 28. 3. 2023 ve 13:30 (H109).


Termín volebního zasedání AS HTF UK: pondělí 17. 4. 2023 v 13:30 (H401).Vyhlášení voleb do Akademického senátu HTF UK

Vyhlášení ke stažení (.pdf)

Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy stanovil na svém zasedání dne 20. února 2023 datum a místo konání voleb takto:


Volby se uskuteční ve čtvrtek a pátek 27. a 28. dubna 2023 od 10 do 14 hodin na chodbě před studijním oddělením v budově HTF UK.


Do pedagogické komory AS HTF UK budou zvoleni tři kandidáti, do studentské komory AS HTF UK budou zvoleni také tři kandidáti. Volební období senátorů je dvouleté.


Návrhy kandidátů je možno podávat do 13. dubna 2022 do 12.00 hod. e-mailem, či v písemné podobě k rukám pana tajemníka HTF UK Mgr. J. Navrátila. Návrhy na kandidáty e-mailem musí být opatřeny datem, jménem navrhovatele a doplněny e-mailem souhlasu navrhovaného kandidáta. Písemné návrhy na kandidáty musí být opatřeny datem, podepsány navrhovatelem a opatřeny souhlasem navrhovaného kandidáta.


Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce HTF UK a který si pro účel voleb nezvolil jinou fakultu univerzity. Navrhovat a volit kandidáty může každý člen akademické obce HTF UK: studenti navrhují a volí členy studentské komory Senátu, pedagogové navrhují a volí členy pedagogické komory Senátu.Archiv výsledků voleb do Akademického senátu UK

Výsledky voleb do AS UK 2023-2026 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2020-2023 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2017-2020 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2016-2019 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2015-2018 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2014-2017 (.doc)

Výsledky voleb do AS UK 2013-2016 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2012-2015

Výsledky voleb do AS UK 2011-2014

Výsledky voleb do AS UK 2010-2013 (.pdf)

Výsledky voleb do AS UK 2009-2012

Výsledky voleb do AS UK 2008-2011 (.pdf)


Poslední změna: 20. září 2023 14:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám