PRIMUS

Primus je soutěží Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Vybraní mladí vědci budou moci po dobu 3-5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Zajímavou příležitost pro tvůrčí a vědeckou práci dostanou i studenti doktorských a magisterských studijních programů, které bude možné do řešitelských týmů zapojit. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC).

Harmonogram pro rok 2024

viz https://cuni.cz/UK-7545.html

Vyhlášení 9. ročníku soutěže Primus UK (rok 2025)

Opatření rektorky č. 7/2024 - Vyhlášení 9. ročníku soutěže PRIMUS UK

Opatření rektorky č. 6/2024 - Zásady soutěže PRIMUS

Opatření rektorky č. 8/2024 - Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE, PRIMUS, SVV a GAUK


Podávání návrhů projektů

Od roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova soutěž Primus, určenou pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.

Jedním z dlouhodobých cílů, které se daří plnit, je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC; viz Excelence ve výzkumu).

Očekává se proto, že předkladatelé návrhů, kteří budou v soutěži úspěšní, vytvoří na Univerzitě Karlově vlastní laboratoře/vědecké směry a budou schopni podat si do ukončení řešení projektů Primus žádost o ERC grant.

Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK info + odkazy

Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.


Přípravu a odevzdání návrhů projektů je nutné koordinovat ve spolupráci s oddělením pro vědu / projektovým oddělením HTF s dostatečnou časovou rezervou (do 12. 4. 2024)!


Podmínky 9. kola soutěže

hlavní řešitel

zájemce s ukončeným doktorským studiem (ne více než 8 let od ukončení)

ostatní členové týmu

- akademičtí, vědečtí, výzkumní, techničtí a odborní pracovníci

- magisterští a doktorští studenti

vyhlášení osmého kola soutěže

1. března 2024

poslední možnost registrace osob mimo UK

8. dubna 2024

ukončení podávání návrhů

22. dubna 2024 (16:00)

zveřejnění výsledků 9. kola soutěže

do 1. července 2024

zahájení řešení

nejdříve 1. ledna 2025, nejpozději 31. 8. 2025

doba řešení projektů

Max. 4 roky


Kontakty


Mgr. Viktorie Slováková, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108

Ing. Michaela Hlinská

Projektová podpora

E-mail: michaela.hlinska@htf.cuni.cz

Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek 9:00-12:00

Tel.: +420 737 909 127

Kancelář: 302a


Řešené projekty a ukončené projekty

PRIMUS/17/HUM/34

Název projektu: Depolitizace studia židovské mystiky: Teologická reflexe literatury pražských frankistů (The Depoliticization of Studies in Jewish Mysticism: Theological Reflection of Prague Frankist Literature)

Hlavní řešitel: ThDr. Ivan Kohout, Th.D.

Termín: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Anotace: Pražský frankismus je specifickým úkazem dějin náboženského myšlení, kterému v české vědecké literatuře doposud nebyla věnována větší pozornost. Pražská frankistická literatura byla zkoumána badateli zahraničními, základy jejich postupu ovšem tkví v době, kdy se Wissenschaft des Judentums ustanovila jako svébytný obor, jehož směřování však nebylo určováno jen vědeckým zájmem. Die Wissenschaft des Judentums vznikla jako ideologický nástroj reformního a konzervativního hnutí a tento jev obor doprovází dodnes. V případě frankismu jsou judaistické práce ovlivněny směrem ortodoxním, k čemuž došlo především v díle Gershoma Scholema. Cílem projektu je poskytnutí nezaujaté reflexe pražské frankistické literatury, jejíž výsledky nebudou žádnému ze směrů judaismu stranit. Frankistické spisy budou uchopeny jako komentář ke knize Zohar, který vznikal bez korektivu navazující kabalistické a rabínské literatury.


PRIMUS/17/HUM/21 - ukončen k 31. 12. 2019

Název projektu: Reflexe křesťanské tradice jako prostředek pochopení sociokulturních změn v evropské post-sekulární společnosti (Reflection of Christian Tradition as Instrument of Understanding Sociocultural Changes in European Post-secular Society)

Hlavní řešitel: ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.

Termín: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Anotace: Specifická pluralitně orientovaná a kulturně-historicky podmíněná situace současné Evropy vyžaduje s přihlédnutím k dřívějšímu vývoji zcela nová interpretační východiska i v oblasti křesťanské teologie, a to s obzvláštním zřetelem k jejím historickým základům. Oprávněnost tohoto požadavku se zakládá jednak v křesťanských kořenech evropské společnosti, dále pak v myšlenkovém obzoru, jenž byl (a v určité míře stále je) určován především multikulturalitou a názorovou pluralitou pozdní antiky. Záměrem projektu je analýza, kritická reflexe a nová interpretace filosoficko-náboženského obzoru současné společnosti, její sociální, kulturní, politické a náboženské situace na základě rozboru analogických sociokulturních jevů v jejich historickém kontextu. Vytvoření nového interpretačního modelu je možno vnímat jako jeden z předpokladů konstruktivního dialogu současného křesťanství s postsekulární společností, ale také s jinými náboženskými systémy a tradicemi.


Výsledky 3. kola podávání přihlášek projektů PRIMUS zde.

Výsledky 2. kola podávání přihlášek projektů PRIMUS zde.


Poslední změna: 29. únor 2024 09:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám