PRIMUS

Aktuality

Harmonogram pro rok 2020

viz https://cuni.cz/UK-7545.html


Interní termíny HTF:

odevzdání Dodatku ke smlouvě projektu pro rok 2020 vedoucí odd. vědy, včetně rozpočtu (elektronicky): 15. 1. 2020

tabulka čerpání finančních prostředků za rok 2019: 24. 1. 2020

odevzdání průběžné zprávy za rok 2019 (výtisk, datum a podpis hlavního řešitele): 21. 2. 2020


Vyhlášení 5. kola – bude upřesněno

Řešené projekty

PRIMUS/17/HUM/34

Název projektu: Depolitizace studia židovské mystiky: Teologická reflexe literatury pražských frankistů (The Depoliticization of Studies in Jewish Mysticism: Theological Reflection of Prague Frankist Literature)


Hlavní řešitel: ThDr. Ivan Kohout, Th.D.


Termín: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020


Anotace: Pražský frankismus je specifickým úkazem dějin náboženského myšlení, kterému v české vědecké literatuře doposud nebyla věnována větší pozornost. Pražská frankistická literatura byla zkoumána badateli zahraničními, základy jejich postupu ovšem tkví v době, kdy se Wissenschaft des Judentums ustanovila jako svébytný obor, jehož směřování však nebylo určováno jen vědeckým zájmem. Die Wissenschaft des Judentums vznikla jako ideologický nástroj reformního a konzervativního hnutí a tento jev obor doprovází dodnes. V případě frankismu jsou judaistické práce ovlivněny směrem ortodoxním, k čemuž došlo především v díle Gershoma Scholema. Cílem projektu je poskytnutí nezaujaté reflexe pražské frankistické literatury, jejíž výsledky nebudou žádnému ze směrů judaismu stranit. Frankistické spisy budou uchopeny jako komentář ke knize Zohar, který vznikal bez korektivu navazující kabalistické a rabínské literatury.


PRIMUS/17/HUM/21

Název projektu: Reflexe křesťanské tradice jako prostředek pochopení sociokulturních změn v evropské post-sekulární společnosti (Reflection of Christian Tradition as Instrument of Understanding Sociocultural Changes in European Post-secular Society)


Hlavní řešitel: ThDr. Ladislava Říhová, Ph.D.


Termín: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020


Anotace: Specifická pluralitně orientovaná a kulturně-historicky podmíněná situace současné Evropy vyžaduje s přihlédnutím k dřívějšímu vývoji zcela nová interpretační východiska i v oblasti křesťanské teologie, a to s obzvláštním zřetelem k jejím historickým základům. Oprávněnost tohoto požadavku se zakládá jednak v křesťanských kořenech evropské společnosti, dále pak v myšlenkovém obzoru, jenž byl (a v určité míře stále je) určován především multikulturalitou a názorovou pluralitou pozdní antiky. Záměrem projektu je analýza, kritická reflexe a nová interpretace filosoficko-náboženského obzoru současné společnosti, její sociální, kulturní, politické a náboženské situace na základě rozboru analogických sociokulturních jevů v jejich historickém kontextu. Vytvoření nového interpretačního modelu je možno vnímat jako jeden z předpokladů konstruktivního dialogu současného křesťanství s postsekulární společností, ale také s jinými náboženskými systémy a tradicemi.


Kontakt

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Výsledky 3. kola podávání přihlášek projektů PRIMUS zde.

Výsledky 2. kola podávání přihlášek projektů PRIMUS zde.


Poslední změna: 22. prosinec 2019 10:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám