Metodika uznávání předmětů z jiného studia

Pokud student absolvoval některé předměty na jiném oboru či na jiné fakultě/univerzitě, může si požádat o jejich uznání, aby je již nemusel absolvovat na studovaném oboru na HTF. Tyto žádosti o uznání atestací je nutno podat na SO nejpozději do konce června aktuálního akademického roku.


Případné uznání předmětů není samozřejmostí, kterou si student může nárokovat. O případném schválení žádosti o uznání požadovaných předmětů rozhoduje proděkan pro studium na základě vyjádření garanta daného programu.


Uznané předměty mu pak zadává do SISu referent SO na základě rozhodnutí o uznání atestací.


Pokud si student na bakalářském studiu dopředu studuje předměty z magisterského studia, může si poté v magisterském studiu požádat o uznání pouze těch předmětů, které splnil nad rámec povinného pemza 180 kreditů v bc. studiu.


Možné typy žádostí o uznání atestací a postup při jejich podávání

 1. Uznání kurzů z předchozího studia na HTF

  - vyplnit elektronickou žádost (viz níže) a odeslat emailem v elektronické podobě na . Již neposílat v papírové formě. Do 5 pracovních dnů přijít na SO podanou žádost podepsat! Po potvrzení podané žádosti podpisem bude tato zaevidována a předána k vyřízení.


  Pokud bude žádost vykazovat nedostatky, vyzve SO žadatele k jejich odstranění a doplnění. V případě, že tak žadatel do 5 pracovních dnů neučiní, bude řízení o žádosti zastaveno.


 2. Uznání kurzů z předchozího studia na VOŠ

  - vyplnit elektronickou žádost (viz níže) a odeslat emailem v elektronické podobě na . Již neposílat v papírové formě. Do 5 pracovních dnů přijít na SO podanou žádost podepsat! Zároveň předložit index z VOŠ ke kontrole správnosti údajů o splnění předmětů uvedených v zaslané žádosti. Po kontrole údajů a podpisu žádosti bude tato zaevidována a předána k řešení.


  Seznamy uznávaných předmětů v bakalářském studijním programu Sociální pedagogika z obdobných akreditovaných vzdělávacích programů vybraných vyšších odborných škol pro AR 2023/2024


  Pokud bude žádost vykazovat nedostatky, vyzve SO žadatele k jejich odstranění a doplnění. V případě, že tak žadatel do 5 pracovních dnů neučiní, bude řízení o žádosti zastaveno.


 3. Uznání kurzů z předchozího studia na jiné fakultě/univerzitě

  - vyplnit elektronickou žádost (viz níže) a odeslat emailem v elektronické podobě na . Již neposílat v papírové formě. Do 5 pracovních dnů přijít na SO podanou žádost podepsat! Zároveň dodat výpis splněných kurzů potvrzených SO dané fakulty. V případě žádosti uznání předmětů splněných na jiné fakultě/univerzitě za konkrétní předměty na HTF nutno dodat sylaby splněných kurzů.


  Pokud bude žádost vykazovat nedostatky, vyzve SO žadatele k jejich odstranění a doplnění. V případě, že tak žadatel do 5 pracovních dnů neučiní, bude řízení o žádosti zastaveno.

Poznámka

 • Z bakalářského do navazujícího magisterského studia se uznávají pouze předměty plněné v bc. studiu jako volitelné (nad rámec povinných 180 kreditů).

 • Povinné a povinně volitelné kurzy z bakalářského studia se neuznávají do povinně volitelného penza navazujícího magisterského studia.

 • Pokud požadovaný předmět nelze navolit do SISu (např. z důvodu prerekvizity, nevyučování předmětu v daném ak. roce apod.), žadatel toto oznámí na SO při podpisu žádosti. SO provede záznam do písemné žádosti a daný předmět bude do systému zadán přímo na SO.

 • Pokud žádost obsahuje povinné předměty z navazujícího magisterského studia vyžadující prerekvizitu splněnou v bakalářském studiu, žadatel toto oznámí na SO při podpisu žádosti. SO provede záznam do písemné žádosti a započítá kredity za tyto povinné kurzy přímo do systému.

 • Státní závěrečné zkoušky nelze uznat. Čl. 6, odst. 19 studijního a zkušebního řádu upravuje pouze uznávání dílčích studijních povinností. Čl. 17, týkající se státních zkoušek, jejich uznání neupravuje.

 • Konzultaci k práci nelze uznat z předchozího studia, protože vedoucí práce uděluje zápočet za práci hotovou, resp. schválenou k obhajobě.


! Po schválení žádosti proděkanem pro studium, bude v případě kladného vyřízení zasláno rozhodnutí prostřednictvím SIS, v opačném případě prostřednictvím poštovních služeb do vlastních rukou.

! Teprve po nabytí právní moci tohoto dokumentu budou moct být uznané kurzy vyřízeny v SISu. Přímo v SISu u zaslané písemnosti je možné se v zdát práva na odvolání a celý proces tím urychlit.


PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI S UZNÁVÁNÍM PŘEDMĚTŮ ŘEŠTE PŘÍMO SE STUDIJNÍM ODDĚLENÍM.


Formulář

Formulář je nutné nejprve stáhnout do PC, vyplnit a poté odeslat emailem na .

Formulář ke stažení (.docx)

Vyplněný formulář lze vytisknout, podepsat a naskenovaný odeslat emailem na .

Naskenovat a zaslat současně se žádostí je možné i požadované podklady.
Poslední změna: 19. únor 2024 11:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám