Metodika uznávání předmětů z jiného studia

Pokud student absolvoval některé předměty na jiném oboru či na jiné fakultě/univerzitě, může si požádat o jejich uznání, aby je již nemusel absolvovat na studovaném oboru na HTF. Tyto žádosti o uznání atestací je nutno podat na SO nejpozději do konce června aktuálního akademického roku.


Případné uznání předmětů není samozřejmostí, kterou si student může nárokovat. O případném schválení žádosti o uznání požadovaných předmětů rozhoduje proděkan pro studium.


Uznané předměty mu pak zadává do SISu referent SO na základě rozhodnutí o uznání atestací.


Možné typy žádostí o uznání atestací a postup při jejich podávání

 1. Uznání kurzů z předchozího studia na HTF

  - vyplnit elektronickou žádost (viz níže) a odeslat emailem v elektronické podobě na . Již neposílat v papírové formě. Do 5 pracovních dnů přijít na SO podanou žádost podepsat! Po potvrzení podané žádosti podpisem bude tato zaevidována a předána k vyřízení.


  Pokud bude žádost vykazovat nedostatky, vyzve SO žadatele k jejich odstranění a doplnění. V případě, že tak žadatel do 5 pracovních dnů neučiní, bude řízení o žádosti zastaveno.


 2. Uznání kurzů z předchozího studia na VOŠ Evropská

  - vyplnit elektronickou žádost (viz níže) a odeslat emailem v elektronické podobě na . Již neposílat v papírové formě. Do 5 pracovních dnů přijít na SO podanou žádost podepsat! Zároveň předložit index z VOŠ Evropská ke kontrole správnosti údajů o splnění předmětů uvedených v zaslané žádosti. Po kontrole údajů a podpisu žádosti bude tato zaevidována a předána k řešení.


  Pokud bude žádost vykazovat nedostatky, vyzve SO žadatele k jejich odstranění a doplnění. V případě, že tak žadatel do 5 pracovních dnů neučiní, bude řízení o žádosti zastaveno.


 3. Uznání kurzů z předchozího studia na jiné fakultě/univerzitě

  - vyplnit elektronickou žádost (viz níže) a odeslat emailem v elektronické podobě na . Již neposílat v papírové formě. Do 5 pracovních dnů přijít na SO podanou žádost podepsat! Zároveň dodat výpis splněných kurzů potvrzených SO dané fakulty. V případě žádosti uznání předmětů splněných na jiné fakultě/univerzitě za konkrétní předměty na HTF nutno dodat sylaby splněných kurzů.


  Pokud bude žádost vykazovat nedostatky, vyzve SO žadatele k jejich odstranění a doplnění. V případě, že tak žadatel do 5 pracovních dnů neučiní, bude řízení o žádosti zastaveno.

Poznámka

 • Z bakalářského do navazujícího magisterského studia se uznávají pouze předměty plněné v bc. studiu jako volitelné (nad rámec povinných 180 kreditů).

 • Povinné a povinně volitelné kurzy z bakalářského studia se neuznávají do povinně volitelného penza navazujícího magisterského studia.

 • Pokud požadovaný předmět nelze navolit do SISu (např. z důvodu prerekvizity, nevyučování předmětu v daném ak. roce apod.), žadatel toto oznámí na SO při podpisu žádosti. SO provede záznam do písemné žádosti a daný předmět bude do systému zadán přímo na SO.

 • Pokud žádost obsahuje povinné předměty z navazujícího magisterského studia vyžadující prerekvizitu splněnou v bakalářském studiu, žadatel toto oznámí na SO při podpisu žádosti. SO provede záznam do písemné žádosti a započítá kredity za tyto povinné kurzy přímo do systému.

 • Státní závěrečné zkoušky nelze uznat. Čl. 6, odst. 19 studijního a zkušebního řádu upravuje pouze uznávání dílčích studijních povinností. Čl. 17, týkající se státních zkoušek, jejich uznání neupravuje.

 • Konzultaci k práci nelze uznat z předchozího studia, protože vedoucí práce uděluje zápočet za práci hotovou, resp. schválenou k obhajobě.


Po schválení žádosti proděkanem pro studium, bude žadatel vyzván emailem k osobnímu převzetí „Rozhodnutí“ na studijním oddělení. Teprve po nabytí právní moci tohoto dokumentu budou moct být uznané kurzy vyřízeny v SISu.


PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI S UZNÁVÁNÍM PŘEDMĚTŮ ŘEŠTE PŘÍMO SE STUDIJNÍM ODDĚLENÍM.


Formulář

Formulář je nutné nejprve stáhnout do PC, vyplnit a poté odeslat emailem na . Neskenovat!

Formulář ke stažení (.docx)
Poslední změna: 21. únor 2019 09:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám