Přijímací řízení


Základní informace

Přijímací řízení do doktorského studijního programu Teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 2018/2019 proběhne podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 47 a násl.) a Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy (přílohy č. 5 ke Statutu UK).


Kontakty:

Bc. Barbora Šáchová

Referát pro vědu - agenda Ph.D. studia HT, rigorózní řízení

E-mail:

Úřední hodiny: úterý 12:00-14:00, čtvrtek 10:00-12:00, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Otevírané obory v akademickém roce 2019/2020

Studijní obor

Studijní program

Forma studia

Druh studia

Jazyk výuky

Standardní doba studia

Husitská teologie

Teologie

prezenční

doktorské

čeština

4 roky

Husitská teologie

Teologie

prezenční

doktorské

angličtina

4 roky

Husitská teologie

Teologie

kombinovaná

doktorské

čeština

4 roky

Husitská teologie

Teologie

kombinovaná

doktorské

angličtina

4 roky

Judaistika

Teologie

prezenční

doktorské

čeština

4 roky

Judaistika

Teologie

prezenční

doktorské

angličtina

4 roky

Judaistika

Teologie

kombinovaná

doktorské

čeština

4 roky

Judaistika

Teologie

kombinovaná

doktorské

angličtina

4 roky

Seznam oborů v univerzitní databázi


Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2019

Řádný termín přijímacích zkoušek: 1. 6. 2019 – 11. 6. 2019 - termín bude upřesněn

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 12. 6. 2019 – 10. 7. 2019 - termín bude upřesněn

Poznámka: Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 5 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.


Pravidla pro podání přihlášky

Poplatek za elektronickou formu přihlášky (Kč): 540,-

Poplatek za listinnou formu přihlášky (Kč): 590,-

Poznámka: Fakulta neprovádí přípravný kurz.


1) Elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 540,- Kč (poplatek je nevratný).


Přihláška se netiskne, potvrzuje se elektronickým odesláním.

Doporučujeme podávat elektronické přihlášky.


2) Listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 590,- Kč (poplatek je nevratný).


Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. U listinné přihlášky je nutné založit přihlášku na webu z důvodu vygenerování ID, tj. variabilního symbolu.

Tato přihláška se neodesílá elektronicky. Je nutné na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol z webu.

Listinná přihláška ke stažení (.pdf)


Náležitosti přihlášky

Vyžadované přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky, jsou:


  • Úředně ověřené kopie magisterského diplomu a vysvědčení o státních závěrečných zkouškách nebo dodatku k diplomu (uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně nedokončili magisterské studium, předloží úřední doklad o tom, že studují poslední ročník magisterského nebo navazujícího magisterského studia).

  • Doklad o znalosti řeckého jazyka nebo latinského jazyka nebo hebrejského jazyka na úrovni vysokoškolské zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu pro studijní obor Husitská teologie.

  • Doklad o znalosti hebrejského jazyka na úrovni vysokoškolské zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu pro studijní obor Judaistika.

  • Strukturovaný životopis opatřený podpisem včetně přehledu dosavadní odborné činnosti uchazeče (seznam prostudované odborné literatury, který dokládá (konkretizuje) zájem uchazeče o zvolený obor - tento seznam není totožný se seznamem literatury, který uchazeč předkládá jako součást projektu své doktorské práce; odborné stáže, účast na konferencích apod.).

  • Motivační dopis, který dokládá (konkretizuje) zájem uchzače o zvolený obor.

  • Návrh projektu připravované dizertační práce dle předepsané formální struktury opatřený podpisem uchazeče. Formální struktura projektu dizertační práce: předkládá se v rozsahu 4 - 6 normovaných stran a musí obsahovat - stručný úvod do zpracovávané problematiky (popis tématu), její vymezení, cíl a základní pracovní hypotézu; musí přesvědčivě doložit, že téma projektu nebylo dosud zpracováno nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu je přínosem dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod.; základní metodologická východiska, zvažovanou strukturu práce; stručný rozbor hlavních pramenů a literatury. Oborová rada, resp. garanti studijních oborů mohou pro přijímací zkoušky vyhlásit preferovaná témata doktorských projektů.

  • Přihláška (elektronická, listinná) musí obsahovat ve své příloze doklad o zaplacení administrativního poplatku (originál ústřižku složenky, dokladu o bankovním převodu, potvrzení z pokladny HTF). Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

    Administrativní poplatek za přijímací řízení - platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 30. 4. 2019 (zákon č. 111/98 Sb., poplatek je nevratný).


Poznámka: Husitská teologická fakulta nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto následku bude uchazeč poučen. Pokud byly dokumenty o ukončení vysokoškolského studia vydány jinou vysokou školou než se sídlem v ČR nebo SR, je třeba tyto dokumenty dodat s úředním překladem do českého jazyka a požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Pokud je jazykem výuky český jazyk, podává uchazeč strukturovaný životopis a návrh projektu disertační práce v českém jazyce. Pokud je jazykem výuky anglický jazyk, podává uchazeč strukturovaný životopis a návrh projektu disertační práce v anglickém jazyce.


Administrativní poplatek za přijímací řízení

Bankovní spojení:

Účet: 66661389/0800

IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

SWIFT: GIBA CZ PX

Variabilní symbol: ID přihlášky

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0333

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379

Převodová pošta pro platbu složenkou: 140 21

Specifický symbol: 111


Přijímací zkoušky jednotlivých oborů

Studijní program: Teologie

Standardní doba studia: 4 roky


Obor: Husitská teologie - prezenční studium

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet přijímaných: 6


Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Husitská teologie - prezenční studium

Jazyk výuky: angličtina

Maximální počet přijímaných: 1

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Husitská teologie - kombinované studium

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet přijímaných: 2

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Husitská teologie - kombinované studium

Jazyk výuky: angličtina

Maximální počet přijímaných: 1

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Judaistika - prezenční studium

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet přijímaných: 2

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Judaistika - prezenční studium

Jazyk výuky: angličtina

Maximální počet přijímaných: 1

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Judaistika – kombinované studium

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet přijímaných: 2

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Judaistika – kombinované studium

Jazyk výuky: angličtina

Maximální počet přijímaných: 1

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruPoslední změna: 30. listopad 2018 10:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám