Přijímací řízení


Základní informace

Přijímací řízení do doktorských studijních programů na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 2024/2025 proběhne podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 47 a násl.) a Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy (přílohy č. 5 ke Statutu UK).


Kontakt:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Referát pro studium – Ph.D. studium HTD / JUD /RKS, nostrifikace

koordinátor ediční a publikační činnosti

tajemník Theologické revue

koordinátor Evidence služebních cest

E-mail: marketa.langer@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: Konzultace dle dohody

Ph.D. studenti: středa 12 -14 hodin + konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a

Informace pro uchazeče

Uchazeč podává přihlášku do prezenční nebo kombinované formy studia. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce. Pozvánka bude fakultou zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.


Poznámka:

 1. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto následku bude uchazeč poučen.

 2. Pokud uchazeč doloží magisterský diplom ze Slovenska, z Maďarska, Polska nebo Slovinska, není třeba si žádat o uznání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. V tomto případě musí uchazeč doložit úředně ověřenou kopii diplomu a bude posuzováno, zda uchazeč vystudoval akreditovanou školu a jeho vzdělání skutečně odpovídá magisterskému stupni (EQF 7 / ISCED 7). https://htf.cuni.cz/HTF-96.html

Termíny přijímacího řízení

Příjem přihlášek do akademického roku 2024/25 bude zahájen 29. 11. 2023

Termín podání přihlášky: do 30. 4. 2024

Řádný termín přijímacích zkoušek: bude upřesněno


Náhradní termín přijímacích zkoušek: bude upřesněno

Poznámka: Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 5 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.

Otevírané programy (obory) v akademickém roce 2023 / 2024

Studijní program

obor

Forma studia

Druh studia

Jazyk výuky

Standardní doba studia

P0221D100020

Husitská teologie

prezenční

doktorské

čeština

4 roky

P0221D100020

Husitská teologie

kombinovaná

doktorské

čeština

4 roky

P0221D100023

Judaistika

prezenční

doktorské

čeština

4 roky

P0221D100023

Judaistika

kombinovaná

doktorské

čeština

4 roky

P0221D10A3817

Raně křesťanská studia

prezenční

doktorské

čeština

4 roky

P0221D10A3817

Raně křesťanská studia

kombinovaná

doktorské

čeština

4 roky

Seznam oborů v univerzitní databázi

Pravidla pro podání přihlášky

1) Elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 780,- (poplatek je nevratný).


Přihláška se netiskne, potvrzuje se elektronickým odesláním.

Doporučujeme podávat elektronické přihlášky.

2) Listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 830,- Kč (poplatek je nevratný).


Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. U listinné přihlášky je nutné založit přihlášku na webu z důvodu vygenerování ID, tj. variabilního symbolu.

Tato přihláška se neodesílá elektronicky. Je nutné na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol z webu.

Listinná přihláška ke stažení (.pdf)

Náležitosti přihlášky

Na každý studijní program a formu studia musí být podána samostatná přihláška.

Vyžadované přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky, jsou:

 • Úředně ověřené kopie magisterského diplomu a vysvědčení o státních závěrečných zkouškách nebo dodatku k diplomu (uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně nedokončili magisterské studium, předloží úřední doklad o tom, že studují poslední ročník magisterského nebo navazujícího magisterského studia).

 • Doklad o znalosti řeckého jazyka nebo latinského jazyka nebo hebrejského jazyka na úrovni vysokoškolské zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu pro studijní obor Husitská teologie.

  Ke splnění povinnosti lze využít program fakulty Celoživotní vzdělávání / Mimořádné studium. Více viz https://htf.cuni.cz/HTF-127.html

 • Doklad o znalosti hebrejského jazyka na úrovni vysokoškolské zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu pro studijní obor Judaistika.

  Ke splnění povinnosti lze využít program fakulty Celoživotní vzdělávání / Mimořádné studium. Více viz https://htf.cuni.cz/HTF-127.html

 • Doklad o složení zkoušky z řečtiny nebo z latiny na HTF UK nebo se srovnatelnou zkoušku na jiném pracovišti (čtyřsemestrální kurz zakončený zkouškou) pro program Raně křesťanská studia.

 • Strukturovaný životopis opatřený podpisem včetně přehledu dosavadní odborné činnosti uchazeče (seznam prostudované odborné literatury, který dokládá (konkretizuje) zájem uchazeče o zvolený obor - tento seznam není totožný se seznamem literatury, který uchazeč předkládá jako součást projektu své doktorské práce; odborné stáže, účast na konferencích apod.).

 • Seznam prostudované odborné literatury, který dokládá (konkretizuje) zájem uchazeče o zvolený program. Tento seznam není totožný se seznamem literatury, který uchazeč předkládá jako součást projektu své doktorské práce!

 • Motivační dopis, který dokládá (konkretizuje) zájem uchazeče o zvolený program.

 • Návrh projektu připravované disertační práce dle předepsané formální struktury opatřený podpisem uchazeče. Formální struktura projektu disertační práce: předkládá se v rozsahu 4 - 6 normovaných stran a musí obsahovat - stručný úvod do zpracovávané problematiky (popis tématu), její vymezení, cíl a základní pracovní hypotézu; musí přesvědčivě doložit, že téma projektu nebylo dosud zpracováno nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu je přínosem dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod.; základní metodologická východiska, zvažovanou strukturu práce; stručný rozbor hlavních pramenů a literatury. Oborová rada, resp. garanti studijních oborů mohou pro přijímací zkoušky vyhlásit preferovaná témata doktorských projektů.

 • Přihláška (elektronická, listinná) musí obsahovat ve své příloze doklad o zaplacení administrativního poplatku (originál ústřižku složenky, dokladu o bankovním převodu, potvrzení z pokladny HTF). Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

  Administrativní poplatek za přijímací řízení - platbu na účet fakulty je nutné odeslat do termínu podání přihlášky (zákon č. 111/98 Sb., poplatek je nevratný).

Poznámka: Husitská teologická fakulta nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto následku bude uchazeč poučen. Pokud byly dokumenty o ukončení vysokoškolského studia vydány jinou vysokou školou než se sídlem v ČR nebo SR, je třeba tyto dokumenty dodat s úředním překladem do českého jazyka a požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Pokud je jazykem výuky český jazyk, podává uchazeč strukturovaný životopis a návrh projektu disertační práce v českém jazyce. Pokud je jazykem výuky anglický jazyk, podává uchazeč strukturovaný životopis a návrh projektu disertační práce v anglickém jazyce.


Administrativní poplatek za přijímací řízení

Poplatek za elektronickou formu přihlášky (Kč): 780,-

Poplatek za listinnou formu přihlášky (Kč): 830,-

Poznámka: Fakulta neprovádí přípravný kurz.


Bankovní spojení:

Účet: 66661389/0800

IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

SWIFT: GIBA CZ PX

Variabilní symbol: ID přihlášky

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0333

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379

Převodová pošta pro platbu složenkou: 140 21

Specifický symbol: 111

Přijímací zkoušky jednotlivých oborů

Program: Husitská teologie

(ČJ – P0221D100020, AJ – P0221D100021)

Standardní doba studia: 4 roky

Jazyk výuky: čeština

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Prezenční studium

Maximální počet přijímaných: 6

Charakteristika oboru


Kombinované studium

Maximální počet přijímaných: 1

Charakteristika oboru


Jazyk výuky: angličtina

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Prezenční studium

Maximální počet přijímaných: 1

Charakteristika oboru


Kombinované studium

Maximální počet přijímaných: 1

Charakteristika oboru


Program: Judaistika

(ČJ – P0221D100022, AJ – P0221D100023)

Standardní doba studia: 4 roky

Jazyk výuky: čeština

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Prezenční studium

Maximální počet přijímaných: 2

Charakteristika oboru


Kombinované studium

Maximální počet přijímaných: 1

Charakteristika oboru


Jazyk výuky: angličtina

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Prezenční studium

Maximální počet přijímaných: 1

Charakteristika oboru


Kombinované studium

Maximální počet přijímaných: 1

Charakteristika oboru


Program: Raně křesťanská studia

(ČJ – P0221D10A3817, AJ – P0221D10A3818)

Standardní doba studia: 4 roky

Jazyk výuky: čeština

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Prezenční studium

Maximální počet přijímaných: 4

Charakteristika oboru

Kombinované studium

Maximální počet přijímaných: 2

Charakteristika oboru

Jazyk výuky: angličtina

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Prezenční studium

Maximální počet přijímaných: 1

Charakteristika oboru

Kombinované studium

Jazyk výuky: angličtina

Maximální počet přijímaných: 1

Charakteristika oboru


Poslední změna: 28. listopad 2023 09:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám