Přijímací řízení


Základní informace

Přijímací řízení do doktorského studijního programu Teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021 proběhne podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 47 a násl.) a Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy (přílohy č. 5 ke Statutu UK).


Kontakty:

Bc. Barbora Wernerová

Referát pro vědu - agenda Ph.D. studia HT, rigorózní řízení

E-mail:

Úřední hodiny: úterý 12:00-14:00, čtvrtek 10:00-12:00, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Informace pro uchazeče

Uchazeč podává přihlášku do prezenční nebo kombinované formy studia. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce. Pozvánka bude fakultou zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.


Poznámka:

 1. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto následku bude uchazeč poučen.

 2. Pokud byly dokumenty o ukončení vysokoškolského studia vydány jinou vysokou školou než se sídlem v ČR nebo SR, je třeba tyto dokumenty dodat s úředním překladem do českého jazyka a požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání viz https://htf.cuni.cz/HTF-96.html


Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2020

Řádný termín přijímacích zkoušek: 1. 6. 2020 - 11. 6. 2020

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 12. 6. 2020 - 10. 7. 2020

Poznámka: Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 5 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.


Otevírané programy (obory) v akademickém roce 2020/2021

Studijní program

obor

Forma studia

Druh studia

Jazyk výuky

Standardní doba studia

P6141 Teologie

Husitská teologie

prezenční

doktorské

čeština

4 roky

P6141 Teologie

Husitská teologie

prezenční

doktorské

angličtina

4 roky

P6141 Teologie

Husitská teologie

kombinovaná

doktorské

čeština

4 roky

P6141 Teologie

Husitská teologie

kombinovaná

doktorské

angličtina

4 roky

P6141 Teologie

Judaistika

prezenční

doktorské

čeština

4 roky

P6141 Teologie

Judaistika

prezenční

doktorské

angličtina

4 roky

P6141 Teologie

Judaistika

kombinovaná

doktorské

čeština

4 roky

P6141 Teologie

Judaistika

kombinovaná

doktorské

angličtina

4 roky

Seznam oborů v univerzitní databázi


Pravidla pro podání přihlášky

1) Elektronická přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 660,- Kč (poplatek je nevratný).


Přihláška se netiskne, potvrzuje se elektronickým odesláním.

Doporučujeme podávat elektronické přihlášky.


2) Listinná přihláška

Založení přihlášky na webu.

Vygeneruje se ID přihlášky = Variabilní symbol pro platbu administrativního poplatku

Administrativní poplatek: 710,- Kč (poplatek je nevratný).


Listinnou přihlášku podávejte pouze ve výjimečných případech. U listinné přihlášky je nutné založit přihlášku na webu z důvodu vygenerování ID, tj. variabilního symbolu.

Tato přihláška se neodesílá elektronicky. Je nutné na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků osobně vyplnit papírový formulář a doložit ID přihlášky, tj. variabilní symbol z webu.

Listinná přihláška ke stažení (.pdf)


Náležitosti přihlášky

Vyžadované přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky, jsou:


 • Úředně ověřené kopie magisterského diplomu a vysvědčení o státních závěrečných zkouškách nebo dodatku k diplomu (uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně nedokončili magisterské studium, předloží úřední doklad o tom, že studují poslední ročník magisterského nebo navazujícího magisterského studia).

 • Doklad o znalosti řeckého jazyka nebo latinského jazyka nebo hebrejského jazyka na úrovni vysokoškolské zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu pro studijní obor Husitská teologie.

 • Doklad o znalosti hebrejského jazyka na úrovni vysokoškolské zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu pro studijní obor Judaistika.

 • Strukturovaný životopis opatřený podpisem včetně přehledu dosavadní odborné činnosti uchazeče (seznam prostudované odborné literatury, který dokládá (konkretizuje) zájem uchazeče o zvolený obor - tento seznam není totožný se seznamem literatury, který uchazeč předkládá jako součást projektu své doktorské práce; odborné stáže, účast na konferencích apod.).

 • Motivační dopis, který dokládá (konkretizuje) zájem uchzače o zvolený obor.

 • Návrh projektu připravované dizertační práce dle předepsané formální struktury opatřený podpisem uchazeče. Formální struktura projektu dizertační práce: předkládá se v rozsahu 4 - 6 normovaných stran a musí obsahovat - stručný úvod do zpracovávané problematiky (popis tématu), její vymezení, cíl a základní pracovní hypotézu; musí přesvědčivě doložit, že téma projektu nebylo dosud zpracováno nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu je přínosem dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod.; základní metodologická východiska, zvažovanou strukturu práce; stručný rozbor hlavních pramenů a literatury. Oborová rada, resp. garanti studijních oborů mohou pro přijímací zkoušky vyhlásit preferovaná témata doktorských projektů.

 • Přihláška (elektronická, listinná) musí obsahovat ve své příloze doklad o zaplacení administrativního poplatku (originál ústřižku složenky, dokladu o bankovním převodu, potvrzení z pokladny HTF). Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

  Administrativní poplatek za přijímací řízení - platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 30. 4. 2020 (zákon č. 111/98 Sb., poplatek je nevratný).


Poznámka: Husitská teologická fakulta nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto následku bude uchazeč poučen. Pokud byly dokumenty o ukončení vysokoškolského studia vydány jinou vysokou školou než se sídlem v ČR nebo SR, je třeba tyto dokumenty dodat s úředním překladem do českého jazyka a požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Pokud je jazykem výuky český jazyk, podává uchazeč strukturovaný životopis a návrh projektu disertační práce v českém jazyce. Pokud je jazykem výuky anglický jazyk, podává uchazeč strukturovaný životopis a návrh projektu disertační práce v anglickém jazyce.


Administrativní poplatek za přijímací řízení


Poplatek za elektronickou formu přihlášky (Kč): 660,-

Poplatek za listinnou formu přihlášky (Kč): 710,-

Poznámka: Fakulta neprovádí přípravný kurz.


Bankovní spojení:

Účet: 66661389/0800

IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389

SWIFT: GIBA CZ PX

Variabilní symbol: ID přihlášky

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0333

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379

Převodová pošta pro platbu složenkou: 140 21

Specifický symbol: 111


Přijímací zkoušky jednotlivých oborů

Studijní program: Teologie

Standardní doba studia: 4 roky


Obor: Husitská teologie - prezenční studium

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet přijímaných: 6


Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Husitská teologie - prezenční studium

Jazyk výuky: angličtina

Maximální počet přijímaných: 1

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Husitská teologie - kombinované studium

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet přijímaných: 1

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Husitská teologie - kombinované studium

Jazyk výuky: angličtina

Maximální počet přijímaných: 1

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Judaistika - prezenční studium

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet přijímaných: 2

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Judaistika - prezenční studium

Jazyk výuky: angličtina

Maximální počet přijímaných: 1

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Judaistika – kombinované studium

Jazyk výuky: čeština

Maximální počet přijímaných: 2

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruObor: Judaistika – kombinované studium

Jazyk výuky: angličtina

Maximální počet přijímaných: 1

Popis přijímací zkoušky, kritéria hodnocení a podmínky přijetí

Charakteristika oboruPoslední změna: 22. listopad 2019 09:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám