program čtyřleté Ph.D. studium Husitská teologieHusitská teologická fakulta má institucionálně akreditovaný doktorský studijní program Husitská teologie (P0221D100020 a P0221D100021). Forma studia je prezenční nebo kombinovaná v českém a anglickém jazyce. Standardní doba studia je čtyři roky.

Příjem přihlášek do akademického roku 2024/25 bude uzavřen 30. 4. 2024

Informace k přijímacímu řízení:

https://htf.cuni.cz/HTF-183.html

https://htf.cuni.cz/HTFN-521.html

Charakteristika studijního programu

Doktorský studijní program Husitská teologie se standardní dobou studia čtyři roky připravuje studenty k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti teologie. Studijní program umožní odbornou profilaci studenta na základě jeho individuálního studijního plánu. Studijní program zprostředkovává znalosti hermeneutických přístupů a aplikuje je do současné teologické diskuse i do dialogu s konfesními přístupy jiných teologických systémů. Předmětem studia je teologické kompendium vykládané v rámci husitské teologie. Cílem studia je vědecká příprava špičkových odborníků schopných samostatné vědecké práce v oboru teologie. Program současně směřuje k uvědomění skutečnosti, že od samých počátků se zde usiluje o nové chápání a novou intepretaci základních teologických pojmů. Tím je v kontextu s dalšími koncepcemi, které překonávaly metafyzickou představu světa. Zabývá se ústředními otázkami křesťanské víry a Kristovou přítomností v tomto světě. Studenti programu mají možnost poznat, jak se tyto otázky projevují prakticky i v aktuální sociální nauce církve.

Student je v průběhu studia v kontaktu s mezinárodní odbornou vědeckou scénou v oblasti teologie. V mezinárodním kontaktu si rozšiřuje, prohlubuje a srovnává svá vědecká poznání. Plnění povinností studia v rámci internacionalizace rozvíjí své odborné znalosti a dovednosti. Doplnění jazykového kompendia naplňuje požadavek k interakci se špičovými zahraničními pracovišti v dané oblasti.

Profil absolventa a cíle oboru

Odborné znalosti

Absolvent prokazuje důkladné znalosti oboru husitská teologie na soudobé úrovni, zná dějiny svého oboru. Je odborníkem na problematiku reformního teologického myšlení v interdisciplinárním kontextu. Ovládá základní skutečnosti teologického vývoje oboru, rozumí jeho postavení v současné teologii a na základě vlastního kritického úsudku formuluje názory odpovídající současnému vědeckému poznání. Prohloubil si znalost klasického jazyka. Je schopen kriticky myslet a nabyté teoretické vědomosti kontextuálně aplikovat; dále analyzovat a interpretovat náboženské texty. Je připraven působit jako akademický či vědecký pracovník v oblasti společenských věd, vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci a Církve československé husitské.

Odborné dovednosti a obecné způsobilosti

Absolvent je schopen kritického myšlení. Je schopen své nabyté teoretické vědomosti kontextuálně aplikovat. Je schopen analyzovat a interpretovat náboženské texty v pramenném jazyce a využívat odbornou sekundární literaturu. Orientuje se v metodologii oboru, osvědčil kompetence ve vědecké komunikaci, a to ústní nebo písemné. Má obecný přehled v nejdůležitějších odborných časopisech a aktuální odborné knižní produkci.

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Studium není přesně profesně zaměřeno. Absolvent získává takové znalosti a dovednosti v oboru teologie, které mu umožní se profesně realizovat v blízkém povolání. Absolvent je připraven k tomu, aby působil jako akademický pracovník na vysokých školách, vědecký pracovník v oblasti společenských věd, vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci a Církvi československé husitské.

Podmínky k přijetí ke studiu

Uchazeč je absolventem magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu. Má znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky studijního oboru husitská teologie na magisterské úrovni a jazykové předpoklady (znalost řeckého nebo hebrejského jazyka) umožňující další samostatnou vědeckou práci v tomto oboru. Další nezbytnou podmínkou je i velmi dobrá znalost světového jazyka, optimálně německého a anglického jazyka. Znalost výše uvedených požadavků se ověřuje přijímací zkouškou. V rámci přijímací zkoušky je posuzován návrh projektu

disertační práce zpracovaný podle předepsané formální struktury (vymezení tématu, metodického přístupu a postupu, vymezení cílů, bibliografie a harmonogram). Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu (předložením motivačního dopisu).

Individuální studijní plán (ISP)

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, případně za účasti konzultanta. Školitelem je vždy habilitovaný - akademický nebo vědecký - pracovník v pracovně právním vztahu s fakultou. Podrobnosti doktorského studia upravuje Studijní a zkušební řád UK v Praze v platném znění a související předpisy. Individuální studijní plán musí být navržen tak, aby všechny studijní povinnosti byly splněny ke konci třetího roku studia a v závěrečném roce standardní doby studia se student mohl věnovat dokončení disertační práce a přípravě na státní doktorskou zkoušku.

Student doktorského studia zapsaný do 1. ročníku má povinnost spolu se svým školitelem vyhotovit individuální studijní plán elektronickým způsobem v SIS podle instrukcí oddělení vědy a doktorského studia. ISP se vyplňuje na standardní dobu studia, tj. 4 roky. Tato standardní doba je stejná pro prezenční a kombinovanou formu studia. Návrh ISP musí být vyhotoven odevzdán školiteli prostřednictvím elektronického systému SIS UK nejpozději do 30. listopadu daného roku.


Individuální studijní plán je ke splnění studijních povinností rozdělen do těchto částí:

Část: Disertační práce

 • Příprava disertační práce I. – IV.

 • Doktorandský disertační seminář I. – III.

  (Doktorandský disertační seminář I. je zaměřen na praxi a teorii akademického psaní a metodologii oboru Husitská teologie.)

Část: Studijní povinnosti

Tato část umožňuje studentovi prohloubení a doplnění odborných vědomostí v oboru husitská teologie. Prostředkem jsou tyto tematické okruhy a předměty:

 • 1.Tematický okruh Husitská teologie I.

 • 2.Tematický okruh Husitská teologie II.

 • 3.Pramenný jazyk

  (Student má povinnost složit zkoušku z jednoho pramenného jazyka, s tím, že má možnost volby mezi řeckým a hebrejským jazykem.)

 • 4.Cizí jazyk

  (Student má povinnost složit zkoušku z jednoho světového jazyka, s tím, že má možnost volby mezi anglickým a německým jazykem.)

Část: Odborné aktivity

Tato část umožňuje studentovi, aby si prostřednictvím dalších odborných aktivit osvojil zdatnost k badatelské činnosti. Nástrojem jsou:

Zahraniční stáž (požadavky)

SIS LDOC28

Zahraniční stáž poskytuje studentovi prostor pro získání zahraničních zkušeností ve svém oboru. Student je povinen absolvovat zahraniční stáž v minimální délce tří měsíců. V odůvodněných případech může oborová rada rozložit stáž nebo rozhodnout o adekvátním splnění této povinnosti jinou formou. (Odůvodněnost žádosti je zvažována vždy s přihlédnutím ke konkrétní situaci doktoranda, např. studenta kombinovaného studia, studenta pečujícího o osobu blízkou, studenta vázaného specifickými povinnostmi vůči zaměstnavateli, zdravotně znevýhodněného studenta, atp.) Za adekvátní náhradu povinnosti absolvovat tříměsíční zahraniční pobyt lze považovat zahraniční stáž v trvání jednoho měsíce doplněnou aktivní účastí na 2 mezinárodních seminářích nebo na 2 mezinárodních konferencích s publikačními výstupy (odborný článek, konferenční sborník, atd.). Splnění povinnosti je potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel - habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) v pracovně právním vztahu s fakultou.

Další vědecká činnost

Další vědecká činnost poskytuje studentovi prostor pro získání zkušeností s různými podobami vědecké práce. Student tím prokazuje svou kompetenci vědecké tvůrčí práce. V individuálním studijním plánu je tato povinnost obvykle uložena průběžně po dobu trvání standardní doby studia – přitom platí, že student je povinen minimálně jedenkrát za dobu studia ve standardní době splnit každou z těchto povinností:

 • zveřejnění kritické recenze v odborném periodiku,

 • publikace vědecké studie nebo článku v odborném periodiku nebo kapitoly v odborné monografii nebo odborné monografie,

 • podání grantového projektu,

 • aktivní účasti na mezinárodní konferenci a publikaci konferenčního příspěvku v odborném recenzovaném sborníku.

Popularizační přednášky a osvětová činnost se nepovažují za povinnost další vědecké činnosti.

Splnění povinnosti je potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel - habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) po posouzení písemné zprávy studenta o způsobech plnění povinnosti.

Další studijní povinnosti

Předpoklad zapojení Ph.D. studenta do výuky je možný až po postupu do druhého ročníku doktorského studia, a to na základě žádosti studenta OR o změnu ISP. Žádost o změnu ISP obsahuje konkrétní návrh výuky a souhlasné vyjádření školitele a vedoucího příslušné katedry. Ph.D. student může vést samostatně výuku ve vybraných seminářích a cvičeních pouze v přímé souvislosti se studiem. Nesmí vést samostatně přednášky. Studentům v prezenční formě studia se stanovuje náplň činností, které jsou koncipovány jako příprava na další akademické působení na vysoké škole. Jejich obsah a způsob stanovení určuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci se školiteli.


Student aktivně spolupracuje na administrativním zabezpečením plnění povinnosti individuálního studijního plánu - zahraniční stáž a další vědecká činnost s odd. vědy HTF.

Státní doktorská zkouška, požadavky na státní doktorskou zkoušku

SIS Husitská teologie LDOC30

Student po domluvě se školitelem a po schválení oborovou radou připraví dvě třicetiminutové přednášky na rozdílná témata odlišná od tématu disertační práce. Přednáška musí být věnována konkrétním problémům. Přednášející musí charakterizovat stav jejich řešení, aktuální stav bádání, přednést své vlastní, argumenty podložené kritické stanovisko a prokázat tak svou odbornou kompetenci. Komise pro státní doktorskou zkoušku volí na místě jedno z připravených témat. V následné diskusi student zodpovídá vznesené otázky a hájí své stanovisko. Forma zkoušky je ústní.

Státní obhajoba disertační práce

SIS LDOC16

Student vypracuje pod vedením školitele disertační práci a přihlásí se prostřednictvím žádosti oborové radě k obhajobě. Předkládání disertačních prací se řídí SZŘ UK a Metodickým pokynem děkana k předkládání disertačních prací na HTF UK č. 1 ze dne 1. ledna 2019.

Seznam školitelů

doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

prof. Thomas Hatina, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. ThDr. Josef Vopatrný Gorazd, Th.D.


Poslední změna: 13. leden 2024 10:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám