program čtyřleté Ph.D. studium Judaistika


Husitská teologická fakulta má institucionálně akreditovaný doktorský studijní program Judaistika (

P0221D100023 a P0221D100022). Forma studia je prezenční nebo kombinovaná v českém a anglickém jazyce. Standardní doba studia je čtyři roky.

Příjem přihlášek do akademického roku 2024/25 bude uzavřen 30. 4. 2024

Informace k přijímacímu řízení:

https://htf.cuni.cz/HTF-746.html

https://htf.cuni.cz/HTFN-521.html

Charakteristika studijního programu

Absolvent prokazuje důkladné znalosti oboru Judaistika na soudobé úrovni, zná dějiny svého oboru a je obeznámen se současnými oborovými trendy. Je schopen získat nové poznatky, analyzovat je, kriticky reflektovat a vykládat v jejich specifickém a interdisciplinárním kontextu. Osvojil si standardní odbornou úroveň světového jazyka a prohloubil znalost klasického jazyka. Je schopen analyzovat a interpretovat židovské náboženské texty v pramenném jazyce a využívat odbornou sekundární literaturu. Absolvent získává takové znalosti a dovednosti v oboru judaistika, které mu umožní se profesně realizovat v blízkém povolání. Absolvent je připraven k tomu, aby působil jako akademický pracovník na vysokých školách, vědecký pracovník v oblasti společenských věd, vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci.

Student je v průběhu studia v kontaktu s mezinárodní odbornou vědeckou scénou v oblasti teologie. V mezinárodním kontaktu si rozšiřuje, prohlubuje a srovnává svá vědecká poznání. Plnění povinností studia v rámci internacionalizace rozvíjí své odborné znalosti a dovednosti. Doplnění jazykového kompendia naplňuje požadavek k interakci se špičovými zahraničními pracovišti v dané oblasti.

Profil absolventa a cíle oboru

Odborné znalosti

Absolvent prokazuje důkladné znalosti oboru judaistika na soudobé úrovni, zná dějiny svého oboru a je obeznámen se současnými oborovými trendy. Je schopen získat nové poznatky, analyzovat je, kriticky reflektovat a vykládat v jejich specifickém a interdisciplinárním kontextu. Osvojil si standardní odbornou úroveň světového jazyka a prohloubil znalost klasického jazyka.

Odborné dovednosti a obecné způsobilosti

Absolvent je schopen kritického myšlení. Je schopen své nabyté teoretické vědomosti kontextuálně aplikovat. Je schopen analyzovat a interpretovat židovské náboženské texty v pramenném jazyce a využívat odbornou sekundární literaturu. Je schopen navrhovat výzkumné postupy, plánovat a rozvrhovat tvůrčí aktivity, získávat zdroje finanční i nefinanční povahy pro jejich uskutečnění. Je schopen předkládat výsledky své tvůrčí činnosti odborné veřejnosti, prezentovat je na konferencích a ve formě vědeckých publikací.

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Studium není přesně profesně zaměřeno. Absolvent získává takové znalosti a dovednosti v oboru judaistika, které mu umožní se profesně realizovat v blízkém povolání. Absolvent je připraven k tomu, aby působil jako akademický pracovník na vysokých školách, vědecký pracovník v oblasti společenských věd, vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci.

Podmínky k přijetí ke studiu

Uchazeč je absolventem magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu. Má znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky studijního oboru Judaistika na magisterské úrovni a jazykové předpoklady (znalost hebrejského jazyka) umožňující další samostatnou vědeckou práci v tomto oboru. Další nezbytnou podmínkou je i velmi dobrá znalost světového jazyka, optimálně německého a anglického jazyka. Znalost výše uvedených požadavků se ověřuje přijímací zkouškou. V rámci přijímací zkoušky je posuzován návrh projektu disertační práce zpracovaný podle předepsané formální struktury (vymezení tématu, metodického přístupu a postupu, vymezení cílů, bibliografie a harmonogram). Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu (předložením motivačního dopisu).

Individuální studijní plán (ISP)

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, případně za účasti konzultanta. Školitelem je vždy habilitovaný - akademický nebo vědecký - pracovník v pracovně právním vztahu s fakultou. Podrobnosti doktorského studia upravuje Studijní a zkušební řád UK v Praze v platném znění a související předpisy. Individuální studijní plán musí být navržen tak, aby všechny studijní povinnosti byly splněny ke konci třetího roku studia a v závěrečném roce standardní doby studia se student mohl věnovat dokončení disertační práce a přípravě na státní doktorskou zkoušku.

Student doktorského studia zapsaný do 1. ročníku má povinnost spolu se svým školitelem vyhotovit individuální studijní plán elektronickým způsobem v SIS podle instrukcí oddělení vědy a doktorského studia. ISP se vyplňuje na standardní dobu studia, tj. 4 roky. Tato standardní doba je stejná pro prezenční a kombinovanou formu studia. Návrh ISP musí být vyhotoven odevzdán školiteli prostřednictvím elektronického systému SIS UK nejpozději do 30. listopadu daného roku.


Individuální studijní plán je ke splnění studijních povinností rozdělen do těchto částí:

Část: Disertační práce

 • Příprava disertační práce I. – IV.

 • Doktorandský disertační seminář I. – III. (Doktorandský disertační seminář I. je zaměřen na praxi a teorii akademického psaní a metodologii oboru Judaistika.)

Část: Studijní povinnosti

Tato část umožňuje studentovi prohloubení a doplnění odborných vědomostí v programu Judaistika. Prostředkem jsou tyto tématické okruhy a předměty:

 • 1. Doktorská zkouška z judaistiky I.

 • 2. Doktorská zkouška z judaistiky II.

 • 3. Doktorská zkouška z rabínské hebrejštiny

 • 4. Cizí jazyk

  (student má povinnost složit zkoušku z jednoho světového jazyka, s tím, že má možnost volby mezi anglickým a německým jazykem).

Část: Odborné aktivity

Tato část umožňuje studentovi, aby si prostřednictvím dalších odborných aktivit osvojil zdatnost k badatelské činnosti. Nástrojem jsou:

Zahraniční stáž (požadavky)

Zahraniční stáž poskytuje studentovi prostor pro získání zahraničních zkušeností ve svém oboru. Student je povinen absolvovat zahraniční stáž v minimální délce tří měsíců. V odůvodněných případech může oborová rada rozložit stáž nebo rozhodnout o adekvátním splnění této povinnosti jinou formou. (Odůvodněnost žádosti je zvažována vždy s přihlédnutím ke konkrétní situaci doktoranda, např. studenta kombinovaného studia, studenta pečujícího o osobu blízkou, studenta vázaného specifickými povinnostmi vůči zaměstnavateli, zdravotně znevýhodněného studenta, atp.) Za adekvátní náhradu povinnosti absolvovat tříměsíční zahraniční pobyt lze považovat zahraniční stáž v trvání jednoho měsíce doplněnou aktivní účastí na 2 mezinárodních seminářích nebo na 2 mezinárodních konferencích s publikačními výstupy (odborný článek, konferenční sborník, atd.). Splnění povinnosti je potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel - habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) v pracovně právním vztahu s fakultou.

Další vědecká činnost

Další vědecká činnost poskytuje studentovi prostor pro získání zkušeností s různými podobami vědecké práce. Student tím prokazuje svou kompetenci vědecké tvůrčí práce. V individuálním studijním plánu je tato povinnost obvykle uložena průběžně po dobu trvání standardní doby studia – přitom platí, že student je povinen minimálně jedenkrát za dobu studia ve standardní době splnit každou z těchto povinností:

 • zveřejnění kritické recenze v odborném periodiku,

 • publikace vědecké studie nebo článku v odborném periodiku nebo kapitoly v odborné monografii nebo odborné monografie,

 • podání grantového projektu,

 • aktivní účasti na mezinárodní konferenci a publikaci konferenčního příspěvku v odborném recenzovaném sborníku.

Popularizační přednášky a osvětová činnost se nepovažují za povinnost další vědecké činnosti.

Splnění povinnosti je potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel - habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) po posouzení písemné zprávy studenta o způsobech plnění povinnosti.

Další studijní povinnosti

Předpoklad zapojení Ph.D. studenta do výuky je možný až po postupu do druhého ročníku doktorského studia, a to na základě žádosti studenta OR o změnu ISP. Žádost o změnu ISP obsahuje konkrétní návrh výuky a souhlasné vyjádření školitele a vedoucího příslušné katedry. Ph.D. student může vést samostatně výuku ve vybraných seminářích a cvičeních pouze v přímé souvislosti se studiem. Nesmí vést samostatně přednášky. Studentům v prezenční formě studia se stanovuje náplň činností, které jsou koncipovány jako příprava na další akademické působení na vysoké škole. Jejich obsah a způsob stanovení určuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci se školiteli.


Student aktivně spolupracuje na administrativním zabezpečením plnění povinnosti individuálního studijního plánu - zahraniční stáž a další vědecká činnost s odd. vědy HTF.

Státní doktorská zkouška, požadavky na státní doktorskou zkoušku

Student po domluvě se školitelem a po schválení oborovou radou připraví dvě třicetiminutové přednášky na rozdílná témata odlišná od tématu disertační práce. Přednáška musí být věnována konkrétním problémům. Přednášející musí charakterizovat stav jejich řešení, aktuální stav bádání, přednést své vlastní, argumenty podložené kritické stanovisko a prokázat tak svou odbornou kompetenci. Komise pro státní doktorskou zkoušku volí na místě jedno z připravených témat. V následné diskusi student zodpovídá vznesené otázky a hájí své stanovisko. Forma zkoušky je ústní.

Seznam školitelů

doc. Mgr. David Biernot, Th.D.

Holubová Markéta, doc. ThDr., Th.D.

Nosek Bedřich, doc. PhDr., CSc.


Poslední změna: 20. březen 2024 11:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám