program Teologie / obor Husitská teologie - tříleté Ph.D. studium


Husitská teologická fakulta má akreditovaný doktorský studijní program Teologie se studijním oborem Husitská teologie, forma studia je prezenční nebo kombinovaná. Standardní doba studia je tři roky.

Přijímací řízení se neotvírá - slouží pouze k dostudování.


Profil absolventa a cíle oboru

Cílem je vědecká příprava špičkových odborníků, schopných samostatné badatelské práce v oboru husitská teologie. Studijní obor rozvíjí myšlenkový obzor české reformace, který je aplikován do současné teologické situace. Obor není vyhraněn národnostně nebo konfesně, ale v duchu české reformace vykládá současné teologické myšlení v komplementárním kontextu s katolickou a evangelickou teologií. Absolventi jmenovaného studijního oboru jsou připraveni k samostatné vědecko-výzkumné práci. Někteří z nich se dále budou připravovat k habilitaci ve všech specializacích teologického kompendia. Jsou vybaveni metodologicky i jazykově. V prvé řadě se jedná o přípravu budoucích docentů teologických, příp. dalších fakult, kde jsou pěstovány podobné obory. Požadavek těchto odborníků je veliký, neboť v příštích deseti letech dojde k velké generační výměně. Nezanedbatelný počet absolventů bude pracovat jako vědečtí pracovníci (např. v AV ČR) – v oborech jako komeniologie, dějiny věd o člověku, editoři teologických textů apod. Procentuálně velký počet absolventů  - pokud patří ke konkrétní konfesi – se uplatní v praxi, tj. ve vyšších církevních hodnostech. Tato praxe vyžaduje náročnou vědeckou přípravu, jejíž kritéria doktorské studium právě splňuje. Někteří absolventi nacházejí a budou nacházet dobré uplatnění v mezinárodních ekumenických a mezicírkevních organizacích, event. mezinárodních organizacích humanitárních, na jejichž práci se podílejí křesťanské církve.

Studijní předměty

Předměty teologického kompendia: systematická teologie, biblická teologie, praktická teologie, církevní dějiny. Student si zvolí jeden z předmětů teologického kompendia jako předmět státní doktorské zkoušky. Z ostatních tří předmětů teologického kompendia složí samostatné zkoušky v termínech daných individuálním studijním plánem (dále ISP), který byl studentem vypracován podle doporučení oborové rady a oborovou radou schválen.

Klasický jazyk: řecký jazyk nebo hebrejský jazyk (student volí jeden z těchto jazyků a složí z něho zkoušku v termínu dle ISP)

Živý jazyk: anglický jazyk nebo německý jazyk (student volí jedn z těchto jazyků a složí z něho zkoušku v termínu dle ISP)


Informace k předmětům naleznete: zde

Individuální studijní plán (ISP)

Podle článku 8 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze v platném znění studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada ustanovená podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách a čl. 23 odst. 5 a 6 statutu. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a zpravidla za účasti konzultanta. Školitele a konzultanta pro daného studenta na návrh oborové rady jmenuje a odvolává děkan. Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které schvaluje oborová rada.


V souvislosti s přechodem na elektronický způsob evidence doktorských studií v rámci Univerzity Karlovy v Praze od akademického roku 2014/2015 student doktorského studia zapsaný do 1. ročníku má povinnost spolu se svým školitelem vyhotovit individuální studijní plán elektronickým způsobem v SIS podle instrukcí oddělení vědy a doktorského studia. ISP se vyplňuje standardní dobu studia, tj. 3 roky. Tato standardní doba je stejná pro prezenční a kombinovanou formu studia. ISP musí být vyhotoven nejpozději do 30. listopadu daného roku a předložen na oddělení vědy v písemné podobě a podepsaný studentem a školitelem.


Doporučení oborové rady k ISP ohledně plnění dílčích zkoušek, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce je následující:

1. rok studia - zkouška ze dvou předmětů teologického kompendia, zkouška z živého jazyka

2. rok studia - zkouška z předmětu teologického kompendia, zkouška z klasického jazyka

3. rok studia - státní doktorská zkouška, obhajoba disertační práce

Daší povinnosti

Odevzdání jedné odborné studie připravené k tisku obsahující dílčí výsledky vyplývající ze zpracování zadaného tématu doktorské disertace, jednoho odborného článku v recenzovaném vědeckém časopise a dvou odborných recenzí (přihlédnuto k publikačním možnostem v oboru). Doktorand je povinen zúčastňovat se konferencí a dalších akcí pořádaných teologickými katedrami UK HTF. Doporučuje se případný krátkodobý studijní zahraniční pobyt. Další povinnosti jsou stanoveny v rámci individuálního studijního plánu.

Státní doktorská zkouška, požadavky na státní doktorskou zkoušku

K SDZ je kandidátovi zadáno celkem čtyři až pět tématických okruhů. K těmto okruhům je zadána k prostudování i příslušná odborná literatura. Ze zadaných okruhů jsou pak tři okruhy položeny kandidátovi jako zkušební otázky. Důraz při SDZ je kladen zejména na orientaci v domácí i zahraniční literatuře k studovanému oboru a zpracovávanému tématu, současnému stavu bádání a dosažených výsledků.

Podmínkou k připuštění ke státní doktorské zkoušce je absolutorium předmětů teologického kompendia (ve smyslu tří dílčích), klasického a živého jazyka.

Seznam školitelů

prof. ThDr. Jan Lášek, Dr.h.c.

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

prof. Thomas Hatina, Ph.D.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.


Složení oborové rady oboru Husitská teologie


Poslední změna: 19. listopad 2020 20:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám