Harmonogram doktorského studia

Akademický rok 2024/2025


Harmonogram doktorského studia:

Zápis do 1. ročníku (HT + JU ; RKS)1 1. 10. 2024

Náhradní termín zápisu (HT + JU + RKS) 11. 10. 202


Odevzdání hodnocení plnění individuálního studijního plánu (ISP) za akademický rok 2019/2020: 30. 9. 2024


Odevzdání návrhu individuálního studijního plánu (ISP) studentů 1. ročníku - elektronicky: 30. 11. 2024


Zkoušky ze základních studijních povinností dle individuálního studijního plánu ISP - průběžné termíny určí garanti předmětů prostřednictvím elektronického systému UK is.cuni.cz od 1. 10. – 30. 11. 2024 a od 1. 2. – 28. 2. 2025

Termín splnění studijních povinností dle ISP: 14. 09. 2025


Státní závěrečné doktorské zkoušky: únor/březen 2025, červen 2025, září 2025

Žádost ke složení státní závěrečné doktorské zkoušky se podává k termínům projednání oborovou radou příslušného oboru, více viz www.htf.cuni.cz/HTF-687.html Předpokladem pro konání SZDZK je splnění všech základních studijních povinností dle ISP.


Obhajoba disertační práce2: K obhajobě disertační práce se student přihlašuje prostřednictvím oddělení vědy. Podmínkou pro konání obhajoby disertační práce je splnění všech základních studijních povinností dle ISP a publikování výsledků badání v rámci psaní disertační práce.

Termín konání: průběžně


Informace pro studenty 8. ročníku a ty studenty, kterým v akademickém roce 2024/2025 uplyne maximální doba studia: Disertační práce spolu se všemi náležitostmi musí být odevzdána nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia na oddělení vědy.

Více viz OD 07/2017 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.


Termín pro podání přihlášek do doktorského studia: 30. 11. 2024 – 30. 4. 2025


Přijímací zkoušky ke studiu do 1. ročníku AR 2025/2026 v ak. roce 2024/2025 – řádný termín:

2. 6. – 9. 6. 2025


Náhradní termín přijímací zkoušky: 15. 6. – 7. 7. 2025
Poznámky

1

Husitská teologie + Judaistika + Raně křesťanská studia

2

Podle Opatření děkanky č. 9/2018 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací; Metodický pokyn děkana k předkládání disertačních prací na HTF UK č. 1/2019 ze dne 1. ledna 2019.


Poslední změna: 14. červen 2024 09:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám