program Teologie / obor Husitská teologie - čtyřleté Ph.D. studium


Husitská teologická fakulta má akreditovaný doktorský studijní program Teologie se studijním oborem Husitská teologie, forma studia je prezenční nebo kombinovaná. Standardní doba studia je čtyři roky.

Přijímací řízení se neotvírá - slouží pouze k dostudování. Akreditace programu bude ukončena 31. 12. 2024.


Charakteristika studijního programu/oboru

Doktorský studijní program teologie, studijní obor husitská teologie se standardní dobou studia čtyři roky připravuje studenty k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti teologie. Studijní obor umožní odbornou profilaci studenta na základě jeho individuálního studijního plánu. Studijní obor zprostředkovává znalosti hermeneutických přístupů a aplikuje je do současné teologické diskuse i do dialogu s konfesními přístupy jiných teologických systémů. Předmětem studia je teologické kompendium vykládané v rámci husitské teologie. Cílem studia je vědecká příprava špičkových odborníků schopných samostatné vědecké práce v oboru teologie. Obor současně směřuje k uvědomění skutečnosti, že od samých počátků se zde usiluje o nové chápání a novou intepretaci základních teologických pojmů. Tím je v kontextu s dalšími koncepcemi, které překonávaly metafyzickou představu světa. Zabývá se ústředními otázkami křesťanské víry a Kristovou přítomností v tomto světě. Studenti oboru mají možnost poznat, jak se tyto otázky projevují prakticky i v aktuální sociální nauce církve.

Profil absolventa a cíle oboru

Odborné znalosti

Absolvent prokazuje důkladné znalosti oboru husitská teologie na soudobé úrovni, zná dějiny svého oboru a je obeznámen se současnými oborovými trendy. Je odborníkem na problematiku reformního teologického myšlení, a to i v interdisciplinárním kontextu. Má rozšířenou znalost oboru v širším teologickém kontextu, ovládá základní skutečnosti teologického vývoje oboru, rozumí jeho postavení v současné teologii a na základě vlastního kritického úsudku formuluje názory odpovídající současnému vědeckému poznání. Prohloubil si znalost klasického jazyka.

Odborné dovednosti

Absolvent je schopen kritického myšlení. Je schopen své nabyté teoretické vědomosti kontextuálně aplikovat. Je schopen analyzovat a interpretovat náboženské texty v pramenném jazyce a využívat odbornou sekundární literaturu. Orientuje se v metodologii oboru, osvědčil kompetence ve vědecké komunikaci, a to ústní nebo písemné. Má obecný přehled v nejdůležitějších odborných časopisech a aktuální odborné knižní produkci.

Charakteristika profesí

Studium není přesně profesně zaměřeno. Absolvent získává takové znalosti a dovednosti v oboru teologie, které mu umožní se profesně realizovat v blízkém povolání. Absolvent je připraven k tomu, aby působil jako akademický pracovník na vysokých školách, vědecký pracovník v oblasti společenských věd, vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci a Církvi československé husitské.

Vstupní požadavky

Uchazeč je absolventem magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu. Má znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky studijního oboru husitská teologie na magisterské úrovni a jazykové předpoklady (znalost řeckého nebo hebrejského jazyka) umožňující další samostatnou vědeckou práci v tomto oboru. Dále nezbytnou podmínkou je i velmi dobrá znalost světového jazyka, optimálně německého a anglického jazyka. Znalost výše uvedených požadavků se ověřuje přijímací zkouškou. V rámci přijímací zkoušky je posuzován návrh projektu disertační práce zpracovaný podle předepsané formální struktury (vymezení tématu, metodického přístupu a postupu, vymezení cílů, bibliografie a harmonogram). Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.

Individuální studijní plán (ISP)

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, případně za účasti konzultanta. Školitelem je vždy habilitovaný - akademický nebo vědecký - pracovník v pracovně právním vztahu s fakultou. Podrobnosti doktorského studia upravuje Studijní a zkušební řád UK v platném znění a související předpisy.


Student doktorského studia zapsaný do 1. ročníku má povinnost spolu se svým školitelem vyhotovit individuální studijní plán elektronickým způsobem v SIS podle instrukcí oddělení vědy a doktorského studia. ISP se vyplňuje na standardní dobu studia, tj. 4 roky. Tato standardní doba je stejná pro prezenční a kombinovanou formu studia. ISP musí být vyhotoven nejpozději do 30. listopadu daného roku a předložen na oddělení vědy v písemné podobě a podepsaný studentem a školitelem.


Individuální studijní plán musí být navržen tak, aby všechny studijní povinnosti byly splněny ke konci třetího roku studia a v závěrečném roce standardní doby studia se student mohl věnovat dokončení disertační práce a přípravě na státní doktorskou zkoušku.


Individuální studijní plán je rozdělen do těchto částí:

Část: Disertační práce

  • 1. Příprava disertační práce - anotace

  • 2. Doktorandský disertační seminář - anotace

Část: Studijní povinnosti

Tato část umožňuje studentovi prohloubení a doplnění odborných vědomostí v oboru husitská teologie. Prostředkem jsou tyto tematické okruhy a předměty:

  • 1. Tematický okruh Husitská teologie I. - anotace

  • 2. Tematický okruh Husitská teologie II. - anotace

  • 3. Pramenný jazyk (student má povinnost složit zkoušku z jednoho pramenného jazyka, s tím, že má možnost volby mezi řeckým a hebrejským jazykem). - anotace

  • 4. Cizí jazyk (student má povinnost složit zkoušku z jednoho světového jazyka, s tím, že má možnost volby mezi anglickým a německým jazykem). - anotace

Část: Odborné aktivity

Tato část umožňuje studentovi, aby si prostřednictvím dalších odborných aktivit osvojil zdatnost k badatelské činnosti.

Nástrojem je:

  • 1. Zahraniční stáž - anotace

  • 2. Další vědecká činnost - anotace

Státní doktorská zkouška, požadavky na státní doktorskou zkoušku

Student po domluvě se školitelem a po schválení oborovou radou připraví dvě třicetiminutové přednášky na rozdílná témata odlišná od tématu disertační práce. Přednáška musí být věnována konkrétním problémům. Přednášející musí charakterizovat stav jejich řešení, aktuální stav bádání, přednést své vlastní, argumenty podložené kritické stanovisko a prokázat tak svou odbornou kompetenci. Komise pro státní doktorskou zkoušku volí na místě jedno z připravených témat. V následné diskusi student zodpovídá vznesené otázky a hájí své stanovisko. Forma zkoušky je ústní.

Seznam školitelů

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

prof. Thomas Hatina, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.


Složení oborové rady oboru Husitská teologie
Poslední změna: 14. červen 2024 10:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám