Husitská teologie - studijní předměty


Příprava disertační práce I.-IV.

Zpracování disertačního projektu je klíčová součást doktorského studia, zde student prokazuje schopnost samostatné vědecké práce a kritické reflexe tématu. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Tato část zaručuje kontrolu postupu přípravy disertační práce a v individuálním studijním plánu je uložena pro každý rok studia.

Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel.


Doktorandský disertační seminář

Seminář je platforma studentů prezenční a kombinované formy studia pro představení a následný diskurs nad tématy disertačních prací, pramennou základnou, metodologií, postupem prací, badatelskými přístupy. Seminář je prostorem pro sdílení zkušeností ze zahraničních vědeckých pobytů, odborných konferencí. Je nástrojem pravidelného kontaktu studenta s fakultou a motivuje k efektivnější práci na přípravě disertace.

Koná se jednou za dva měsíce. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena pro každý rok studia.

Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno zápočtem, který uděluje habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) v pracovně právním vztahu s fakultou po schválení oborovou radou. Ten je také oprávněn stanovit individuální povinnosti, jimiž může student ve výjimečných odůvodněných případech seminář nahradit.


Husitská teologie I.

Další požadavky na studenta: Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce.


Přednášející:

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.h.c.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.


Anotace: Tematický okruh husitská teologie I. poskytuje prostor pro prohlubující studium klíčových a aktuálních problémů systematické husitské teologiecírkevních dějin, prostřednictvím studia odborné a pramenné literatury a následných odborných diskusí se zkoušejícím. V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.


Dílčí doktorská zkouška ze systematické teologie

Studenti rozšíří své vědomosti v oblasti vývoje křesťanské nauky, zejména moderní teologie a seznámí se s významnými koncepty současné systematické teologie v ekumenickém horizontu. Specificky se bude předmět zaměřovat na definici teologie; rozklad metafyzického obrazu světa; konec staré kultury a společnosti; tvorbu filozofie řeči; teologii krize; filozofický personalismus; dimensionální pojetí skutečnosti; odmytologizování a existenciální interpretaci; na situaci teologie a církve uprostřed postmoderní společnosti a globálního chaosu; na problém komunikace; na hledání nových komunikačních principů; na komunikační problém teologie a její přerod ze stavu zrodu do komunikatibilního půdorysu, na současné etické problémy apod. Studenti reflektují prostudovanou literaturu, kterou mají předepsanou v rámci individuálního studijního plánu a tematizují teologické výpovědi v širokých filosofických a etických souvislostech.


Studijní okruhy:

 1. okruh: Specifika husitské teologie

 2. okruh: Vybrané dogmatické dílo


Literatura:


1. okruh

Základní orientace v literatuře - doporučené:

 • KUČERA, Zdeněk. Hoře a milost: Ke kořenům teologie církve radikálního modernismu. Brno: L. Marek, 2001.

 • KUČERA, Zdeněk. Trojiční teologie: základ teologie ve zjevení. Brno: L. Marek, 2002.

 • VOGEL, Jiří. Církev v sekularizované společnosti: Studie k husitské eklesiologii. 1. vydání. Brno: L. Marek, 2005.


2. okruh

Doktorand si prostuduje jednu z následujících dogmatických prací:

 • JOEST, Wilfried. Dogmatik. Band 1., Die Wirklichkeit Gottes. 2. Aufl. Gőttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1987. 341 s.

 • JOEST, Wilfried. Dogmatik. Band 2., Der Weg Gottes mit dem Menschen. 2. Aufl. Gőttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1990. 356 s.

 • KORSCH, Dietrich. Dogmatik im Grundriß : eine Einführung in die christliche Deutung menschlichen Lebens mit Gott. Tübingen : Mohr Siebeck, 2000. 293 s.

 • OTT, Heinrich, OTTE, Klaus. Die Antwort des Glaubens: Systematische Theologie in 50 Artikeln. 3. Auflage, Stuttgart: Kohlhammer, 1999. 544 s.

 • RAHNER, Karl. Základy křesťanské víry. Přel. K. Říha et al. 2. vyd. Svitavy: Trinitas, 2004. 643 s.

 • TILLICH, Paul. Systematic Theology, Vol. I. - III. Chicago: University of Chicago Press, I. 1973, II. 1975, III. 2011, I. 312 s., II. 195 s., III. 441 s.

 • WENZ, Gunther. Religion. Aspekte ihres Begriffs und ihrer Theorie in der Neuzeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. 275 s. (Studium Systematische Theologie Bd. 1).

 • WENZ, Gunther. Offenbarung. Problemhorizonte moderner evangelischer Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. 285 s. (Studium Systematische Theologie Bd. 2).

 • WENZ, Gunther. Kirche. Perspektiven reformatorischer Ekklesiologie in ökumenischer Absicht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. 284 s. (Studium Systematischer Theologie Bd. 3).

 • WENZ, Gunther. Gott : implizite Voraussetzungen christlicher Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. 320 s. (Studium Systematische Theologie Bd. 4).


Dílčí doktorská zkouška z církevních dějin

V rámci církevních dějin a historické teologie je kladen důraz na českou reformaci v souvislosti s celkovým směřováním fakulty, dále pak na studium reformních proudů v katolické církvi v novověku, speciálně katolického modernismu. Od absolventů se vyžaduje nejen obrysová, ale detailní znalost zejména teologického myšlení české reformace a jeho geneze. Musí zvládnout na dobré úrovni pramennou základnu, ve které se dobře orientují. Samostatně s prameny (tištěnými i rukopisnými) pracují. Totéž platí i o sekundární literatuře. Zvláštní důraz je také kladen na vyznání různých směrů, jejich kořeny a případně další vliv na jiné konfese, rovněž na recepci Písma svatého a na pojetí autority vůbec. Pokud jde o katolický modernismus, studenti si osvojí jeho genezi v jednotlivých jazykových oblastech a důkladně se seznámí s dílem předních modernistických teologů, včetně jejich vlivu na modernismus u nás. Osvojí se také práci s pramennou základnou pro toto období tak, aby byli schopni ji dále samostatně zpracovávat.


Studijní okruhy:

 1. okruh: Historiografie české reformace – církevní reforma ve 14. století

  Mistr J. Hus; husitské směry; česká a evropská reformace. Různé pohledy a koncepce, pramenná základna.

 2. okruh: Reformní proudy v katolické církvi v 17. – 19. století – jejich hodnocení v odborné literatuře

  I. vatikánský koncil a reakce na něj v zrcadle teologie, filosofie a historie; hodnocení modernismu jako celku i v jednotlivých jazykových oblastech, včetně pramenné základny.


Literatura:


1. okruh

 • Fr. Kutnar, J.Marek: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

 • Soukup P., Jan Hus-život a smrt kazatele, Praha 2015.

 • Novotný V., Náboženské hnutí české ve 14. a 15. století, Praha 1915.

 • Vooght Paul, L´herésie de Jean Hus, Louvain 1995 (2. vyd.), česky v Theologické revue 1997-2002.


2. okruh

 • Kaňák M., Z dějin světových zápasů o pokrok na poli náboženském. 1. Katolický modernismus, Praha 1961.

 • Budoucnost modernismu? Usp. I. Dolejšová a P. Hradílek, Praha 1999.


Husitská teologie II.

Další požadavky na studenta: Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce.


Přednášející:

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.


Anotace: Tematický okruh husitská teologie II. poskytuje prostor pro prohlubující studium klíčových a aktuálních problémů biblické teologiepraktické teologie prostřednictvím studia odborné a pramenné literatury a následných odborných diskusí se zkoušejícím. V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Dílčí doktorská zkouška z biblické teologie

Biblická teologie má dvě části: Teologii Starého zákona a Teologii Nového zákona. Vzhledem k předpokladu, že student prošel kursy Teologie Starého zákona a Teologie Nového zákona při magisterském studiu, zaměří se ve svém samostudiu v doktorském programu buď na určitou koncepci, nebo specifický dílčí problém, který bude samostatně reflektovat v předkládané písemné práci. Současně musí prokázat schopnost samostatně exegetovat biblický text v původních jazycích.


Studijní okruhy:

 1. okruh: Dějiny starozákonního a novozákonního bádání od 18. století a bilance konfesních modelů

 2. okruh: Současné modely biblické exegeze a jejich vztah k filologii a filosofickým modelům


Literatura: bude doplněno


Dílčí doktorská zkouška z praktické teologie

Praktická teologie je vědecko-odborná, kritická reflexe praktických církevních činností a v specifickém pojetí se tu myslí na činnosti církve CČSH. Jejím hlavním posláním je připravovat teologické a vědecko-odborné pracovníky pro všechny církevní činnosti a vědecký výzkum. Jde tu především o získání aktuální vědecko-odborné kompetence v oblasti zvěstování (v homiletice), v liturgice (v nauce o bohoslužbě), v náboženské výchově a výuce (v katechetice), v duchovní péči (poimenice), v sociální práci (diakonii) a v misijně-evangelizační službě. V posledních letech se ukazuje nutnost interdisciplinárního propojení praktické teologie s jinými humanitními vědami: s mezilidskou komunikací, s multikulturní výchovou, dále s pedagogickými vědami (sociální a speciální pedagogika), psychologií (vývojovou, psychologie osobnosti), s pastorální psychologií, pastoračním poradenstvím, gerontologií a jinými vědními disciplínami. Doktorské studium by mělo vést studenty k samostatným teoretickým invencím v prakticko-teologických disciplínách, k objevování vědecko-odborné užitečnosti interdisciplinární kooperace a k praktickému využití všech vědeckých objevů v církevních činnostech na základě empirického výzkumu.


Studijní okruhy:

 1. okruh: Vybrané disciplíny praktické teologie (homiletika a katechetika)

 2. okruh: Vybrané dílo světové praktické teologie


Literatura:


1. okruh:

 • Ján Liguš, Tomáš Butta, Pavel Kolář a kol. Homiletika: Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky, 1. Vydání. Chomutova: Nakladatel L. Marek pro UK v Praze Husitskou teologickou fakultu, 2014, 318 s. ISBN 978-80-87127-69-8.

 • Ján Liguš a kol. Náboženská výchova a výuka. Sborník. Brno: Nakladatelství L. Marek, Husitská teologická fakulta UK. Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace, 2005, 172 s. ISBN 80-86263-59-2.


2. okruh:

doktorand si prostuduje jedno z následujících děl praktické teologie:

 • Handbuch der Praktischen Theologie. Erster Band. Die Praktische Theologie (Einführung). Gestalt, Aufbau und Ordnung der Kirche, Zur Person des Kirchlichen Amtsträgers, Erster Band. Bearbeitet von Heinrich Ammer, Jürgen Henkys et alii, Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 1975. Ke studiu navrhuji části: 1-3 , tj. Stránky 7-227  Lizenz 420 205-8-75.

 • Franz Xaver Arnold – Karl Rahner et alii: Handbuch der Pastoraltheologie, Praktischer Theologie und der Kirche in ihrer Gegenwart, Band 1, 2.Zweite überarbeitete Auflage, Herder Verlag Freiburg in Breisgau, 1970, s. 249-293.

 • Stephen Pattison. The Challenge of Practical Theology. Selected Essays, 2007, 304 pp. ISBN 978-1-84310-453-7 .

 • Practical Theology in a Multidisciplinary Context. Edited by David Willows and John Swinton, 2001, 224 pp. ISBN  978-1-85302-892-2. (Obě anglické publikace jsou objednány pro fakultní knihovnu!).

 • Otto Haendler. Grundriss der Praktischen Theologie. Alfred Töpelmann, Berlin W 35, 1957, s. 1-143, jde o :  I.Kapitel, II.Kapitel.


Pramenný jazyk

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Student má povinnost složit zkoušku z jednoho pramenného jazyka, s tím, že má možnost volby mezi řeckým a hebrejským jazykem.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Cílem je vybavit doktorandy na samostatnou přípravu ke zkoušce z řeckého nebo hebrejského jazyka. Doktorand pracuje s lexikografickými, gramatickými příručkami a odbornou literaturou. Individuálně konzultuje zadanou zkušební látku s přednášejícím.

Zkouška spočívá v četbě, překladu a gramatické interpretaci zadaného textu z Bible nebo z jiného pramenného textu v závislosti na tématu disertační práce.

Doktorská zkouška z řečtiny

Anotace: Student se samostatnoě přípravuje ke zkoušce z řeckého jazyka. Doktorand pracuje s lexikografickými, gramatickými příručkami a odbornou literaturou. Individuálně konzultuje zadanou zkušební látku s vyučujícím. Zkouška spočívá v četbě, překladu a gramatické interpretaci zadaného textu z Nového zákona nebo z jiného pramenného textu.

Přednášející: doc. PhDr. Jiří Pavlík, PhD.


Požadavky ke zkoušce:

Texty zadané pro konání zkoušky v akademickém roce 2017/2018:

Evangelium podle Jana, kap. 13-16

Evangelium podle Lukáše, kap. 6-9


Texty zadané pro konání zkoušky v akademickém roce 2016/2017:

Evangelium podle Jana, kap. 17-21

Evangelium podle Matouše, kap. 8-11


Povinná studijní literatura:

 • BARTOŇ, Josef. Uvedení do novozákonní řečtiny. 4. vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. XII, 164 s. ISBN 80-86791-17-3.

 • Novum Testamentum Graece. Post Eberhard et Erwin Nestle; communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger; apparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae. Editione vicesima septima revisa. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001. [13], 89*, [3], 812 s.: mapy + příloha. ISBN 3-438-05100-1. (nebo novější vydání)

 • PAVLÍK, Jiří – MUCHNOVÁ, Dagmar. Základy gramatiky novozákonní řečtiny [on-line]. c2016. Dostupné na http://greek.herme.net/.


Fakultativní studijní pomůcky:

 • Mobilní aplikace "Novozákonní řečtina" pro iOS a Android.


Doplňující a pomocná literatura:

 • NIEDERLE, Jindřich - NIEDERLE, Václav - VARCL, Ladislav. Mluvnice jazyka řeckého. 2. vydání. Praha: Scriptum, 1993. 288 s. ISBN 80-85528-24-X.

 • PRACH, Václav - SCHULZ, Jaroslav Gustav. Řecko - český slovník. Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 2005. 728 s. ISBN 80-7021-796-0.

 • SOUČEK, Josef Bohumil. Řecko - český slovník k Novému zákonu. 6. vydání. Praha: Kalich, 2003. 374 s. ISBN 80-7017-853-1.

 • TICHÝ, Ladislav. Slovník novozákonní řečtiny. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Burget, 2001. XII s., 192 s. ISBN 80-902798-5-6.


Doktorská zkouška z hebrejštiny

Anotace: Cílem je vybavit doktorandy na samostatnou přípravu ke zkoušce z hebrejského jazyka. Doktorand pracuje s lexikografickými, gramatickými příručkami a odbornou literaturou. Individuálně konzultuje zadanou zkušební látku s přednášejícím. Zkouška spočívá v četbě, překladu a gramatické interpretaci zadaného textu ze Starého zákona nebo z jiného pramenného textu také v závislosti na tématu disertační práce.

Přednášející: doc. Jiří Beneš, Th.D.


Cizí jazyk

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Předmět potvrzuje aktivní znalost jednoho světového jazyka (angličtiny nebo němčiny) minimálně na úrovni C1. Student musí být schopen prezentovat badatelské výsledky písemně a ústně.

Doktorská zkouška z angličtiny

Anotace: Čtení odborných textů souvisejících s tématem disertační práce, zpracování anotací odborné literatury na téma disertační práce.

Přednášející: Mgr. Gerald Robert Ostdiek, M.A.


Odborná literatura:

 • Strettiová, Terezie Josefa, OP. Anglicko – český teologický slovník. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2004. 82 s. ISBN 80-246-0867-7.

 • Fronek, Josef. Velký anglicko-český a česko-anglický slovník. 1. vydání. Voznice: Leda, 2007. 1576 s. ISBN 978-80-7335-114-4

 • Good News Bible: Today’s English Version. [S.l.]: United Bible Societies, 1990. 931 s. ISBN 0-564-00421-9.

Doktorská zkouška z němčiny

Anotace: Čtení odborných textů souvisejících s tématem disertační práce, zpracování anotací odborné literatury na téma disertační práce.

Přednášející: Ing. Dagmar Pavlíková


Odborná literatura:

 • Dreyer, Hilke – Schmitt, Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. vydání. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2000. 360 s., 2 s. přílohy. ISBN 3-19-007255-8.

 • Lösungsschlüssel zum Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. Auflage. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. 68 s. ISBN 3-19-107255-1.

 • Pavlíková, Dagmar. Malý německo – český a česko – německý teologický slovník A – Z. 1. vydání. Brno: L. Marek, 2002. 48 s. ISBN 80-86263-29-0.


Zahraniční stáž

Zahraniční stáž poskytuje studentovi prostor pro získání zahraničních zkušeností ve svém oboru. Student je povinen absolvovat zahraniční stáž v minimální délce tří měsíců. V odůvodněných případech může oborová rada rozložit stáž do tří badatelských pobytů (v knihovnách, archívech atd.) V individuálním studijním plánu je tato stáž obvykle uložena pro čtvrtý rok studia souvisejíc s finalizací disertační práce.

Splnění povinnosti je potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel - habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) v pracovně právním vztahu s fakultou.


Další vědecká činnost

Další vědecká činnost poskytuje studentovi prostor pro získání zkušeností s různými podobami vědecké práce. Student tím prokazuje svou kompetenci vědecké tvůrčí práce.

V individuálním studijním plánu je tato povinnost obvykle uložena průběžně po dobu trvání standardní doby studia – přitom platí, že student je povinen minimálně jedenkrát za dobu studia ve standardní době splnit každou z těchto povinností: zveřejnění kritické recenze v odborném periodiku; publikace vědecké studie nebo článku v odborném periodiku nebo kapitoly v odborné monografii nebo odborné monografie; podání grantového projektu; aktivní účasti na mezinárodní konferenci a publikaci konferenčního příspěvku v odborném recenzovaném sborníku. Popularizační přednášky a osvětová činnost se nepovažují za povinnost další vědecké činnosti.

Splnění povinnosti je potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel - habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) po posouzení písemné zprávy studenta o způsobech plnění povinnosti.Poslední změna: 28. listopad 2017 11:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám