Judaistika - studijní předměty


Doktorská zkouška z judaistiky I.

Anotace:

Tematický okruh judaistika I. je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí týkajících se klíčových problémů oboru jednak obecně, jednak s důrazem na specifickou tématiku studentova studia. Dále budou prohlubovány znalosti literatury a pramenů týkající se judaistiky obecně a studentova tématu speciálně. Témata doktorand studuje samostatně na základě individuálního vedení a pokynů školitele a případně dalších odborných konsultantů. V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus. Zkouška se bude týkat ověření získaných znalostí ze specifikovaných okruhů. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.


Další požadavky na studenta: Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce.


Přednášející:

Mgr. David Biernot, Th.D.

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Doktorská zkouška z judaistiky II.

Anotace:

Tematický okruh judaistika II. je zaměřen na prohloubení rozšíření znalostí týkajících se judaismu jako náboženského systému. V souladu s tímto zaměřením má doktorand povinnost seznámit se v originálním znění i s vybranými texty rabínského judaismu od nejstarších po současná pojednání významných představitelů tohoto směru. Témata doktorand studuje samostatně na základě individuálního vedení a pokynů školitele a případně dalších odborných konsultantů. V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus. Zkouška se bude týkat ověření získaných znalostí ze specifikovaných okruhů. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.


Další požadavky na studenta: Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce.


Přednášející:

Mgr. David Biernot, Th.D.

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Doktorská zkouška z rabínské hebrejštiny

Anotace:

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející. Hebrejština rabínských textů je specifický jazyk, který navazuje na smíšený jazykový charakter talmudických textů. Kurs je věnován četbě a interpretaci tradičních rabínských textů v časovém rozsahu od potalmudického období až do 19. století s důrazem na literaturu pocházející z aškenázské oblasti. První část kursu tvoří obecný úvod do rabínského jazyka, důraz je kladen na jeho specifika a hlavní odchylky od biblické, mišnické a moderní hebrejštiny v oblasti morfologie, syntaxe a slovní zásoby. Na tento úvod navazuje četba a interpretace vybraných textů rabínských autorů z různých období a s různým obsahovým zaměřením (nábožensko-právním, teologickým, etickým, apologetickým, liturgickým apod.). Základní texty jsou zpravidla studovány i s příslušnými vybranými komentáři. Současně jsou zde probírána obsahová témata týkající se halachy, exegese, liturgie, náboženské filosofie či tradic a zvyků. Posluchač se tak seznamuje nejen s jazykem, ale poznává i na základě pramenné literatury charakter judaismu jako náboženského systému. Posluchači navazují na své znalosti získané absolvováním přednášek o rabínské literatuře a na získané znalosti biblického, mišnického a talmudického jazyka. Kurz rabínské hebrejštiny rozšiřuje jeho znalosti o další typ hebrejštiny. Je přípravou pro samostatnou práci s těmito texty, včetně komentářů, prohlubuje jeho znalosti základních témat, které byly středem zájmu středověkých autorů, učí ho pracovat se specificky rabínským pojednáním témat a specifickým slovníkem různých typů textů.


Přednášející: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Doktorská zkouška z angličtiny

Anotace: Čtení odborných textů souvisejících s tématem disertační práce, zpracování anotací odborné literatury na téma disertační práce.


Přednášející: Mgr. Gerald Robert Ostdiek, M.A.


Odborná literatura:

  • Strettiová, Terezie Josefa, OP. Anglicko – český teologický slovník. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2004. 82 s. ISBN 80-246-0867-7.

  • Fronek, Josef. Velký anglicko-český a česko-anglický slovník. 1. vydání. Voznice: Leda, 2007. 1576 s. ISBN 978-80-7335-114-4

  • Good News Bible: Today’s English Version. [S.l.]: United Bible Societies, 1990. 931 s. ISBN 0-564-00421-9.


Doktorská zkouška z němčiny

Anotace: Čtení odborných textů souvisejících s tématem disertační práce, zpracování anotací odborné literatury na téma disertační práce.


Přednášející: Ing. Dagmar Pavlíková


Odborná literatura:

  • Dreyer, Hilke – Schmitt, Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. vydání. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2000. 360 s., 2 s. přílohy. ISBN 3-19-007255-8.

  • Lösungsschlüssel zum Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. Auflage. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. 68 s. ISBN 3-19-107255-1.

  • Pavlíková, Dagmar. Malý německo – český a česko – německý teologický slovník A – Z. 1. vydání. Brno: L. Marek, 2002. 48 s. ISBN 80-86263-29-0.


Poslední změna: 30. listopad 2017 23:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám