program Teologie / obor Judaistika - tříleté Ph.D. studium


Husitská teologická fakulta má akreditovaný doktorský studijní program Teologie se studijním oborem Judaistika, forma studia je prezenční nebo kombinovaná. Standardní doba studia je tři roky.

Přijímací řízení se neotvírá - slouží pouze k dostudování.


Profil absolventa a cíle oboru

Studijní obor rozvíjí myšlenkové dědictví judaistiky a aplikuje je do současné náboženské situace judaismu. Absolventi studijního oboru Judaistika během doktorského studia prohloubí své vědomosti obecně humanitního charakteru znalostmi, kterými judaismus přispěl do pokladnice světové duchovní kultury. Na tomto základě jsou schopni více porozumět křesťanství, zejména křesťanské etice. Absolventi mají odpovídající znalosti biblické a rabínské hebrejštiny a aramejštiny babylónského Talmudu. Jsou připraveni k odborné vědecké práci v akademických oborech judaistika, křesťanská teologie, resp. křesťanská etika s přihlédnutím k evropské nábožensko-kulturní tradici. Absolventi doktorského studijního oboru Judaistika se uplatňují jako odborní asistenti na vysokých školách s možností dalšího vědecko-pedagogického růstu jako budoucí docenti a profesoři. Dále jsou školeni pro potřeby židovských náboženských obcí a institucí. Nacházejí uplatnění jako překladatelé a tlumočníci a učitelé na středních školách s výukou hebrejštiny. Cílem je vědecká výchova špičkových odborníků, schopných samostatné badatelské práce v oboru judaistika.

Studijní předměty

Tématický blok Judaistika I. - Židovské dějiny a kultura, Synagogální liturgie

Tématický blok Judaistika II. - Židovská náboženská filosofie, Rabínská literatura, Četba a interpretace vybraných textů babylónského Talmudu 

(předměty bloků Judaistika I. a Judaistika II. jsou povinné)

Hebrejština rabínských textů

Anglický jazyk, Německý jazyk (student si zvolí jeden z těchto předmětů a složí z něho zkoušku)


Informace k předmětům naleznete zde.

Individuální studijní plán (ISP)

Podle článku 8 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze v platném znění studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada ustanovená podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách a čl. 23 odst. 5 a 6 statutu. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a zpravidla za účasti konzultanta. Školitele a konzultanta pro daného studenta na návrh oborové rady jmenuje a odvolává děkan. Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které schvaluje oborová rada.


V souvislosti s přechodem na elektronický způsob evidence doktorských studií v rámci Univerzity Karlovy v Praze od akademického roku 2014/2015 student doktorského studia zapsaný do 1. ročníku má povinnost spolu se svým školitelem vyhotovit individuální studijní plán elektronickým způsobem v SIS podle instrukcí oddělení vědy a doktorského studia. ISP se vyplňuje standardní dobu studia, tj. 3 roky. Tato standardní doba je stejná pro prezenční a kombinovanou formu studia. ISP musí být vyhotoven nejpozději do 30. listopadu daného roku a předložen na oddělení vědy v písemné podobě a podepsaný studentem a školitelem.


Doporučení oborové rady k ISP ohledně plnění dílčích zkoušek, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce je následující:

1. rok studia - zkouška - Tématický blok Judaistika I., zkouška z živého jazyka

2. rok studia – zkouška - Tématický blok Judaistika II., zkouška - Hebrejština rabínských textů

3. rok studia - státní doktorská zkouška, obhajoba disertační práce

Další povinnosti

Odevzdání jedné odborné studie připravené k tisku obsahující dílčí výsledky vyplývající ze zpracování zadaného tématu doktorské disertace a dvou odborných recenzí (přihlédnuto k velmi omezeným publikačním možnostem v oboru judaistika). Doktorand je povinen zúčastňovat se konferencí a dalších akcí pořádaných Ústavem židovských studií UK HTF. Doporučuje se případný krátkodobý studijní zahraniční pobyt.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Obsahem SDZ je obor doktorandova studia, tzn. judaistika ve všech svých aspektech. K SDZ  je kandidátovi zadáno celkem čtyři až pět tématických okruhů k tématice zadané doktorské disertační práce. K těmto okruhům je zadána k prostudování i příslušná odborná literatura. Ze zadaných okruhů jsou pak tři okruhy položeny kandidátovi jako zkušební otázky. Důraz při SDZ je kladen zejména na orientaci v domácí i zahraniční literatuře k studovanému oboru a zpracovávanému tématu, současnému stavu bádání a dosažených výsledků.

Seznam školitelů

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (UK HTF)

doc. Jiří Beneš, Th.D. (UK HTF)


Složení oborové rady oboru Judaistika


Poslední změna: 19. listopad 2020 20:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám