prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Kropáčkova (*1939) rozsáhlá islamistická bibliografe je zčásti rozvíjena a komentována v jeho souboru vybraných textů z let 1964-2016 "Na cestě k porozumění Orientu a Africe" (vydalo Karolinum, 2018). Hlavní publikované práce jsou pak seřazeny podle roku vydání v přehledu doplňujícím sborník vydaný k jeho poctě k osmdesátinám pod názvem "Islám a křesťanství" (nakl. Luboš Marek pro HTF). Kropáček ovšem pokračuje i nadále jak v pedagogické práci na HTF, tak v badatelské a publikační aktivitě. Z tohoto poslednho obobí zaznamenáme zvláště studie "Collapses and Continuity in the Islamic World" (in M. Bárta and M. Kovář (eds.): Civilisations: Collapse and Regeneration, Praha: Academia, 2019. s. 459-483); "Ernest Gellners Reflexionen über die Stellung des Islam und anderer Religionen im Dialog mit der Moderne", in Religionen unterwegs, 2021/Nr. 3, s. 25-39; rozsáhlejší verze vyjde letos v knižní antologii mezináboženského dialogu, kterou vydává vídeňské Forum für Weltreligionen; "Making Fraternity an Essential Link in Christian-Muslim Relations", in AUC Theologica, Vol. 11, No. 1, 2021. s. 11-38; "Islámská religionistika za Násirovy éry. Abú Zahra a nové akcenty" (in Parrésia XV, 2021, s.365-376).

V nejbližší době (únor 2022) vydá Karolinum monografii Gilles Kepel "Cesta z chaosu" s hodnotícím a časově doplňujícím doslovem L. Kropáčka. Odborný časopis Caritas et Veritas (České Budějovice) vydává od č. 11/2021 postupně Kropáčkův historický přehled české islamologie "Islám českýma očima".


Profesní životopis

Narozen 1939 v Praze, vystudoval v letech 1959-64 FF UK (obory arabština, angličtina; k nim od roku 1960 a pak v aspirantuře si přibral afrikanistiku). Na FFUK získal aspiranturu pro obor dějiny Afriky (pod vedením dr. I. Hrbka), kterou ukončil v r. 1969 předložením doktorské disertace o Dárfúrském sultanátu. Materiál k ní shromažďoval v roce 1967 za stipendijního pobytu v Káhiře. V roce 1968 se zúčastnil expedice studentů a absolventů UK do Lambaréné přes 13 afrických států. Disertaci však mu nebylo v období normalizace dovoleno obhajovat, namísto toho musel z fakulty odejít a živil se až do roku 1990 tlumočením a překlady, hlavně arabštiny.

V roce 1990 byl rehabilitován, mohl obhájit disertaci a habilitoval se na docenta. Získal  učitelské místo na FFUK, kde byl roku 2001 jmenován profesorem oboru Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky.


Bibliografie za posledních pět let

KROPÁČEK, Luboš. Integrace muslimských migrantů: křesťanský pohled. Theologická revue. 2020, 91(1), 53-69. ISSN 1211-7617.


KROPÁČEK, Luboš. Jsou alevité muslimové?. Dingir, 2015, 18(1), 2-5. ISSN 1212-1371.


KROPÁČEK, Luboš. Na cestě k porozumění Orientu a Africe: Vybrané texty z let 1964-2016. Praha: Karolinum, 2018. 292 s. ISBN 978-80-246- 3813-3.


KROPÁČEK, Luboš. Bůh a člověk v islámské mystice. Theologická revue, 2017, 88 (4), 371-381. ISSN 1211-7617.


KROPÁČEK, Luboš. Exodus v islámu – rozličná pojetí. Zpravodaj Společnosti křesťanů a židů, 2017, 76 (76), 8-9. ISSN 1802-2642.


KROPÁČEK, Luboš. Typologie integrace muslimů v právním řádu evropských zemí. In: MORAVČÍKOVÁ, Michaela. Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií. 1 vyd. Praha: Leges, 2017, Teoretic, s. 9-18. ISBN 978-80- 7502-229-5.


Bibliografie za roky 2010 a 2011

Bibliografie od roku 1999Poslední změna: 23. únor 2022 10:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám