Aktuality

Před časem vydal člen katedry religionistiky Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D. soubor svých studií pod názvem Ecclesia cum aestimatione quoque Muslimos respicit (Církev se s úctou dívá také na muslimy) s podtitulem Studie z křesťanské islamologie. Vystudovaný teolog, arabista a islamolog v této své kniha přibližuje řadu možných pohledů na islám z pozice křesťanské víry, nikoliv však z teologických pozic. Celá kniha je vedena jakousi červenou nití tedy religionisticky motivovanou otázkou, zdali může vůbec existovat něco jako křesťanská islamologie. Autor na ní v závěru odpovídá mj. na základě existující celosvětově přítomné tradice křesťanského bádání o islámu, které není jen teologické, ale i plně religionistické. Křesťanská islamologie je tedy podle autora religionistické bádání o islámu z přiznaných a reflektovaných křesťanských pozic. Celek knihy je složen i z řady tu detailnějších, tu obecnějších otázek a dílčích badatelských podnětů z čistě islamologického (religionistického) bádání. V několika studiích jsou přítomny i některé teologické prvky (především z praktické teologie), ale ty nijak nenarušují pointu knihy. Kniha je vhodná nejen pro studenty specializující se na křesťansko-muslimské vztahy, ale i pro širší i odbornou veřejnost.


Prof. Ulrich Berner jmenován hostujícím profesorem katedry religionistiky

Ulrich Berner patří k předním světovým religionistům, především díky němu se katedra religionistiky v Bayreuthu stala jedním z renomovaných religionistických pracovišť v Německu. Berner studoval teologii, dějiny náboženství, indologii a filosofii, mezi jeho učitele patří mj. i u nás dobře známý Carsten Colpe.


Bernerova religionistika je jak v šíři teoretických východisek, tak v oblastech bádání velice rozmanitá. Zasáhl např. zásadním způsobem do diskuzí o konceptu synkretismu, v řadě pojednání se zabýval vztahem teologie a religionistiky a byl jedním z prvních badatelů, kteří kriticky rozvíjeli podněty kognitivního přístupu ke studiu náboženství H. Whitehouse. Bernerova poslední monografie „Religionswissenschaft“ s podtitulem "Historická perspektiva" představuje průřez jeho badatelskou činností v poslední dekádě.


Prof. Berner spolupracuje již téměř dvě desetiletí s Katedrou religionistiky na HTF, je členem oborové rady doktorského studijního programu Raně křesťanská studia na HTF a v letošním roce byl jmenován hostujícím profesorem Katedry religionistiky.


Religionistická konference: Alternativní spiritualita „New Age“ / (Novo)pohanství / (Neo)šamanismus

Katedra religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy zve srdečně na konferenci, která se bude konat 19. a 20. října 2023 ve velké aule H109.


Konference se soustředí na alternativní spirituality současnosti stojící mimo hájemství tzv. tradičních náboženství. Soustředí se zvláště na "new age", (novo)pohanství a (neo)šamanismus, ale rovněž na související jevy a podmnožiny těchto velkých proudů, např. (ale nejen) na psychedelickou spiritualitu, netradiční spiritualitu vzniklou z populární kultury, nová náboženská hnutí, která z těchto proudů povstávají, i na širší kontext těchto fenoménů v tradičních náboženstvích a západním esoterismu. Hlavním cílem konference je propojit experty z různých oborů, kteří se těmto tématům věnují, a zahájit pravidelné setkávání a dialog jak mezi námi navzájem, tak se zájemci z řad studentů i veřejnosti.

Program


Antropologické teorie rituálů

Seminář „Etnologie náboženství“ (L0351) se v letošním letním semestru zaměřuje na teorie rituálů. Čteme texty W. Robertsona Smitha, B. Malinowského, M. Douglasové, V. Turnera a C. Geertze. Tematizované texty byly až na výjimky podány na půdě antropologie, ale zasahují do diskuzí v křesťanské teologii, biblistice a judaistice a jsou kriticky rozvíjeny v moderních rituálních studiích. Kurz sleduje souběžně několik základních témat, mj. vztah mezi naukou a praxí (narativem a rituálem), náboženstvím a magií, dále např. roli rituálů v dynamice společenských změn a rituální praxi v kontextu terénních výzkumů.


Call for Papers

Religionistický časopis Sacra přijímá příspěvky tematicky zkoumající vztah mezi náboženstvím a politikou do připravovaného tematického čísla „Opium, baldachýn, utopie či vysvobození: Náboženství, moc a politické uspořádání společnosti“.

Termíny a další informace (.pdf)


Letní filosofická škola ve Velkých Losinách

Dr. Kostićová vystoupí 9. července 2022 na Letní filosofické škole ve Velkých Losinách s příspěvkem na téma "Bolestná otázka pravdy v náboženství."


An Archaeology of the Bronze Age Senses: the tastes, smells and colors of new finds from east Cretan excavations

Katedra filosofie a religionistiky Univerzity Pardubice Vás srdečně zve na přednášku "An Archaeology of the Bronze Age Senses: the tastes, smells and colors of new finds from east Cretan excavations, " kterou pronese Thomas M. Brogan (INSTAP Study Center for East Crete).

Přednáška se uskuteční ve středu 6. dubna 2022 od 17 hod. v místnosti 05005 (Alfa), budova G. Pokud byste se chtěli účastnit, ale nemohli dorazit, můžete se připojit online.


Šestá doktorandská konference:Transformations of Religions in Times of Crises: Spiritual Alienation and Rethinking of Ethics

Katedra filosofie a religionistiky, Univerzita Pardubice zve na 6. doktorandskou konferenci, kterou organizuje CESAR (Central European Symposium for the Academic Study of Religion) a která se bude konat 1.-3. září 2022 v Pardubicích.


Cílem konference je otevřít sympozium, kde probereme témata týkající se proměn náboženství v době krizí se zvláštním zaměřením na reakce náboženství na dynamiku duchovního odcizení a sjednocení, což často vede k přehodnocení etiky. Vítáme účastníky od pokročilého magisterského studia přes doktorandy až po rané výzkumné pracovníky.


Deadline pro přihlášení aktivních účastníků je 15. května 2022. Přihlásit se můžete zde: https://forms.gle/gUgTuk75KATFFbhP7 či přes email .


Datum: 1.-3. září 2022

Organizátor: CESAR (Central European Symposium for the Academic Study od Religion)

Místo: Katedra filosofie a religionistiky, Univerzita Pardubice

Lhůta pro přihlášení: 15. května 2022


Web konference


Sympozium o liberálním náboženství

Doc. Zdeněk Vojtíšek a dr. Zuzana Kostićová vystoupí 9. dubna na sympoziu České společnosti Unitářů o liberálním náboženství.


Recepce starých indiánských náboženství v současné alternativní spiritualitě

Dr. Zuzana Kostićová vystoupí 7. dubna na semináři Nativní kultury Latinské Ameriky na Středisku iberoamerických studií s přednáškou o recepci starých indiánských náboženství v současné alternativní spiritualitě.


Etika a kultura v mediální komunikaci

Doc. Zdeněk Vojtíšek bude ve středu 9. března přednášet jako host studentům bakalářského studijního programu Etika a kultura v mediální komunikaci na Univerzitě Palackého v Olomouci.


Mayský mýtus o stvoření světa jako óda na posvátnou kukuřici

Dr. Zuzana Kostićová vystoupí 30. března v 16:30 na Katedře religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s přednáškou "Mayský mýtus o stvoření světa jako óda na posvátnou kukuřici".

Anotace: Mýtus o stvoření světa patří k nejprozkoumanějším součástem staré mayské mytologie. Dnes už víme nejen to, jak zhruba zněl a jak se měnil v průběhu věků, ale že byl úzce provázán jak s přírodními podmínkami mayské oblasti, tak s posvátnou kukuřicí, kolem níž se točil veškerý život mayských rolníků. Přednáška převypráví jeho jádrovou součást, jíž je smrt kukuřičného boha, úklady strašlivých božstev podsvětí a statečné činy Hrdinských dvojčat, která se proměnila ve Slunce a Měsíc. Zmíníme se však i o mayském přesvědčení, že je tento příběh namalován na noční obloze v podobě tří zářících hvězd v souhvězdí Orionu. Závěrem si stručně povíme o mayském kalendáři a o způsobu, jakým se váže právě na mýtus o stvoření.


Konference Wellbeing, Harm and Religion

Výzva k účasti na páté doktorandské religionistické konferenci, která se bude konat 9.-11. září 2021 na téma Wellbeing, Harm and Religion.

Podrobnosti v pozvánce (.pdf)
Cena Josefa Hlávky za rok 2020

ThDr. Magdalena Vytlačilová je nositelkou Ceny Josefa Hlávky za rok 2020, která je určena studentům a absolventům v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. ThDr. Magdalena Vytlačilová absolvovala s vyznamenáním navazující magisterské studium studijního oboru Religionistika - Husitská teologie, které uzavřela obhajobou disertační práce „Janovské křesťanství: termín, který je třeba opustit“. V diplomové práci (uznána v září 2020 HTF UK jako práce rigorózní) podrobuje kritice vyvozování sociálních a náboženských formací (v tomto případě tzv. „janovského křesťanství“) z literárních a stylistických aspektů literárních dokladů (korpusu tzv. janovského písemnictví v Novém zákoně) a navrhuje vlastní metodiku výzkumu sociálních formací raného křesťanství. Práce je inovativní a inspirativní, když ukazuje řadu nereflektovaných pojetí v daném oboru a odkrývá perspektivu, díky níž nahlédneme řadu problémů dané oblasti výzkumu ve zcela jiném světle.ThDr. Magdalena Vytlačilová již během bakalářského a později magisterského studia publikovala v recenzovaných periodikách řadu studií z oblasti raného křesťanství a blízkovýchodních menšin.Nové publikace

Doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. z katedry religionistiky a Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. z katedry biblistiky a judaistiky publikovali své studie v prestižním nakladatelství de Gruyter v monografii Coptica, Gnostica und Mandaica: Sprache, Literatur und Kunst als Medien interreligiöser Begegnung(en).

Detaily publikace a abstrakty článků zde.V nakladatelství Dingir vyšla kniha: Helena Exnerová: Český šamanismus v rozhovorech, Praha: Dingir. 232 stran formátu A5, 240,- Kč. ISBN 978-80-86779-51-5.


Kniha obsahuje úvodní religionistickou studii a devět rozhovorů s českými šamany a šamankami. Vystupují v nich: Jaroslava Fialová, Michal Haman, Věra Hamtilová, Miroslav Kašpar, Marie Kostihová, Jiří Libánský, Ivo Musil, Zdeněk Ordelt a Jan Šmejkal. Autorka vystudovala religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je doktorandkou v Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK.19. září 2018 vychází 3. číslo časopisu Dingir v jeho 21. ročníku.


Tématem je Komunikace s duchovním světem“. Obsah čísla včetně několika textů ke stažení najdete zde.

Facebook časopisu Dingir: www.facebook.com/casopis.dingirDruhé vydání knihy:

Miloš Mendel: MUSLIMOVÉ A JEJICH SVĚT. O víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu

Obsah v PDF / Recenze Jana Lukavce

Objednávky na adresu dingir@dingir.cz. Cena 320,- Kč + poštovné.

Možno zakoupit i osobně v Poradně na HTF UK za nakladatelskou cenu 200,- Kč.Vyšlo nové číslo časopisu Salve věnované problematice islámu.


Číslo je nyní k dispozici v knihovně HTF UK.


Obsah a editorial k dispozici na: https://salve.op.cz/Dingir a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy zve autory, čtenáře a příznivce časopisu Dingir na konferenci „Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir“, která se bude konat na Husitské teologické fakultě UK, Pacovská 350/4, Praha 4, sobota 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 h.

Podrobný program (.pdf)


Orient zblízka 2017 - cyklus veřejných přednášek Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Cyklus by rád navázal na nejlepší tradice české orientalistiky. Jeho prostřednictvím budou představena vybraná témata, jimž se věnují či věnovali pracovníci Orientálního ústavu Akademie věd ČR.

Tento cyklus probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Přednášky se uskuteční v Malém sále MK (Mariánské náměstí 98/1, Praha 1 – Staré Město). Anotace a podrobný program (.pdf)


Právě vyšla kolektivní monografie dr. Jiřího Gebelta a kolektivu autorů Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě.


Původní monografie českých odborníků mapuje spiritualitu, historické osudy a problematické postavení náboženských menšin. Kniha vychází z přímých terénních průzkumů a osobních zkušeností.

Na knize se podíleli B. Ostřanský, S. Taglia, M. Řoutil, P. Košťálová, V. Pargačová, L. Kropáček, K. Vytejčková, S. Kubálek a J. Gebelt, který je také editorem celého svazku.


Rozhovor s prof. Lubošem Kropáčkem o obsahu a vznikání knihy

Další informace o knize • Rozhovor s Mgr. Lenkou Philippovou na téma duchovní svět afroamerické menšiny v minulosti a nyní k přečtení na Mecca Audio blogu.


Dr. Ľubica Obuchová z katedry religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy promluvila nedávno na Českém rozhlase o zvycích spojených se slavením čínského Nového roku.


Rozhovor k poslechu.V posledním dílu cyklu „Sekty, kulty, mesiáši“ portálu iDNES.cz vystoupil vedoucí katedry religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy doc. Zdeněk Vojtíšek.


Rozhovor online. • Dne 17. května 2016 proběhl na fakultě odborný seminář Náboženská komunita a demokratický stát: Případ hnutí Dvanáct kmenů. Fotografie jsou k prohlédnutí v galerii.
 • V časopise Dějiny a současnost vyšla recenze Břetislava Turečka na knihu Alois Musil (1868–1944) Ze světa islámu.


 • Dne 19. června jsme se šesti studenty navštívili komunitu Dvanácti kmenů v rámci zúčastného pozorování. Fotografie jsou k prohlédnutí v galerii.


17. května 2015 proběhla konference "Kabalistické tradice v dějinách Evropy."Podrobný program s anotacemi (.pdf)

Video záznam z konference je k dispozici na: YouTube kanálu fakulty.


 • Mezináboženská iniciativa Společný hlas, fórum židů, křesťanů a muslimů, vydala 29. ledna 2015 toto prohlášení, které reaguje na nedávné události ve Francii.

 • Fotografie z panelové diskuse Společného hlasu: fóra židů, křesťanů a muslimů na téma Svoboda jsou k vidění zde.

 • Publikace o životě a díle předního českého orientalisty profesora Aloise Musila od Pavla Žďárského s bohatým obrazovým doprovodem vyšla v nakladatelství Academia. Tato brožurka je zdarma k dostání ve všech prodejnách nakladatelství Academia nebo ji lze v PDF stáhnout na stránkách nakladatele.

 • Nezapomeňte se podívat na pořad "Češi a islám" v cyklu Historie.cs, v němž vystupuje prof. Luboš Kropáček. Je k dispozici zde.


Fotografie z religionistické konference "Hermetické nauky v české společnosti" , která se na fakultě konala 22. března 2014,jsou zde . Program konference je tady.


 • V Poradně je k dispozici několik knih pedagogů katedry religionistiky a dalších autorů se slevou. Seznam knih a jejich cena je zde.


Někteří pedagogové katedry religionistiky - dr. Gebelt, dr. Kostićová, dr. Martínková a doc. Vojtíšek - a další pedagogové fakulty se podíleli na nové knize "Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti".

Obsah knihy je zde.


 • Archivní databáze Aloise Musila (1868-1944), českého arabisty, biblisty, cestovatele a spisovatele, je přístupná na webu fakulty, na adrese http://aloismusil.htf.cuni.cz/. Více informací zde.


Nová kniha: Luboš Kropáček: Po cestách kamenitých

Anotace knihy


Kniha je k dostání v Poradně s výraznou slevou.


 • Fotky z přednášky dr. Bronislava Ostřanského na téma "Islámský milenialismus včera a dnes" jsou tady.

 • Jeden z pedagogů katedry religionistiky, Mgr. Ing. Josef Bartošek, nedávno přednášel na univerzitě v Claremontu ( Claremont Lincoln University). Několik dojmů z univerzity je zde, jedna fotka tady a fotka univerzitního kostela tady.

 • Nahrávka panelová diskuse mezináboženské iniciativy "Společný hlas. Fórum Židů, křesťanů a muslimů" se studenty a veřejností, která se konala ve středu 6. listopadu, je zde. Fotografie z této akce jsou tady.

 • Tři fotografie (první,druhá a třetí) a krátká zpráva o návštěvě prof. džinismu Hampany v Praze a na naší fakultě 15. října 2013 (autor Mgr. Josef Bartošek).


Pozornosti studentů doporučujeme nové knihy:


Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and Present


Monografie, která vznikla na základě příspěvků a diskusí na konferenci na naší fakultě.


Douglas E. Cowan, David G. Bromley:

Sekty a nová náboženství


Zajímavé téma zpracované na základě pozorování konfliktu mezi novými náboženskými hnutími a většinovou společností.
Poslední změna: 18. prosinec 2023 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám