program Teologie / obor Judaistika - čtyřleté Ph.D. studium


Husitská teologická fakulta má akreditovaný doktorský studijní program Teologie se studijním oborem Judaistika, forma studia je prezenční nebo kombinovaná. Standardní doba studia je čtyři roky.

Přijímací řízení se neotvírá - slouží pouze k dostudování.


Charakteristika studijního programu/oboru

Doktorský studijní program teologie, studijní obor judaistka se standardní dobou studia 4 roky připravuje studenty k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti židovských studií. Studijní obor umožní odbornou profilaci studenta na základě jeho individuálního studijního plánu. Studijní obor rozvíjí myšlenkové dědictví judaistiky a aplikuje je do současné náboženské situace judaismu. Předmětem studia jsou židovské dějiny a kultura, synagogální liturgie, židovská náboženská filozofie, rabínská literatura, četba a interpretace vybraných textů babylónského Talmudu, hebrejština rabínských textů. Cílem studia je vědecká příprava špičkových odborníků schopných samostatné vědecké práce v oboru židovských studií. Obor není vyhraněn národnostně nebo konfesně, ale vykládá judaismus jako náboženský fenomén v historických kontextech s přesahy do současné problematiky. Poznání duchovních hodnot judaismu umožní absolventům hlubší porozumění křesťanství, zejména jeho etice a židovsko-křesťanským základům evropské civilizace.

Profil absolventa a cíle oboru

Odborné znalosti

Absolvent prokazuje důkladné znalosti oboru judaistika na soudobé úrovni, zná dějiny svého oboru a je obeznámen se současnými oborovými trendy. Je schopen získat nové poznatky, analyzovat je, kriticky reflektovat a vykládat v jejich specifickém a interdisciplinárním kontextu. Osvojil si standardní odbornou úroveň světového jazyka a prohloubil znalost klasického jazyka.

Odborné dovednosti

Absolvent patří mezi vysoce kvalifikované odborníky se schopností analyzovat a řešit komplexní problémy židovských studií a vnímat komplexně kulturně-dějinný náboženský kontext. Je schopen analyzovat a interpretovat židovské náboženské texty v pramenném jazyce a využívat odbornou sekundární literaturu. Je schopen kritického myšlení, kontextuální aplikace teoretických vědomostí, samostatného řešení badatelských a projektových úkolů.

Charakteristika profesí

Studium není přesně profesně zaměřeno. Absolvent získává takové znalosti a dovednosti v oboru judaistika, které mu umožní se profesně realizovat v blízkém povolání. Absolvent je připraven k tomu, aby působil jako akademický pracovník na vysokých školách, vědecký pracovník v oblasti společenských věd, vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci.

Vstupní požadavky

Uchazeč je absolventem magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu. Má znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky studijního oboru judaistika na magisterské úrovni a jazykové předpoklady (znalost biblické hebrejštiny a ivritu) umožňující další samostatnou vědeckou práci v tomto oboru. Dále nezbytnou podmínkou je i velmi dobrá znalost světového jazyka, optimálně německého a anglického jazyka. Znalost výše uvedených požadavků se ověřuje přijímací zkouškou. V rámci přijímací zkoušky je posuzován návrh projektu disertační práce zpracovaný podle předepsané formální struktury (vymezení tématu, metodického přístupu a postupu, vymezení cílů, bibliografie a harmonogram). Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.

Individuální studijní plán (ISP)

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, případně za účasti konzultanta. Školitelem je vždy habilitovaný - akademický nebo vědecký - pracovník v pracovně právním vztahu s fakultou. Podrobnosti doktorského studia upravuje Studijní a zkušební řád UK v Praze v platném znění a související předpisy.


Student doktorského studia zapsaný do 1. ročníku má povinnost spolu se svým školitelem vyhotovit individuální studijní plán elektronickým způsobem v SIS podle instrukcí oddělení vědy a doktorského studia. ISP se vyplňuje standardní dobu studia, tj. 4 roky. Tato standardní doba je stejná pro prezenční a kombinovanou formu studia. ISP musí být vyhotoven nejpozději do 30. listopadu daného roku a předložen na oddělení vědy v písemné podobě a podepsaný studentem a školitelem.


Individuální studijní plán musí být navržen tak, aby všechny studijní povinnosti byly splněny ke konci třetího roku studia a v závěrečném roce standardní doby studia se student mohl věnovat dokončení disertační práce a přípravě na státní doktorskou zkoušku.


Individuální studijní plán je rozdělen do těchto částí:

Část: Disertační práce

  1. Příprava disertační práce - anotace

  2. Doktorandský disertační seminář - anotace

Část: Studijní povinnosti

Tato část umožňuje studentovi prohloubení a doplnění odborných vědomostí v oboru judaistika. Prostředkem jsou tyto tematické okruhy a předměty:


  1. Judaistika I. - anotace

  2. Judaistika II. - anotace

  3. Hebrejština rabínských textů - anotace

  4. Cizí jazyk (student má povinnost složit zkoušku z jednoho světového jazyka, s tím, že má možnost volby mezi anglickým a německým jazykem). - anotace

Část: Odborné aktivity

Tato část umožňuje studentovi, aby si prostřednictvím dalších odborných aktivit osvojil zdatnost k badatelské činnosti.


Nástrojem je:

  1. Zahraniční stáž - anotace

  2. Další vědecká činnost - anotace

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Student po domluvě se školitelem a po schválení oborovou radou připraví dvě třicetiminutové přednášky na rozdílná témata odlišná od tématu disertační práce. Přednáška musí být věnována konkrétním problémům. Přednášející musí charakterizovat stav jejich řešení, aktuální stav bádání, přednést své vlastní, argumenty podložené kritické stanovisko a prokázat tak svou odbornou kompetenci. Komise pro státní doktorskou zkoušku volí na místě jedno z připravených témat. V následné diskusi student zodpovídá vznesené otázky a hájí své stanovisko. Forma zkoušky je ústní.

Seznam školitelů:

doc. Jiří Beneš, Th.D. (HTF UK)

doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (HTF UK)

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (HTF UK)


Složení oborové rady oboru JudaistikaPoslední změna: 19. listopad 2020 20:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám